HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

33 - 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

18.9.2006 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Lainan myöntäminen Herttoniemen yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiölle

3

 

4

Lainan myöntäminen Oulunkylän Yhteiskoulun Kiinteistö Oy:lle

5

 

5

Lainan myöntäminen Pallokerho-35 ry:lle tai sen perustamalle osakeyhtiölle

8

 

6

Kuntarahoitus Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous ja tarjous osakkeiden merkitsemisestä

12

 

7

Maakaasun jakeluputkiston rakentaminen Suutarilasta Vantaan Pakkalaan

15

 

8

Merenkulun turvalaitteiden ja väylien ylläpito Helsingin alueella

17

 

9

Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen seurantaraportti 2/2006

26

 

10

Förklaring till förvaltningsdomstolen med anledning av besvär över stadsfullmäktiges förslag om ändring i kommunindelningen mellan Helsingfors stad, Sibbo kommun och Vanda stad
Selitys hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston esitystä kuntajaon muuttamisesta Helsingin kaupungin, Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin kesken koskevasta valituksesta

27

 

11

11.9.2006 pöydälle pantu asia
Selitys hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston esitystä kuntajaon muuttamisesta Helsingin kaupungin, Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin kesken koskevista valituksista

56

 

12

4.9.2006 ja 11.9.2006 pöydälle pantu asia
Eron myöntäminen Annukka Mickelssonille maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta

90

 

13

11.9.2006 pöydälle pantu asia
Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen ja seminaari Vantaalla 5.-6.10.2006

92

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Rakennusosakeyhtiö Hartelan ja Kiinteistö Oy Villankulman välisessä kiinteistökaupassa

95

 

2

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Kapiteeli Oyj:n sekä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiolan välisessä kiinteistökaupassa

97

 

3

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Helsingin Kaskisaaren Ranta Oy:n ja Helsingin Kaskisaaren Puisto Oy:n sekä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran välisessä kiinteistökaupassa

99

 

4

Lasten päiväkoti Inkiväärin hankesuunnitelman hyväksyminen

102

 

5

Talin puhdistamoalueen purkutöiden hankesuunnitelman hyväksyminen

106

 

6

4.9.2006 ja 11.9.2006 pöydälle pantu asia
Helsingin Sataman poikkeamishakemus

109

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

11.9.2006 pöydälle pantu asia
Lausunnon antaminen opetusministeriölle ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamishankkeesta ja esitys opiskelijapaikkojen lisäämisestä

123

 

2

11.9.2006 pöydälle pantu asia
Helsingin kaupungin tasa-arvosuunnitelman 2006 - 2008 hyväksyminen

128

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta (Myllypuro)

133

 

2

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta (Ruskeasuo)

136

 

3

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta

139

 

4

Lausunto Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle Oy Shell Ab Ilmailun ympäristölupahakemuksesta

147

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Jäsenen nimeäminen Helsingin Sokeaintalo-Säätiön hallitukseen vuosiksi 2007-2009

153

 

2

Vt Laura Rädyn toivomusponsi: Asunnottomien palvelukeskuksen naapurustoyhteistyö

155

 

3

Vt Laura Rädyn toivomusponsi: Asumisen palveluketjuja kehitettävä

157

 

4

Vt Sirpa Puhakan toivomusponsi: Asunnottomien palvelukeskuksen henkilöstömitoitus

160

 

5

Vt Terhi Mäen toivomusponsi: Asunnottomien palvelukeskuksen henkilökunnan jalkautuminen

162

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hellströmin (varalla Rantanen) ja Ojalan (varalla Dahlberg) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 


3

LAINAN MYÖNTÄMINEN HERTTONIEMEN YHTEISKOULUN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖLLE

 

Khs 2006-1289

 

Herttoniemen yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiö hakee (16.5.2006) kaupungilta 1 267 000 euron suuruista lainaa koulukiinteistön perusparannustöiden rahoittamiseen.

 

Opetuslautakunta toteaa (29.8.2006) mm., että   Herttoniemen yhteiskoulun hankesuunnitelmassa esitetään vuodelle 2006 aikataulutettuja koulukiinteistön perusparannustöitä toteutettavaksi kaupungin lainalla. Nämä työt käsittävät vanhan osan vesikaton ja liikuntasalin julkisivujen sekä WC-tilojen perusparannustyöt. Kesällä 2005 suoritettiin vanhan koulukiinteistön ulkovaipan peruskorjaus ja samalla uusittiin kaikki ikkunat.

 

Helsingin kaupungin kanssa 3.11.1998 tehdyn sopimuksen perusteella koulun ylläpitäjä on velvollinen hakemaan lainaa perusparannukseen ensisijaisesti kaupungilta (sopimuksen 4 luku 5 §). Lainan vakuutena tulee olemaan koulukiinteistö.

 

Lautakunta toteaa edelleen, että opetustoimen vuoden 2006 tulosbudjetissa yksityisten koulujen rakennus- ja perusparannuslainat suunnitelmassa on varauduttu Herttoniemen yhteiskoulun perusparannushankkeeseen. Hankkeen kustannusarvio on 1 267 000 euroa (alv 22 %). Opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen tila- ja hankintapalvelut sekä talouspalvelut ovat tarkastaneet hankesuunnitelman ja pitävät hanketta tarpeellisena.

 

Lautakunta puoltaa enintään 1 267 000 euron lainan myöntämistä Herttoniemen yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiölle vuodelle 2006 varatuista määrärahoista. Opetusvirastolle on toimitettava hankkeesta tarjouspyyntöjen yhteenveto ja perustelut valituista urakoitsijoista sekä lainaerien nostoa varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Kj pitää opetuslautakunnan lausuntoon viitaten anotun koululainan myöntämistä Herttoniemen yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiölle perusteltuna. Vuoden 2006 talousarvioon koululainoihin varattua määrärahaa on käytettävissä 2,4 milj. euroa.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää vuoden 2006 talousarvion kohdalta 9 01 02 01 Herttoniemen yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiölle enintään 1 267 000 euron korottoman lainan koulukiinteistön vanhan osan perusparannuksiin seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

 

Lainan vakuus: Ylläpitäjä luovuttaa lainan vakuudeksi koulun kiinteistöön ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka nauttivat etuoikeutta 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta.

 

Lainan erityisehto: Opetusvirastolle on toimitettava hankkeesta ennen lainan nostamista yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista sekä lainaerien nostamista varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia lainaehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, opetuslautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle. 

 

Lisätiedot:
Forss Eeva-Riitta, henkilöstökassan päällikkö, puhelin 169 2513

 

 

 

 

 


4

LAINAN MYÖNTÄMINEN OULUNKYLÄN YHTEISKOULUN KIINTEISTÖ OY:LLE

 

Khs 2006-775

 

Oulunkylän Yhteiskoulun Kiinteistö Oy hakee (5.5.2006) kaupungilta 520 000 euron suuruista lainaa vuodelle 2006 koulurakennuksen C–osan peruskorjaukseen. Hanke päättäisi koulurakennusta koskeneen kunnostushankkeiden sarjan, jossa on käyty merkittävimmät ongelmakohdat läpi. Peruskorjauksen kokonaislainatarve ja –kustannusarvio on

830 700 euroa, josta 310 700 euroa tarvitaan vuonna 2007.

 

Opetuslautakunta toteaa (29.8.2006) mm., että lautakunta on hyväksynyt 30.8.2005 (§ 159) yksityisten koulujen vuokria ja kiinteistöjen kunnossapitoa ja korjauksia koskevan suunnitelman kaupungin vuoden 2006 sopimuskorvauksia varten. Oulunkylän Yhteiskoulun osalta vuoden 2006 kunnossapito- ja korjaussuunnitelmaan on hyväksytty seuraavat hankkeet: 1) Juhlasalin alakatto, ilmastointi ja valaistus, 2) juhlasalin näyttämön ja koripallotelineiden kunnostaminen ja 3) kuntosalin, aerobicsalin ja ovien uusiminen, yhteensä 400 000 euroa, josta peruskoulun osuus 230 000 euroa.

 

Hankkeiden toteutustapa, tekniset vaatimukset sekä näiden myötä kustannukset ovat osoittautuneet olennaisesti alun perin suunniteltua laajemmiksi ja täten perusparannusluonteisiksi. Näin ollen Oulunkylän Yhteiskoulun Kiinteistö Oy esittää aiemmasta kunnossapito- ja korjaussuunnitelmasta poiketen muutosta perusparannushankkeeksi, joka edellyttää kaupungin lainarahoitusta.

 

Oulunkylän Yhteiskoulun hankesuunnitelmassa esitetään, että koulun juhlasaliosan (rakennuksen C-osa) ilmastointi rakennetaan ja samalla saatetaan juhlasalin näyttämö mekanismeineen, juhlasalin lattia ja katsomo-osa sekä tuolivarastotila koulutoiminnan nykyisiä vaatimuksia vastaaviksi. Tähän liittyy myös alaslaskettavan väliseinän rakentaminen, koripallotelineiden parantaminen ja juhlasalia koskevan sähköpäätaulun uudistaminen.

 

Helsingin kaupungin kanssa 12.11.1998 tehdyn sopimuksen perusteella koulun ylläpitäjä on velvollinen hakemaan lainaa perusparannukseen ensisijaisesti kaupungilta (sopimuksen 4 luku 5 §). Lainan vakuutena tulee olemaan koulukiinteistö.

 

Lautakunta toteaa edelleen, että hyväksytyssä vuoden 2006 kunnossapito- ja korjaussuunnitelmassa on Oulunkylän Yhteiskoululle varattu 400 000 euroa. Yksityisten koulujen rakennus- ja perusparannuslainat suunnitelmassa ei ole varauduttu perusparannushankkeeseen, mutta hanke on sisällytettävissä jäljellä olevaan lainarahoitusraamiin. Hankkeen kustannusarvio on 520 000 euroa (alv 22 %). Opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen tila- ja hankintapalvelut sekä talouspalvelut ovat tarkastaneet hankesuunnitelman ja pitävät hanketta toiminnallisesti perusparannuksena. Vastaavasti tulee tehtäväksi tarkistukset vuoden 2006 kunnossapito- ja korjaussuunnitelman avustuksiin.

 

Lautakunta puoltaa enintään 520 000 euron lainan myöntämistä Oulunkylän Yhteiskoulun Kiinteistö Oy:lle vuodelle 2006 varatuista määrärahoista. Opetusvirastolle on toimitettava hankkeesta tarjouspyyntöjen yhteenveto ja perustelut valituista urakoitsijoista sekä lainaerien nostoa varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Kj pitää opetuslautakunnan lausuntoon viitaten anotun koululainan myöntämistä Oulunkylän Yhteiskoulun Kiinteistö Oy:lle perusteltuna. Vuoden 2006 talousarvioon koululainoihin varattua määrärahaa on käytettävissä 2,4 milj. euroa. 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää vuoden 2006 talousarvion kohdalta 9 01 02 01 Oulunkylän Yhteiskoulun Kiinteistö Oy:lle enintään 520 000 euron korottoman lainan koulurakennuksen perusparannuksiin seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

 

Lainan vakuus: Ylläpitäjä luovuttaa lainan vakuudeksi koulun kiinteistöön ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka nauttivat etuoikeutta 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta.

 

Lainan erityisehto: Opetusvirastolle on toimitettava hankkeesta ennen lainan nostamista yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista sekä lainaerien nostamista varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia lainaehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, opetuslautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle. 

 

Lisätiedot:
Forss Eeva-Riitta, henkilöstökassan päällikkö, puhelin 169 2513

 

 

 

 

 


5

LAINAN MYÖNTÄMINEN PALLOKERHO-35 RY:LLE TAI SEN PERUSTAMALLE OSAKEYHTIÖLLE

 

Khs 2006-943

 

Pallokerho-35 (PK-35) ry tai sen perustama osakeyhtiö hakee (15.5.2006) kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 167 000 euron suuruista lainaa 10 vuodeksi jalkapallon ylipainehallin ja tekonurmikentän rahoittamiseksi Myllypuron liikuntapuistoon. Hankkeen tarkistettu kustannusarvio on noin 510 650 euroa (alv 22 %), josta omarahoitusosuus on 125 000 euroa, pankkilainan osuus 193 650 euroa, sponsorirahoitus 25 000 euroa ja kaupungin laina 167 000 euroa.

 

Lainaa haki ensin (11.4.2006) AC Allianssi Juniorit ry, joka yhdistyy

PK-35 ry:n kanssa 15.5.2006 tehdyn sopimuksen mukaisesti siten, että varsinainen yhteistyö alkaa vuoden 2007 alusta. Uusi kuplahalli tulee korvaamaan AC Allianssi Juniorit ry:n entisen Arabian hallin, joka on täytynyt purkaa vuokrasopimuksen loppumisen vuoksi. Nyt toteutettavaa hanketta varten liikuntalautakunta päätti 13.6.2006 vuokrata

Pk-35:lle perustettavan osakeyhtiön lukuun Myllypuron liikuntapuistosta noin 5820 m2:n suuruisen alueen ajaksi 1.9.2006 -31.8.2016.

 

Kuplahallihankkeen kokonaiskustannukset jakautuvat seuraavasti:

 

 

Kustannus, euroa

Hallin perushinta asennuksineen

285 907

Muut kustannukset

224 743

- huoltotunneli

4 880

- ilmatekninen tila

9 760

- maakaasulämpöliittymä

6 100

- sähköliittymä

2 184

- sähkökaapelityöt

4 270

- perustustyö ja kentän pohjatyöt

33 855

- tekonurmi

143 948

- rahtikulut

6 100

- nosturi

2 440

- muut muuttuvat kulut

11 206

 

 

Yhteensä

510 650

 

Liikuntalautakunta toteaa (13.6.2006) lausunnossaan mm., että

AC Allianssi Juniorit ry on erillinen, itsenäinen yhdistys, joka on perustettu vuonna 1997 ja jonka kotipaikka on Helsinki. AC Allianssi Juniorit ry on entinen FC Jokerit Jalkapallojuniorit ry.  PK-35 ry on helsinkiläinen, vuonna 1935 perustettu eli hyvin pitkän historian omaava kilpaurheiluseura. Järjestöjen yhteistyöhankkeen toteutuessa yhteenlasketuksi jäsenmääräksi tulee 750 urheilijaa. Yhteistyön tavoitteena on kehittää juniorijalkapalloilua pääkaupunkiseudulla ja turvata valmennuksen taso kaikille AC Allianssi jalkapallojunioreiden pelaajille kauden 2006 jälkeen.

 

PK-35 ry:llä/perustettavalla osakeyhtiöllä on tarkoituksena rakennuttaa Arabiasta puretun ylipainehallin korvaava halli jalkapallotoiminnan edellytysten turvaamiseksi. Liikuntatoimen puolelta ei ollut enää mahdollista jatkaa Arabiassa osoitteessa Kaanankatu 6-8 sijoitettuna olleen kuplahallin vuokrasopimusta, mistä johtuen halli on purettu 30.4.2006. Uuden hallin sijoituspaikkaa on selvitetty yhteistyössä hakijatahon, liikuntaviraston ja muiden kaupungin hallintokuntien kanssa. Vaihtoehtoisena hallin sijoituspaikkana kaupungin puolelta on esitetty Myllypuron liikuntapuistoa. Toteutettavan hallin käyttösuunnitelman (9.5.2006) mukaan ylipainehallia vuokrataan PK-35 ry:n omille jalkapallojoukkueille ja muille ulkopuolisille joukkueille sekä lähistöllä oleville kouluille. Käytöstä poistetun hallin käyttöastekapasiteetti kaksinkertaistuu uuden hallihankkeen toteutumisen myötä.

 

Lautakunta katsoo, että Itä-Helsingin alueella ei ole riittävässä määrin jalkapallon harjoitteluun tarvittavia tiloja. Jalkapallo on eräs suosituimmista urheilulajeista erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingissä jalkapallon kehitystä rajaavana tekijänä on ollut erityisesti talvikäyttöön soveltuvien hallien vähäisyys. Jalkapallotoiminnan edellytysten parantaminen vastaavalla tavalla kuin nyt esitetyssä rakennushankkeessa ei ole kaupungin puolelta toteutettavissa tulevien vuosien taloussuunnitelmakauden aikana.

 

Liikuntatoimen kannalta nyt esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. PK-35 ry:n (perustettavan yhtiön lukuun) yhteistyötahojen kanssa toteutettavaksi esittämä hanke täydentää kaupungin liikuntapalveluja ja hankkeen sijainti on hyvä. Toteutuessaan hanke palvelisi siten myös Helsingin kaupungin etua helpottamalla kaupungin omaa rakennustarvetta.

 

Lautakunta toteaa edelleen, että PK-35 ry:n tai perustettavan osakeyhtiön toteuttama rakennushanke on urheilu- ja ulkoilutarkoituksia palvelevana rakennustyönä kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 3 §:n mukainen hanke. Kahden seuran yhdistyessä ovat myös hankkeen toteuttamiseen liittyvät käytännön edellytykset ja rahoitusjärjestelyt vankemmalla pohjalla verrattuna alkuperäiseen ajatukseen yhdestä toteuttajasta.

 

Lautakunta on aikaisemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista. PK-35:n hakemus noudattaa lautakunnan aikaisemmissa lausunnoissa puoltamaa linjaa lainan määrän ja laina-ajan osalta. Lautakunta puoltaa omalta osaltaan haetun 167 000 euron lainan myöntämistä kymmenen vuoden laina-ajalla PK-35 ry:lle tai sen perustamalle osakeyhtiölle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena jalkapallotoiminnan harjoittamista palvelevan ylipainehallin rakentamiseksi Myllypuron liikuntapuistosta kaupungin liikuntatoimelta vuokratulle alueelle.

 

Kj toteaa, että lainan vakuusasia on ongelmallinen, koska lainoitettava ylipainehalli ei ole sellainen kiinteä rakennus, johon voisi saada kiinnityksen. Hakija tarjoaa lainan vakuudeksi jälkipanttausta siten, että kaupungin saamisen edellä ovat pankin noin 270 000 euron kiinnitykset Myllypuron alueen vuokraoikeuteen ja noin 300 000 euron yrityskiinnitykset. Pankin lainarahoituksen ehtona on ollut oikeus ensisijaisiin vakuuksiin. Käytännössä kaupungin lainalle ei lainansaaja kykene osoittamaan reaalivakuutta. Kaupungin edun mukaista on toisaalta, että hankkeessa on mukana kaupungin lisäksi myös toinen ulkopuolinen rahoittaja huomattavalla osuudella.

 

Kj pitää em. vakuusongelmasta huolimatta liikuntalautakunnan puoltavaan lausuntoon viitaten 167 000 euron lainan myöntämistä urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Pk-35 ry:lle tai sen perustamalle osakeyhtiölle perusteltuna. Rahaston varoja on käytettävissä lainojen myöntämiseen noin 20 milj. euroa. Päätösehdotuksen mukainen korko on tällä hetkellä 3,25 %.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee myöntää PK-35 ry:lle tai sen perustamalle osakeyhtiölle 167 000 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista jalkapallon ylipainehallin rahoittamiseksi seuraavin ehtoin:

 

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden kuluessa.

 

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

 

Lainan vakuus: Lainansaaja luovuttaa lainan vakuudeksi hallialueen vuokraoikeuteen kiinnitettyjä panttikirjoja ja yrityskiinnitykset jälkipantattuina pankin saamisen jälkeen tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, liikuntalautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Forss Eeva-Riitta, henkilöstökassan päällikkö, puhelin 169 2513

 

 

 

 

 


6

KUNTARAHOITUS OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS JA TARJOUS OSAKKEIDEN MERKITSEMISESTÄ

 

Khs 2006-411

 

Kuntarahoitus Oyj ilmoittaa (23.8.2006), että yhtiön ylimääräinen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 4.10.2006 klo 11.00 alkaen osoitteessa Annankatu 42, Helsinki.

 

Kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään mm. osakepääoman korottaminen suunnatulla osakeannilla ja siihen liittyvien hallituksen valtuuksien hyväksyminen.

 

./.                   Yhtiökokouskutsu on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

 

Osakeannista tarjousesitteessä todetaan mm. seuraavaa:

 

”Osakeannin tausta ja tavoitteet

 

Vuonna 1989 perustetusta ja yli 250 kunnan omistamasta Kuntarahoituksesta on kehittynyt maamme kuntatalouden kannalta keskeinen tekijä. Kuntarahoituksen erinomainen luottokelpoisuus ja aktiivinen toiminta rahoitusmarkkinoilla ovat taanneet sen, että kuntien lainoitusta on voitu hoitaa kuntien kannalta edullisesti ja kilpailukykyisesti.

 

Tämän suotuisan kehityksen takaamiseksi Kuntarahoituksen pääomarakennetta kannattaa kehittää vastaamaan yhtiön nykyistä painoarvoa ja sen merkittävästi kasvavaa antolainakantaa.

 

Kunnille koituvan hyödyn lisäksi Kuntarahoituksen pääomarakenteen kehittämisen ovat tehneet ajankohtaiseksi myös Rahoitustarkastuksen uudet yleiseurooppalaisia linjauksia noudattavat ohjeet luottolaitosten pääomalainojen määrästä.

 

Yhtiön vahva pääomarakenne vähentäisi myös laskennallisten erien aiheuttamien tulosheilahteluiden vaikutuksia yhtiön siirtyessä kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS) 1.1.2007 alkaen.

 

Osakeanti lyhyesti

 

Kuntarahoituksen pääomarakenteen kehittämiseksi Yhtiön hallitus on kokouksessaan 16.8.2006 valtuuttanut Yhtiön toimivan johdon valmistelemaan noin 20-30 miljoonan euron osakepääoman korotusta osakeannilla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (”Osakeanti”). Osakeannista päättävä ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle 4.10.2006.

 

Kuntien eläkevakuutuksen hallitus on kokouksessaan 16.8.2006 päättänyt, että Kuntien eläkevakuutus varautuu merkitsemään Osakeannissa uusia osakkeita enintään 10 miljoonalla eurolla eläkelaitoksen suhteellista omistusosuutta kuitenkaan kasvattamatta.

 

Merkintähinta

 

Kuntarahoituksen hallitus esittää 4.10.2006 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osakkeiden merkintähinta Osakeannissa on 2,70 euroa osakkeelta (”Merkintähinta”).

 

Uusi osinkopolitiikka

 

Kuntarahoitus noudattaa toteutuneen osakeannin jälkeen aktiivista osinkopolitiikkaa ja pyrkii jakamaan osinkoina vähintään 40 prosenttia kyseisen tilikauden toiminnallisesta tuloksesta. Osingonjaossa otetaan huomioon toiminnan kasvun vaatima rahoitus, yhtiön taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät, vakavaraisuustavoitteet sekä vastapuoliriskit.”

 

Osakeannin tarjousesite on nähtävänä ennen kaupunginhallituksen kokousta talous- ja suunnittelukeskuksessa sekä kaupunginhallituksen kokouksessa.

 

Kj toteaa, että kaupunki omistaa 1 925 000 Kuntarahoitus Oyj:n osaketta eli 11,65 % osakekannasta. Kaupungin lainakannasta Kuntarahoitus Oyj:n lainoja on tällä hetkellä 8,40 % eli 61 miljoonaa euroa.

