Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

17.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 64

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavia 2.-14.4.2018 tehtyjä päätöksiä:

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 20.3.2018

12 § Suomenkielisen lisäopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2018-2019

14 § Esiopetuspaikkojen vahvistaminen kaudelle 2018-2019

15 § Opetussuunnitelman muutos lukiodiplomeiden pohjakursseista

16 § Jäsenen ja varajäsenen valinta Helsingin aikuislukion johtokuntaan

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 3.-14.4.2018

26 § Siivouspalveluiden option käyttöönotto, RTK Palvelut Oy

24 § Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulospalkkiojärjestelmä vuodelle 2018

Kasvatuksen ja koulutuksen hallintojohtaja 5. - 11.4.2018

47 § Helsingin Jalkapalloklubi ry:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2017 – 2018 kevätlukukaudelle

48 § Jamkicks Oy:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2017 – 2018 kevätlukukaudelle

49 § Pilke päiväkodit Oy:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2017 – 2018 kevätlukukaudelle

50 § Yksityiselle elinkeinonharjoittaja Sari Wicklundille myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2017 – 2018 kevätlukukaudelle

51 § Päiväkoti Yliskylän kalusteet, minikilpailutus

52 § Stadin Nuorisoseurat ry:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2017–2018

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja 5.4.2018

5 § Lukion ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuudenvuoden 2018 käyttösuunnitelman vahvistaminen

Päätökset löytyvät Helsingin kaupungin internet-sivuilta:

Kasvatus-ja-koulutus-päätösasiakirjat ja Viranhaltijapäätökset

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566