Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2021

1 (6)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

18.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13

Taide- ja kulttuuriavustukset 2021, kulttuuri- ja kirjastojaoston 4. jako

HEL 2021-004991 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto myönsi taide- ja kulttuuriavustuksia vuoden 2021 määrärahoista liitteen 1 mukaisesti yhteensä 96 500 euroa seuraavasti: pysyväisluonteiseen toimintaan 0 euroa ja projektiluonteiseen toimintaan 96 500 euroa.

Pysyväisluonteinen toiminta - hylkäysperustelu / kohdennus

Ballet Finland ry:lle ei myönnetä avustusta. Hakija ei ole toimittanut pysyväisluonteiseen toimintaan tarvittavia liitteitä.

KULTTUURIKYÖKKY -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Työryhmille ei myönnetä pysyväisluonteista taide- ja kulttuuriavustusta.

Oivallusten taidepolku -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Työryhmille ei myönnetä pysyväisluonteista taide- ja kulttuuriavustusta.

Taideseula ry:lle ei myönnetä avustusta. Hakija ei ole toimittanut pysyväisluonteiseen toimintaan tarvittavia liitteitä. Taide- ja kulttuuriavustuksia ei myönnetä aikuisten harrastustoimintaan.

A.T. ( ********** ) & V.V. ( ********** ) Duolle ei myönnetä avustusta. Työryhmille ei myönnetä pysyväisluonteista taide- ja kulttuuriavustusta.

I.R. ( ********** ) & Helsinki Stuff työryhmälle ei myönnetä avustusta. Työryhmille ei myönnetä pysyväisluonteista taide- ja kulttuuriavustusta.

T.V.:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksia pysyväisluonteiseen toimintaan myönnetään vain rekisteröidyille yhteisöille. Projektiluonteiseen toimintaan myönnetään yleisölle avoimeen toimintaan, ei henkilökohtaiseen työskentelyyn.

Haettaessa avustusta koko vuoden 2021 pysyväisluonteiseen toimintaan on hakemus pitänyt jättää viimeistään 4.12.2020 mennessä. Tämä on huomioitu hakemusten arvioinnissa.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Projektiluonteinen toiminta - hylkäysperustelu / kohdennus

Osk OVVN Independent Helsinki Collectivelle ei myönnetä avustusta. Keskinäisessä vertailussa hanke ei noussut tuettavaksi.

J.L-S.:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta kirjan suomentamiseen. Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään yleisölle avoimeen toimintaan, ei yksittäisen henkilön taiteelliseen työskentelyyn.

M.A.H.:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään yleisölle avoimeen toimintaan, ei yksittäisen henkilön taiteelliseen työskentelyyn.

A.S.:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään yleisölle avoimeen toimintaan, ei yksittäisen henkilön taiteelliseen työskentelyyn.

Ars Longa -talon taiteilijat ry:lle ei myönnetä avustusta. Hankkeen rahoitus nojaa liikaa kaupungin tukeen.

ARTES ry:lle ei myönnetä avustusta. Hankkeen rahoitus nojaa liikaa kaupungin tukeen.

Omatuntoklubi-työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hankkeen rahoitus nojaa liikaa kaupungin tukeen.

Vallaton ry:lle ei myönnetä avustusta. Ravintolan kulttuuritoiminta tulee organisoida ensisijaisesti yhteistyössä Stoan kanssa.

Helsingin historiapäivä -yhdistys - Föreningen för Helsingfors Historiedag ry käyttää tuotannon toteuttamiseen myös vuodelta 2020 siirtyneitä määrärahoja.

A.R.:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Keskinäisessä vertailussa hanke ei noussut tuettavaksi.

M.V.:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksia ei myönnetä teknisiin investointeihin.

Ajan rytmi -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Hankkeen rahoitus nojaa liikaa kaupungin avustukseen.

Nomadi ry:lle ei myönnetä avustusta. Hakijalle on jo myönnetty toiminta-avustus. Lisäksi hakemus on tullut myöhässä.

Hakaniemen Musiikkiteatteri Oy:lle ei myönnetä avustusta. Keskinäisessä vertailussa hanke ei noussut tuettavaksi.

Radio Hämy -taidekollektiiville ei myönnetä avustusta. Hankkeen rahoitus nojaa liikaa kaupungin tukeen.

Risa Productions Oy:lle ei myönnetä avustusta. Hakemus koskee hankkeen esitöitä eikä vielä valmista esitystä yleisölle.

Teatteriyhdistys Tuli ry:lle ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustuksia ei myönnetä investointeihin. Hakijan kulttuuriprojekteille on jo myönnetty tukea.

Valo- ja äänisuunnittelijoiden työhuoneyhteisölle ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustusta ei myönnetä investointeihin eikä suljettuun toimintaan.

E.Y.:lle ( ********** ) ei myönnetä avustusta. Taide- ja kulttuuriavustusta ei myönnetä työpajatyöskentelyyn.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Koronaviruksen aiheuttama erityistilanne

Taide- ja kulttuuriavustukset myönnetään koronaviruksen aiheuttaman erityistilanteen vuoksi siten, että hakijan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen avustus voidaan käyttää samaan tai samankaltaiseen tarkoitukseen myös 31.5.2022 saakka.