 

Kj toteaa edelleen, että yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen vaikuttaa positiivisesti mm. kansainvälisten luottoluokituslaitosten kannanottoihin suomalaisen kuntien yhteiseen varainhankintajärjestelmään. Myöskin osinkopolitiikan muutos siten, että yhtiö tulee jakamaan 40 % vuotuisesta tuotosta osinkoina, puoltaa kaupungin osakemerkintää. Suurten kaupunkien kesken on nähty tärkeänä osallistua yhtenäisellä tavalla osakemerkintään.

 

Kj pitää osallistumista osakeantiin edellä mainituista syistä kaupungin kannalta perusteltuna. Kuntarahoitus Oyj:n hallitus on suositellut kunnille sijoitusmääräksi vähintään 5 euroa asukasta kohden. Kj pitää suositusta kohtuullisena ja esittää lähes nykyisen omistusosuuden mukaista merkintää. Osakkeiden maksu tapahtuu vasta vuoden 2007 alussa. Tarkoitusta varten tullaan esittämään tarvittava määräraha vuoden 2007 talousarvion kohtaan 8 22 19, Arvopaperit, Muut kohteet.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee

 

                    kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta edustamaan kaupunkia Kuntarahoitus Oyj:n 4.10.2006 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat yhtiökokouksessa hallituksen ehdotusten mukaisesti sekä

 

                    osallistua Kuntarahoitus Oyj:n osakeantiin ja merkitä enintään 1 250 000 kpl yhtiön osakkeita hintaan 2,70 euroa per osake, yhteensä 3 375 000 euroa sekä valtuuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen hoitamaan merkitsemiseen liittyvät käytännön toimenpiteet ja

 

                    oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen käyttämään em. osakemerkintään 3 375 000 euroa vuoden 2007 talousarvion kohdalta 8 22 19 Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tarvittavan määrärahan vuoden 2007 talousarvioon.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 169 2525

 

 

LIITE

Yhtiökokouskutsu liitteineen

 

 

 

 


7

MAAKAASUN JAKELUPUTKISTON RAKENTAMINEN SUUTARILASTA VANTAAN PAKKALAAN

 

Khs 2006-1798

 

Turvatekniikan keskus on 9.8.2006 pyytänyt kaupunginhallituksen lausuntoa koskien Vantaan Energia Oy:n hakemusta maakaasun jakeluputkiston rakentamisesta Tapulikaupungista Vantaan Pakkalaan. Suunniteltu putkisto on tarkoitus ottaa käyttöön 1.1.2007.

 

Kj toteaa, että asiasta on hankittu Helsingin Energian, kiinteistöviraston, ympäristökeskuksen ja rakennusviraston lausunnot.

 

Helsingin Energia ilmoittaa, että se hyväksyy muovisen maakaasujohdon rakentamisen. Kiinteistövirasto ilmoittaa mm, että hanke koskee kaupungin omistamaa asemakaavan mukaista viheraluetta, minkä vuoksi hakijan on saatava rakennusviraston lupa putken sijoittamiselle kaupungin omistamalle maalle ja palautettava alue kaivutöiden jälkeen ennalleen. Maakaasuputki ei saa myöskään haita kaavamuutoksen toteuttamista. Ympäristökeskus ilmoittaa, ettei tehtyjen selvitysten perusteella hankkeen toteuttamiseen liity sellaisia ympäristön - tai luonnonsuojelun tai asumisterveyteen liittyviä seikkoja, jotka estäisivät hankkeen toteuttamisen tai mitkä tulisi erityisesti ottaa huomioon hanketta toteutettaessa. Ympäristökeskus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista rakentamishankkeeseen. Rakennusvirasto ilmoittaa niin ikään, ettei sillä ole huomauttamista hakemuksen johdosta.

 

Kj esittää edellä oleviin lausuntoihin viitaten, että Turvatekniikan keskukselle annetaan jäljempänä olevan päätösehdotuksen mukainen lausunto.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee antaa Vantaan Energia Oy maakaasuputkiston rakentamista koskevan hakemuksen johdosta Turvatekniikan keskukselle seuraavan lausunnon:

 

Hanke koskee kaupungin omistamaa asemakaavan mukaista viheraluetta, minkä vuoksi hakijan on saatava Helsingin kaupungin rakennusviraston lupa putken sijoittamiselle kaupungin omistamalle maalle ja palautettava alue kaivutöiden jälkeen ennalleen sekä huolehdittava siitä, ettei maakaasuputki haittaa kaavamuutoksen toteuttamista.

 

Tehtyjen selvitysten perusteella hankkeen toteuttamiseen ei liity sellaisia ympäristön- tai luonnonsuojeluun tai asumisterveyteen liittyviä seikkoja, jotka estäisivät hankkeen toteuttamisen tai mitkä tulisi erityisesti ottaa huomioon hanketta toteutettaessa.

 

Edellä olevin edellytyksin kaupunki ilmoittaa, ettei sillä ole huomauttamista rakentamishankkeeseen ja että se hyväksyy muovisen maakaasujohdon rakentamisen hakemuksessa esitetylle alueelle.

 

Kirje Turvatekniikan keskukselle, pöytäkirjanote Helsingin Energialle, kiinteistövirastolle, ympäristökeskukselle ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

 

 

 

 


8

MERENKULUN TURVALAITTEIDEN JA VÄYLIEN YLLÄPITO HELSINGIN ALUEELLA

 

Khs 2004-1078

 

Suomenlahden merenkulkupiiri on 10.5.2004 ja 2.12.2004 päivätyillä kirjeillään esittänyt, että kaupungin ja merenkulkupiirin välistä väylänpitoon liittyvää vastuunjakoa tulisi selkeyttää ja että väylänpidosta tehtäisiin merenkulkupiirin ja kaupungin välillä sopimus.

 

Kj toteaa, että merenkulkupiirin 10.5.2004 tekemä esitys siirrettiin 14.5.2004 toimenpiteitä varten kiinteistövirastolle, joka toimii kaupungin vesialueiden omistajahallintokuntana. Kiinteistövirasto on käynyt esityksen johdosta keskusteluja ja neuvotteluja mm. Helsingin Sataman, liikuntaviraston ja Suomenlahden merenkulkupiirin kanssa.

 

Kiinteistölautakunta esittää 8.8.2006 merenkulkupiirin em. esityksen johdosta mm. seuraavaa:

 

Vesialueiden omistus ja hallinta

 

Helsingin kaupunki omistaa suurimman osan hallinnollisen alueensa vesialueista. Kaupungin sisäisesti omaksuman järjestelmän mukaan kiinteistöjen, myös vesialueiden, omistajapuhevaltaa käyttää kiinteistö-lautakunta, jollei hallintaa ole kaupungin sisäisin vuokrauksin luovutettu muille hallintokunnille tai laitoksille. Vesialueista satamajärjestyksen mukaiset, satamatoimintaan liittyvät alueet on luovutettu Helsingin Sataman hallintaan ja käyttöön.

 

Tämän lisäksi liikuntavirasto hallitsee kaupungin sisäisten vuokrasopimusten perusteella eräitä lähinnä pienvenesatamatoimintaan asema-kaavassa osoitettuja alueita ja rakennusvirasto joitakin asemakaavassa yleisiksi alueiksi osoitettuja vesialueita.

 

Väylät ja merenkulun turvalaitteet

 

Vesilain mukaan yleisillä kulkuväylillä tarkoitetaan vesistössä tai meressä olevaa väylää, joka on vesilain säännösten mukaan määrätty julkiseksi kulkuväyläksi tai yleiseksi paikallisväyläksi. Muut kulkuväylät ovat yksityisiä. Ympäristölupavirasto voi Merenkulkulaitoksen hakemuksesta määrätä julkiseksi kulkuväyläksi sellaisen vesistön osan, joka on tarpeen pitää avoimena yleistä laiva- tai veneliikennettä varten.

 

Merenkulun turvalaitteet ovat kulkuväylän merkitsemistä tai muuten vesiliikenteen ohjaamista ja turvaamista varten vesistöön tai sen rannalle sijoitettuja rakenteita ja laitteita.

 

Väylän perustaminen

 

Yleinen kulkuväylä vahvistetaan käyttöön otetuksi Merenkulkulaitoksen väyläpäätöksellä. Merenkulkulaitos on mm. merenkulun turvallisuudesta ja väylänpidosta sekä talvimerenkulun avustamisesta vastaava valtion viranomainen ja vastaa siinä ominaisuudessa yleisten kulkuväylien perustamisesta ja ylläpidosta, ellei tätä tehtävää ole Merenkulkulaitoksen vesilain 4 luvun 11 §:n nojalla tekemällä väyläpäätöksellä annettu jonkun muun hoidettavaksi. Kauppamerenkulkua palvelevan toimintansa se rahoittaa aluksilta perittävillä väylämaksuilla, minkä lisäksi sillä on viranomaistehtäviä ja muita yhteiskunnallisia tehtäviä, jotka rahoitetaan valtion budjetista.

 

Helsingin alueella useiden väylien ja turvalaitteiden ylläpito on Meren-kulkulaitoksen antamin väyläpäätöksin määrätty väyläkohtaisesti Helsingin Satamalle tai Helsingin liikuntavirastolle aina sen mukaan, mikä hallintokunta on laittanut väylän perustamista koskevan asian vireille. Kaikkien väylien osalta vastuullista väylänpitäjää ei ole määritelty. Käytännössä Helsingin Satama on pääosin vastannut kaupungin vastuulla olevien väylien turvalaitteiden ylläpidosta.

 

Ehdotus sopimukseksi väylänpidosta

 

Suomenlahden merenkulkupiiri ilmaisee kirjeessään huolensa siitä, että Helsingin satamajärjestyksen voimassaoloalueen supistuttua vastuu satama alueen ulkopuolisten väylien ja merenkulun turvalaitteiden yllä-pidosta on käynyt epäselväksi.

 

Merenkulkupiiri esittää siksi, että kaupunki tekisi Suomenlahden merenkulkupiirin kanssa sopimuksen väylänpidon vastuusta Helsingin edustan merialueilla. Merenkulkupiiri esittää uudesta satamajärjestyksestä poikkeavasti kaupungin vastuualueen rajaksi vanhan satamajärjestyksen mukaista aluetta, joka on ollut käytössä Helsingin Sataman vastuualueen rajana 31.3.2004 saakka.

 

Koska Helsingin Satama on ilmoittanut Suomenlahden merenkulkupiirille, ettei se katso olevansa oikeutettu tekemään vuokrasopimuksen nojalla hallitsemansa satama-alueen ulkopuolisia vesialueita koskevia sopimuksia, merenkulkupiiri tiedustelee nyt Helsingin kiinteistövirastolta kyseisten vesialueiden omistajana, olisiko virasto vesialueiden omistajana oikea sopimuskumppani asiassa vai kuuluuko asia jollekin muulle Helsingin kaupungin hallintokunnalle.

 

Omistuksen ja hallinnan suhde väylänpitoon

 

Sillä sinänsä, kuka vesialueen omistaa, ei vesilain järjestelmässä ole merkitystä väylänpidon kannalta, ellei kysymys ole siitä, että omistajalle syntyy väylän johdosta oikeus korvaukseen omistuksensa perusteella. Vesilain 4 luvun 5 §:n perusteella valtio tai muu yleisen kulkuväylän kuntoonpanija saa, sovittuaan asiasta alueen omistajan kanssa, pysyvästi asettaa merenkulun turvalaitteita, kuten viittoja, merkkejä ja loistoja, vesistöön tai sen rannalle sekä poistaa turvalaitteiden näkymistä haittaavia esteitä. Tietyin edellytyksin merenkulun turvalaitteita saa sijoittaa toisen alueelle myös ilman sopimusta, joko ympäristölupaviraston luvalla tai joissakin tapauksissa ilmankin sitä. Vahingosta, haitasta ja muusta edunmenetyksestä, joka johtuu väylän kuntoon panemiseksi suoritetuista toimenpiteistä toisen maalla tai vesialueella, on suoritettava korvaus.

 

Väylänpitäjän vastuu

 

Väylänpitäjä vastaa väyläpäätöksen mukaisen väylän ja sen turvalaitteiden kuntoon panemisesta ja ylläpidosta. Väylänpitäjä vastaa näin ollen ilmoitetun vesisyvyyden käytettävyydestä ja turvalaitteiden toimivuudesta ja huollosta. Väylänpitäjälle saattaa vahinkotapauksissa syntyä korvausvastuu, mikäli em. vastuista ei asianmukaisesti huolehdita.

 

Väylänpitovastuun jakautumisen nykytila kaupungin hallintokuntien kesken

 

Helsingin kaupungin vesialueella olevien kulkuväylien väylänpitovastuusta, vesialueella olevien turvalaitteiden rakentamis-, asettamis- ja

ylläpitovelvollisuudesta samoin kuin siitä, kenen vastuulle kaupungin sisäisesti kuuluu kaupungin vesialueille sijoitettavien nopeusrajoitus- ym. kieltomerkkien asettaminen, on käyty neuvotteluja Helsingin eri hallintokuntien kesken. Neuvotteluihin on osallistunut kiinteistöviraston, liikuntaviraston, ympäristökeskuksen ja Helsingin Sataman edustajia.

 

Keskusteluissa on todettu, että on toisaalta selvitettävä Helsingin kaupungin väylänpitovastuun rajaukset suhteessa Merenkulkulaitokseen, toisaalta kaupungin väylänpitovastuulle kuuluvien väylien ylläpitämisestä syntyvien velvoitteiden jakautuminen kaupungin eri hallintokuntien välillä.

 

Kaupungin ja valtion välinen väylänpidon vastuunjako

 

Kauppamerenkulun väylät

 

Kauppamerenkulun väylien ja väylänpitovastuun jakautuminen kaupunkien ja valtion välillä on muotoutunut ajan kuluessa. Vastuujakoon on osaltaan ollut vaikuttamassa vanha luotsaustoiminta, jonka mukaan valtion luotsit luotsasivat alukset satamaan eli satama-alueen rajalle asti ja kunnallisten satamien satamaluotsit luotsasivat alukset laituriin. Satama-alueen rajana oli yleensä satamajärjestyksen voimassaoloalueen raja. Satamaluotsauksesta on sittemmin luovuttu ja valtion luotsit luotsaavat alukset laituriin saakka.

 

Vastaavasti talvimerenkulussa valtion jäänmurtovastuu ulottuu satamaan johtavilla väylillä satama-alueen rajalle.

 

Perinteisesti Suomen valtion ja Suomenlahden rannikkokaupunkien kauppamerenkulkua palvelevien väylien väylänpitovastuu on jakautunut siten, että valtio on vastannut itä - länsisuunnassa kulkevista väylistä ja turvalaitteista näiden väylien varrella. Satamakaupungit, kuten Helsinki, ovat vastanneet satamiin johtavista väylistä ja turvalaitteista näiden väylien varrelta satamiin. Kaupunkien satamaväylien ulottuvuus merelle vaihtelee varsin runsaasti. Esimerkiksi Hangossa valtion väylä ulottuu melkein laituriin saakka, kun taas Turussa satama-alue on varsin laaja.

 

Yleisenä käytäntönä todettiin yksityissatamalakia säädettäessä olevan, että väylien kunnossapidon ja turvallisuudesta huolehtimisen osalta vastuuraja valtion ja satamanpitäjän osalta määräytyy yleensä sen mukaan, miten satamajärjestyksessä on määritelty sataman vesialueen raja. Vastaavasti satamajärjestyksen mukaisella satama-alueella valtio ei vastaa väylän kunnossapidosta eikä turvalaitteista, joten satamanpitäjän tulee satama-alueella rakentaa ja hoitaa myös satama-alueen merenkulun turvalaitteet.

 

Veneväylät

 

Veneväylät ovat olleet yleensä kuntien hoidossa, kuitenkin siten, että veneilyn itä - länsisuuntainen runkoväylä on Merenkulkulaitoksen hoidossa. Kunnallisen huvivenesataman sijaitessa naapurikunnan alueella voi väylävastuu ulottua naapurikunnan alueellekin. Esimerkiksi Helsingin kaupunki vastaa väylistä mm. Inkoossa sijaitsevaan Elisaareen ja Sipoossa sijaitsevaan Kaunissaareen.

 

Veneliikennelain perusteella asetettavien rajoitus- ja kieltomerkkien rakentaminen ja ylläpitäminen on osoitettu kunnan tehtäväksi. Kunnan sisällä tämä vastuu voisi luontevasti kuulua väylänpitäjälle.

 

Helsingin sataman käytössä olevat vesialueet

 

Helsingin satamalautakunnan ja Helsingin kiinteistölautakunnan 1.1.1994 voimaan astuneen kaupungin sisäisen sopimuksen mukaan satamalaitos on oikeutettu käyttämään korvauksetta toimintansa kannalta tarpeellisia vesialueita ehdolla, että satamalaitos vastaa väylien, laitureiden, aallonmurtajien ja muiden näillä vesialueilla sijaitsevien rakenteiden ja laitteiden ylläpidosta.

 

Helsingin kaupunginvaltuusto vahvisti uuden satamajärjestyksen

28.1.2004 ja tässä yhteydessä se myös rajasi uudelleen satamajärjestyksen voimassaoloalueen käsittämään vain vesialueet, jotka kuuluvat varsinaiseen satamatoimintaan tai ovat alusten kääntöpaikkoja ja liittyvät olennaisesti satamatoimintaan.

 

Näin uuden satamajärjestyksen voimassaoloalue määrittelee myös sataman vesialueisiin kohdistuvan käyttöoikeuden ulottuvuuden.

 

Sataman käytössä olevan vesialueen supistaminen aiheutti sen, että osa Helsingin Sataman vastuulla olevista Helsingin kaupungin ylläpidettäviksi määrätyistä väylistä ja turvalaitteista jäi satamajärjestyksen voimassaoloalueen ulkopuolelle. Tämä on aiheuttanut Suomenlahden merenkulkupiirissä epäselvyyttä siitä, kuka nyt vastaa näiden satama-alueen ulkopuolella sijaitsevien väylien ylläpidosta.

 

Sataman väylänpitovastuu ei kuitenkaan määräydy Helsingin satama-järjestyksen, vaan Merenkulkulaitoksen vesikulkuväylien merkitsemisestä annetun asetuksen (1979/846) 5 §:n nojalla sille väylänpitäjän tekemien esitysten johdosta antamien väyläpäätösten perusteella. Päätösten liitteenä on lueteltu ne väylät ja merenkulun turvalaitteet, jotka on luovutettu Helsingin kaupungille Helsingin Energian tai Helsingin Sataman ylläpidettäviksi.

 

Päätösten lisäksi Suomenlahden Merenkulkupiiri ja Helsingin Satama ovat sopimukseksi otsikoidulla asiakirjalla vastavuoroisesti järjestelleet keskinäistä väylänpitovastuutaan eräiden veneväylien, veneilyn runko-väylien ja satamaväylien osalta.

 

Väylänpitovastuun jakautuminen kaupungin ja valtion välillä on siten olemassa olevien väyläpäätösten valossa selkeä, mutta väylänpitoa koskevien Helsingin Sataman ja Suomenlahden merenkulkupiirin välisten sopimusjärjestelyiden oikeudellinen merkitys on jossakin määrin epäselvä.

 

Kun Helsingin Satama nyt satama-alueensa supistuttua pyrkii yhdenmukaistamaan väylänpitovastuunsa ulottuvuuden vastaamaan maassa yleisesti noudatettua käytäntöä, satamajärjestyksessä määritellyn satama-alueen rajan mukaiseksi, kaupungin tulisi tehdä tätä koskeva aloite Merenkulkulaitokselle, joka voisi sitten tarvittaessa esittää Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle nykyisten väyläpäätösten muuttamista näiltä osin.

 

Merenkulkupiirin kaupungille esittämän sopimusluonnoksen tarkoituksena lienee pyrkiä varmistamaan nykyinen väylänpitoa koskeva vastuujako ja näin kirjata väylänpitäjän ja merenkulkuviranomaisen tehtäväjako kaupungin alueella.

 

Kuten aiemmin on todettu, tällaisen sopimuksen oikeudellinen perusta ja merkitys ovat epäselviä huolimatta siitä, että niitä on ilmeisesti ainakin Suomenlahden merenkulkupiirin alueella tehty. Voitaneen kuitenkin perustellusti kysyä, eikö väylänpitovastuun sääntely vesilain ja sen nojalla annettujen säännösten sekä merenkulkuviranomaisten määräysten ja väyläpäätösten perusteella riittävästi yksilöi väylänpitovastuun kussakin yksittäistapauksessa.

 

Suhde kaupungin ja merenkulkuviranomaisten välillä tulisikin ratkaista kaupungin väylänpitovastuullisten ja merenkulkupiirin välisin neuvotteluin ja niiden pohjalta tehtävien merenkulkuviranomaisten päätösten kautta.

 

Kaupungin sisäinen työnjako

 

Vallinnut käytäntö ennen satamajärjestyksen muuttumista on ollut se, että Helsingin Satama on ylläpitänyt merenkulun turvalaitteita väylillä hallinnollisen satama-alueen sisäpuolella, mutta joissakin tapauksissa myös sen ulkopuolella.  Liikuntavirasto on huolehtinut venesatamia palvelevista väylistä, kuten myös ulkokunnissa sijaitsevien ulkoilusaarten satamien osalta.

 

Kysymys on siten siitä, kenen intressissä kaupungin sisäisessä tehtäväjaossa väylän olemassaolo on ja palveleeko se jotakin erityistarvetta, kuten kunnallisen huvivenesataman tai virkistysalueen käyttöä.

 

Vastuu vesialueiden käytöstä ja valvonnasta on vaihdellut riippuen alueesta ja käyttötarkoituksesta.  Väylänpitoon liittyvien tehtävien lisäksi muita vesialueiden käyttöön liittyviä tehtäviä ovat hoitaneet myös ympäristökeskus ja rakennusvirasto.

 

Kiinteistöviraston, liikuntaviraston ja Helsingin Sataman kesken käydyissä neuvotteluissa on todettu, että kiinteistövirasto vastaa omistaja-roolissa kaupungin omistamista vesialueista, joita sitten on kaupungin sisäisin vuokrauksin siirretty eri käyttäjähallintokuntien ja laitosten hallintaan.

 

Väylänpito ja väylänpitovastuu, jotka eivät käsitteellisestikään ole sidoksissa kiinteistöjen omistukseen, sen sijaan kuuluvat kaupungissa vesi- ja meriliikenteen harjoittamiselle tehtäviensä vuoksi edellytyksiä luoville hallintokunnille ja laitoksille, joille on myös osoitettu resurssit näiden tehtävien hoitamiseksi.

 

Pääosin vaikuttaa siltä, että työnjako kaupungin asianomaisten hallintokuntien ja laitosten eli Helsingin Sataman, liikuntaviraston ja rakennusviraston välillä on selkeä. Jos kuitenkaan asianomaiset eivät voi joltakin osin keskinäisten väylänpitovastuidensa rajoja neuvotellen järjestää, kaupunginhallituksen tulisi tämä tehdä asianomaisten esitysten perusteella.

 

Mikäli sitten on tarpeen saada kaupungin omistajalupa tai suostumus väylien turvalaitteiden sijoittamiseen tai muuhun omistajan myötävaikutusta edellyttävään toimenpiteeseen, kiinteistövirasto voi toimivaltansa puitteissa näitä antaa.

