8

KAUPUNGINVALTUUSTON 23.5.2007 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 23.5.2007 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa nuorisoasiainkeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Anna Tenhuselle ja Johanna Annina Jokela–Grönlundille.

 

Pöytäkirjanote kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle, nuorisoasiainkeskukselle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa suomenkielistä työväenopistoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote ylitarkastaja Johanna Haahtelalle ja Maija Elina Jäntille.

 

Pöytäkirjanote suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, suomenkieliselle työväenopistolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa rakennusvirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Stefan Johanssonille ja Magnus Buchertille.

 

Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle, rakennusvirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

13                 Aloite 12

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtava apulaiskaupunginjohtajan ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 60

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

6, 7               Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

8                    Kaupunginhallitus päättänee myöntää kiinteistövirastolle 5 900 000 euron määrärahan talousarvion kohdasta 8 01 02, Esirakentaminen, täytöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, käytettäväksi Myllypuron Ostoskeskus Oy:n ja Kiinteistö Oy Kivensilmänkuja 1:n vuokrasopimusmuutosten korvausta varten.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

9                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, liikuntalautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja kaupunginmuseolle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, Helsingin Vesi.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töidenlautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

14, 15           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

12                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Veli Pasaselle, Rauli Augustinille, Seija Blackille ja Jouko Mälkille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

16–18           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

19, 20           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          22.5.2007

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

 

 


11

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSET KUNTAJAON MUUTOSESITYSTÄ JA LAUSUNTOA KOSKEVISTA VALITUKSISTA

 

Khs 2006-1601

 

Kvsto päätti 21.6.2006 (§ 183) esittää valtioneuvostolle, että päätöksen liitteenä olevan karttaliitteen mukainen alue A Sipoon kunnasta ja alue V Vantaan kaupungista liitetään Helsingin kaupunkiin. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on tehty yhteensä 13 kunnallisvalitusta.

 

Kvsto päätti 29.11.2006 uudistaa 21.6.2006 valtioneuvostolle tekemänsä esityksen kuntajaon muuttamiseksi ja antaa lääninhallitukselle esityksestä sekä siitä annetuista lausunnoista ja huomautuksista päätöksestä tarkemmin ilmenevän lausunnon.

 

Kj toteaa, että Helsingin hallinto-oikeus päätti 14.12.2006 ja 15.2.2007 jättää osan em. päätöksistä tehdyistä valituksista tutkimatta ja hylätä loput. Hallinto-oikeuden päätöksistä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

 

Korkein hallinto-oikeus on 23.5.2007 päättänyt hylätä valitukset.

 

./.                   Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset ovat esityslistan tämän asian liitteinä.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden 23.5.2007 tekemät päätökset, joilla valitukset on hylätty.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

 

LIITE

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset 23.5.2007

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

22.5.2007

kaupunkisuunnittelulautakunta

10.5.2007

rakennuslautakunta

22.5.2007

asuntotuotantotoimikunta

16.5.2007

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

15., 24.5.2007

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

22.5.2007

kaupunginorkesterin johtokunta

22.5.2007

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

16.5.2007

opetuslautakunta

 

- suomenkielinen jaosto

15.5.2007

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

15.5.2007

taidemuseon johtokunta

24.5.2007

 

 

ammattikorkeakoulu

.

- rehtori

25.4. – 10.5.2007

- vararehtori 1.

2. – 4.5.2007

- johtava talouspäällikkö

13.4. – 8.5.2007

eläintarhan johtaja

18. ja 21.5.2007

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

21. ja 24.5.2007

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

24.5.2007

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

23.5.2007

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)

21.5.2007

museonjohtaja

21.5.2007

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

24.5.2007

taidemuseon johtaja

15. – 22.5.2007

tietokeskus

 

- johtaja

21.5.2007

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden lautakunta                                                     24.5.2007

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta                                                                  22.5.2007

 

sosiaalilautakunta

ruotsinkielinen jaosto                                      18.4.2007

 

terveyslautakunta                                                                   22.5.2007

 

Ilmoitus ao. lautakunnille ja ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048