Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2017

1 (1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto

 

 

 

 

Asia/2

 

07.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Taiteen perusopetuksen kehittämisavustukset vuodelle 2018

HEL 2017-011122 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti myöntää taiteen perusopetuksen kolmivuotisia kehittämisavustuksia vuodelle 2018 aiemman suunnitelman mukaisesti seuraavasti (summat euroa):

Hakija

2018

2019

Helsingin Taiteilijaseura ry

45 000

45 000

Helsinkimissio ry (Resonaarin musiikkikoulu)

26 000

26 000

Kallion musiikkikoulun kannatusyhdistys ry

32 000

32 000

Käpylän musiikkiopiston kannatusyhdistys ry

23 000

23 000

Meri-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry

78 000

78 000

Pohjois-Helsingin bändikoulu

50 000

50 000

Taito Etelä-Suomi ry

10 000

10 000

Teatteriosuuskunta ILMI Ö

16 000

16 000

Vuosaaren musiikkikoulun Tuki Ry

20 000

20 000

Yhteensä (euroa):

300 000

300 000

 

Helsingin Taiteilijaseura ry:n avustus kohdennetaan Kannelmäen peruskoulun ja muiden Kaarelan koulujen kanssa yhteistyössä tehtävään matalan kynnyksen taidekasvatuskokeiluihin.

Helsinkimissio ry:n (Resonaarin musiikkikoulu) avustus kohdennetaan matalan kynnyksen opetuskokeiluihin, joiden avulla kehitetään uusia toimintamalleja ja pedagogiikkaa erilaisille oppijoille suunnattuun taiteen perusopetukseen.

Kallion musiikkikoulun kannatusyhdistys ry:n avustus kohdennetaan Rytmimajakka-hankkeen toteuttamiseen yhteistyössä Meri-Helsingin musiikkiopiston, Pohjois-Helsingin Bändikoulun ja Vuosaaren musiikkikoulun kanssa. Rytmimajakka on matalan kynnyksen yhtye- ja ryhmäopetustoimintaa, joka suunnataan lapsille ja nuorille, jotka eivät muuten päätyisi taiteen perusopetuksen oppilaiksi.

Käpylän musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n avustus kohdennetaan kansanmusiikin työpajojen järjestämiseen Koskelan ala-asteen ykkösluokkalaisille ja erityisesti koulun maahanmuuttajataustaisille oppilaille. Meri-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n avustus kohdennetaan Rytmimajakka-hankkeen toteuttamiseen yhteistyössä Kallion musiikkikoulun, Pohjois-Helsingin Bändikoulun ja Vuosaaren musiikkikoulun kanssa. Rytmimajakka on matalan kynnyksen yhtye- ja ryhmäopetustoimintaa, joka suunnataan lapsille ja nuorille, jotka eivät muuten päätyisi taiteen perusopetuksen oppilaiksi.

Pohjois-Helsingin bändikoulun avustus kohdennetaan Rytmimajakkahankkeen toteuttamiseen yhteistyössä Kallion musiikkikoulun, Meri-Helsingin musiikkiopiston ja Vuosaaren musiikkikoulun kanssa. Rytmimajakka on matalan kynnyksen yhtye- ja ryhmäopetustoimintaa, joka suunnataan lapsille ja nuorille, jotka eivät muuten päätyisi taiteen perusopetuksen oppilaiksi.

Taito Etelä-Suomi ry:n avustus kohdennetaan uuden käsityön taiteen perusopetuksen toimintakonseptin luomiseen, mikä vahvistaa peruskoulujen ja taiteen perusopetuksen yhteistyötä. Kehittämishanke suunnataan Pohjois- ja Itä-Helsingin alueiden peruskouluihin.

Teatteriosuuskunta ILMI Ö:n avustus kohdennetaan teatterikurssien toteuttamiseen helsinkiläisillä yläasteilla. Projektin yhteistyökouluja ovat Helsingin yhteislyseo, Kallahden peruskoulu, Kannelmäen peruskoulu sekä Puistolan peruskoulu.

Vuosaaren musiikkikoulun tuki ry:n avustus kohdennetaan Rytmimajakka-hankkeen toteuttamiseen yhteistyössä Kallion musiikkikoulun, Meri-Helsingin musiikkiopiston ja Pohjois-Helsingin bändikoulun kanssa. Rytmimajakka on matalan kynnyksen yhtye- ja ryhmäopetustoimintaa, joka suunnataan lapsille ja nuorille, jotka eivät muuten päätyisi taiteen perusopetuksen oppilaiksi.

Ohjeet avustuksen saajille ja Helsinki-tunnuksen käytöstä löytyvät toimialan nettisivulta:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/ohje-taide-ja-kulttuuriavustuksen-saajalle

Esittelijä

kulttuuripalvelupäällikkö

Stuba Nikula

Lisätiedot

Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1

Arviointiperusteet ja hankekuvaukset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Avustuksella vahvistetaan taiteen perusopetuksen alueellista saatavuutta, mahdollistetaan uudenlaisten toimintamallien ja opetusmenetelmien kokeilua sekä toimijoiden välistä yhteistyötä. Avustettavat kehittämishankkeet voivat olla esimerkiksi matalan kynnyksen taidekasvatuskokeiluja, oppilaitoksen osaamisen kehittämistä tukevaa toimintaa, monitaiteisen opetuksen testaamista tai kulttuurisen moninaisuuden huomioivaa opetusta. Avustuksella tavoitellaan 600–700 uuden oppilaan tavoittamista Taiteen perusopetuksen tila ja kehittämistarpeet Helsingissä -selvityksessä ilmenneille matalan osallistumisen alueille. Kehittämishankkeet voivat olla 1–3-vuotisia.

Jokaisen hankkeen kohdalla on arvioitu sitä, miten hyvin hanke täyttää asetetut arviointiperusteet ottaen huomioon avustuksiin käytettävät rajalliset resurssit. Esityksen valmistelussa on huomioitu alueellisen saavutettavuuden, eri ikäryhmien, toimintasisältöjen ja taiteenlajien välinen tasapaino sekä hankkeiden vaikuttavuus suhteessa myönnettävän avustuksen määrään.

Toisen vuoden jatkohakemuksia arvioitiin suhteessa alkuperäisiin hankesuunnitelmiin. Hakijat raportoivat hankkeiden edistymisestä hakijoiden ja Helsingin kaupungin välisten yhteistyösopimusten mukaisesti. Kaikki hakijat täyttivät yhteistyösopimusten mukaiset tavoitteet vuoden 2017 osalta. Kolmivuotiset sopimukset vahvistetaan kulttuurijaostossa vuosittain, mikäli niille kaupungin budjetissa varattuun määrärahaan ei tule muutoksia ja hankkeelle asetetut tavoitteet saavutetaan.

Tarkemmat hankekuvaukset ja avustuskriteerit löytyvät liitteenä olevasta tiivistelmästä. Hakemukset kokonaisuudessaan ovat nähtävillä lautakunnan kokouksessa ja sitä ennen asian valmistelijalla.

Esittelijä

kulttuuripalvelupäällikkö

Stuba Nikula

Lisätiedot

Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1

Arviointiperusteet ja hankekuvaukset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4710

Kalevankatu 6

+358 9 3101060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 10

Faksi

 

Alv.nro

kulttuuri@hel.fi

http://www.hel.fi/kulttuuri

+358 9 31037009

 

FI02012566