 

Esitys on valmisteltu yhteistyössä Helsingin Sataman ja liikuntaviraston kanssa.

 

Kiinteistölautakunta esittää, että Helsingin Satama oikeutetaan kaupungin puolesta tekemään asianomaiselle valtion merenkulkuviranomaiselle sen väyläpäätöstä koskevaa päätöksentekoa varten aloitteita siitä, miten merenkulun väylien ja turvalaitteiden ylläpitovastuu Helsingin kaupungin alueella kaupungin ja valtion kesken tarkoituksenmukaisesti jaetaan, seuraavin periaattein:

 

1                          Valtio vastaa itä - länsisuunnassa rannikolla kulkevista laivaväylistä ja veneilyn runkoväylästä.

 

2                          Kaupunki vastaa Helsingin satamiin johtavista väylistä Helsingin kaupungin satamajärjestyksen mukaisen satama-alueen rajalta alkaen satamiin asti kuitenkin siten, että kaupunki vastaa kohtuullisen siirtymäkauden ajan meren-kulun turvalaitteiden ylläpidosta myös vanhan ja uuden satama-alueen väliseltä osuudelta valtion toimiessa tämän alueen väylänpitäjänä.

 

3                          Merenkulkuviranomaiselle esitetään, että väylänpitovastuu tulisi määritellä väyläpäätöksin Helsingin kaupungin nimiin ja kaupungin vastuulle.

 

4                          Merenkulkuviranomaisen väyläpäätöksellä Helsingin kaupungin ylläpidettäväksi osoitettavien väylien väylänpitäjänä toimii se hallintokunta, jonka tehtävien ja tavoitteiden toteuttamiseen kyseisen väylän käyttö lähinnä liittyy.

 

Kj pitää tarkoituksenmukaisena, että asiassa edetään kiinteistölautakunnan esittämällä tavalla lautakunnan mainitsemin periaattein. Kj toteaa, ettei Helsingin Satamalla ole huomauttamista kiinteistölautakunnan esityksen johdosta.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee kehottaa Helsingin Satamaa ryhtymään toimenpiteisiin, joilla valtion merenkulkuviranomaisen väyläpäätöksin merenkulun väylien ja turvalaitteiden ylläpitovastuu Helsingin kaupungin alueella jaetaan kaupungin ja valtion kesken tarkoituksenmukaisella tavalla seuraavien periaatteiden pohjalta:

 

1                    Valtio vastaa itä - länsisuunnassa rannikolla kulkevista laivaväylistä ja veneilyn runkoväylästä.

 

2                    Kaupunki vastaa Helsingin satamiin johtavista väylistä Helsingin kaupungin satamajärjestyksen mukaisen satama-alueen rajalta alkaen satamiin asti kuitenkin siten, että kaupunki vastaa kohtuullisen siirtymäkauden ajan meren-kulun turvalaitteiden ylläpidosta myös vanhan ja uuden satama-alueen väliseltä osuudelta valtion toimiessa tämän alueen väylänpitäjänä.

 

3                    Merenkulkuviranomaiselle esitetään, että väylänpitovastuu tulisi määritellä väyläpäätöksin Helsingin kaupungin nimiin ja kaupungin vastuulle.

 

4                    Merenkulkuviranomaisen väyläpäätöksellä Helsingin kaupungin ylläpidettäväksi osoitettavien väylien väylänpitäjänä toimii se hallintokunta, jonka tehtävien ja tavoitteiden toteuttamiseen kyseisen väylän käyttö lähinnä liittyy.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Satamalle, kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle, liikuntavirastolle ja Helsingin Energialle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

 

 

 

 


9

HELSINKI-KONSERNIIN KUULUVIEN TYTÄRYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 2/2006

 

Khs 2006-1190

 

Kj toteaa, että Kvston 8.6.2005 hyväksymien konserniohjeiden mukaan kaupunginhallitus seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

 

Talous- ja suunnittelukeskus on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin vuoden 2006 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta raportissa luetelluista tytäryhteisöistä. Raportti on laadittu tytäryhteisöittäin niiden toimittamien osavuosikatsaustietojen perusteella.

 

./.                   Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

 

Kj toteaa, ettei seurantaraportti anna ensimmäistä vuosipuoliskoa koskevien tietojen perusteella aihetta tässä vaiheessa muihin erityisiin toimenpiteisiin kuin, että talous- ja suunnittelukeskus selvittää yhteistyössä asianomaisen tytäryhteisön johdon kanssa kunkin raportissa mainitun yksittäisen tytäryhteisön tappiollisen tuloksen syyt ja toimenpiteet, joihin ne antavat aihetta.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä seurantaraportin tiedoksi ja todeta, ettei seurantaraportti anna tässä vaiheessa aihetta muihin toimenpiteisiin kuin, että kaupunginhallitus päättänee kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta selvittämään yhteistyössä asianomaisen tytäryhteisön johdon kanssa kunkin raportissa mainitun yksittäisen tytäryhteisön tappiollisen tuloksen syyt ja toimenpiteet, joihin ne antavat aihetta.

 

Pöytäkirjanote raportoiduille tytäryhteisöille, talous- ja suunnittelukeskukselle varainhallinnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

 

LIITE

Tytäryhteisöjen seurantaraportti 2/2006

 

 

 

 


10

FÖRKLARING TILL FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN MED ANLEDNING AV BESVÄR ÖVER STADSFULLMÄKTIGES FÖRSLAG OM ÄNDRING I KOMMUNINDELNINGEN MELLAN HELSINGFORS STAD, SIBBO KOMMUN OCH VANDA STAD

SELITYS HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON ESITYSTÄ KUNTAJAON MUUTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN, SIPOON KUNNAN JA VANTAAN KAUPUNGIN KESKEN KOSKEVASTA VALITUKSESTA

 

Stn/Khs 2006-1601

 

Stge beslöt 21.6.2006, 183 §, föreslå statsrådet att område A i Sibbo kommun och område V i Vanda stad på den bifogade kartan införlivas med Helsingfors stad.

 

XXXX XXXX, vars hemort är Helsingfors, har anfört besvär över fullmäktiges beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

Ändringssökanden kräver att beslutet upphävs som lagstridigt. XXXX anser att ärendet inte varit brådskande på det sätt som avses i kommunallagens 55 §, att man inte informerade att ärendet var anhängigt och om beredningen på det sätt som avses i kommunallagen (kommunallagens 27 § och 29 §) och att förslaget strider mot bestämmelserna i kommunindelningslagen.

 

./.                   Besvären finns i bilaga nr 1 under detta ärende i föredragningslistan. 

 

Enligt kommunallagens 90 § söks ändring i beslut som fattats av fullmäktige genom kommunalbesvär hos förvaltningsdomstolen.

 

Besvär får anföras på den grunden att:

1) beslutet har tillkommit i felaktig ordning,

2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller

3) beslutet annars strider mot lagen.

 

Enligt kommunallagens 92 § får kommunalbesvär anföras av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlem. Ändringssökandens besvärsrätt utreds närmare i förklaringen till beslutsförslaget.

 

Kommunalbesvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet (kommunallagen 93 §). Besvären har anförts inom utsatt tid.

 

Enligt stadsstyrelsens instruktion 8 § 2 mom. 5 punkten avger stadsstyrelsen förklaring med anledning av besvär över ett beslut av stadsfullmäktige om stadsstyrelsen anser sig kunna godta slutresultatet av fullmäktiges beslut.

 

Utlåtandet givet av förvaltningscentralens rättstjänst (1.9.2006) stämmer överens med beslutsförslaget.

 

 

Kvsto päätti 21.6.2006, 183 §, esittää valtioneuvostolle, että oheen liitetyn karttaliitteen mukainen alue A Sipoon kunnasta ja alue V Vantaan kaupungista liitetään Helsingin kaupunkiin.

 

Valtuuston päätöksestä on valittanut Helsingin hallinto-oikeudelle XXXX XXXX, jonka kotipaikka on Helsinki.

 

Valittaja vaatii päätöksen kumoamista lainvastaisena. Valittaja katsoo, että asia ei ole ollut kuntalain 55 §:n tarkoittamalla tavalla kiireellinen, asian vireilläolosta ja valmistelusta ei ole ilmoitettu asianmukaisesti kuntalain tarkoittamalla tavalla (kuntalaki 27 § ja 29 §) ja että esitys on vastoin kuntajakolain säännöksiä.

 

./.                   Valitus on esityslistan tämän asian liitteenä nro 1. 

 

Kuntalain 90 §:n mukaan valtuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta.

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

3) päätös on muuten lainvastainen.

 

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valittajien valitusoikeudesta on tarkempi selvitys päätösesityksen sisältämässä selityksessä.

 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (kuntalaki 93 §). Valitus on tehty määräajan kuluessa.

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5-kohdan mukaan kaupunginhallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöstä kos­kevan vali­tuksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yh­tyä kaupunginvaltuuston pää­töksen lopputulokseen.

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunto (1.9.2006) on päätösesityksen selityksen mukainen.

 

KJ                                      Stadsstyrelsen torde besluta avge följande förklaring med anledning av XXXX XXXX:s besvär över stadsstyrelsens förslag att ändra kommunindelningen mellan Helsingfors stad, Sibbo kommun och Vanda stad:

 

1                    BAKGRUND

 

1.1                Instruktioner av statliga myndigheter i syfte att utveckla samhällsstrukturen i huvudstadsregionen

 

Matti Vanhanens regering har i sitt regeringsprogram 24.6.2003 (http://www.vn.fi/regeringsprogram) i punkterna Regionpolitik och Boende fäst uppmärksamhet vid specialfrågorna i Helsingforsregionen. I programmet konstateras bl.a. (s. 28) följande: ”Samarbetet och det gemensamma beslutsfattandet intensifieras i bostads-, trafik- och samhällsplaneringsfrågor. Utredningspersonen som tillsatts av föregående regering lägger fram förslag om utvecklande av det regionala samarbetet mellan Helsingfors och kommunerna i dess närområde samt om statsmaktens deltagande i nationellt viktiga utvecklingsprojekt i regionen.”

 

Utredningsperson Lauri Tarasti som utrett förutsättningarna för förbättrat tomtutbud överlämnade tomtutbudsarbetsgruppens betänkande (YMra 1/2006) 28.2.2006 (http://www.ymparisto.fi). I betänkandet konstateras bl.a. följande (s.15): ”I syfte att bostadsbyggandet bättre än nu skulle motsvara efterfrågan av bostäder i framtiden och möjliggöra boende till överkomligt pris i den växande stadsregionen är det skäl att försöka avlägsna alla begränsningar för bostadsbyggande. Tomtutbudet är ett av de troliga begränsningarna och ansvaret för att påverka utbudet ligger tydligt hos den offentliga makten. Utbudet av tomtmark är inte enbart förbundet med priset på boende utan inverkar centralt också på enhetligheten i stadsregionernas samhällsstruktur och på hur stort det område är där invånarna har sin arbetsplats. Om bostäder inte finns på områden där hushållen i första hand önskar bo, skaffar invånarna bostäder längre bort från det bästa alternativet. Det leder till att regionens struktur blir utspridd och hushållens vardag försvåras när resorna till arbetet och andra resor blir längre.”

 

Regeringens s.k. PARAS- dvs. kommun- och servicestrukturreform har som mål att i vårt land skapa kommunstrukturer och modeller för serviceproduktion som är livskraftiga, har bra serviceförmåga och är ekonomiskt ändamålsenliga. En av de mest centrala frågorna i offentligheten och i beredningsarbetet har varit att utveckla samhällsstrukturen och att möjliggöra bostadsproduktion i Helsingforsregionens 14 kommuner vilket med tanke på konkurrenskraft är väsentlig både för Helsingforsregionen och för hela landet. Detta tema behandlades också i det gemensamma svar som huvudstadsregionens städer gav inrikesministeriet.

 

Ökat samarbete i huvudstadsregionen och ökad bostadsproduktion utgör således klart ett av den nuvarande regeringens centrala mål.

 

1.2                Samarbete mellan kommunerna i huvudstadsregionen

 

Samarbetsgruppen för markanvändning och boende som under ledning av Pekka Korpinen verkar i anslutning till år 2004 grundade delegationen för huvudstadsregionen publicerade hösten 2005 strategiska riktlinjer för markanvändning och bostadspolitik. Riktlinjerna ingick i materialet till kommunindelningsförslaget. Ett av dess regionala utvecklingsprojekt är ”att utvidga stadsstrukturen österut – utvecklingszonen för östmetron.” Samtidigt har man i olika sammanhang signalerat om vikten att sammanslå Nylands och Östra Nylands förbund och också i denna strävan har ett viktigt mål varit att få hela Nyland och i synnerhet Sibbo i samma landskapsplanhelhet med huvudstadsregionen.

 

De goda erfarenheterna av verksamheten inom delegationen för huvudstadsregionen ledde hösten 2005 till att en samarbetsorganisation för fjorton städer och kommuner grundades. Ett samarbetsforum som kallas Helsingforsregionens samarbetsmöte grundades då och i anslutning till den grundades MBT-delegationen för markanvändning, boende och trafik samt en mindre sektion som främjar samarbetet med staten.

 

MBT-delegationen godkände 2.5.2006 för regionen en s.k. spetsprojektlistning som bl.a. omfattar ”förlängning av stadsstrukturen till Sibbo, utvecklingszonen för förlängningen av metrolinjen och utnyttjande av Kervo-Nickby-banan”. Alla andra 13 städer och kommuner var eniga men Sibbo lämnade en reservation i denna punkt av ärendet. När samma ärende presenterades för Helsingforsregionens samarbetsmöte 2.6.2006 upprepade Sibbos kommundirektör Luoma reservationen.

 


1.3                Helsingfors utlåtanden till landskapsförbunden

 

Helsingfors stad har i sina utlåtanden om Nylands och Östra Nylands regionala planer och program konstaterat att huvudstadsregionens och därigenom Helsingforsregionens samhällsstruktur är snedvriden. Under flera årtionden har utvidgning varit möjlig endast i västlig och nordlig riktning trots att det glesbebodda Sibbo ligger alldeles bredvid huvudstaden. Sibbo har en areal som är ungefär dubbelt så stor (36 400 ha) som Helsingfors (18 600 ha) men invånarantalet (18 700 invånare) är endast ca 3,3 procent av Helsingfors invånarantal (ca 560 000).

 

Helsingfors har kontinuerligt redan under en längre tid fäst uppmärksamhet vid stadsstrukturens obalans och utvecklingsproppen i öster, såsom till exempel kompletterande utlåtanden till stadsfullmäktiges förslag bl.a. om Nylands och Östra Nylands landskapsplaner och annat tilläggsmaterial visar. Sibbos försiktighet att utveckla sitt område torde vara förknippad med bl.a. otillräckliga resurser att svara mot en större befolkningstillväxt än för närvarande och de servicebehov som tillväxten ger upphov till. Delvis också språkpolitiska orsaker och viljan att bevara kommunens landsbygdsaktiga struktur torde vara orsaker till det ringa utvecklingsintresset som rådde innan Helsingfors stadsfullmäktige gjorde sin framställning.

 

1.4                Behandlingen i Helsingfors stads organ av ändringen i kommunindelningen år 2006

 

1.4.1             Huvudstadsregionens riktlinjer i kommun- och servicestrukturreformen 14.2.2006

 

Staden konstaterar att frågan om att införliva ifrågavarande områden i Sibbo med Helsingfors stad har behandlats offentligt bl.a. i samverkan mellan huvudstadsregionens städer.

 

Huvudstadsregionens städer (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla) har utarbetat en egen utredning som ingår i inrikesministeriets kommun- och servicestrukturreformprojekt. I utredningen vars namn är Reformen av kommun- och servicestrukturen: riktlinjer för huvudstadsregionen (14.2.1006), konstateras bl.a. följande om ärendet (s. 8): ”En samhällsstruktur enligt principen för hållbar utveckling i regionen förutsätter att stadsstrukturen smidigt fortsätter österut och ansluts med spårtrafikförbindelser. I syfte att utvidga bosättningen kommer Helsingfors och Vanda att byta områden i Nedre Dickursby och den s.k. Västerkullakilen. De västra områdena i Sibbo skall införlivas med huvudstadsregionen.”

 

Ifrågavarande dokument har behandlats i offentligheten och är tillgänglig för alla. Dokumentet finns bl.a. på webbsidorna till delegationen för huvudstadsregionen (http://www.hel2.fi/pks-neuvottelukunta).

 

1.4.2             Fullmäktigemötet 22.5.2006

 

Fullmäktige i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla beslöt 22.5.2006 enhälligt ingå ett samarbetsavtal för att genomföra riktlinjerna i ovannämnda dokument. I avtalet (punkt 1) konstateras bl.a. följande:

 

”Med detta avtal kommer Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städer (nedan avtalsstäder) överens om att starta beredningen av riktlinjerna och samarbetsprojekt som ingår i dokumentet Reformen av kommun- och servicestrukturen: riktlinjer för huvudstadsregionen som huvudstadsregionens delegation godkände 14.2.2006. Dokumentet finns i bilaga 1 till detta avtal.”

 

I avtalet (punkt 2) bestäms om genomförandet av huvudstadsregionens riktlinjer bl.a. följande: ”Avtalsstäderna förbinder sig vid att tillsammans starta beredningen av huvudstadsregionens samarbetsprojekt och åtgärder enligt bilaga 2 samt anvisa behövliga resurser för beredningen.”

 

I avtalets bilaga 2 finns ovannämnda 14.2.2006 daterade dokument, Huvudstadsregionens samarbetsprojekt och åtgärder i kommun- och servicestrukturreformen, i vilken konstateras bl.a. följande (s. 3): ” De västra områdena av Sibbo skall införlivas med huvudstadsregionen.”

 

Avtalet ingicks så att städernas stadsfullmäktige ordnade 22.5.2006 ett gemensamt samtalsmöte som var öppet för allmänheten och massmedierna. Omedelbart efter detta möte samlades städernas stadsfullmäktige till egna möten i syfte att besluta om godkännande av ovannämnda avtal. Mötena var normala fullmäktigemöten vars föredragningslistor fanns till påseende bl.a. i Internet. Mötena var öppna för allmänheten. Stadsfullmäktige i alla fyra städer godkände då enhälligt avtalet.

 

Vid stadsfullmäktigemötet i Helsingfors väckte frågan om att införliva de västra områdena i Sibbo med huvudstadsregionen också diskussion och fullmäktigeledamöterna fäste således speciell uppmärksamhet vid ärendet redan 22.5.2006.

 

Ifrågavarande dokument har behandlats i offentligheten och de har varit tillgängliga för alla. Dokumenten finns bl.a. på webbsidorna till delegationen för huvudstadsregionen (http://www.hel2.fi/pks-neuvottelukunta).

 

1.4.3             Stadsstyrelsens och fullmäktiges möten 21.6.2006

 

Stadsstyrelsen behandlade frågan om att göra en framställning vid sitt extra möte 21.6.2996 som började kl. 8.00. Omedelbart efter mötet skickades stadsstyrelsens beslut om förslaget till fullmäktigeledamöterna per e-post. Fullmäktigegruppernas möten började kl. 14.00. Dessa möten hade fått för behandling stadsstyrelsens framställning så att grupperna kunde ta ställning till den.

 

1.5                Sibbo generalplan

 

Sibbo har inlett utarbetandet av en generalplan som omfattar hela kommunen med arbetsnamnet Sibbo generalplan 2025. Planens preliminära strukturmodeller har behandlats under år 2005 och 2006 av Sibbo tekniska nämnd, kommunstyrelsen och vid kommunfullmäktiges seminarium i april 2006.

 

Generalplanarbetet omfattade sex olika strukturmodeller (A-F) av vilka det s.k. maximialternativet skulle öka invånarantalet i Sibbo med ca 20 000 invånare före år 2020. Det uppskattade antalet invånare varierar i modellerna mellan 28 700 och 38 200 invånare före år 2025 och i planeringsarbetet har man räknat med en årlig ökning av invånarantalet på 2 %. Helsingfors understryker att inget sådant har framgått vid de offentliga diskussionerna att beslutsfattarna i Sibbo allvarligt skulle ha diskuterat valet av modell D, ”Med metro till Östersundom” och således ens detta ursprungliga maximialternativ som grund för sin generalplan.

 

I strukturmodellerna ingick ursprungligen inte ett sådant alternativ i vilken den uppskattade ökningen av invånarantalet var ca 40 000 nya invånare under planeringsperioden, men av Statens tekniska forskningscentral beställdes likväl också några beräkningar om effekten av de extra modellerna C1 och D1. I modell D1 uppskattas invånarantalet öka med ca 39 000 invånare före år 2025. Det är skäl att uppmärksamma att enligt utvärderingen av effekten skulle områdesexploateringen för byggandet t.o.m. i modell D1 i medeltal bli mindre än på traditionella egnahemstomter i Helsingfors.

 

Efter Helsingfors stadsfullmäktiges framställning om ändring i kommunindelningen har Sibbo kommunfullmäktige på föredragningslistorna av 4.7.2006 och 28.8.2006 presenterat ett alternativ som betyder en avsevärd ökning av invånarantalet i kommunen.

 

2                    JURIDISK GRANSKNING

 

2.1                Beredningen av ärendet

 

Ändringssökanden framför att man inte korrekt meddelat om att ärendet var anhängigt och om beredningen på det sätt som avses i kommunallagen (27 § och 29 § kommunallagen) och att beslutet fattats i felaktig ordning eftersom ärendet inte var brådskande på det sätt som avses i kommunallagens 55 §.

 

2.1.1             Information

 

Kommunallagens 27 § innehåller bestämmelser om invånarnas möjligheter att delta och påverka och 29 § om information.

 

Frågan gäller huruvida bestämmelserna i kommunallagen tillämpas på förfarande om vilket bestäms i kommunindelningslagen. I förvaltningsutskottets utlåtande som berör regeringspropositionen om kommunindelningslagen tar man ställning bl.a. till förhållandet mellan allmän lag och speciallag. I utskottets utlåtande konstateras bl.a. följande (förvaltningsutskottet 24/1997, s. 2): ”Utgående från den givna utredningen anser förvaltningsutskottet att det i ett kommunindelningsbeslut (beslut som fattats av statsrådet eller ett ministerium) är fråga om ett förvaltningsbeslut. Ett kommunindelningsbeslut tillhör tillämpningsområdet för allmänförvaltningsrättsliga förfarandelagar såsom lagen om förvaltningsförfarande, lagen om delgivning i förvaltningsärenden och förvaltningsprocesslagen. En annan sak är i vilken grad kommunindelningslagen som speciallag avviker från sådant som enligt allmänna lagar i annat fall gäller. Ibland är bestämmelserna i speciallagarna oklart skrivna och lämnar utrymme för flera tolkningar om vilka normer som skall tillämpas. Detta är ett allmänt problem som berör förhållandet mellan allmänna lagar och speciallagar och ingen annan allmän lösning finns än att i speciallagarna sträva efter möjligast entydiga bestämmelser. Utskottet anser att normerna i det nu aktuella förslaget är skrivna så tydligt att inga oklarheter om vilka normer som tillämpas torde uppstå.”

