Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (4)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

10.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 32

Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, vähintään 50 000 euron hakemukset, monivuotiskausi 2019–2022

HEL 2019-011160 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto myönsi taide- ja kulttuuriavustusta pysyväisluonteiseen toimintaan vuodelle 2020 koskien monivuotiskautta 2019–2022 liitteen mukaisesti yhteensä 4 500 876 euroa.

Association WHS ry:n avustusta korotetaan osana sirkuksen vapaan kentän vetovoimaisuuden kehittämistä.

Tanssiteatteri Hurjaruuthin kannatus ry:n avustusta korotetaan vaikuttavuuden ja laajuuden perusteella.

Kapsäkki Osuuskunnan avustusta korotetaan osana vapaan musiikkiteatterikentän kehittämistä.

Ohjeet avustuksen saajille

Toiminta-avustukset maksetaan avustuksen suuruudesta riippuen 1.–4. erässä maksukauden ensimmäisen kuukauden 7. päivä (7.1., 7.3., 7.6. ja 7.9.). Jos kuukauden 7. päivä on lauantai tai pyhäpäivä, eräpäivä siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi.

Ohjeet avustuksen käyttämisestä, raportoinnista, avustuksen maksamisesta ja Helsinki-tunnuksen käytöstä löytyvät toimialan nettisivuilta www.hel.fi/kulttuurinavustukset > Avustuksen käyttäminen ja raportointi:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustuksen-kayttaminen-ja-raportointi

Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksen saaja ei noudata avustusehtoja.

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta (Helsingin avustusten yleisohjeet, Khs 28.11.2019).

Monivuotisten avustusten piirissä olevien toimijoiden avustus vahvistetaan hakemuksesta vuosittain.

Vuoden 2021 hakuajoista ilmoitetaan nettisivuilla www.hel.fi/kulttuurinavustukset > Hakuajat.

Käsittely

Asian aikana kuultavina asiantuntijoina olivat kulttuurisuunnittelijat Anna von Bagh ja Maaria Kuukorento sekä kulttuurituottaja Sampo Laurikainen.

Vastaehdotus:
Antti Kauppinen: Ehdotan Jurkan, Komin ja Q-teatterin avustusten nostamisen lähimpään ylöspäin olevaan pyöreään tuhanteen. Huoneteatteri Jurkan kannatusyhdistys ry 68 000, KOM-teatterin Kannatus ry 395 000, Q-teatteri ry 371 000.

Antti Kauppisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä

vt. kulttuuripalvelupäällikkö

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Maaria Kuukorento, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 22472

maaria.kuukorento(a)hel.fi

Liitteet

1

Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, väh. 50 000 euron hakemukset, monivuotiskausi 2019-2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Liite 1
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Avustuksia voidaan myöntää monivuotisina pääsääntöisesti vähintään 50 000 euron vuotuisen tuen piirissä oleville hakijoille hakemuksesta. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Perpetuum Mobile ry:n hakemus siirretään käsiteltäväksi vuoden 2020 ensimmäisessä kokouksessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteiset avustusperiaatteet 13.02.2018, § 28. Kulttuurijaosto on hyväksynyt tarkemmat avustusmuodot ja arviointikriteerit 20.3.2018, § 10.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto vastaa taide- ja kulttuuritoimintaan sekä kulttuuripolitiikkaan tarkoitettujen avustusten jakamisesta hallintosäännön 17 luvun 2 §:n 3 kohdan mukaisesti jakamalla avustusmäärärahoja. Jaosto käsittelee taide- ja kulttuuriavustuksia kaikissa kokouksissaan.

Vuoden 2019-2022 toimintaan myönnettyjen monivuotisten vähintään 50 000 euron taide- ja kulttuuriavustusten hakuaika päättyi 27.9.2019 klo 16.00. Tämän kokouksen käsittelyssä on 19 hakemusta ja haettu summa on yhteensä 5 339 757 euroa. Avustusta myönnetään 19 hakemukselle yhteensä 4 500 876 euroa. Myönnettävä summa on 33 000 euroa suurempi kuin vuonna 2019 toimijoille myönnetty avustus.

Vuosina 2019–2022 monivuotisuuden piirissä olevien toimijoiden avustus vahvistetaan hakemuksesta vuosittain ja tavoitteena on, että avustus pysyy vähintään saman suuruisena kuin vuonna 2019 edellyttäen että tarkoitukseen on käyttävissä tarvittavat määrärahat.

Esittelijä

vt. kulttuuripalvelupäällikkö

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Maaria Kuukorento, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 22472

maaria.kuukorento(a)hel.fi

Liitteet

1

Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, väh. 50 000 euron hakemukset, monivuotiskausi 2019-2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Liite 1
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566