Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

10.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 31

Taiteen perusopetuksen avustukset 2020

HEL 2019-012276 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto myönsi taiteen perusopetuksen vuoden 2020 avustukset taiteen perusopetusta tuottaville oppilaitoksille liitteen mukaan yhteensä 4 469 761 euroa.

Käpylän musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n korotuksen perusteena on taideopetuksen saavutettavuuden edistäminen Koskelassa.

Luoteis-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n avustus myönnetään uutena monivuotisena avustuksena.

Kavasto Oy:n, Sydkustens landskasförbund rf:n ja Tamara Rasmussen Opiston avustusten korotusten perusteena on taideopetustarjonnan monimuotoistuminen.

Ohjeet avustuksen saajille

Avustukset maksetaan avustuksen suuruudesta riippuen 1.–4. erässä maksukauden ensimmäisen kuukauden 7. päivä (7.1., 7.3., 7.6. ja 7.9.). Jos kuukauden 7. päivä on lauantai tai pyhäpäivä, eräpäivä siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi.

Ohjeet avustuksen käyttämisestä, raportoinnista, avustuksen maksamisesta ja Helsinki-tunnuksen käytöstä löytyvät toimialan nettisivuilta www.hel.fi/kulttuurinavustukset > Avustuksen käyttäminen ja raportointi:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustuksen-kayttaminen-ja-raportointi

Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksen saaja ei noudata avustusehtoja.

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta (Helsingin avustusten yleisohjeet, Khs 28.11.2019).

Monivuotisten avustusten piirissä olevien toimijoiden avustus vahvistetaan hakemuksesta vuosittain.

Vuoden 2021 hakuajoista ilmoitetaan nettisivuilla www.hel.fi/kulttuurinavustukset > Hakuajat.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli erityissuunnittelija Nina Gran. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

vt. kulttuuripalvelupäällikkö

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Nina Gran, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37006

nina.gran(a)hel.fi

Liitteet

1

Taiteen perusopetuksen avustukset 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Liite 1
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Avustuksia voidaan myöntää monivuotisina vähintään 50 000 euron vuotuisen tuen piirissä oleville oppilaitoksille hakemuksesta. Monivuotisen avustuksen saamiseksi hakijan tuli esittää tavoitteet, kehittämissuunnitelma, budjetti ja toimenpiteet koko avustuskaudelle. Monivuotisten avustusten kausi kattaa vuodet 2019–2022.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteiset avustusperiaatteet 13.2.2018, § 28. Kulttuurijaosto on hyväksynyt tarkemmat avustusmuodot ja arviointikriteerit 20.3.2018, § 10.

Kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunnan kirjasto- ja kulttuurijaosto vastaa taide- ja kulttuuritoimintaan sekä kulttuuripolitiikkaan tarkoitettujen avustusten jakamisesta hallintosäännön 17 luvun 2 §:n 3 kohdan mukaisesti jakamalla avustusmäärärahoja. Jaosto käsittelee taide- ja kulttuuriavustuksia kaikissa kokouksissaan. Taiteen perusopetuksen avustaminen on osa tätä kokonaisuutta.

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen (laki taiteen perusopetuksesta 1998/633). 

Tanssikoulu Blue Flamenco luopuu omasta aloitteestaan taiteen perusopetustoiminnasta vuoden 2020 alusta, mutta jatkaa erityislasten taidekasvatusta omalla mallillaan.

Taiteen perusopetuksen kehittämistavoitteiksi on linjattu saavutettavuuden, sukupuolten tasa-arvon ja monimuotoisuuden lisääminen sekä eri taiteenalojen nykyistä tasapuolisempi kohtelu.

Vuoden 2020 avustuksia koskevassa esityksessä jatketaan muuten maltillisesti ja valikoiden edellä kuvattujen periaatelinjausten toteuttamista. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Esittelijä

vt. kulttuuripalvelupäällikkö

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Nina Gran, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37006

nina.gran(a)hel.fi

Liitteet

1

Taiteen perusopetuksen avustukset 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Liite 1
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566