 

Utskottet anser alltså att bestämmelserna i kommunindelningslagen är skrivna så tydligt att inget tolkningsproblem uppstår mellan allmän lag och speciallag. I tredje kapitlet av kommunindelningslagen ingår bestämmelser om beredning av ändringar i kommunindelningen. Lagen innehåller täckande bestämmelser om beredningen och dess olika skeden. Med anledning av en framställning eller ett initiativ skall länsstyrelsen bereda de berörda kommunernas invånare och andra som anser att ärendet berör dem tillfälle att framställa anmärkningar inom 30 dagar (7.1 §). De berörda kommunerna skall avge ett utlåtande om framställningen eller initiativet och om anmärkningarna (7.2 §). Ministeriet skall efter behov bestämma att länsstyrelsen skall inhämta utlåtande om framställningen eller initiativet av fastighetsregisterföraren samt andra behövliga utredningar (7.3 §).

 

Med stöd av det ovansagda kan man konstatera att de uttryckliga bestämmelserna om beredning i kommunindelningslagen åsidosätter bestämmelserna om beredning i allmänna lagar. Bestämmelsen i kommunallagens 27 § om möjligheterna att delta och påverka samt bestämmelsen i 29 § om information beaktas genom rätten att framställa anmärkningar som ingår i kommunindelningslagens 7.1 §. Enligt stadens uppfattning tillämpas kommunallagens 27 och 29 § således inte på ärendet.

 

Om kommunallagens 27 och 29 § trots allt anses vara de paragrafer som tillämpas hänvisar staden till det som ovan i punkt 2.2 konstaterats om behandling av ändring i kommunindelningen år 2006. Såsom av nämnda punkt framgår uppfyller behandlingen av ändring i kommunindelningen förutsättningarna i kommunallagens 27 och 29 § om informering om ärendet. Under dessa omständigheter kan man konstatera att ändringssökandens påstående är ogrundat och besvären obefogade.

 

2.1.2             Kommunallagen 55 §

 

2.1.2.1          Om tolkningen av bestämmelsen

 

Om upptagning av ett brådskande ärende till behandling bestäms i 55.2 § av kommunallagen följande: ”Om ett ärende är brådskande, kan fullmäktige besluta att ta upp ärendet till behandling trots att det inte har nämnts i kallelsen till sammanträde. Om ett ärende inte har beretts, skall beslutet om att ta upp det till behandling vara enhälligt.”

 

Avsikten med kommunallagens 55.2 § är att trygga fullmäktiges arbete så att endast sådana ärenden som nämnts i kallelsen till sammanträdet kan tas upp för behandling under fullmäktigemötet. Utgångspunkten är att fullmäktigeledamöterna i förväg får information om de ärenden som skall behandlas under sammanträdet och möjlighet att sätta sig in dem på förhand. I praktiken kan det emellertid uppstå brådskande situationer som kräver att ett ärende måste tas upp till behandling även om det inte nämnts i möteskallelsen. Med tanke på dessa situationer innehåller lagen en bestämmelse om upptagning av ett ärende till behandling som inte nämnts i kallelsen. Fullmäktige kan fatta beslut om att ta upp ett brådskande ärende till behandling med enkel majoritet. I ärendet som det här är fråga om var beslutet i Helsingfors stadsfullmäktige om upptagning till behandling enhälligt.

 

Vid tolkningen av kommunallagens 55.2 § är det fråga om granskning av när ärendet tidsmässigt behandlades och vilken betydelse det har för uppkomsten av beslutets verkningar. Det är fråga om tolkning fall för fall. Lagstiftningen definierar inte närmare vad som är brådskande. I rättspraxis finns inte heller någon sådan allmän riktlinje utgående från vilken frågan entydigt kunde lösas. 

 

I regeringspropositionen om kommunallagen konstateras om ärendet bl.a. följande (RP 192/1994, detaljerade motiveringar 55.2 §): ”En förutsättning är att ärendet är brådskande vilket vanligen betyder att det är för sent att behandla det vid följande möte. Upptagning till behandling kräver alltid ett separat beslut.”

 

I rättslitteraturen konstateras bl.a. följande (Arno Hannus – Pekka Hallberg: Kuntalaki, 1995,s. 335): ”Det går inte att fastställa exakt när ett ärende är så brådskande att det kan tas upp till behandling vid mötet även om det inte nämnts i kallelsen. Kanske kunde man säga att om behandling av ärendet vid följande fullmäktigemöte i vars kallelse den ingår sker för sent och på ett eller annat sätt medför skador eller olägenheter som inte kan anses vara oväsentliga, då kan man säga att behandlingen av ärendet vid det fullmäktigemöte som det är fråga om är brådskande.”

 

När man i ifrågavarande fall bedömer hur brådskande ärendet är måste man observera att det gäller ett beslut som sätter igång en ändringsprocess av kommunindelningen. Beslutet som gäller framställningen kan inte lösgöras från ändringsprocessen som helhet, på det sätt som de ändringssökande avser. En framställning är inte ett självändamål. Processens mål är en ändring i kommunindelningen. Ändringsprocessen skall således granskas som en helhet varvid tidpunkten då framställningen görs är av central betydelse eftersom den fastställer tidpunkten då kommunindelningen kan genomföras. I praktiken kan detta betyda att ikraftträdandet av ändringen och med den förknippade sociala utvecklingsprojekt senareläggs med minst ett år.

 

Beslutet om framställningen fattades vid fullmäktigemötet 21.6.2006. Beslut i ärendet kunde inte lämnas till följande fullmäktigemöte som till följd av sommarpausen ordnades först 30.8.2006. Helsingfors stad ansåg att en två månaders fördröjning av framställningen under rådande omständigheter leder till att ikraftträdandet av en ändring i kommunindelningen med största sannolikhet uppskjuts med ett kalenderår och att detta medför väsentliga olägenheter för utvecklingen av huvudstadsregionens samhällsstruktur och den allmänna nyttan. Helsingfors stad har ställt som mål att ändringen i kommunindelningen skall träda i kraft så snart som möjligt.

 

Då man granskar tidpunkten för beslutet är det dessutom skäl att observera att det inte ens var möjligt att fatta beslut om framställning tidigare eftersom de tre städerna ordnade en gemensam fullmäktigemötesdag 22.5.2006. Städerna godkände då att beredningen av införlivningen av de västra delarna av Sibbo med huvudstadsregionen kan inledas. Först därefter var det möjligt att föra ändringsärendet vidare.

 

2.1.2.2          Motivering till varför ärendet behandlades som brådskande

 

Målet är att ändringen i kommunindelningen träder i kraft möjligast tidigt och på sådant sätt som tryggar den kommunala demokratin. Om kommunindelningen träder i kraft senast 1.1.2009 kan kommunalvalet för år 2008 (26.10.2008) ordnas enligt den nya kommunindelningen. Invånarna i de flyttade områdena kan då delta i valet av sin nya hemstads kommunfullmäktige och därigenom också i utvecklingen av det egna bostadsområdet.

 

Att bereda beslutsfattandet som anknyter till ändringen i kommunindelningen, eventuella ändringssökanden samt de praktiska arrangemangen i anslutning till ändring i kommunindelningen kräver mycket tid. En förutsättning för att man skall kunna realisera den uppställda tidtabellen är att framställningen om ändring i kommunindelningen har vunnit laga kraft genast i början av år 2008. Detta förutsätter åter att statsrådet beslutar om ändring i kommunindelningen i början av år 2007. I annat fall hinner man inte i tid genomföra de praktiska arrangemangen för ändring i kommunindelningen eller de åtgärder som kommunalvalet 2008 förutsätter.

 

Om man inte lyckas genomföra projektet enligt ovannämnda tidtabell uppskjuts ikraftträdandet av ändring i kommunindelningen till början av år 2010. Detta betyder att de införlivade områdenas invånare först år 2012 kan delta i valet av Helsingfors kommunfullmäktige. Detta skulle ytterligare betyda att utvecklingen av huvudstadsregionens samhällsstruktur fördröjs väsentligt på ett sätt som medför olägenheter för det allmänna bästa. Tilläggsbyggandet av bostäder i huvudstadsregionen och för inrättande av nya arbetsplatser samt för näringslivets behov fördröjs. Otillräcklig bostadsproduktion och otillräckligt utbud av tomter inverkar ogynnsamt på prisutvecklingen av bostadskostnaderna. Huvudstadsregionens konkurrenskraft och dess utveckling lider, och har ogynnsam inverkan också på hela landet. Balanserad regional utveckling i huvudstadsregionens samhällsstruktur fördröjs.

 

Beredning och beslutsfattande

 

Ändring i kommunindelningen är tidsmässigt en lång process och ändringen har flera verkningar i praktiken. Ändring i kommunindelningen skall förordnas att träda i kraft i början av kalenderåret. Beslut om ändring i kommunindelningen skall fattas före juni månads utgång under det föregående året (lagens 12 § 1 och 2 mom.). Tidpunkten när framställningen för ändring i kommunindelningen görs är således av väsentlig betydelse.

 

Bestämmelser om beredning av ändringar i kommunindelningen ingår i kommunindelningslagens 3 kapitel. Sannolikt kräver beredning av ärendet enbart för normalt beslutsfattande i statsrådets plenum en behandlingstid på flera månader. Bara lantmäterikontorets utlåtande om fastighetsinnehav på området vars införlivande föreslås är rätt omfattande och tidskrävande. Ytterligare krävs utlåtande av magistraten om invånarantalen och språkförhållandena. Därtill kommer anmärkningstiden som skall reserveras för invånarna i området och de berörda kommunernas utlåtande om anmärkningarna. Beredningsprocessen tar således lång tid.

 

Enligt de senaste uppgifterna uppskattas utredningsskedet av beredningsprocessen räcka hela resten av år 2006. Enligt den uppskattade beredningstidtabellen kunde Helsingfors stadsfullmäktige behandla sitt utlåtande tidigast vid sitt möte 13.12.2006. Efter detta utredningsskede tar beredningen av ärendet hos statliga myndigheter sin tid. Man kan emellertid anse det vara sannolikt att statsrådet hinner behandla ärendet om ändring i kommunindelningen under nuvarande regeringsperiod. Riksdagsvalet år 2007 inverkar på behandlingens tidtabell (valdag 18.3.2007).

 

Om stadsfullmäktige först 30.8.2006 hade beslutat göra framställningen, skulle fördröjningen på dryga två månader ha betytt att man inte hade hunnit bereda en ändring i kommunindelningen under den nuvarande regeringens verksamhetsperiod. Beslutsfattandet skulle ha överförts till den nya regeringen som utses efter valet. Detta skulle naturligtvis redan av praktiska orsaker ytterligare ha uppskjutit beslutet om kommunindelningen. En sådan fördröjning i förläggningen av beredningen skulle således ha varit alldeles avgörande med tanke på ovannämnda tidtabell för statsrådets och riksdagens verksamhetsperiod.

 

Behandling av överklagande

 

På ikraftträdandet av ändringen i kommunindelningen inverkar centralt också besvären som anförts över beslut om ändring i kommunindelningen. Om statsrådet beslutar om ändring i kommunindelningen kommer detta beslut högst sannolikt att överklagas. Enligt stadens uppfattning kommer behandlingen av besvären i högsta förvaltningsdomstolen att räcka närmare ett år även om ärendet behandlas som brådskande på det sätt som avses i kommunindelningslagens 35.2 §. Således om statsrådet hinner fatta beslut i ärendet i början av år 2007 är det möjligt att också besvären hinner bli behandlade så att ett beslut som vunnit laga kraft kan presenteras i början av år 2008. Såsom ovan konstaterats är detta alltså en förutsättning för att de praktiska arrangemangen för ändringen i kommunindelningen både allmänt och inför kommunalvalet år 2008 kan vidtas i rätt tid så att ändringen träder i kraft senast 1.1.2009.

 

De praktiska arrangemangen för kommunalvalet måste i Helsingfors inledas redan ca 9 månader innan den egentliga valdagen som infaller 26.10.2008. Arrangemangen som gäller röstningsområden och vallokaler, liksom också andra valarrangemang är till den grad omfattande att projektet inte just kan utföras på kortare tid. Korrekt skötsel av valarrangemangen förusätter således att beslutet om ändring i kommunindelningen har vunnit laga kraft i början av år 2008.

 

Sammanfattning av behandling av ärendet som brådskande

 

Utgående från vad som ovan sagts anser staden att stadsfullmäktige haft grundad orsak att behandla ärendet som brådskande vid vårens sista fullmäktigemöte 21.6.2006. Om beslutsfattandet hade uppskjutits till höstens första fullmäktigemöte 30.8.2006 anser staden att de statliga myndigheterna under rådande omständigheter inte hade hunnit bereda ändringen i kommunindelningen och fatta beslut i början av år 2007, då också besvären som beslutet högst sannolikt ger upphov till fortfarande hinner behandlas så att beslutet om kommunindelningen vinner laga kraft i början av år 2008.

 

I annat fall senareläggs ikraftträdandet av ändringen i kommunindelningen med ett år. Detta skulle medföra betydande olägenheter för utvecklingen i huvudstadsregionen och den allmänna nyttan samt realiseringen av kommunal demokrati till fullo i kommunalvalet 2008. Av dessa orsaker anser staden att grunder för behandling av ärendet som brådskande enligt kommunallagens 55.2 § fanns. Ändringssökandens uppfattning om ärendet är således felaktig och besvären obefogade.

 

2.2                Beslutets lagenlighet

 

Ändringssökanden anser att beslutet annars strider mot lagen på det sätt som avses i 90 § 2 mom. 3 punkten av kommunallagen, och framför att beslutet strider mot kommunindelningslagen.

 

2.2.1             Särskilda bestämmelser om ändringar i kommunindelningen

 

Kommunindelningslagens 3 § innehåller bestämmelser om de allmänna förutsättningarna för ändring i kommunindelningen och 5 § om särskilda förutsättningar. Kommunindelningslagens 6 § innehåller bestämmelser om anhängiggörande av ändring i kommunindelningen.

 

Vad gäller för det första de allmänna och särskilda förutsättningarna för ändringar i kommunindelningen som avses i kommunindelningslagens 3 och 5 § kan konstateras att beslutet som är föremål för besvären gäller en framställning om ändring i kommunindelningen, och inte ett beslut som gäller ändring i kommunindelningen. Såsom i följande punkt 2.2.2 konstateras, undersöks i det nu ifrågavarande besvärsärendet endast förutsättningarna för anhängiggörande, inte de juridiska förutsättningarna för genomförandet av ändringar i kommunindelningen. På de grunder som nämnts i sagda punkt kan konstateras att fullmäktigebeslutet inte kan strida mot 3 och 5 § i kommunindelningslagen.

 

Ändringssökandens uppfattning om ärendet är felaktig och besvären obefogade.

 

2.2.2             Förutsättningarna för anhängiggörande enligt kommunindelningslagen

 

I regeringspropositionen om kommunindelningslagen (RP 135/ 1997, detaljerad motivering 6 § s. 18) konstaterades bl.a. följande: ”Paragrafen (6 §) innehåller bestämmelser om rätten att göra framställningar och initiativ om ändringar i kommunindelningen samt förutsättningarna för anhängiggörande av framställningar och initiativ. .... Paragrafens 3 moment innehåller kraven på motivering och exakthet som gäller framställningar och initiativ och som måste uppfyllas för att initiativet skall kunna anhängiggöras.”

 

Enligt 6.3 § i kommunindelningslagen skall man i framställningen motivera behovet av ändring i kommunindelningen och och en utredning som behövs för ärendets bedömning skall om möjligt bifogas. Enligt paragrafens 4 moment kan ministeriet genast förkasta framställningen om det är uppenbart att den inte kan godkännas. Såsom framgår av motiveringen till regeringspropositionen innehåller kommunindelningslagens 6.3 § bestämmelser om huruvida ärendet är dugligt att anhängiggöras, inte om de juridiska förutsättningarna för ändring i kommunindelningen.

 

I det ärende som det här är fråga om har ministeriet tillställt stadens framställning länsstyrelsen i syfte att skaffa en sådan utredning som avses i lagen. Beredningen av ändring i kommunindelningen hos statlig myndighet för beslutsfattande är en arbets- och tidskrävande process. Beredningen sätts inte i gång om framställningen inte anses vara beaktansvärd och motiverad såsom kommunindelningslagen förutsätter. När man beaktar att ärendet redan framskridit till ett skede i vilket utredningar skaffas, kan detta anses vara ett tydligt ställningstagande av inrikesministeriet för att stadens framställning uppfyller vad som bestäms i kommunindelningslagens 6.3 §.

 

Förekomsten av juridiska förutsättningar för den ändring i kommunindelningen som avses i framställningen dvs. förekomsten av sådana förutsättningar som avses i kommunindelningslagens 3 och 5 § kan granskas först när för framställningen skaffats sådana utredningar som avses i lagens 3 kapitel. Därför kan man motiverat anse att förvaltningsdomstolens befogenheter i besvärsärendet begränsas till att granska förekomsten av förutsättningarna för anhängiggörandet av framställningen. Förvaltningsdomstolen har inte befogenheter att undersöka förekomsten av de förutsättningar som avses i kommunindelningslagens 3 och 5 § eftersom ärendet enligt lagen ligger inom statsrådets eller ministeriets befogenheter och beslut om dem överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen. Beslut om ändring i kommunindelningen kommer således inte i något skede att behandlas av förvaltningsdomstolen.

 

Förvaltningsdomstolen har under dessa omständigheter inte befogenheter att undersöka förekomsten av de materiellrättsliga grunderna för ändringen i kommunindelningen vilka ingår i framställningen. Förvaltningsdomstolen kan endast undersöka vad som bestäms i kommunindelningslagens 6.3 § dvs. huruvida framställningen är duglig att anhängiggöras.

 

Vad gäller motivering av förekomsten av behovet såsom förutsätts i lagens 6.3 §, hänvisas till det som konstaterats ovan i punkt 3.2.4 om motivering av beslutet. Ytterligare konstateras att gränserna för området som enligt framställningen skall införlivas är angivna med behövlig noggrannhet.

 

Utgående från det ovansagda konstateras att stadens framställning uppfyller det som i kommunindelningslagens 6.3 § bestäms om framställningens motiveringar och noggrannhet. Ändringssökandens uppfattning om ärendet är felaktig och besvären obefogade.

 

3 SAMMANDRAG

 

Utgående från det som ovan presenterats skall besvären förkastas såsom ogrundade.

 

Protokollsutdrag till förvaltningscentralens rättstjänst för utarbetande av förklaring.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee antaa kaupunginvaltuuston esitystä kuntajaon muuttamisesta Helsingin kaupungin, Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin kesken koskevasta XXXX XXXX:n valituksesta seuraavan sisältöisen selityksen:

 

1                    TAUSTAA

 

1.1                Valtion viranomaisten ohjaus pääkaupunkiseudun
yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi

 

Matti Vanhasen hallitus on hallitusohjelmassaan 24.6.2003 (http://www.vn.fi/hallitusohjelma), sekä kohdassa Aluepolitiikka että Asuminen, kiinnittänyt huomiota Helsingin seudun erityiskysymyksiin. Ohjelmassa todetaan mm. (s. 28) seuraavaa: ”yhteistyötä ja yhteistä päätöksentekoa tiivistetään asunto-, liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelua koskevissa kysymyksissä. Edellisen hallituksen asettama selvityshenkilö tekee ehdotuksia Helsingin ja sen lähialueen kuntien seudullisen yhteistyön kehittämisestä sekä valtiovallan osallistumisesta kansallisesti tärkeisiin kehittämishankkeisiin seudulla.” .

 

Tonttitarjonnan edellytysten parantamista selvittänyt selvityshenkilö Lauri Tarasti luovutti tonttitarjontatyöryhmän mietinnön (YMra 1/2006) 28.2.2006 (http://www.ymparisto.fi). Mietinnössä todetaan mm. seuraavaa (s.15): ”Jotta asuntorakentaminen voisi nykyistä paremmin vastata asuntokysyntään tule­vaisuudessa ja mahdollistaa kohtuuhintaisen asumisen kasvavilla kaupunkiseudulla, kaikkia asuntorakentamisen rajoitteita pitäisi pyrkiä poistamaan. Tonttitarjonta on yksi mahdollisista rajoitteista ja siihen vaikuttaminen on selkeästi julkisen vallan vastuulla. Tonttimaan tarjonta ei ole pelkästään asumisen hintaan liittyvä asia, vaan vaikut­taa keskeisesti myös kasvavien kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen eheyteen ja työssäkäyntialueen kokoon. Jos kysyntää vastaavaa asuntotarjontaa ei ole kotitalou­den ensisijaisella toivealueella, asuntojen ostaminen siirtyy matkallisesti kauemmas parhaasta vaihtoehdosta. Tällöin seudun rakenne hajautuu ja kotitalouksien arjen hoitaminen vaikeutuu työmatkojen ja muiden matkojen pidentyessä.”

 

Hallituksen nk. PARAS- eli kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa tavoitellaan mm. elinvoimaisten, hyvän palvelukyvyn omaavien ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisten kuntarakenteiden ja palveluntuottamismallien luomista maahamme. Yksi julkisuudessa ja valmistelutyössä keskeisimmistä kysymyksistä on ollut Helsingin seudun ja koko maan kilpailukyvyn kannalta olennaisen, 14 kunnan muodostaman Helsingin seudun, yhdyskuntarakenteen kehittäminen ja asuntotuotannon tarvetta vastaavan rakentamisen mahdollistaminen seudulla. Tätä teemaa käsiteltiin myös pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisessä, sisäasianministeriölle annetussa vastauksessa.

 

Pääkaupunkiseudun yhteistyön lisääminen ja seudun asuntotuotannon vauhdittaminen on siten selkeästi ollut yksi nykyisen hallituksen keskeisistä tavoitteista.

 

1.2                Pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyö

 

Vuonna 2004 perustetun pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan yhteydessä Pekka Korpisen johdolla toimiva maankäytön ja asumisen yhteistyöryhmä julkaisi syksyllä 2005 kuntajaotusesityksen oheismateriaaliin liittyvän julkaisun Maankäytön ja asuntopolitiikan strategisia linjauksia. Yksi sen seudullinen kehittämiskohde on ”kaupunkirakenteen laajeneminen itään - itämetron kehittämisvyöhyke.” Samalla on eri yhteyksissä viestitetty Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liittojen yhdistämisen tärkeyttä ja tässäkin pyrkimyksessä tärkein tavoite on ollut saada koko Uusimaa ja etenkin Sipoo samaan maakuntakaavakokonaisuutteen pääkaupunkiseudun kanssa.

 

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan toiminnasta saadut hyvät kokemukset johtivat syksyllä 2005 seudun neljäntoista kaupungin ja kunnan yhteistyönorganisaation perustamiseen. Tuolloin perustettiin Helsingin seudun yhteistyökokous -niminen yhteistyöfoorumi ja sen yhteyteen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-neuvottelukunta sekä tuon elimen suppeampi ja valtioon päin yhteistyötä edistävä nk. MAL-jaosto.

 

MAL-neuvottelukunta hyväksyi 2.5.2006 seudulle nk. kärkihankelistauksen, joista yksi on nimeltään ”kaupunkirakenteen jatkaminen Sipooseen, Itämetron jatkeen kehittämisvyöhyke ja Kerava-Nikkilä radan hyödyntäminen”. Kaikki muut 13 kaupunkia ja kuntaa olivat asiasta yksimielisiä, mutta Sipoo jätti asiaan varauman tältä osin. Kun sama asia esiteltiin 2.6.2006 Helsingin seudun yhteistyökokoukselle, Sipoon kunnanjohtaja Luoma toisti Sipoon varauman.

