Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (3)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

10.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 30

Kulttuurin laitosavustukset vuodelle 2020

HEL 2019-005166 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto myönsi kulttuurin laitosavustuksia vuodelle 2020 kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymän talousarvion mukaisesti yhteensä 23 047 000 euroa seuraavasti:

Hakija

Avustus 2019

Haettu 2020

Avustus 2020

Helsingin teatterisäätiö sr - Helsingfors teaterstiftelse sr

13 786 000

13 903 000

13 868 000

 - laina-avustus

5 401 000

5 360 000

5 360 000

 - toiminta-avustus

5 507 000

5 642 000

5 618 000

 - vuokra-avustus

2 878 000

2 901 000

2 890 000

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr - Högholmens djurgårds stiftelse sr

4 671 000

4 600 000

4 580 000

Suomen Kansallisoopperan säätiö sr - Stiftelsen för Finlands Nationalopera sr

3 694 000

3 694 000

3 694 000

UMO-säätiö - UMO Stiftelsen

820 000

861 000

816 000

Suomen Urheilumuseosäätiö sr

 

90 000

89 000

Yhteensä

 

 

23 047 000

 

Ohjeet avustuksen saajille

Avustukset maksetaan 4. erässä maksukauden ensimmäisen kuukauden 7. päivä (7.1., 7.3., 7.6. ja 7.9.). Jos kuukauden 7. päivä on lauantai tai pyhäpäivä, eräpäivä siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi.

Ohjeet avustuksen käyttämisestä, raportoinnista, avustuksen maksamisesta ja Helsinki-tunnuksen käytöstä löytyvät toimialan nettisivuilta www.hel.fi/kulttuurinavustukset > Avustuksen käyttäminen ja raportointi:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustuksen-kayttaminen-ja-raportointi

Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksensaaja ei noudata avustusehtoja.

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta (Helsingin avustusten yleisohjeet, Khs 28.11.2019).

Vuoden 2021 laitosavustuksia haetaan pe 24.4.2020 mennessä kaupungin sähköisen asioinnin kautta (asiointi.hel.fi).

Laitosavustuksen saajien edellytetään jatkossa Helsingin kaupungin talousarvioesityksen ennustettavuuden parantamiseksi toimittavan avustuksen hakemuksen yhteydessä kolmivuotisen toimintasuunnitelman sekä siihen liittyvän talousarvion.

Käsittely

Esteelliset: Satu Silvo
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Esittelijä

vt. kulttuuripalvelupäällikkö

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Maaria Kuukorento, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 22472

maaria.kuukorento(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti 20.8.2019, § 129 kaupunginhallitukselle kulttuurin laitosavustuksia vuoden 2020 Helsingin kaupungin talousarvioon 23 107 000 euroa. Kaupunginhallitus esitti 21.10.2019, § 689 kaupunginvaltuustolle kulttuurin laitosavustuksia 23 047 000 euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.11.2019 vuoden 2020 Helsingin kaupungin talousarvion.

Esittelijä

vt. kulttuuripalvelupäällikkö

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Maaria Kuukorento, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 22472

maaria.kuukorento(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 20.8.2019 § 129

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 28.05.2019 § 14

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566