Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

07.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8

Helsingin mallin hankeavustukset vuodelle 2018

HEL 2017-011121 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti myöntää Helsingin mallin hankeavustuksia vuodelle 2018 seuraavasti:

Hakija

Euroa

Helsingin teatterisäätiö

45 000

KOM-teatterin Kannatus ry

35 000

Q-teatteri ry (Baltic Circle festivaali)

17 516

Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö

45 000

Tanssiteatteri Hurjaruuthin Kannatus ry

32 000

Zodiak Presents ry

45 000

Helsingin Taiteilijaseura ry

35 000

Klockriketeatern r.f.

20 000

Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry

20 000

Pohjois-Helsingin bändikoulu

25 000

Suomen valokuvataiteen museon säätiö

35 000

Teatterimuseon säätiö

21 934

Yhteensä

376 450

 

Helsingin teatterisäätiön (Helsingin kaupunginteatteri) avustus kohdennetaan Jakomäessä toteutettavaan Pääroolissa Jakomäki -yhteisölliseen taidehankkeeseen.

KOM-teatterin kannatus ry:n avustus kohdennetaan Vuosaaressa asukkaiden, paikallisten yhteisöjen ja taiteilijoiden kesken toteutettavaan Ääni-viestejä Vuosaaresta kehityshankkeeseen.

Q-teatteri ry:n avustus kohdennetaan Kaarelan alueella toteuttavaan kaupunkiympäristöä taiteen keinoin tutkivaan Carnaval -hankkeeseen.

Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiön avustus kohdennetaan Maunulan alueella toteutettavaan Maunulan maisemat -yhteisötaidehankkeeseen.

Tanssiteatteri Hurjaruuth kannatus ry:n avustus kohdennetaan Mellunkylässä toteutettavaan Sirkus saapuu kaupunkiin -yhteisösirkushankkeeseen.

Zodiak Presents ry:n avustus kohdennetaan Kaarelan alueella toteutettavaan asukkaita voimauttavaan ja osallistavaan Minun nimeni on -hankkeeseen.

Helsingin taiteilijaseura ry:n avustus kohdennetaan Kaarelan alueella toteutettavan Taidekehä-hankkeen yhteisöllisten kuvataideprojektien toteuttamiseen.

Klockriketeatern r.f. avustus kohdennetaan Vuosaaren alueella toteutettavaan Vuosaari-monitaideprojektiin, jonka kohderyhmänä ovat alueen nuoret.

Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry:n avustus kohdennetaan Maunulassa toteutettavaan Yhteisöllisen mediataiteen residenssit hankkeeseen, jonka keskiössä ovat yhteisöllisen taiteen uudet, erityisesti mediaa ja teknologiaa hyödyntävät muodot.

Pohjois-Helsingin bändikoulun avustus kohdennetaan Jakomäen asukkaiden kanssa Jakis-musikaali hankkeessa tehtävien työpajojen ja alueellisten ulostulojen toteuttamiseen.

Suomen valokuvataiteen museon säätiön avustus kohdennetaan vuosaarelaisia nuoria osallistavaan Vuosaari-Toisin sanoen -valokuvaushankkeeseen.

Teatterimuseon säätiön avustus kohdennetaan Mellunkylän alueella toteutettavaan Kohtaamisia voimauttavan taiteen äärellä -hankkeeseen.

Ohjeet avustuksen saajille ja Helsinki-tunnuksen käytöstä löytyvät toimialan nettisivulta:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/ohje-taide-ja-kulttuuriavustuksen-saajalle

Esittelijä

kulttuuripalvelupäällikkö

Stuba Nikula

Lisätiedot

Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankekuvaukset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleisten kulttuuripalvelut pilotoi vuosien 2016–2018 aikana osallistavan alueellisen kulttuurityön mallia (Helsingin malli). Mallin tavoitteena on vahvistaa asukkaiden kulttuurista osallisuutta sekä kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista. Samalla tuettava toiminta tuo taiteen entistä selvemmin osaksi laajempaa alueellista ja sosiaalista kehitystyötä sekä mahdollistaa uusien toimintamallien muotoutumisen taideorganisaatioiden sisällä. Helsingin mallin pilotointialueiksi on valittu seuraavat asuinalueet: Jakomäki, Maunula, Vuosaari ja Kaarela.

Helsingin mallin avustus myönnetään toiminta-avustuksen piirissä oleville helsinkiläisille rekisteröityneille taide- ja kulttuurilaitoksille ja -yhteisöille lähtökohtaisesti kolmivuotisiin hankkeisiin. Hankkeen toteuttaja ja Yleiset kulttuuripalvelut määrittelevät yhdessä tavoitteet, joiden toteutumista seurataan vuosittain. Avustusta saavien on vuosittain raportoitava sekä hankkeen toteutumisesta että seuraavan vuoden suunnittelusta. Kolmivuotiset avustukset myönnetään vuosittain, mikäli niille kaupungin budjetissa varattuun määrärahaan ei tule muutoksia ja hankkeelle asetetut tavoitteet saavutetaan.
Myönnetyt avustukset maksetaan kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden (talous- ja suunnittelukeskus 2011) mukaisesti. 4 000 – 11 000 euron suuruiset avustukset maksetaan kahtena eränä ja yli 11 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä. Avustussummat vuodelle 2018 ovat yhtä suuret kuin vuonna 2017.

Esittelijä

kulttuuripalvelupäällikkö

Stuba Nikula

Lisätiedot

Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 310 37008

ari.tolvanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankekuvaukset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4710

Kalevankatu 6

+358 9 3101060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kulttuuri@hel.fi

http://www.hel.fi/kulttuuri

+358 9 31037009

 

FI02012566