 

1.3                Helsingin lausunnot maakuntaliitoille

 

Helsingin kaupunki on sekä Uudenmaan että Itä-Uudenmaan seudullisia suunnitelmia ja ohjelmia koskevissa lausunnoissaan todennut, että pääkaupunkiseudun ja sitä kautta Helsingin seudun yhdyskuntarakenne on vinoutunut. Vuosikymmenten ajan rakenne on voinut laajentua vain länsi- ja pohjoissuunnassa, vaikka Sipoo on harvaan asuttuna aivan pääkaupungin vieressä. Sipoon pinta-ala on noin kaksinkertainen (36 400 ha) Helsinkiin verrattuna (18 600 ha), mutta väkiluku (18 700 asukasta) vain noin 3,3 prosenttia Helsingin on asukasluvusta (noin 560 000).

 

Helsinki on kiinnittänyt kaupunkirakenteen epätasapainoon ja itäpuolella vallitsevaan kehittämistulppaan huomiota jatkuvasti jo pitkän ajan kuluessa, kuten kaupunginvaltuuston esitykseen täydennyksenä liitetyt lausunnot  mm. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntakaavoista ja muu oheismateriaali osoittavat. Sipoon varovaisuus alueensa kehittämisessä liittynee mm. riittämättömiin resursseihin vastata nykyistä merkittävästi suurempaan väestönkasvuun ja sen luomiin palvelutarpeisiin. Osittain myös kielipoliittiset syyt ja halu säilyttää kunnan maaseutumainen kaupunkirakenne lienevät syinä ennen Helsingin kaupunginvaltuuston tekemää esitystä vallinneeseen vähäiseen kehittämiskiinnostukseen.

 

1.4                Kuntajaon muutoksen käsittely Helsingin kaupungin
toimielimissä vuonna 2006

 

1.4.1             Pääkaupunkiseudun linjaukset kunta- ja
palvelurakenneuudistuksessa 14.2.2006

 

Kaupunki toteaa, että kysymys Sipoon puheena olevien alueiden liittämisestä Helsingin kaupunkiin on ollut julkisesti esillä mm. pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistoiminnassa.

 

Pääkaupunkiseudun kaupungit (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) ovat laatineet osaltaan selvityksen, joka liittyy sisäasiainministeriön kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeeseen. Selvityksessä, jonka nimi on Pääkaupunkiseudun linjaukset kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa (14.2.1006), todetaan asiasta mm. seuraavaa (s.8): ”Kestävän kehityksen mukainen yhdyskuntarakenne seudulla edellyttää kaupunkirakenteen saumatonta jatkumista itään ja sen kytkemistä raideliikenneyhteyksien varteen. Asutuksen laajentamiseksi Helsinki ja Vantaa ryhtyvät aluevaihdoksiin Ala-Tikkurilan ja ns. Vesterkullan kiilan osalta. Sipoon läntiset alueet tulee liittää osaksi pääkaupunkiseutua.”

 

Kyseistä asiakirjaa on käsitelty julkisuudessa ja se on kaikkien saatavilla. Asiakirja on esillä mm. Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan www-sivuilla (http://www.hel2.fi/pks-neuvottelukunta).

 

1.4.2             Valtuuston kokous 22.5.2006

 

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten valtuustot ovat yksimielisesti päättäneet 22.5.2006 solmia yhteistyösopimuksen, jolla ryhdytään toteuttamaan yllä mainitun asiakirjan linjauksia. Sopimuksessa (kohta 1) todetaan mm. seuraavaa:

 

”Tällä sopimuksella Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit (jäljempänä sopijakaupungit) sopivat Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan 14.2.2006 hyväksymän Pääkaupunkiseudun linjaukset kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa –asiakirjaan sisältyvien linjausten ja yhteistyöhankkeiden valmistelun käynnistämisestä. Asiakirja on tämän sopimuksen liitteenä 1.”

 

Sopimuksessa (kohta 2) on sovittu Pääkaupunkiseudun linjausten toimeenpanosta mm. seuraavaa: ”Sopijakaupungit sitoutuvat käynnistämään yhteistyössä liitteessä 2 olevien pääkaupunkiseudun yhteistyöhankkeiden ja toimenpiteiden valmistelun sekä osoittamaan valmisteluun tarvittavat voimavarat.”

 

Sopimuksen liitteenä 2 on edellä mainittu 14.2.2006 päivätty Pääkaupunkiseudun yhteistyöhankkeet ja toimenpiteet kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa – asiakirja, jossa todetaan mm. seuraavaa (s. 3):
”Sipoon läntiset alueet tulee liittää osaksi pääkaupunkiseutua.”

 

Sopimuksen solmiminen toteutettiin siten, että kaupunginvaltuustot pitivät 22.5.2006 yhteisen keskustelukokouksen, joka oli avoin yleisölle ja tiedotusvälineille. Välittömästi tämän jälkeen kunkin kaupunginvaltuusto kokoontui omaan kokoukseensa päättämään yllä mainitun sopimuksen hyväksymisestä. Valtuustojen kokoukset olivat tavanomaisia valtuustokokouksia, joiden esityslistat ovat olleet julkisesti nähtävillä etukäteen mm. internetissä. Kokoukset olivat avoimia yleisölle.  Kaikkien neljän kaupungin valtuusto hyväksyi tuolloin sopimuksen yksimielisesti.

 

Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa kysymys Sipoon läntisten alueiden liittämisestä osaksi pääkaupunkiseutua herätti myös keskustelua, joten valtuutettujen taholta asiaan on kiinnitetty erityistä huomiota jo 22.5.2006.

 

Kyseisiä asiakirjoja on käsitelty julkisuudessa ja ne ovat olleet kaikkien saatavilla. Asiakirjat ovat esillä mm. Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan www-sivuilla (http://www.hel2.fi/pks-neuvottelukunta).

 

1.4.3             Kaupunginhallituksen ja valtuuston kokoukset 21.6.2006

 

Kaupunginhallitus käsitteli esityksen tekemistä ylimääräisessä kokouksessaan 21.6.2996 klo 8.00 alkaen. Välittömästi kokouksen päätyttyä kaupunginhallituksen päätös esityksen tekemisestä lähetettiin valtuutetuille tiedoksi sähköpostilla. Valtuustoryhmien kokoukset alkoivat klo 14.00. Näihin kokouksiin oli jaettu käsiteltäväksi kaupunginhallituksen puheena oleva esitys ryhmien kannan muodostamiseksi.

 

1.5                Sipoon yleiskaavoitus

 

Sipoo on aloittanut koko kuntaa koskevan yleiskaavan laadinnan työnimellä Sipoon yleiskaava 2025. Sen alustavia rakennemalleja on käsitelty vuoden 2005 ja 2006 aikana Sipoon teknisessä lautakunnassa, kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuuston seminaarissa huhtikuussa 2006.

 

Yleiskaavatyö on sisältänyt kuusi erilaista rakennemallia (A-F), joista nk. maksimivaihtoehto olisi lisännyt Sipoon väkilukua noin 20 000 asukkaalla vuoteen 2020 mennessä.  Mallien väestöarvio vaihtelee välillä 28 700 – 38 200 asukasta vuoteen 2025 ja suunnittelussa väestön on ennakoitu kasvavan noin 2 %:n vuosivauhtia. Helsinki korostaa, että mitään sellaista ei ollut julkisessa keskustelussa käynyt ilmi, että Sipoon päättäjät olisivat vakavasti keskustelleet mallin D, ”Metrolla Itäsalmeen” ja siten edes tämän alkuperäisen maksimivaihtoehdon valinnasta yleiskaavansa pohjaksi.

 

Varsinaisissa rakennemalleissa ei ole alun perin ollut esillä sellaista vaihtoehtoa, jossa väestömäärän lisäys olisi ollut noin 40 000 uutta asukasta suunnitteluajanjaksolla, mutta Valtion teknillisellä tutkimuskeskuksella on kuitenkin teetetty joitakin vaikutusarvioita myös nk. lisämallien C1 ja D1 vaikutuksista. D1- vaihtoehdon väestöarviona on pidetty noin 39 000 asukkaan lisäystä vuoteen 2025 mennessä. Huomionarvoista on, että vaikutusarvioinnin mukaan jopa mallin D1 rakentamisen aluetehokkuus olisi pienempi kuin perinteisten omakotitonttien tehokkuus Helsingissä.

 

Helsingin kaupunginvaltuuston esityksen kuntajaotuksen muuttamisesta jälkeen on Sipoon kunnan valtuuston esityslistoissa 4.7.2006 ja 28.8.2006 tuotu julki Sipoon asukasmäärän merkittävää lisäämistä tarkoittava vaihtoehto.

 

2                    OIKEUDELLINEN TARKASTELU

 

2.1                Asian valmistelu

 

Valittaja esittää, että asian vireilläolosta ja valmistelusta ei ole ilmoitettu asianmukaisesti kuntalain tarkoittamalla tavalla (kuntalaki 27 § ja 29 §) ja että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska asia ei ole ollut kuntalain 55 §:n tarkoittamalla tavalla kiireellinen.

 

2.1.1             Tiedottaminen

 

Kuntalain 27 §:ssä säädetään osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista ja 29 §:ssä tiedottamisesta.

 

Kysymys on siitä, sovelletaanko kuntalain säännöksiä kuntajakolaissa säänneltyyn menettelyyn. Kuntajakolakia koskevasta hallituksen esityksestä annetussa hallintovaliokunnan lausunnossa on otettu kantaa mm. yleislain ja erityislain väliseen suhteeseen. Valiokunnan lausunnossa todetaan mm. seuraavaa (hallintovaliokunta 24/1997, s. 2): Hallintovaliokunta katsoo saamansa selvityksen perusteella, että kuntajakopäätöksessä (Valtioneuvoston tai ministeriön päätös) on kyse hallintopäätöksestä. Kuntajakopäätös kuuluu sellaisten yleishallinto-oikeudellisten menettelylakien soveltamisalaan, kuten hallintomenettelylaki, tiedoksiantolaki ja hallintolainkäyttölaki. Eri asia on sitten, missä määrin kuntajakolaissa erityislakina poiketaan siitä, mitä yleislakien mukaan muuten olisi noudatettava. Joskus erityislakien säännökset on kirjoitettu sillä tavalla epäselviksi, että voi jäädä tulkinnanvaraiseksi, mitä normistoa sovelletaan. Tämä on yleinen erityislain ja yleislain suhdetta koskeva ongelma, jolle ei ole muuta yleistä ratkaisua kuin pyrkiä erityislaissa mahdollisimman yksiselitteiseen sääntelyyn. Valiokunnan käsityksen mukaan nyt käsillä olevassa esityksessä normisto on kirjoitettu tältä osin niin selkeästi, ettei syntyne epäselvyyttä, kumpaa normistoa sovelletaan.”

 

Valiokunta siis katsoo, että kuntajakolain säännökset on kirjoitettu siten selvästi, ettei tulkintaongelmaa yleislain ja erityislain välillä synny. Kuntajakolain 3 lukuun on otettu säännökset kuntajaon muuttamisen valmistelusta. Laissa on kattavasti säädetty valmistelusta ja sen eri vaiheista. Esityksen tekemisen jälkeen lääninhallituksen on varattava asianomaisten kuntien asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuus 30 päivän kuluessa tehdä huomautuksensa (7.1 §). Asianomaisten kuntien on annettava esityksestä ja huomautuksista lausuntonsa (7.2 §). Ministeriön on tarpeen mukaan määrättävä, että lääninhallituksen on hankittava esityksestä asianomaisen kiinteistörekisterinpitäjän lausunto ja muu tarpeellinen selvitys (7.3 §).

 

Yllä olevan perusteella voidaan todeta, että kuntajakolain nimenomaiset valmistelua koskevat säännökset syrjäyttävät yleislakeihin liittyvät valmistelua koskevat säännökset. Kuntalain 27 §:n säännös osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudesta ja 29 §:n säännös tiedottamisesta tulevat huomioon otetuiksi kuntajakolain 7.1 §:ään sisältyvällä huomautuksenteko-oikeudella. Kaupungin käsityksen mukaan kuntalain 27 ja 29 §:ää ei siten sovelleta asiassa.

 

Mikäli kuitenkin katsottaisiin, että kuntalain 27 ja 29 § tulevat sovellettaviksi, kaupunki viittaa siihen, mitä on todettu edellä kohdassa 2.2 kuntajaon muutoksen käsittelystä vuonna 2006. Kuten sanotusta kodasta ilmenee, kuntajaon muuttamista koskevan asian käsittely täyttää kuntalain 27 ja 29 §:n edellytykset asiasta tiedottamisesta. Näin ollen voidaan todeta, että valittajan väite on perusteeton ja valitus aiheeton.

 

2.1.2             Kuntalain 55 §

 

2.1.2.1          Säännöksen tulkinnasta

 

Asian ottamisesta kiireellisenä käsiteltäväksi säädetään kuntalain 55.2 §:ssä seuraavasti: ”Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.”

 

Kuntalain 55.2 §:n tarkoituksena on lähtökohtaisesti turvata valtuuston työskentelyä siten, että valtuuston kokoukseen voidaan ottaa käsiteltäväksi vain kokouskutsussa mainittuja asioita. Valtuutetuilla tulee lähtökohtaisesti olla etukäteen tieto kokouksessa käsiteltävistä asioista ja mahdollisuus perehtyä asiaan edeltä käsin. Käytännössä voi kuitenkin syntyä tilanteita, jolloin asian kiireellisyys edellyttää asian ottamista käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Näitä tilanteita varten lakiin on otettu säännös kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittelyyn ottamisesta. Valtuusto voi tehdä päätöksen asian ottamisesta kiireellisenä käsiteltäväkseen yksinkertaisella enemmistöllä. Nyt kysymyksessä olevassa asiassa Helsingin kaupunginvaltuusto teki käsiteltäväksi ottamista tarkoittavan päätöksen yksimielisesti.

 

Kuntalain 55.2 §:n tulkinnassa on kysymys asian käsittelyn ajallisesta tarkastelusta ja sen merkityksestä päätöksen vaikutusten syntymiseen. Kysymys on tapauskohtaisesta tulkinnasta. Lainsäädäntö ei tarkemmin määrittele kiireellisyyttä. Oikeuskäytännössä ei myöskään ole muodostunut sellaista yleistä linjausta, jonka perusteella kysymys olisi ratkaistavissa yksiselitteisesti. 

 

Kuntalakia koskevassa hallituksen esityksessä asiasta on todettu mm. seuraavaa (HE 192/ 1994, yksityiskohtaiset perustelut 55.2 §): ”Edellytyksenä olisi asian kiireellisyys, joka yleensä tarkoittaisi sitä, ettei asiaa enää seuraavassa kokouksessa ehdittäisi käsitellä. Käsiteltäväksi ottamisesta tehtäisiin aina erillinen päätös.”

 

Oikeuskirjallisuudessa asiasta on todettu mm. seuraavaa (Arno Hannus – Pekka Hallberg: Kuntalaki, 1995,s. 335): ”Milloin asiaa on pidettävä kiireellisenä niin, että se voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäväksi, vaikkei sitä ole kutsussa mainittu, ei ole täsmällisesti määriteltävissä. Ehkä voidaan sanoa, että jos asiaa ei ennätettäisi käsitellä enää seuraavassa valtuuston kokouksessa, jonka kutsussa se mainittaisiin, ilman että tästä käsittelyn siirtymisestä aiheutuisi tavalla tai toisella vahinkoa tai haittaa, jota ei ole pidettävä epäolennaisena, niin silloin asian käsittelemistä valtuuston kokouksessa, josta on kysymys voidaan pitää kiireellisenä.”

 

Kun nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa arvioidaan asian kiireellisyyttä, on huomattava, että kysymys on päätöksestä, joka käynnistää kuntajaon muutosprosessin. Esityksen tekemistä koskevaa päätöstä ei voida irrottaa muutosprosessin kokonaisuudesta, siten kuin valittajat katsovat. Esityksen tekemien ei ole itsetarkoitus. Prosessi tähtää kuntajaon muutokseen. Muutosprosessia on siten tarkasteltava kokonaisuutena, jolloin esityksen tekemisen ajankohta keskeisesti määrittelee kuntajaon muutoksen toteutumisen ajankohdan. Käytännössä tämä voi merkitä sitä, että muutoksen voimaantulo ja siihen liittyvät yhteiskunnalliset kehityshankkeet siirtyvät vähintään vuodella.

 

Esityksen tekemisestä päätettiin valtuuston kokouksessa 21.6.2006. Asiaa ei voitu jättää päätettäväksi seuraavaan valtuuston kokoukseen, joka kesätauon johdosta pidettiin vasta 30.8.2006. Helsingin kaupunki katsoi, että vallitsevissa olosuhteissa esityksen tekemisen viivästyminen kahdella kuukaudella olisi johtanut siihen, että kuntajaon muutoksen voimaantulo mitä todennäköisimmin olisi lykkäytynyt yhdellä kalenterivuodella ja että tästä olisi aiheutunut olennaista haittaa pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen kehittämiselle ja yleiselle edulle. Helsingin kaupunki on asettanut tavoitteeksi, että muutos tulisi voimaan mahdollisimman pikaisesti.

 

Päätöksen ajankohtaa tarkasteltaessa on lisäksi huomattava, ettei päätöstä esityksestä ollut mahdollista tehdä myöskään aikaisemmin, koska kolmen kaupungin yhteinen valtuustokokouspäivä, jossa hyväksyttiin valmistelun aloittaminen Sipoon länsi-osien liittämisestä pääkaupunkiseutuun, pidettiin 22.5.2006. Vasta tämän jälkeen muutosasiaa voitiin ryhtyä viemään eteenpäin.

 

2.1.2.2          Perusteet asian käsittelemiseen kiireellisenä

 

Tavoitteena on, että kuntajaon muutoksen voimaantulo olisi mahdollisimman aikainen ja sellainen, että se turvaisi kunnallisen demokratian toteutumisen. Mikäli kuntajako tulisi voimaan viimeistään 1.1.2009, voitaisiin vuoden 2008 kunnallisvaalit (26.10.2008) toteuttaa uuden kuntajaon mukaisesti. Tällöin siirtyvien alueiden asukkaat pääsisivät vaikuttamaan 2008 kunnallisvaaleissa uuden kotikaupunkinsa valtuuston valintaan ja siten myös asuinalueensa kehittämiseen.

 

Kuntajaon muutokseen liittyvän päätöksenteon valmisteluun ja mahdollisiin muutoksenhakuihin sekä kuntajaon muutoksen käytännön edellyttämiin järjestelyihin tarvittava aika on huomattava. Siten tavoitteeksi asetetun aikataulun toteutuminen edellyttää, että kuntajaon muutosta koskeva esitys on lainvoimaisesti ratkaistu heti alkuvuodesta 2008. Tämä puolestaan edellyttää, että valtioneuvosto päättäisi kuntajaon muuttamista koskevasta asiasta alkuvuodesta 2007. Muussa tapauksessa ei ehditä toteuttaa kuntajaon muutoksen käytännön järjestelyjä eikä kunnallisvaalien 2008 edellyttämiä toimia ajoissa.

 

Mikäli hanketta ei onnistuta toteuttamaan yllä olevassa aikataulussa, lykkääntyy kuntajaon muutoksen voimaantulo vuoden 2010 alkuun. Tämä merkitsisi sitä, että siirtyvien alueiden asukkaat voisivat osallistua vasta vuoden 2012 kunnallisvaaleissa Helsingin kaupunginvaltuuston valintaan. Tämä merkitsisi myös pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen viivästymistä olennaisesti siten, että siitä olisi haittaa yleiselle edulle. Pääkaupunkiseudun asuntorakentamiseen, työpaikkojen lisäämiseen ja elinkeinoelämän tarpeisiin toteutettava lisärakentaminen viivästyy. Asuntotuotannon ja tonttien tarjonnan riittämättömyys vaikuttaa haitallisesti asumiskustannusten kehitykseen. Pääkaupunkiseudun kilpailukyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen kärsii, ja siitä on haitallisia vaikutuksia myös koko muulle Suomelle. Pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen tasapainoinen alueellinen kehittyminen viivästyy.

 

Valmistelu ja päätöksenteko

 

Kuntajaon muuttaminen on ajallisesti pitkä prosessi ja kuntajaon muutoksella on useita käytännön vaikutuksia. Kuntajaon muutos on määrättävä tulemaan voimaan kalenterivuoden alusta lukien. Päätös kuntajaon muutoksesi on tehtävä ennen edellisen vuoden kesäkuun loppua (lain 12 § 1 ja 2 mom.). Näin ollen kuntajaon muuttamista tarkoittavan esityksen tekemisen ajankohdalla on olennainen merkitys.

 

Kuntajaon muutoksen valmistelusta on säädetty kuntajakolain 3 luvussa. Todennäköistä on, että asian valmistelu jo tavanomaista päätöksentekoa varten valtioneuvoston yleisistuntoon edellyttää usean kuukauden käsittelyajan. Jo yksin maanmittauskonttorin lausunto kiinteistönomistuksesta liitettäväksi esitetyllä alueella on verraten mittava ja aikaa vievä.  Tarvitaan myös maistraatin lausunto asukasmääristä ja kielisuhteista. Lisäksi tulevat alueen asukkaille varattava huomautuksentekoaika ja asianomaisten kuntien lausunnot huomautusten johdosta. Valmisteluprosessi vie siten merkittävästi aikaa.

 

Tämän hetkisten tietojen perusteella voidaan valmisteluprosessin selvitysvaiheen arvioida kestävän koko loppuvuoden 2006. Arvioidun valmisteluaikataulun mukaan Helsingin kaupunginvaltuusto voisi käsitellä lausuntoaan asiasta aikaisintaan 13.12.2006 kokouksessaan. Tämän selvitysvaiheen jälkeinen asian valmistelu valtion viranomaisessa vie oman aikansa. Todennäköisenä kuitenkin voidaan pitää, että valtioneuvosto ehtii käsitellä kuntajaon muutosta koskevan asian vielä nykyisen hallituskauden aikana. Asian käsittelyn aikatauluun vaikuttavat vuoden 2007 eduskuntavaalit (vaalipäivä 18.3.2007).

 

Mikäli kaupunginvaltuusto olisi päättänyt esityksen tekemisestä vasta 30.8.2006, esityksen tekemisen viivästyminen runsaalla kahdella kuukaudella olisi merkinnyt sitä, ettei kuntajaon muutosta olisi ehditty valmistelemaan nykyisen hallituksen toimiaikana. Päätöksenteko olisi siirtynyt vaalien jälkeiselle uudelle hallitukselle. Tämä olisi luonnollisestikin jo käytännön syistä lykännyt entisestään kuntajaosta päättämistä. Tällainen viivästys valmistelun ajoituksessa olisi siten ollut täysin ratkaiseva edellä esitetyn valtioneuvoston ja Eduskunnan toimikauteen liittyvän aikataulun kannalta.

