Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

10.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 76

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavia 25.9.-5.10.2017 tehtyjä päätöksiä:

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 26.9.2017

        § 11 Koulujen ja lukioiden johtokuntien jäsenten valinta toimikaudelle 1.10.2017-30.9.2021

        § 12 Muutos kaupunkitasoiseen soveltuvuuskoepainotettuun opetukseen koskien Pasilan peruskoulun liikuntapainotusta

        § 13 Muutos kaupunkitasoiseen kieliohjelmaan koskien Itäkeskuksen peruskoulun varhennettua A1 -kiinan kielen opetusta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaosto 28.9.2017

        § 11 Valet av direktioner för grundskolorna och gymnasierna för mandatperioden 1.10.2017-30.9.2021

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

        5.10.2017 § 68 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietosuoja-asioiden vastuuhenkilön nimeäminen

Kasvatuksen ja koulutuksen hallintojohtaja

        21.9.2017 § 20 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Strömsinlahden yhdistys ry:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2017–2018

        27.9.2017 § 21 Valtionosuusjärjestelmän edellyttämät tiedot vuodelta 2016

        27.9.2017 § 22 Kuntatalouden muut taloustiedot opetusviraston osalta vuodelta 2016

        27.9.2017 § 23 Tilahankinta Oppimisen Fiesta 2017 -tapahtumalle 31.10.-2.11.2017

        27.9.2017 § 24 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstön edustajien lukumäärä hallinto- ja tukipalvelujen johtoryhmässä

        27.9.2017 § 25 Yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyspäivät; päivien kokonaisbudjetti, mukaan lukien valtionavustukset

Kasvatuksen ja koulutuksen perusopetusjohtaja

        25.9.2017 § 13 Lisäresurssin myöntäminen Hertsikan ala-asteen koululle tuntikehyksen laskentaperiaatteiden käyttöönotosta aiheutuviin resurssimuutoksiin lukuvuodelle 2017-2018

        29.9.2017 § 15 Tietopyyntö Primus-kouluhallintojärjestelmässä olevista Wilma www-käyttöliittymän avulla tai käyttöliittymässä väitetyistä asiakirjoista

Kasvatuksen ja koulutuksen varhaiskasvatusjohtaja

        28.9.2017 § 14 Henkilöstön edustajien lukumäärä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuuden johtoryhmässä

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

        25.09.2017 § 6 Henkilöstön edustajien lukumäärä lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuuden johtoryhmässä

Tietohallintopäällikkö

        04.10.2017 § 27 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Aleksis Kiven peruskoulun Sturenkadun esitystekniikka

        04.10.2017 § 28 Kasvatus ja koulutus; Alppilan lukio oppilastietokoneiden hankinta sähköistä yo-koetta varten

Päätökset löytyvät Helsingin kaupungin internet-sivuilta:

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jaostojen päätösasiakirjat

ja  Viranhaltijapäätökset

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566