Suoraan sisältöön

Ohje projektiavustuksen saajalle

Avustuksen saa käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen. Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksen saaja ei noudata avustusehtoja.

Hyväksyttäviä menoja ovat esimerkiksi:

 • palkat ja palkkiot, joista on pidätetty vero ja sosiaaliturvamaksu
 • mainonta ja markkinointikulut, painatuskulut (esim. käsiohjelmat ja julisteet)
 • tilojen ja laitteiden vuokrat
 • kohtuulliset lavastus-, puvustus, ja rekvisiittamenot
 • kuljetuskustannukset (auton vuokraus, kilometrikorvaukset yms.)
 • hankkeen vakuutusmaksut ja tekijänoikeuskorvaukset.

Oman auton käyttökorvaus on Verohallinnon vuosittaisen päätöksen mukainen. Korvaus edellyttää selvitystä suoritetusta ajosta (päivämäärä, mistä minne, ajon tarkoitus ja kilometrit).

Palkkojen/palkkioiden maksu

Apuraha on pääsääntöisesti verovapaa kaikille taiteellisen työryhmän jäsenille valtion vuotuisen taiteilija-apurahan määrään asti. Avustuksen saaja on velvollinen itse selvittämään, ylittääkö hänen saamiensa apurahojen summa veronalaisen tulon rajan; lisätietoja vero.fi.

Mikäli apurahasta on maksettu palkkioita muille kuin taiteellisen työryhmän jäsenille, tulee maksetuista palkkioista suorittaa ennakonpidätys ja maksaa asianmukaiset sosiaalikulut. Myös rekisteröityneiden yhteisöjen maksamista palkoista/palkkioista tulee suorittaa ennakonpidätys ja maksaa asianmukaiset sosiaalikulut.

Seuraavia menoja ei hyväksytä:

 • elintarvike- ja tarjoilukuluja
 • polttoainekuluja
 • laitehankintoja
 • hallinto- ja puhelinkuluja
 • jaettuja stipendejä

Palvelujen/tuotteiden hankinta

Avustuksen saaja sitoutuu selvittämään käyttämiensä palvelujen/tuotteiden toimittajan taustat ja tekee hankinnat vastuullisilta toimijoilta, joilla on yhteiskunnalliset velvoitteet kunnossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi:

 • selvitys palvelun tai tavaran toimittajan rekisteröitymisestä kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 
 • selvitys verojen ja lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisesta hankinnan ja sopimussuhteen yhteydessä 
 • selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

Hakijan on varauduttava pyydettäessä esittämään selvitys yllä mainituista seikoista.

Rekisteröidyt yhdistykset, toiminimenhaltijat, osuuskunnat, osakeyhtiöt

Avustus maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle avustuksen saajan tilille automaattisesti päätöksen jälkeen (maksuaika 21 vrk). Maksaminen edellyttää, että tilistä on toimitettu tiliote tai muun asiakirja, josta selviää tilinomistajan nimi ja tilinumero.

Avustuksensaajan ei tarvitse toimittaa avustukseen liittyviä kuitteja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle, mutta yhdistys on velvollinen säilyttämään ne kirjanpitolain edellyttämällä tavalla ja esittämään kuitit pyydettäessä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle tai Helsingin kaupungin tai kaupunkia edustavalle tarkastajalle.

Rekisteröimättömät työryhmät ja yksityishenkilöt

Avustus maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle avustuksen saajan yhteyshenkilön tilille automaattisesti päätöksen jälkeen (maksuaika 21 vrk). Maksaminen edellyttää, että tilistä on toimitettu tiliote tai muun asiakirja, josta selviää tilinomistajan nimi ja tilinumero.

Avustuksensaajan ei tarvitse toimittaa avustukseen liittyviä kuitteja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle, mutta työryhmä on velvollinen säilyttämään kuitit viiden vuoden ajan mahdollista verottajan tarkastusta varten ja esittämään kuitit pyydettäessä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle tai Helsingin kaupungin tai kaupunkia edustavalle tarkastajalle.

Ilmoitusvelvollisuus

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tekee yksityishenkilöille maksetuista apurahoista vuosi-ilmoituksen verohallinnolle.

Helsinki-tunnuksen käyttö

Avustuksensaajan tulee mahdollisuuksiensa mukaan liittää tiedotus- ja markkinointimateriaaleihinsa Helsingin kaupungin tunnus. Helsinki-tunnuksesta on suomen- ja ruotsinkielinen versio sekä kaksikielinen versio. Kaikissa tapauksissa avustuksensaajan tulee mainita Helsingin kaupunki tapahtuman tukijana. 

Raportointi

Projektiavustuksen saajien tulee hankkeen päätyttyä täyttää sähköinen raportointilomake (arviointilomake), jossa selvitetään avustuksen käyttämistä ja arvioidaan hankkeen onnistumista. Raportointilomake tulee täyttää kolmen kuukauden kuluessa projektin päättymisestä, kuitenkin viimeistään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on oikeus periä avustus tai osa siitä takaisin, mikäli avustuksen saaja ei noudata edellä mainittuja ehtoja.

Muutoksista ilmoittaminen

Muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi ilmoittaa kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle.


Avustuksen käyttäminen ja raportointi -sivulle

Kulttuurin avustukset –pääsivulle