 

Muutoksenhakujen käsittely

 

Kuntajaon muutoksen voimaantuloon vaikuttavat keskeisesti myös valitukset, jotka kohdistuvat kuntajaon muuttamista koskevaan päätökseen. Mikäli valtioneuvosto päättää kuntajaon muuttamisesta, tästä päätöksestä tullaan mitä todennäköisimmin valittamaan. Kaupungin käsityksen mukaan valitusasian käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa kestää lähes vuoden, vaikka asia käsitelläänkin kuntajakolain 35.2 §:n tarkoittamalla tavalla kiireellisenä. Näin ollen, mikäli valtioneuvoston ratkaisu asiassa ehditään tekemään alkuvuodesta 2007, on mahdollista, että myös valitukset ehditään käsittelemään siten, että lainvoimainen päätös kuntajaosta voitaisiin antaa vuoden 2008 alkupuolella. Kuten edellä on todettu, tämä puolestaan on edellytyksenä sille, että kuntajaon muutoksen käytännön järjestelyt niin yleisesti kuin myös kunnallisvaalien 2008 osalta voidaan toteuttaa ajallaan siten, että muutos tulee voimaan viimeistään 1.1.2009.

 

Kunnallisvaalien käytännön järjestelyjä on ryhdyttävä toteuttamaan Helsingissä jo noin 9 kuukautta ennen varsinaista vaalipäivää, joka on 26.10.2008. Äänestysalueita ja -paikkoja koskevat järjestelyt, kuten myös muut vaalijärjestelyt ovat siinä määrin mittavat, ettei hanketta voida viedä läpi juurikaan lyhyemmässä ajassa. Vaalijärjestelyjen asianmukainen hoitaminen edellyttää siten, että päätös kuntajaon muutoksesta on lainvoimainen alkuvuodesta 2008.

 

Yhteenveto asian käsittelemisestä kiireellisenä

 

Edellä esitetyn perusteella kaupunki katsoo, että kaupunginvaltuustolla on ollut perusteltu syy käsitellä asiaa kevätkauden viimeisessä valtuuston kokouksessa 21.6.2006 kiireellisenä. Päätöksenteon viivästyminen syyskauden ensimmäiseen valtuuston kokoukseen 30.8.2006 olisi merkinnyt kaupungin käsityksen mukaan sitä, että kuntajaon muutosta ei näissä olosuhteissa olisi ehditty valtion viranomaisissa valmistelemaan ja päättämään siten, että päätös olisi ehditty tekemään alkuvuodesta 2007, jolloin myös päätöksestä mitä todennäköisimmin tehtävät valitukset ehditään käsittelemään siten, että kuntajakoa koskeva päätös on lainvoimainen vuoden 2008 alkupuolella.

 

Muussa tapauksessa kuntajaon muutoksen voimaantulo siirtyy yhdellä vuodella. Tästä olisi merkittävää haittaa pääkaupunkiseudun kehitykselle ja yleiselle edulle sekä kunnallisen demokratian toteutumiselle täysimääräisenä kunnallisvaaleissa 2008. Näistä syistä kaupunki katsoo, että asian käsittelemiselle kiireellisenä on ollut kuntalain 55.2 §:n tarkoittamat perusteet. Valittajan käsitys asiasta on siten virheellinen ja valitus aiheeton.

 

2.2                Päätöksen lainmukaisuus

 

Valittaja katsoo, että päätös on kuntalain 90 §:n 2 momentin 3 kohdan tarkoittamalla tavalla muuten lainvastainen, ja esittää, että päätös on vastoin kuntajakolakia.

 

2.2.1             Kuntajaon muuttamista koskevat erityissäännökset

 

Kuntajakolain 3 §:ssä säädetään kuntajaon muuttamisen yleisistä edellytyksistä ja 5 §:ssä erityisistä edellytyksistä. Kuntajakolain 6 §:ssä säädetään puolestaan kuntajaon muuttamisen vireillepanosta.

 

Mitä ensinnäkin tulee kuntajakolain 3 ja 5 §:ssä tarkoitettuihin kuntajaon muuttamista koskeviin yleisiin ja erityisiin edellytyksiin, voidaan todeta, että valituksenalaisessa päätöksessä on kysymys kuntajaon muuttamista tarkoittavan esityksen tekemisestä, ei kuntajaon muuttamista koskevasta päätöksestä. Kuten seuraavassa kohdassa 2.2.2 todetaan, tutkitaan nyt kysymyksessä olevassa valitusasiassa vain vireillepanon edellytykset, ei kuntajaon muutoksen toteuttamisen oikeudellisia edellytyksiä. Sanotussa kohdassa mainituin perustein voidaan todeta, ettei valtuuston päätös voi olla vastoin kuntajakolain 3 ja 5 §:ää.

 

Valittajan käsitys asiasta on virheellinen ja valitus aiheeton.

 

2.2.2             Vireillepanon edellytykset kuntajakolain mukaan

 

Kuntajakolakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 135/ 1997, yksityiskohtaiset perustelut 6 § s. 18) on todettu mm. seuraavaa: ”Pykälässä (6 §) säädettäisiin kuntajaon muuttamista koskevien esitysten ja aloitteiden teko-oikeuksista sekä esitysten ja aloitteiden vireillepanon edellytyksistä. .... Pykälän 3 momentissa säädettäisiin niistä esityksen ja aloitteen perusteluja ja täsmällisyyttä koskevista vaatimuksista, joiden on täytyttävä, jotta aloite olisi vireillepanokelpoinen.”

 

Kuntajakolain 6.3 §:n mukaan esityksessä on perusteltava kuntajaon muuttamisen tarve ja siihen on mahdollisuuksien mukaan liitettävä asian arvioimiseksi tarpeellinen selvitys. Pykälän 4 momentin mukaan ministeriö voi heti hylätä esityksen, jos on ilmeistä, ettei sitä voida hyväksyä. Kuten hallituksen esityksen perusteluista ilmenee, kuntajakolain 6.3 §:ssä säädetään esityksen vireillepanokelpoisuudesta, ei kuntajaon muutoksen oikeudellisista edellytyksistä.

 

Nyt kysymyksessä olevassa asiassa ministeriö on toimittanut kaupungin esityksen lääninhallitukselle lain tarkoittaminen selvitysten hankkimiseksi. Kuntajaon muutosta koskevan esityksen valmistelu valtion viranomaisessa päätöksentekoa varten on isotöinen ja aikaa vievä prosessi. Valmistelua ei käynnistetä, ellei esitys ole vakavasti otettava ja kuntajakolain edellyttämällä tavalla perusteltu. Kun otetaan huomioon, että asia on jo edennyt vaiheeseen, jossa hankitaan selvitykset, voidaan tämän katsoa sisältävän sisäasiainministeriön selvän kannanoton siihen, että kaupungin esitys täyttää kuntajakolain 6.3 §:ssä säädetyn.

 

Esityksen tarkoittaman kuntajaon muutoksen oikeudellisten edellytysten olemassaoloa eli kuntajakolain 3 ja 5 §:n tarkoittaminen edellytysten olemassaoloa voidaan tarkastella vasta sitten, kun esityksen johdosta on hankittu lain 3 luvun tarkoittamat selvitykset. Tämän vuoksi  voidaan perustellusti katsoa, että hallinto-oikeuden toimivalta valitusasiassa rajoittuu vain esityksen vireillepanon edellytysten olemassaolon tutkimiseen. Hallinto-oikeudella ei ole toimivaltaa tutkia kuntajakolain 3 ja 5 §:n edellytysten olemassaoloa koska lain mukaan asia kuuluu valtioneuvoston tai ministeriön toimivaltaan ja niiden päätöksestä valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kuntajaon muutosta koskeva päätös ei siten missään vaiheessa tule hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

 

Hallinto-oikeudella ei näin ollen olisi toimivaltaa tutkia esitykseen sisältyvien kuntajaon muutoksen aineellisoikeudellisten perusteiden olemassaoloa. Hallinto-oikeus voi tutkia vain kuntajakolain 6.3 §:ssä säädetyn eli esityksen vireillepanokelpoisuuden.

 

Mitä tulee lain 6.3 §:n edellyttämän tarpeen olemassaolon perustelemiseen, viitataan siihen mitä edellä kohdassa 3.2.4 on todettu päätöksen perusteluista. Lisäksi on todettava, että liitettäväksi esitetyn alueen rajat on määritelty esityksessä riittävällä tarkkuudella.

 

Yllä olevan perusteella voidaan todeta, että kaupungin esitys täyttää ne vaatimukset, jotka kuntajakolain 6.3 §:ssä on asetettu esityksen perusteluille ja täsmällisyydelle. Valittajan käsitys asiasta on virheellinen ja valitus aiheeton.

 


3                    YHTEENVETO

 

Edellä esitetyn perusteella valitus tulee hylätä aiheettomana.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista varten.

 

Tilläggsuppgifter:
Ratasvuori Eila, förvaltningsdirektör, telefon 169 2210

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 169 2210

 

 

LIITE

XXXX XXXX:s besvär / XXXX XXXX:n valitus

 

 

 

 


11

11.9.2006 pöydälle pantu asia

SELITYS HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON ESITYSTÄ KUNTAJAON MUUTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN, SIPOON KUNNAN JA VANTAAN KAUPUNGIN KESKEN KOSKEVISTA VALITUKSISTA

 

Khs 2006-1601

 

Kvsto päätti 21.6.2006, 183 §, esittää valtioneuvostolle, että oheen liitetyn karttaliitteen mukainen alue A Sipoon kunnasta ja alue V Vantaan kaupungista liitetään Helsingin kaupunkiin.

 

Valtuuston päätöksestä ovat valittaneet Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavat:

 

1)                         Sipoon kunta

2)                         XXXX XXXX ja 9 asiakumppania, Helsinki

3)                         XXXX XXXX, Sipoo

4)                         XXXX XXXX, Helsinki

5)                         Sipoon Puolesta ry. – För Sibbo r.f. Sipoo

6)                         XXXX XXXX ja 10 asiakumppania, Sipoo / Helsinki

7)                         XXXX XXXX, Helsinki

8)                         XXXX XXXX, Sipoo

9)                         XXXX XXXX, Helsinki

10)                      XXXX XXXX, Sipoo

11)                      XXXX XXXX, Helsinki.

 

./.                   Valitukset ovat esityslistan tämän asian liitteinä nrot  1-11. 

 

Kuntalain 90 §:n mukaan valtuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta.

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

3) päätös on muuten lainvastainen.

 

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valittajien valitusoikeudesta on tarkempi selvitys päätösesityksen sisältämässä selityksessä.

 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (kuntalaki 93 §). Valituksen on tehty määräajan kuluessa.

 

Helsingin hallinto-oikeus pyytää selitystä valitusten johdosta 20.9.2006 mennessä.

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5-kohdan mukaan kaupunginhallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä kaupunginvaltuuston pää­töksen lopputulokseen.

 

Hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunto (4.9.2006) on päätösesityksen selityksen mukainen.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee antaa kaupunginvaltuuston esitystä kuntajaon muuttamisesta Helsingin kaupungin, Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin kesken koskevista valituksista seuraavan sisältöisen selityksen:

 

1 VALITUKSET

 

1.1                Sipoon kunta

 

Valittaja vaatii päätöksen kumoamista ja päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä. Valittaja katsoo, että:

 

                    päätös on lainvastainen, koska kuntajakolain 3 §:n ja 5 §:n tarkoittamat edellytykset eivät täyty

                    kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa, koska kaupunki on käyttänyt esityksenteko-oikeuttaan muuhun kuin lain tarkoittamaan tarkoitukseen

                    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska asia ei ole ollut kuntalain 55 §:n tarkoittamalla tavalla kiireellinen.

 

1.2                XXXX XXXX ja 9 asiakumppania, Helsinki

 

Valittajat vaativat päätöksen kumoamista ja täytäntöönpanon kieltämistä sekä oikeudenkäyntikulujensa korvaamista 9.420 eurolla laillisine korkoineen. Valittajat katsovat, että:

 

                    päätös on lainvastainen, koska se on vastoin kuntajakolain 3 §:ää, 5 §:ää, 6 §:ää ja 34 §:ää sekä perustuslain 121 §:n 1 momenttia

                    kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa

                    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska asia ei ole ollut kuntalain 55 §:n tarkoittamalla tavalla kiireellinen.

 

Valittajat viittaavat perusteluinaan myös professori Kaarlo Tuorin lausunnossa (28.7.2006) ja Sipoon kunnan valituksessa esitettyyn. Tuorin lausunnon keskeiset kohdat on esitetty jäljempänä kohdassa 2.

 

1.3                XXXX XXXX, Sipoo

 

Valittaja vaatii päätöksen kumoamista ja Helsingin kaupungin velvoittamista peruuttamaan esityksensä valtioneuvostolle. Valittaja katsoo, että:

 

                    päätös on lainvastainen, koska kuntajakolain 3 §:n edellytykset eivät täyty

                    kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa, koska on puuttunut Sipoon kunnan asukkaiden itsehallinto-oikeuteen

                    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska asia ei ole ollut kuntalain 55 §:n tarkoittamalla tavalla kiireellinen ja koska valtuuston päätös perustuu Helsingin kaupunginhallituksen antamaan väärään tietoon ja virheelliseen valmisteluun

 

Valittaja katsoo, että hänellä on valitusoikeus Sipoon kunnan asukkaana.

 

1.4                XXXX XXXX, Helsinki

 

Valittaja vaatii päätöksen kumoamista. Valittaja katsoo, että:

 

                    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska asia ei ole ollut kuntalain 55 §:n tarkoittamalla tavalla kiireellinen

                    kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa koska Helsingin kaupungilla ei ole ollut maarajaa tehdessään esitystä Sipoon kunnan osan liittämisestä Helsingin kaupunkiin.

 


1.5                Sipoon Puolesta ry. – För Sibbo r.f., Sipoo

 

Valittaja vaatii päätöksen kumoamista. Valittaja katsoo, että:

 

                    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska asia ei ole ollut kuntalain 55 §:n tarkoittamalla tavalla kiireellinen

                    kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa koska Helsingin kaupungilla ei ole ollut maarajaa tehdessään esitystä Sipoon kunnan osan liittämisestä Helsingin kaupunkiin.

 

1.6                XXXX XXXX ja XXXX XXXX, Sipoo
sekä XXXX XXXX ja 8 asiakumppania, Helsinki

 

Valittajat vaativat ensisijaisesti päätöksen kumoamista ja palauttamista uudelleen käsiteltäväksi sekä toissijaisesti päätöksen kumoamista. Valittajat vaativat lisäksi päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä.

 

Valittajat katsovat, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kun:

                    asia on käsitelty kiireellisenä, vaikka kyseessä ei ole asia, joka voitaisiin käsitellä kiireellisenä

                    asia on käsitelty ja päätetty kaupunginvaltuustossa ilman, että sitä on mainittu kokouskutsussa

                    kaupunginvaltuusto ei ole voinut nojautua päätöksenteossa riittävään valmisteluun

                    päätöstä ei ole riittävästi perusteltu

                    asianosaisten kuuleminen ja vaikutusmahdollisuuksien varaaminen on laiminlyöty

 

Valittajat katsovat, että päätös on lainvastainen, koska esityksen tekemiselle ei ole kuntajakolain 3 ja 5 §:ssä tarkoitettuja perusteita.

 

1.7                XXXX XXXX, Helsinki

 

Valittaja vaatii päätöksen kumoamista.

 

Perusteluinaan valittaja esittää, että asian ei ole ollut kuntalain 55 §:n tarkoittamalla tavalla kiireellinen.

 


1.8                XXXX XXXX, Sipoo

 

Valittaja vaatii päätöksen kumoamista. Valittaja katsoo, että:

 

                    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska asia ei ole ollut kuntalain 55 §:n tarkoittamalla tavalla kiireellinen ja asia on valmisteltu salassa

                    päätös on lainvastainen, koska esityksen tekemiselle ei ole kuntajakolain 3 ja 5 §:ssä tarkoitettuja perusteita eikä Helsingin kaupungilla ole ollut maarajaa Sipoon kunnan kanssa esityksen tekemisen ajankohtana

                    valtuusto on ylittänyt toimivaltansa, koska on perustellut esitystään muilla kuin kuntajakolain mukaisilla perusteilla

 

1.9                XXXX XXXX, Helsinki

 

Valittaja vaatii päätöksen kumoamista ja oikeudenkäyntikulujensa korvaamista. Valittaja katsoo, että:

 

                    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska asia ei ole ollut kuntalain 55 §:n tarkoittamalla tavalla kiireellinen ja koska päätös ei turvaa kuntalain 27 ja 29 §:ssä asetettua kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuutta

                    päätös on lainvastainen, koska esityksen tekemiselle ei ole kuntajakolain 3 ja 5 §:ssä tarkoitettuja perusteita

 

1.10              XXXX XXXX, Sipoo

 

Valittaja vaatii päätöksen kumoamista ja täytäntöönpanon kieltämistä. Valittaja katsoo, että:

 

                    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska asia ei ole ollut kuntalain 55 §:n tarkoittamalla tavalla kiireellinen

                    kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa, koska se lähtee panemaan täytäntöön päätöksiä, joita ei ole maakuntatasolla selvitetty ja jotka eivät kuulu yksin Helsingin kaupungin päätettäviin, sekä koska kaupunki on käyttänyt esityksenteko-oikeuttaan muuhun kuin lain tarkoittamaan tarkoitukseen

                    päätös on muuten lainvastainen koska se on vastoin perustuslain 1 §:n 2 momenttia, 2 §:n 3 momentin, 6 §:ää, 17 §:ää, 20 §:ää, 121 §:n 1 ja 2 momenttia, 122 §:ää sekä kuntalain 1 §:ää ja kuntajakolain 1 §:ää, 3 §:ää ja 5 §:ää.

 

1.11              XXXX XXXX, Helsinki

 

Valittaja vaatii päätöksen kumoamista ja täytäntöönpanon kieltämistä. Valittaja katsoo, että:

 

                    päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska asia ei ole ollut kuntalain 55 §:n tarkoittamalla tavalla kiireellinen

                    kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa, koska se lähtee panemaan täytäntöön päätöksiä, joita ei ole maakuntatasolla selvitetty ja jotka eivät kuulu yksin Helsingin kaupungin päätettäviin, sekä koska kaupunki on käyttänyt esityksenteko-oikeuttaan muuhun kuin lain tarkoittamaan tarkoitukseen

                    päätös on muuten lainvastainen koska se on vastoin perustuslain 1 §:n 2 momenttia, 2 §:n 3 momentia, 6 §:ää, 17 §:ää, 20 §:ää, 121 §:n 1 ja 2 momenttia, 122 §:ää sekä kuntalain 1 §:ää ja kuntajakolain 1 §:ää, 3 §:ää ja 5 §:ää.

 

2

TAUSTAA

 

2.1

Pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen ohjaus

 

2.1.1

Valtion viranomaisten ohjaus

 

Matti Vanhasen hallitus on hallitusohjelmassaan 24.6.2003 (http://www.vn.fi/hallitusohjelma), sekä kohdassa Aluepolitiikka että Asuminen, kiinnittänyt huomiota Helsingin seudun erityiskysymyksiin. Ohjelmassa todetaan mm. (s. 28) seuraavaa: ”yhteistyötä ja yhteistä päätöksentekoa tiivistetään asunto-, liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelua koskevissa kysymyksissä. Edellisen hallituksen asettama selvityshenkilö tekee ehdotuksia Helsingin ja sen lähialueen kuntien seudullisen yhteistyön kehittämisestä sekä valtiovallan osallistumisesta kansallisesti tärkeisiin kehittämishankkeisiin seudulla.” . Lisäksi hallitusohjelmassa todetaan (s. 30): ”Kuntia rohkaistaan käyttämään täysimääräisesti kaavoitus- ja maapolitiikan välineitä riittävän, kohtuuhintaisen ja laadukkaan asuntotuotannon turvaamiseksi. Tehdään selvitys uusista mahdollisuuksista rakentamattoman, sekä kaavoitetun että kaavoittamattoman, maan rakennuskäyttöön saamiseksi.”

 

Edelleen hallitusohjelmassa todetaan (s. 30), että ”Asunto- ja yhdyskuntarakentamisen tehostamiseksi valtio on valmis osallistumaan myös uudentyyppisiin kehittämishankkeisiin. Osana seutuhallinnon kehittämistä Helsingin seudulla selvitetään myös kaavoitus-, maa- ja asuntopolitiikan tehostamismahdollisuudet”.

 

Hallitusohjelmassa mainittu, edellisen hallituksen nimittämä selvityshenkilö Jussi-Pekka Alanen luovutti esityksensä alue- ja kuntaministeri Hannes Manniselle 2.3.2004. Alasen raportti löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.intermin.fi/julkaisu/132004. Raporttiin liittyvät taustaselvitykset löytyvät osoitteesta www.intermin.fi/suomi/helsinginseutu.

 

Tonttitarjonnan edellytysten parantamista selvittänyt selvityshenkilö Lauri Tarasti luovutti tonttitarjontatyöryhmän mietinnön (YMra 1/2006) 28.2.2006 (http://www.ymparisto.fi). Mietinnössä todetaan mm. seuraavaa (s.15): ”Jotta asuntorakentaminen voisi nykyistä paremmin vastata asuntokysyntään tule­vaisuudessa ja mahdollistaa kohtuuhintaisen asumisen kasvavilla kaupunkiseudulla, kaikkia asuntorakentamisen rajoitteita pitäisi pyrkiä poistamaan. Tonttitarjonta on yksi mahdollisista rajoitteista ja siihen vaikuttaminen on selkeästi julkisen vallan vastuulla. Tonttimaan tarjonta ei ole pelkästään asumisen hintaan liittyvä asia, vaan vaikut­taa keskeisesti myös kasvavien kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen eheyteen ja työssäkäyntialueen kokoon. Jos kysyntää vastaavaa asuntotarjontaa ei ole kotitalou­den ensisijaisella toivealueella, asuntojen ostaminen siirtyy matkallisesti kauemmas parhaasta vaihtoehdosta. Tällöin seudun rakenne hajautuu ja kotitalouksien arjen hoitaminen vaikeutuu työmatkojen ja muiden matkojen pidentyessä.”

 

Edellä mainittujen mietintöjen luovuttamisen väliseen ja jälkeiseen aikaan on ajoittunut niin ikään hallituksen nk. PARAS- eli kunta- ja palvelurakenneuudistus, jossa tavoitellaan mm. elinvoimaisten, hyvän palvelukyvyn omaavien ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisten kuntarakenteiden ja palveluntuottamismallien luomista maahamme. Yksi julkisuudessa ja valmistelutyössä keskeisimmistä kysymyksistä on ollut Helsingin seudun ja koko maan kilpailukyvyn kannalta olennaisen, 14 kunnan muodostaman Helsingin seudun, yhdyskuntarakenteen kehittäminen ja asuntotuotannon tarvetta vastaavan rakentamisen mahdollistaminen seudulla. Tätä teemaa käsiteltiin myös pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisessä, sisäasianministeriölle annetussa vastauksessa.

 

Pääkaupunkiseudun yhteistyön lisääminen ja seudun asuntotuotannon vauhdittaminen on siten selkeästi ollut yksi nykyisen hallituksen keskeisistä tavoitteista.

