Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (4)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

03.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 367

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavia 5.11. - 2.12.2019 tehtyjä päätöksiä:

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 5.11.2019

§ 42 Helsingin kaupungin suomenkielisen esiopetuksen ja suomenkielisten peruskoulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020 - 2021

§ 43 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaoston kokoontuminen keväällä 2020

§ 44 Esiopetuksen järjestäminen ja järjestämispaikat 2020-2021

§ 45 Stadin ammatti- ja aikuisopiston paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat uudet tutkinnon osat 1.12.2019 alkaen

§ 46 Helsingin kaupungin suomenkielisten lukioiden työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020 - 2021

§ 47 Helsingin aikuislukion työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020 - 2021

§ 48 Jätkäsaaren peruskoulun ja Taivallahden peruskoulun oppilaaksiottoalueen muutos 1.8.2020 alkaen

§ 49 1. luokkien yleisopetuksen aloituspaikkamäärät lukuvuodelle 2020–2021

§ 50 7. luokkien yleisopetuksen aloituspaikkamäärät lukuvuodelle 2020–2021

§ 51 Ruotsin kielen kielikylpyopetukseen osallistuvien oppilaiden kieliohjelma 1.8.2020 alkaen

§ 52 Kalasataman peruskoulun kieliohjelma 1.8.2020 alkaen

§ 53 Perusopetuksen painotetun musiikinopetuksen aloittaminen Suutarilan ala-asteella 1.8.2020 alkaen

§ 54 Karviaistien koulun johtokunnan jäsenen valinta

§ 55 Pihlajiston ala-asteen koulun johtokunnan jäsenen valinta

§ 56 Puistolan peruskoulun johtokunnan varajäsenen valinta

§ 57 Roihuvuoren ala-asteen koulun johtokunnan jäsenen valinta

§ 58 Tahvonlahden ala-asteen koulun johtokunnan jäsenen valinta

§ 59 Tapanilan ala-asteen koulun johtokunnan varajäsenen valinta

§ 60 Puistopolun peruskoulun johtokunnan jäsenen valinta

§ 61 Helsingin luonnontiedelukion johtokunnan jäsenen valinta

§ 62 Helsingin aikuislukion johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

Perusopetusjohtaja 11.-29.11.2019

91 § Helsingin kaupungin eräiden peruskoulujen koulukohtaiset opetussuunnitelmamuutokset syksy 2019

95 § Outamon kouluun sijoitetun erityiskoulun rehtorin viran täyttäminen

96 § Munkkiniemen ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen

97 § Snellmanin ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen

98 § Valmentajapalkkatuki Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemialta, Pukinmäenkaaren peruskoulu ja Haagan peruskoulu, kasvatuksen ja koulutuksen toimialue

100 § Ansökan om stipendium av Brändö hembygdsfond

101 § Ansökan om stipendium från Lisi Wahls stiftelse

103 § Perusopetuksen tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen, toiminnanrahoitus kouluissa

104 § Vattuniemen ala-asteen kouluun sijoitettavan peruskoulun rehtorin viran täyttäminen

Direktör för svenska servicehelheten 18.11.- 2.12.2019

63 § Beslut om beviljande av forskningstillstånd HEL 2019-010748

64 § Deltagande i Bildningsalliansen 2019

65 § Beslut om beviljande av forskningstillstånd HEL 2019-010872

66 § Beslut om beviljande av forskningstillstånd HEL 2019-010408

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 20.- 28.11.2019

99 § Varhaiskasvatusyksikkörakenteen muutos, varhaiskasvatusyksikkö Kasööri - pph Keskinen liitetään varhaiskasvatusyksikkö Lehdokki -Ratamoon

100 § Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla henkilöstöasioiden päätöksenteossa

102 § Valtionavustus koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin

103 § Kaskon palvelukokonaisuuksien käyttösuunnitelmat ja vastuuhenkilöt vuonna 2019 1.3.2019 tehdyn päätöksen muuttaminen, toimialajohtaja

104 § Perusopetuksen oppimistulosten arvioinnin hankinta, matematiikan ja äidinkielen ja kirjallisuuden arviointi 3.luokalla (pitkittäisarviointi)

105 § Perusopetuksen oppimistulosten arvioinnin hankinta, matematiikka 9. vuosiluokalla

106 § Perusopetuksen oppimistulosten arvioinnin hankinta, B-ruotsi 9. vuosiluokalla

Hallintojohtaja 20.-26.11.2019

39 § Päiväkoti Kuninkaantammen ja Kannelmäen peruskoulun Kuninkaantammen toimipisteen irtokalustehankinta, minikilpailutus

40 § Valtionosuusjärjestelmän edellyttämät tiedot vuodelta 2018

41 § Skidit liikkuu ry:lle maksettavan avustuksen ennakko perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2019 - 2020

Hankintapäällikkö 20.11.2019

31 § Päätös astiahuoltopalvelun hankinnasta Kuninkaantammen lisätilaan

Varhaiskasvatusjohtaja 22.-26.11.2019

103 § Varhaiskasvatusyksikkö Yliskylään sijoitetun päiväkodin johtajan viran täyttäminen

105 § Varhaiskasvatusyksikkö perhepäivähoito Kaakko sijoitetun perhepäivähoidon ohjaajan viran täyttäminen

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaansivistystyön johtaja 24.11.2019

56 § Alppilan lukioon sijoitetun lukion rehtorin viran täyttäminen, työavain KASKO-03-27-19

Vapaan sivistystyön päällikkö 26.11.2019

6 § Työväenopiston syksyn 2019 ja kevään 2020 poikkeavat kurssimaksut

Hallintopäällikkö 27.11.2019

174 § Äänenhuollon koulutuksen hankinta, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

175 § Hankinta, kevään 2020 opinto-oppaan painatus, Helsingin työväenopisto

176 § Hankinta, messuosasto Educa-messuille 2020, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kasvatus-ja-koulutus-päätösasiakirjat ja Viranhaltijapäätökset

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566