Kulttuuri- ja kirjastojaosto pitää tärkeänä, että Helsingin taide- ja kulttuuritoiminta ei vaarannu. Jos koronavirustilanne sitä edellyttää, voi avustusta sopeuttaa muuttuneeseen tilanteeseen. Näin toimittaessa on tarpeen ottaa huomioon, ettei avustuksen käyttö ole ristiriidassa avustuspäätöksen käyttötarkoituksen tai avustusehtojen kanssa. Koronavirustilanteeseen liittyviin toiminnan muutoksiin ei tarvitse hakea erillistä päätöstä, mutta muutoksista tulee pitää kirjaa ja ne tulee kuvata avustuksen käytöstä raportoitaessa. Avustuksen saajien tulee noudattaa voimassa olevia viranomaisohjeita.

Ohjeet avustuksen saajille

Projektiavustukset maksetaan yhdessä erässä. Toiminta-avustukset maksetaan avustuksen suuruudesta riippuen 1.–4. erässä maksukauden ensimmäisen kuukauden 7. päivä (7.1., 7.3., 7.6. ja 7.9.). Jos kuukauden 7. päivä on lauantai tai pyhäpäivä, eräpäivä siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi.

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta (Helsingin avustusten yleisohjeet, Khs 28.11.2019).

Ohjeet avustuksen käyttämisestä, raportoinnista, avustuksen maksamisesta ja Helsinki-tunnuksen käytöstä löytyvät toimialan nettisivuilta www.hel.fi/kulttuurinavustukset > Avustuksen käyttäminen ja raportointi:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustuksen-kayttaminen-ja-raportointi

Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksensaaja ei noudata avustusehtoja.

Vuoden 2021 aikaisista valmistelu- ja päätösaikatauluista sekä hakuajoista vuotta 2022 koskeville avustuksille ilmoitetaan nettisivuilla www.hel.fi/kulttuurinavustukset > Hakuajat.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli kulttuurituottaja Michaela Stenbäck.

Esittelijä

kulttuurin edistämisen päällikkö

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Michaela Stenbäck, kulttuurituottaja, puhelin: 310 37003

michaela.stenback(a)hel.fi

Liitteet

1

Taide- ja kulttuuriavustukset 2021_Kulttuuri- ja kirjastojaoston 4. jako

2

Kuvaukset_Taide- ja kulttuuriavustukset 2021_pysyväisluonteinen toiminta_kulttuuri- ja kirjastojaoston 4. jako

3

Kuvaukset_Taide- ja kulttuuriavustukset 2021_projektiluonteinen toiminta_kulttuuri- ja kirjastojaoston 4. jako

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Liite 1
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteiset avustusperiaatteet 13.02.2018, § 28.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto on hyväksynyt tarkemmat avustusmuodot ja arviointikriteerit 20.3.2018, § 10.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto vastaa taide- ja kulttuuritoimintaan sekä kulttuuripolitiikkaan tarkoitettujen avustusten jakamisesta hallintosäännön 17 luvun 2 §:n 3 kohdan mukaisesti jakamalla avustusmäärärahoja.

Kulttuuri- ja kirjastojaostolla on vuonna 2021 käytettävissä 17 018 000 euron avustusmääräraha. Ennen tämän kokouksen päätöksiä määrärahasta on käyttämättä 591 862 euroa.

Tämän kokouksen käsittelyssä on 42 hakemusta ja haettu summa on yhteensä 914 063 euroa.

Valtiontukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 (1) artiklan mukaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Asian valmistelun yhteydessä on kaikkien tuettavaksi esitettävien toimijoiden osalta erikseen arvioitu, täyttyvätkö SEUT 107 (1) artiklan kriteerit.

Arvioinnissa on päädytty siihen, että kaikkien tuettavaksi esitettyjen toimijoiden osalta SEUT 107 (1) artiklan kaikki kriteerit eivät täyty. Arvioinnissa on katsottu, että tuettu toiminta ei vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, sillä toiminta on alueellista, se ei todennäköisesti houkuttele käyttäjiä tai vierailijoita muissa jäsenvaltioissa järjestettävästä samanlaisesta toiminnasta ja tuen vaikutus rajat ylittäviin investointeihin tai sijoittautumisen edellytyksiin on todennäköisesti enintään marginaalinen. (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohdat 196, 197). Näin ollen EU:n valtiontukisäännökset eivät tule sovellettaviksi.

Esittelijä

kulttuurin edistämisen päällikkö

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Michaela Stenbäck, kulttuurituottaja, puhelin: 310 37003

michaela.stenback(a)hel.fi

Liitteet

1

Taide- ja kulttuuriavustukset 2021_Kulttuuri- ja kirjastojaoston 4. jako

2

Kuvaukset_Taide- ja kulttuuriavustukset 2021_pysyväisluonteinen toiminta_kulttuuri- ja kirjastojaoston 4. jako

3

Kuvaukset_Taide- ja kulttuuriavustukset 2021_projektiluonteinen toiminta_kulttuuri- ja kirjastojaoston 4. jako

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Liite 1
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Fredriksberg, Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566