 

2.1.2

Pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyö

 

Vuonna 2004 perustetun pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan yhteydessä Pekka Korpisen johdolla toimiva maankäytön ja asumisen yhteistyöryhmä julkaisi syksyllä 2005 kuntajaotusesityksen oheismateriaaliin liittyvän julkaisun Maankäytön ja asuntopolitiikan strategisia linjauksia. Yksi sen seudullinen kehittämiskohde on ”kaupunkirakenteen laajeneminen itään - itämetron kehittämisvyöhyke.” Samalla on eri yhteyksissä viestitetty Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liittojen yhdistämisen tärkeyttä ja tässäkin pyrkimyksessä tärkein tavoite on ollut saada koko Uusimaa ja etenkin Sipoo samaan maakuntakaavakokonaisuutteen pääkaupunkiseudun kanssa.

 

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan toiminnasta saadut hyvät kokemukset johtivat syksyllä 2005 seudun neljäntoista kaupungin ja kunnan yhteistyönorganisaation perustamiseen. Tuolloin perustettiin Helsingin seudun yhteistyökokous -niminen yhteistyöfoorumi ja sen yhteyteen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-neuvottelukunta sekä tuon elimen suppeampi ja valtioon päin yhteistyötä edistävä nk. MAL-jaosto.

 

MAL-neuvottelukunta hyväksyi 2.5.2006 seudulle nk. kärkihankelistauksen, joista yksi on nimeltään ”kaupunkirakenteen jatkaminen Sipooseen, Itämetron jatkeen kehittämisvyöhyke ja Kerava-Nikkilä radan hyödyntäminen”. Kaikki muut 13 kaupunkia ja kuntaa olivat asiasta yksimielisiä, mutta Sipoo jätti asiaan varauman tältä osin. Kun sama asia esiteltiin 2.6.2006 Helsingin seudun yhteistyökokoukselle, Sipoon kunnanjohtaja Luoma toisti Sipoon varauman.

 

2.1.3

Helsingin lausunnot maakuntaliitoille

 

Helsingin kaupunki on sekä Uudenmaan että Itä-Uudenmaan seudullisia suunnitelmia ja ohjelmia koskevissa lausunnoissaan todennut, että pääkaupunkiseudun ja sitä kautta Helsingin seudun yhdyskuntarakenne on vinoutunut. Vuosikymmenten ajan rakenne on voinut laajentua vain länsi- ja pohjoissuunnassa, vaikka Sipoo on harvaan asuttuna aivan pääkaupungin vieressä. Sipoon pinta-ala on noin kaksinkertainen (36 400 ha) Helsinkiin verrattuna (18 600 ha), mutta väkiluku (18 700 asukasta) vain noin 3,3 prosenttia Helsingin on asukasluvusta (noin 560 000).

 

Helsinki on kiinnittänyt kaupunkirakenteen epätasapainoon ja itäpuolella vallitsevaan kehittämistulppaan huomiota jatkuvasti jo pitkän ajan kuluessa, kuten kaupunginvaltuuston esitykseen täydennyksenä liitetyt lausunnot  mm. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntakaavoista ja muu oheismateriaali osoittavat. Sipoon varovaisuus alueensa kehittämisessä liittynee mm. riittämättömiin resursseihin vastata nykyistä merkittävästi suurempaan väestönkasvuun ja sen luomiin palvelutarpeisiin. Osittain myös kielipoliittiset syyt ja halu säilyttää kunnan maaseutumainen kaupunkirakenne lienevät syinä ennen Helsingin kaupunginvaltuuston tekemää esitystä vallinneeseen vähäiseen kehittämiskiinnostukseen.

 

2.2

Kuntajaon muutoksen käsittely helsingin kaupungin toimielimissä vuonna 2006

 

2.2.1

Pääkaupunkiseudun linjaukset kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa 14.2.2006

 

Kaupunki toteaa, että kysymys Sipoon puheena olevien alueiden liittämisestä Helsingin kaupunkiin on ollut julkisesti esillä mm. pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistoiminnassa.

 

Pääkaupunkiseudun kaupungit (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) ovat laatineet osaltaan selvityksen, joka liittyy sisäasiainministeriön kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeeseen. Selvityksessä, jonka nimi on Pääkaupunkiseudun linjaukset kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa (14.2.1006), todetaan asiasta mm. seuraavaa (s.8): ”Kestävän kehityksen mukainen yhdyskuntarakenne seudulla edellyttää kaupunkirakenteen saumatonta jatkumista itään ja sen kytkemistä raideliikenneyhteyksien varteen. Asutuksen laajentamiseksi Helsinki ja Vantaa ryhtyvät aluevaihdoksiin Ala-Tikkurilan ja ns. Vesterkullan kiilan osalta. Sipoon läntiset alueet tulee liittää osaksi pääkaupunkiseutua.”

 

Kyseistä asiakirjaa on käsitelty julkisuudessa ja se on kaikkien saatavilla. Asiakirja on esillä mm. Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan www-sivuilla (http://www.hel2.fi/pks-neuvottelukunta).

 


2.2.2

Valtuuston kokous 22.5.2006

 

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten valtuustot ovat yksimielisesti päättäneet 22.5.2006 solmia yhteistyösopimuksen, jolla ryhdytään toteuttamaan yllä mainitun asiakirjan linjauksia. Sopimuksessa (kohta 1) todetaan mm. seuraavaa:

 

”Tällä sopimuksella Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit (jäljempänä sopijakaupungit) sopivat Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan 14.2.2006 hyväksymän Pääkaupunkiseudun linjaukset kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa –asiakirjaan sisältyvien linjausten ja yhteistyöhankkeiden valmistelun käynnistämisestä. Asiakirja on tämän sopimuksen liitteenä 1.”

 

Sopimuksessa (kohta 2) on sovittu Pääkaupunkiseudun linjausten toimeenpanosta mm. seuraavaa: ”Sopijakaupungit sitoutuvat käynnistämään yhteistyössä liitteessä 2 olevien pääkaupunkiseudun yhteistyöhankkeiden ja toimenpiteiden valmistelun sekä osoittamaan valmisteluun tarvittavat voimavarat.”

 

Sopimuksen liitteenä 2 on edellä mainittu 14.2.2006 päivätty Pääkaupunkiseudun yhteistyöhankkeet ja toimenpiteet kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa –asiakirja, jossa todetaan mm. seuraavaa (s. 3): ” Sipoon läntiset alueet tulee liittää osaksi pääkaupunkiseutua.”

 

Sopimuksen solmiminen toteutettiin siten, että kaupunginvaltuustot pitivät 22.5.2006 yhteisen keskustelukokouksen, joka oli avoin yleisölle ja tiedotusvälineille. Välittömästi tämän jälkeen kunkin kaupunginvaltuusto kokoontui omaan kokoukseensa päättämään yllä mainitun sopimuksen hyväksymisestä. Valtuustojen kokoukset olivat tavanomaisia valtuustokokouksia, joiden esityslistat ovat olleet julkisesti nähtävillä etukäteen mm. internetissä. Kokoukset olivat avoimia yleisölle. Kaikkien neljän kaupungin valtuusto hyväksyi tuolloin sopimuksen yksimielisesti.

 

Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa kysymys Sipoon läntisten alueiden liittämisestä osaksi pääkaupunkiseutua herätti myös keskustelua, joten valtuutettujen taholta asiaan on kiinnitetty erityistä huomiota jo 22.5.2006.

 

Kyseisiä asiakirjoja on käsitelty julkisuudessa ja ne ovat olleet kaikkien saatavilla. Asiakirjat ovat esillä mm. Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan www-sivuilla (http://www.hel2.fi/pks-neuvottelukunta).

 

2.2.3

Kaupunginhallituksen ja valtuuston kokoukset 21.6.2006

 

Kaupunginhallitus käsitteli esityksen tekemistä ylimääräisessä kokouksessaan 21.6.2996 klo 8.00 alkaen. Välittömästi kokouksen päätyttyä kaupunginhallituksen päätös esityksen tekemisestä lähetettiin valtuutetuille tiedoksi sähköpostilla. Valtuustoryhmien kokoukset alkoivat klo 14.00. Näihin kokouksiin oli jaettu käsiteltäväksi kaupunginhallituksen puheena oleva esitys ryhmien kannan muodostamiseksi.

 

2.3

Sipoon yleiskaavoitus

 

Sipoo on aloittanut koko kuntaa koskevan yleiskaavan laadinnan työnimellä Sipoon yleiskaava 2025. Sen alustavia rakennemalleja on käsitelty vuoden 2005 ja 2006 aikana Sipoon teknisessä lautakunnassa, kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuuston seminaarissa huhtikuussa 2006.

 

Yleiskaavatyö on sisältänyt kuusi erilaista rakennemallia (A-F), joista nk. maksimivaihtoehto olisi lisännyt Sipoon väkilukua noin 20 000 asukkaalla vuoteen 2020 mennessä.  Mallien väestöarvio vaihtelee välillä 28 700 – 38 200 asukasta vuoteen 2025 ja suunnittelussa väestön on ennakoitu kasvavan noin 2 %:n vuosivauhtia. Helsinki korostaa, että mitään sellaista ei ollut julkisessa keskustelussa käynyt ilmi, että Sipoon päättäjät olisivat vakavasti keskustelleet mallin D, ”Metrolla Itäsalmeen” ja siten edes tämän alkuperäisen maksimivaihtoehdon valinnasta yleiskaavansa pohjaksi.

 

Varsinaisissa rakennemalleissa ei ole alun perin ollut esillä sellaista vaihtoehtoa, jossa väestömäärän lisäys olisi ollut noin 40 000 uutta asukasta suunnitteluajanjaksolla, mutta Valtion teknillisellä tutkimuskeskuksella on kuitenkin teetetty joitakin vaikutusarvioita myös nk. lisämallien C1 ja D1 vaikutuksista. D1- vaihtoehdon väestöarviona on pidetty noin 39 000 asukkaan lisäystä vuoteen 2025 mennessä. Huomionarvoista on, että vaikutusarvioinnin mukaan jopa mallin D1 rakentamisen aluetehokkuus olisi pienempi kuin perinteisten omakotitonttien tehokkuus Helsingissä.

 

Helsingin kaupunginvaltuuston esityksen kuntajaotuksen muuttamisesta jälkeen on Sipoon kunnan valtuuston esityslistoissa 4.7.2006 ja 28.8.2006 tuotu julki Sipoon asukasmäärän merkittävää lisäämistä tarkoittava vaihtoehto.

 

3

OIKEUDELLINEN TARKASTELU

 

3.1

Valitusoikeus

 

Kuntajaon muuttamista tarkoittavasta valtuuston päätöksestä saa hakea muutosta valittamalla kuntalaissa säädetyllä tavalla (kuntajakolain 34 §). Kuntalain mukaan muutosta saa hakea se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen (kuntalain 92.1 §). Kunnan jäsenellä tarkoitetaan päätöksen tehneen kunnan jäsentä eli tässä tapauksessa Helsingin kaupungin jäseniä. Sipoon kunnalla tai sen jäsenellä voi olla muutoksenhakuoikeus vain, jos heidät katsotaan kuntalain tarkoittamiksi asianosaisiksi.

 

Asianosaisaseman muodostumisesta perustuslakivaliokunta toteaa kuntajakolakia koskevassa lausunnossaan mm. seuraavaa (perustuslakivaliokunta 24/1997, s. 3): ”Yksittäisen kuntalaisen kannalta tilanne on valiokunnan arvion mukaan sellainen, ettei kunnallisen jaotuksen muuttamispäätös yksin voin koskea hänen hallitusmuodon 16 §:ssä tarkoitettuja oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan. Asia voi olla toinen, jos yksityisomistuksessa oleva pieni enklaavi siirretään toiseen kuntaan.”

 

Esityksen tekemistä koskevasta päätöksestä Sipoon kunnalla voi siten mahdollisesti olla asianomistajan puhevalta, mutta ei Sipoon kunnan asukkailla tai muilla jäsenillä. Näin ollen asiassa tulevat tutkittaviksi Helsingin kaupungin jäsenten valitukset ja mahdollisesti Sipoon kunnan valitus. Muiden tekemät valitukset tulee jättää tutkimatta.

 

Todettakoon, että kuntajaon muuttamista koskevaan valtioneuvoston tai ministeriön päätökseen haetaan muutosta kuntajakolain 35 §:n nojalla. Sanotussa pykälässä todetaan, että muutosta saa hakea asianomaisen kunnan jäsen. Näin ollen tästä päätöksestä saavat hakea muutosta myös Sipoon kunnan jäsenet. Valitusoikeus ei tällöin perustu asianosaisasemaan vaan kunnan jäsenyyteen.

 


3.2

Asian valmistelu

 

Valittaja katsoo, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, ja on tehnyt seuraavat väitteet:

 

Väite 1:        Asian vireilläolosta ja valmistelusta ei ole ilmoitettu asianmukaisesti kuntalain tarkoittamalla tavalla (kuntalaki 27 § ja 29 §). (Valittajat XXXX ym., XXXX)

 

Väite 2:        Kaupunginvaltuusto ei ole voinut nojautua päätöksenteossa riittävään valmisteluun. (Valittajat XXXX ym.)

 

Väite 3:        Kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen ei ole ollut tilaisuutta esim. poliittisten ryhmien perusteltuun kannanmuodostukseen, puhumattakaan julkisesta keskustelusta kuntalaisten keskuudessa tai Sipoon kunnan ja sen asukkaiden käsitysten selvittämisestä. (Vallittajat XXXX ym.)

 

Väite 4:        Päätöstä ei ole riittävästi perusteltu. (Valittajat XXXX ym.)

 

Väite 5:        Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska asia ei ole ollut kuntalain 55 §:n tarkoittamalla tavalla kiireellinen. (Valittajat Sipoon kunta, XXXX ym., XXXX, XXXX ym., XXXX, XXXX ja XXXX)

 

3.2.1

Tiedottaminen

Väite 1         Asian vireilläolosta ja valmistelusta ei ole ilmoitettu asianmukaisesti kuntalain tarkoittamalla tavalla (kuntalaki 27 § ja 29 §)

 

Kuntalain 27 §:ssä todetaan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista seuraavasti:

 

”Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

1) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin;

2) järjestämällä kunnan osa-aluetta koskevaa hallintoa;

3) tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä kuulemistilaisuuksia;

4) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa;

5) järjestämällä yhteistyötä kunnan tehtävien hoitamisessa;

6) avustamalla asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua; sekä

7) järjestämällä kunnallisia kansanäänestyksiä.”

 

Kuntalain 29 §:ssä todetaan tiedottamisesta seuraavasti:

 

”Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Kunnan on laadittava tarvittaessa katsauksia kunnan palveluja, taloutta, ympäristönsuojelua ja maankäyttöä koskevista asioista. Asukkaille on myös tiedotettava, millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille.

 

Milloin kunnan tehtävä on annettu yhteisön tai säätiön hoidettavaksi, kunnan on sopivin tavoin tiedotettava asukkailleen yhteisön tai säätiön toiminnasta.”

 

Kysymys on siitä, sovelletaanko kuntalain säännöksiä kuntajakolaissa säänneltyyn menettelyyn. Kuntajakolakia koskevasta hallituksen esityksestä annetussa hallintovaliokunnan lausunnossa on otettu kantaa mm. yleislain ja erityislain väliseen suhteeseen. Valiokunnan lausunnossa todetaan mm. seuraavaa (hallintovaliokunta 24/1997, s. 2): ”Hallintovaliokunta katsoo saamansa selvityksen perusteella, että kuntajakopäätöksessä (Valtioneuvoston tai ministeriön päätös) on kyse hallintopäätöksestä. Kuntajakopäätös kuuluu sellaisten yleishallinto-oikeudellisten menettelylakien soveltamisalaan, kuten hallintomenettelylaki, tiedoksiantolaki ja hallintolainkäyttölaki. Eri asia on sitten, missä määrin kuntajakolaissa erityislakina poiketaan siitä, mitä yleislakien mukaan muuten olisi noudatettava. Joskus erityislakien säännökset on kirjoitettu sillä tavalla epäselviksi, että voi jäädä tulkinnanvaraiseksi, mitä normistoa sovelletaan. Tämä on yleinen erityislain ja yleislain suhdetta koskeva ongelma, jolle ei ole muuta yleistä ratkaisua kuin pyrkiä erityislaissa mahdollisimman yksiselitteiseen sääntelyyn. Valiokunnan käsityksen mukaan nyt käsillä olevassa esityksessä normisto on kirjoitettu tältä osin niin selkeästi, ettei syntyne epäselvyyttä, kumpaa normistoa sovelletaan.”

 

Valiokunta siis katsoo, että kuntajakolain säännökset on kirjoitettu siten selvästi, ettei tulkintaongelmaa yleislain ja erityislain välillä synny. Kuntajakolain 3 lukuun on otettu säännökset kuntajaon muuttamisen valmistelusta. Laissa on kattavasti säädetty valmistelusta ja sen eri vaiheista. Esityksen tekemisen jälkeen lääninhallituksen on varattava asianomaisten kuntien asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuus 30 päivän kuluessa tehdä huomautuksensa (7.1 §). Asianomaisten kuntien on annettava esityksestä ja huomautuksista lausuntonsa (7.2 §). Ministeriön on tarpeen mukaan määrättävä, että lääninhallituksen on hankittava esityksestä asianomaisen kiinteistörekisterinpitäjän lausunto ja muu tarpeellinen selvitys (7.3 §).

 

Yllä olevan perusteella voidaan todeta, että kuntajakolain nimenomaiset valmistelua koskevat säännökset syrjäyttävät yleislakeihin liittyvät valmistelua koskevat säännökset. Kuntalain 27 §:n säännös osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudesta ja 29 §:n säännös tiedottamisesta tulevat huomioon otetuiksi kuntajakolain 7.1 §:ään sisältyvällä huomautuksenteko-oikeudella. Kaupungin käsityksen mukaan kuntalain 27 ja 29 §:ää ei siten sovelleta asiassa.

 

Mikäli kuitenkin katsottaisiin, että kuntalain 27 ja 29 § tulevat sovellettaviksi, kaupunki viittaa siihen, mitä on todettu edellä kohdassa 2.2 kuntajaon muutoksen käsittelystä vuonna 2006. Kuten sanotusta kodasta ilmenee, kuntajaon muuttamista koskevan asian käsittely täyttää kuntalain 27 ja 29 §:n edellytykset asiasta tiedottamisesta. Näin ollen voidaan todeta, että valittajan väite on perusteeton ja valitus aiheeton.

 

3.2.2

Valmistelu

Väite 2         Kaupunginvaltuusto ei ole voinut nojautua päätöksenteossa riittävään valmisteluun.

 

Asian valmistelun osalta kaupunki ensinnäkin viittaa siihen, mitä edellä kohdassa 2.2 on todettu kuntajaon muutoksen käsittelystä vuonna 2006. Valtuusto on päättänyt asian valmistelun käynnistämisestä jo 22.5.2006 hyväksyessään pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen. Kysymys on siis valtuuston käsittelyssä jo aiemmin olleesta asiasta.

 

Nimenomaisen kuntajaon muutosta tarkoittavan esityksen tekemisen osalta voidaan todeta, että kuntalain 53 §:n mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat. Valtuuston käsiteltäväksi saatettu valituksenalainen päätös on valmisteltu lainkohdan tarkoittamalla tavalla. Kaupunginhallitus päätti asian edellyttämästä ratkaisuehdotuksesta ja saattoi asian valtuuston käsiteltäväksi. Valtuusto päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväkseen. Valtuusto on näin ollen katsonut asian riittävästi valmistelluksi. Valittajan käsitys asiasta on siten virheellinen ja valitus aiheeton.

 


3.2.3

Poliittisten ryhmien kannanmuodostus ja julkinen keskustelu

 

Väite 3         Kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen ei ole ollut tilaisuutta esim. poliittisten ryhmien perusteltuun kannanmuodostukseen, puhumattakaan julkisesta keskustelusta kuntalaisten keskuudessa tai Sipoon kunnan ja sen asukkaiden käsitysten selvittämisestä.

 

Julkisuudessa ja päätöksentekijöiden keskuudessa on jo 1980-luvulta asti käyty keskustelua Sipoon läntisten alueiden liittämisestä Helsinkiin. Tämä kysymys on ollut myös julkisuudessa esillä 14.2. ja 22.5.2006, kuten edeltä kohdasta 2.2 ilmenee.

 

Helsingin kaupunginvaltuusto on 22.5.2006 päättänyt muiden yhteistyöhankkeiden ohessa myös puheena olevan alueliitoksen valmistelun käynnistämisestä. Päätös on syntynyt yksimielisesti. Valtuutetut ja valtuustoryhmät ovat siten jo tuolloin voineet muodostaa perustellun kantansa kuntajaon muutokseen. Asia on myös tuolloin tullut julkiseksi ja siitä on ollut mahdollista käynnistää valittajien tarkoittama ”julkinen keskustelu kuntalaisten kesken”. Samoin Sipoon kunnalle on tuolloin tarjoutunut tilaisuus tuoda esille näkemyksensä asiasta.

 

Voidaan myös todeta, että kuntajaon muutosta koskevan asian valmistelun käynnistyminen ei sinänsä ole Sipoon kunnan edustajille uusi asia. Sipoon kunnan ja Helsingin kaupungin edustajien aiempien keskustelujen lisäksi kaupunginjohtaja Jussi Pajunen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori ovat neuvotelleet Sipoon kunnan johtajan Markku Luoman ja kunnanhallituksen puheenjohtajan Christel Liljeströmin kanssa kuntajaon muutokseen liittyvistä kysymyksistä mm. 21.2. ja 11.4.2006.

 

Yllä olevan perusteella voidaan todeta, että kuntajaon muuttamiseen liittyvät kysymykset ovat olleet esillä jo ennen kuin kaupunginhallitus ja valtuusto päättivät asiasta 21.6.2006. Asia on ollut esillä niin julkisuudessa kuin myös valtuutettujen käsiteltävänä, perustellun kannan muodostamiseksi asiassa. Valittajan käsitys asiasta on siten virheellinen ja valitus aiheeton.

 


3.2.4

Päätöksen perustelut

 

Väite 4         Päätöstä ei ole riittävästi perusteltu.

 

Valtuuston päätös (21.6.2006) on tehty kaupunginhallituksen esityksen perusteella ja valtuuston päätöksen perustelut ilmenevät kaupunginhallituksen (21.6.2006) esityksestä ja sen perusteluista.

 

Valtuuston päätöksen perusteluissa on tuotu esille erityisesti seuraavaa:

 

                    Pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen kehittämistä edellyttävät mm. mittava lisärakentamisen tarve, joka perustuu etenkin Helsingin seudun asuntojen ahtauteen ja siitä seuraavaan väljyyskysyntään, menneen 50 vuoden kuluessa tapahtuneen väestönkasvun perusteella arvioituun tulevaan väestönkasvuun, työpaikkojen lisääntymiseen sekä elinkeinoelämän toimintojen kehittymiseen.

 

                    Yhdyskuntarakenteen kehittämisen positiiviset vaikutukset Helsingin metropolialueen kilpailukykyyn, energiankulutukseen, palveluntarjontaan ja asumistasoon, kuten myös Helsingin seudun kilpailukyvyn heijastuminen koko muuhun Suomeen.

 

                    Helsingin seudun asuntopula ja siitä johtuva maan kilpailukykyä vaarantava asuntojen hintataso sekä Helsingin kaupungin omien, monimuotoiseen pientalojen ja kaupunkipientalojen rakentamiseen käytettävissä olevien sopivien alueiden riittämättömyys tulevaisuudessa.

 

                    Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden keskeinen tavoite olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntämisestä ja alue- ja yhdyskuntarakenteen tiivistämisestä joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuen.

 

                    Helsingin seudun tasapainoisen kehityksen edellyttämän kaupunkirakenteen jatkuminen pohjoisen ja lännen lisäksi myös itään, Sipoon suuntaan, metroliikenteen varaan rakentuvana yhdyskuntarakenteena.

 

                    Vantaaseen kuuluvan ns. Västerkullan kiilan liittämisen tarve yhdessä Sipoon alueiden kanssa Helsinkiin.

 

                    Vantaan ja Sipoon alueiden liittämisen myönteiset vaikutukset koko Helsingin seudun yhdyskunnan kehittämiselle ja alueliitoksen mahdollistavan asuntorakentamisen noin 50.000 asukkaan tarpeisiin.

 

                    Alueliitoksen mahdollistavan yhdyskuntarakenteen kehittämisen ottaen huomioon Sipoonkorven ympäristö- ja luontoarvot.

 

Kaupunginhallitus on 26.6.2006 kirjeellään lähettänyt valtuuston päätöksen mukaisen esityksen sisäasiainministeriöön. Esitykseen ovat sisältyneet päätösten esityslistatekstit ja kartta. Kaupunginjohtaja on lisäksi kirjeellään 30.6.2006 täydentänyt esitystä yhdyskuntarakenteen kehittämiseen liittyvillä asiakirjoilla, joihin valtuuston päätöksessä on viitattu.

 

Yllä olevan perusteella voidaan todeta, että kaupunginvaltuuston päätöksessä on perusteltu kuntajakolain 6.1 §:n tarkoittamalla tavalla kuntajaon muutoksen tarve. Valittajan käsitys asiasta on siten virheellinen ja valitus aiheeton.

 

3.2.5

Kuntalain 55 §

 

Väite 5         Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, asia ei ole ollut kuntalain 55 §:n tarkoittamalla tavalla kiireellinen.

 

3.2.5.1

Säännöksen tulkinnasta

 

Asian ottamisesta kiireellisenä käsiteltäväksi säädetään kuntalain 55.2 §:ssä seuraavasti: ”Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.”

 

Kuntalain 55.2 §:n tarkoituksena on lähtökohtaisesti turvata valtuuston työskentelyä siten, että valtuuston kokoukseen voidaan ottaa käsiteltäväksi vain kokouskutsussa mainittuja asioita. Valtuutetuilla tulee lähtökohtaisesti olla etukäteen tieto kokouksessa käsiteltävistä asioista ja mahdollisuus perehtyä asiaan edeltä käsin. Käytännössä voi kuitenkin syntyä tilanteita, jolloin asian kiireellisyys edellyttää asian ottamista käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Näitä tilanteita varten lakiin on otettu säännös kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittelyyn ottamisesta. Valtuusto voi tehdä päätöksen asian ottamisesta kiireellisenä käsiteltäväkseen yksinkertaisella enemmistöllä. Nyt kysymyksessä olevassa asiassa Helsingin kaupunginvaltuusto teki käsiteltäväksi ottamista tarkoittavan päätöksen yksimielisesti.

 

Kuntalain 55.2 §:n tulkinnassa on kysymys asian käsittelyn ajallisesta tarkastelusta ja sen merkityksestä päätöksen vaikutusten syntymiseen. Kysymys on tapauskohtaisesta tulkinnasta. Lainsäädäntö ei tarkemmin määrittele kiireellisyyttä. Oikeuskäytännössä ei myöskään ole muodostunut sellaista yleistä linjausta, jonka perusteella kysymys olisi ratkaistavissa yksiselitteisesti. 

 

Kuntalakia koskevassa hallituksen esityksessä asiasta on todettu mm. seuraavaa (HE 192/ 1994, yksityiskohtaiset perustelut 55.2 §): ”Edellytyksenä olisi asian kiireellisyys, joka yleensä tarkoittaisi sitä, ettei asiaa enää seuraavassa kokouksessa ehdittäisi käsitellä. Käsiteltäväksi ottamisesta tehtäisiin aina erillinen päätös.”

 

Oikeuskirjallisuudessa asiasta on todettu mm. seuraavaa (Arno Hannus – Pekka Hallberg: Kuntalaki, 1995,s. 335): ”Milloin asiaa on pidettävä kiireellisenä niin, että se voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäväksi, vaikkei sitä ole kutsussa mainittu, ei ole täsmällisesti määriteltävissä. Ehkä voidaan sanoa, että jos asiaa ei ennätettäisi käsitellä enää seuraavassa valtuuston kokouksessa, jonka kutsussa se mainittaisiin, ilman että tästä käsittelyn siirtymisestä aiheutuisi tavalla tai toisella vahinkoa tai haittaa, jota ei ole pidettävä epäolennaisena, niin silloin asian käsittelemistä valtuuston kokouksessa, josta on kysymys voidaan pitää kiireellisenä.”

 

Kun nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa arvioidaan asian kiireellisyyttä, on huomattava, että kysymys on päätöksestä, joka käynnistää kuntajaon muutosprosessin. Esityksen tekemistä koskevaa päätöstä ei voida irrottaa muutosprosessin kokonaisuudesta, siten kuin valittajat katsovat. Esityksen tekemien ei ole itsetarkoitus. Prosessi tähtää kuntajaon muutokseen. Muutosprosessia on siten tarkasteltava kokonaisuutena, jolloin esityksen tekemisen ajankohta keskeisesti määrittelee kuntajaon muutoksen toteutumisen ajankohdan. Käytännössä tämä voi merkitä sitä, että muutoksen voimaantulo ja siihen liittyvät yhteiskunnalliset kehityshankkeet siirtyvät vähintään vuodella.

 

Esityksen tekemisestä päätettiin valtuuston kokouksessa 21.6.2006. Asiaa ei voitu jättää päätettäväksi seuraavaan valtuuston kokoukseen, joka kesätauon johdosta pidettiin vasta 30.8.2006. Helsingin kaupunki katsoi, että vallitsevissa olosuhteissa esityksen tekemisen viivästyminen kahdella kuukaudella olisi johtanut siihen, että kuntajaon muutoksen voimaantulo mitä todennäköisimmin olisi lykkäytynyt yhdellä kalenterivuodella ja että tästä olisi aiheutunut olennaista haittaa pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen kehittämiselle ja yleiselle edulle. Helsingin kaupunki on asettanut tavoitteeksi, että muutos tulisi voimaan mahdollisimman pikaisesti.

 

Päätöksen ajankohtaa tarkasteltaessa on lisäksi huomattava, ettei päätöstä esityksestä ollut mahdollista tehdä myöskään aikaisemmin, koska kolmen kaupungin yhteinen valtuustokokouspäivä, jossa hyväksyttiin valmistelun aloittaminen Sipoon länsi-osien liittämisestä pääkaupunkiseutuun, pidettiin 22.5.2006. Vasta tämän jälkeen muutosasiaa voitiin ryhtyä viemään eteenpäin.

 

3.2.5.2

Perusteet asian käsittelemiseen kiireellisenä

 

Tavoitteena on, että kuntajaon muutoksen voimaantulo olisi mahdollisimman aikainen ja sellainen, että se turvaisi kunnallisen demokratian toteutumisen. Mikäli kuntajako tulisi voimaan viimeistään 1.1.2009, voitaisiin vuoden 2008 kunnallisvaalit (26.10.2008) toteuttaa uuden kuntajaon mukaisesti. Tällöin siirtyvien alueiden asukkaat pääsisivät vaikuttamaan 2008 kunnallisvaaleissa uuden kotikaupunkinsa valtuuston valintaan ja siten myös asuinalueensa kehittämiseen.

 

Kuntajaon muutokseen liittyvän päätöksenteon valmisteluun ja mahdollisiin muutoksenhakuihin sekä kuntajaon muutoksen käytännön edellyttämiin järjestelyihin tarvittava aika on huomattava. Siten tavoitteeksi asetetun aikataulun toteutuminen edellyttää, että kuntajaon muutosta koskeva esitys on lainvoimaisesti ratkaistu heti alkuvuodesta 2008. Tämä puolestaan edellyttää, että valtioneuvosto päättäisi kuntajaon muuttamista koskevasta asiasta alkuvuodesta 2007. Muussa tapauksessa ei ehditä toteuttaa kuntajaon muutoksen käytännön järjestelyjä eikä kunnallisvaalien 2008 edellyttämiä toimia ajoissa.

 

Mikäli hanketta ei onnistuta toteuttamaan yllä olevassa aikataulussa, lykkääntyy kuntajaon muutoksen voimaantulo vuoden 2010 alkuun. Tämä merkitsisi sitä, että siirtyvien alueiden asukkaat voisivat osallistua vasta vuoden 2012 kunnallisvaaleissa Helsingin kaupunginvaltuuston valintaan. Tämä merkitsisi myös pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen viivästymistä olennaisesti siten, että siitä olisi haittaa yleiselle edulle. Pääkaupunkiseudun asuntorakentamiseen, työpaikkojen lisäämiseen ja elinkeinoelämän tarpeisiin toteutettava lisärakentaminen viivästyy. Asuntotuotannon ja tonttien tarjonnan riittämättömyys vaikuttaa haitallisesti asumiskustannusten kehitykseen. Pääkaupunkiseudun kilpailukyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen kärsii, ja siitä on haitallisia vaikutuksia myös koko muulle Suomelle. Pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen tasapainoinen alueellinen kehittyminen viivästyy.

 

Valmistelu ja päätöksenteko

 

Kuntajaon muuttaminen on ajallisesti pitkä prosessi ja kuntajaon muutoksella on useita käytännön vaikutuksia. Kuntajaon muutos on määrättävä tulemaan voimaan kalenterivuoden alusta lukien. Päätös kuntajaon muutoksesi on tehtävä ennen edellisen vuoden kesäkuun loppua (lain 12 § 1 ja 2 mom.). Näin ollen kuntajaon muuttamista tarkoittavan esityksen tekemisen ajankohdalla on olennainen merkitys.

 

Kuntajaon muutoksen valmistelusta on säädetty kuntajakolain 3 luvussa. Todennäköistä on, että asian valmistelu jo tavanomaista päätöksentekoa varten valtioneuvoston yleisistuntoon edellyttää usean kuukauden käsittelyajan. Jo yksin maanmittauskonttorin lausunto kiinteistönomistuksesta liitettäväksi esitetyllä alueella on verraten mittava ja aikaa vievä.  Tarvitaan myös maistraatin lausunto asukasmääristä ja kielisuhteista. Lisäksi tulevat alueen asukkaille varattava huomautuksentekoaika ja asianomaisten kuntien lausunnot huomautusten johdosta. Valmisteluprosessi vie siten merkittävästi aikaa.

 

Tämän hetkisten tietojen perusteella voidaan valmisteluprosessin selvitysvaiheen arvioida kestävän koko loppuvuoden 2006. Arvioidun valmisteluaikataulun mukaan Helsingin kaupunginvaltuusto voisi käsitellä lausuntoaan asiasta aikaisintaan 13.12.2006 kokouksessaan. Tämän selvitysvaiheen jälkeinen asian valmistelu valtion viranomaisessa vie oman aikansa. Todennäköisenä kuitenkin voidaan pitää, että valtioneuvosto ehtii käsitellä kuntajaon muutosta koskevan asian vielä nykyisen hallituskauden aikana. Asian käsittelyn aikatauluun vaikuttavat vuoden 2007 eduskuntavaalit (vaalipäivä 18.3.2007).

 

Mikäli kaupunginvaltuusto olisi päättänyt esityksen tekemisestä vasta 30.8.2006, esityksen tekemisen viivästyminen runsaalla kahdella kuukaudella olisi merkinnyt sitä, ettei kuntajaon muutosta olisi ehditty valmistelemaan nykyisen hallituksen toimiaikana. Päätöksenteko olisi siirtynyt vaalien jälkeiselle uudelle hallitukselle. Tämä olisi luonnollisestikin jo käytännön syistä lykännyt entisestään kuntajaosta päättämistä. Tällainen viivästys valmistelun ajoituksessa olisi siten ollut täysin ratkaiseva edellä esitetyn valtioneuvoston ja Eduskunnan toimikauteen liittyvän aikataulun kannalta.

 

Muutoksenhakujen käsittely

 

Kuntajaon muutoksen voimaantuloon vaikuttavat keskeisesti myös valitukset, jotka kohdistuvat kuntajaon muuttamista koskevaan päätökseen. Mikäli valtioneuvosto päättää kuntajaon muuttamisesta, tästä päätöksestä tullaan mitä todennäköisimmin valittamaan. Kaupungin käsityksen mukaan valitusasian käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa kestää lähes vuoden, vaikka asia käsitelläänkin kuntajakolain 35.2 §:n tarkoittamalla tavalla kiireellisenä. Näin ollen, mikäli valtioneuvoston ratkaisu asiassa ehditään tekemään alkuvuodesta 2007, on mahdollista, että myös valitukset ehditään käsittelemään siten, että lainvoimainen päätös kuntajaosta voitaisiin antaa vuoden 2008 alkupuolella. Kuten edellä on todettu, tämä puolestaan on edellytyksenä sille, että kuntajaon muutoksen käytännön järjestelyt niin yleisesti kuin myös kunnallisvaalien 2008 osalta voidaan toteuttaa ajallaan siten, että muutos tulee voimaan viimeistään 1.1.2009.

 

Kunnallisvaalien käytännön järjestelyjä on ryhdyttävä toteuttamaan Helsingissä jo noin 9 kuukautta ennen varsinaista vaalipäivää, joka on 26.10.2008. Äänestysalueita ja -paikkoja koskevat järjestelyt, kuten myös muut vaalijärjestelyt ovat siinä määrin mittavat, ettei hanketta voida viedä läpi juurikaan lyhyemmässä ajassa. Vaalijärjestelyjen asianmukainen hoitaminen edellyttää siten, että päätös kuntajaon muutoksesta on lainvoimainen alkuvuodesta 2008.

 

Yhteenveto asian käsittelemisestä kiireellisenä

 

Edellä esitetyn perusteella kaupunki katsoo, että kaupunginvaltuustolla on ollut perusteltu syy käsitellä asiaa kevätkauden viimeisessä valtuuston kokouksessa 21.6.2006 kiireellisenä. Päätöksenteon viivästyminen syyskauden ensimmäiseen valtuuston kokoukseen 30.8.2006 olisi merkinnyt kaupungin käsityksen mukaan sitä, että kuntajaon muutosta ei näissä olosuhteissa olisi ehditty valtion viranomaisissa valmistelemaan ja päättämään siten, että päätös olisi ehditty tekemään alkuvuodesta 2007, jolloin myös päätöksestä mitä todennäköisimmin tehtävät valitukset ehditään käsittelemään siten, että kuntajakoa koskeva päätös on lainvoimainen vuoden 2008 alkupuolella.

 

Muussa tapauksessa kuntajaon muutoksen voimaantulo siirtyy yhdellä vuodella. Tästä olisi merkittävää haittaa pääkaupunkiseudun kehitykselle ja yleiselle edulle sekä kunnallisen demokratian toteutumiselle täysimääräisenä kunnallisvaaleissa 2008. Näistä syistä kaupunki katsoo, että asian käsittelemiselle kiireellisenä on ollut kuntalain 55.2 §:n tarkoittamat perusteet. Valittajan käsitys asiasta on siten virheellinen ja valitus aiheeton.

 

3.3

Valtuuston toimivalta

 

Valittaja katsoo, että kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa, ja esittää seuraavat väitteet:

 

Väite 6:        Kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa koska Helsingin kaupungilla ei ole ollut maarajaa tehdessään esitystä Sipoon kunnan osan liittämisestä Helsingin kaupunkiin. (Valittaja XXXX)

 

Väite 7:        Kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa, koska kaupunki on käyttänyt esityksenteko-oikeuttaan muuhun kuin lain tarkoittamaan tarkoitukseen. (Valittajat Sipoon kunta ja XXXX)

 

Väite 8:        Kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa, koska se lähtee panemaan täytäntöön päätöksiä, joita ei ole maakuntatasolla selvitetty ja jotka eivät kuulu yksin Helsingin kaupungin päätettäviin. (Valittaja XXXX)

 

3.3.1

Maaraja

Väite 6         Kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa koska Helsingin kaupungilla ei ole ollut maarajaa tehdessään esitystä Sipoon kunnan osan liittämisestä Helsingin kaupunkiin.

 

Kaupunki toteaa, että kuntajakolaissa ei ole säännöstä, joka estäisi nyt kysymyksessä olevan kaltaisen liitoksen. Kuntajakolain säännökset mahdollistavat esim. kuntaliitoksen, jossa useita pieniä kuntia yhdistyy yhdeksi kunnaksi, vaikka kaikilla kunnilla ei olisikaan yhteistä maarajaa kuntajaon muutosta koskevan esityksen tekemisen ajankohtana.

 

Helsingin kaupunki ja siihen liitettäviksi esitetyt alueet Vantaan kaupungista ja Sipoon kunnasta muodostavat liitoksen jälkeen kuntajakolain 1.2 §:ssä tarkoitetun alueellisesti eheän ja yhdyskuntarakenteen toimivuutta edistävän kokonaisuuden. Esitys on kuntajakolain mukainen. Kaupunginvaltuusto ei siten ole ylittänyt toimivaltaansa. Valittajan käsitys asiasta on siten virheellinen ja valitus aiheeton.

 


3.3.2

Tarkoitussidonnaisuus

 

Väite 7         Kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa, koska kaupunki on käyttänyt esityksenteko-oikeuttaan muuhun kuin lain tarkoittamaan tarkoitukseen.

 

Puheena olevassa tapauksessa on kysymys ns. osittaisliitoksesta, jonka vireillepanosta säädetään kuntajakolain 6.1 §:ssa. Esityksen voi mm. tehdä asianomaisen kunnan valtuusto. Nyt puheena oleva esitys on tehty siinä tarkoituksessa, että kuntajakoa muutettaisiin.

 

Lain 6.2 §:n mukaan esityksessä on perusteltava kuntajaon muuttamisen tarve ja siihen on mahdollisuuksien mukaan liitettävä asian arvioimiseksi tarpeellinen selvitys. Kaupunki on perustellut esitystään kuntajakolain 1.2 §:n tarkoittaman kuntien alueellisen eheyden ja yhdyskuntarakenteen toimivuuden edistämisen kannalta. Tältä osalta kaupunki viittaa valituksenalaiseen päätökseen ja sen perusteluihin. Valtuuston päätös on tehty kaupunginhallituksen esityksen perusteella ja valtuuston päätöksen perustelut ilmenevät kaupunginhallituksen esityksestä ja sen perusteluista.

 

Kuntajakolain 6.2 §:n mukaan valtuuston esityksessä on siis perusteltava kuntajaon muutoksen tarve. Päättävän viranomaisen tehtävänä on arvioida kuntajaon muutoksen oikeudellisten edellytysten olemassaolo kuntajakolain 3 ja 5 §:n perusteella.

 

Yllä olevan perusteella voidaan todeta, että kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksensä sille kuuluvan toimivallan nojalla ja harkintavaltansa rajoissa. Valittajan käsitys asiasta on siten virheellinen ja valitus aiheeton.

 

3.3.3

Maakuntatason huomioon ottaminen

 

Väite 8         Kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa, koska se lähtee panemaan täytäntöön päätöksiä, joita ei ole maakuntatasolla selvitetty ja jotka eivät kuulu yksin Helsingin kaupungin päätettäviin.

 

Kuntajakolain 6.1 §:n mukaan esityksen kuntajaon muuttamiseksi voi tehdä asianomaisen kunnan valtuusto. Helsingin kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluu tehdä esitys kuntajaon muuttamisesta. Valtuuston päätöksen täytäntöönpano puolestaan kuuluu kaupunginhallitukselle. Nyt puheena olevassa asiassa täytäntöönpano on tarkoittanut sitä, että kaupunginhallitus on kirjeellään lähettänyt kuntajaon muutosta koskevan esityksen ministeriöön. Kuntajaon muutosta koskevan päätöksen tekeminen kuuluu valtion viranomaisille.

 

Lain 7.3 §:n mukaan lääninhallituksen on ministeriön määräyksestä hankittava tarpeellinen selvitys. Kaupunginvaltuuston ei siten ole velvollinen selvittämään esim. maakuntaliittojen näkemyksiä kuntajaon muuttamisesta. Ministeriö huolehtii tarpeellisten selvitysten hankkimisesta. Valittajan käsitys asiasta on siten virheellinen ja valitus aiheeton.

 

3.4

Päätöksen lainmukaisuus

 

Valittaja katsoo, että päätös on kuntalain 90 §:n 2 momentin 3 kohdan tarkoittamalla tavalla muuten lainvastainen, ja esittää seuraavat väitteet:

 

Väite 9:        Päätös on lainvastainen, koska se on vastoin perustuslain 1 §:n 2 momenttia, 2 §:n 3 momenttia, 6 §:ää, 17 §:ää, 20 §:ää, 121 §:n 1 ja 2 momenttia ja 122 §:ää. (osittain valittajat XXXX ym. ja XXXX)

 

Väite 10:      Päätös on lainvastainen, koska se on vastoin kuntajakolain 3 §:ää, 5 §:ää, 6 §:ää ja 34 §:ää. (osittain valittajat XXXX ym., XXXX ym., XXXX ja XXXX)

 

Väite 11:      Päätös on lainvastainen, koska se on vastoin kuntalain 1 §:ää. (Valittaja XXXX)

 

Väite 12:      Kuntajaon muuttamisen edellytyksiä on oikeudellisessa arvioinnissa tarkasteltava kokonaisuutena, siitäkin huolimatta, että yleiset edellytykset ovat kuntajakolain 3 §:ssä esitetty vaihtoehtoina. (Valittaja XXXX ym.)

 

Väite 13:      Arvioinnissa on otettava huomioon myös muutoksen mahdolliset kielteiset vaikutukset 3 §:ssä mainittuihin seikkoihin. Erityisesti kuntajakolain 5 §:n tilanteessa. (Valittaja XXXX ym.)

 

Väite 14:      Kuntajaon muutoksen tulee edistää molempien osapuolten intressejä. (Valittaja XXXX ym.)

 

Väite 15:      Välttämättömyys- ja suhteellisuusvaatimuksen mukaan esitetyn muutoksen on oltava välttämätön hyväksyttävän tarkoituksen eli 3 §:ssä lueteltujen vaikutusten saavuttamiseksi. (Valittaja XXXX ym.)

 

Väite 16:      Lain 6 §:n 3 momentin vaatimuksen täyttää vain esitys, jossa kuntajaon muuttamisen tarve on perusteltu lain 3 §:n sääntelemillä yleisillä edellytyksillä ja lain 5 §:n tarkoittamissa tapauksissa osoitettu perusteiden painavuus. (Valittaja XXXX ym.)

 

3.4.1

Kuntajaon muuttaminen ja perustuslaki

 

Väite 9         Päätös on lainvastainen, koska se on vastoin perustuslain 1 §:n 2 momenttia, 2 §:n 3 momenttia, 6 §:ää, 17 §:ää, 20 §:ää, 121 §:n 1 ja 2 momenttia ja 122 §:ää.

 

Perustuslain 1.2 §:ssä säädetään valtionsäännöstä seuraavasti:

”Suomen valtiosääntö on vahvistettu tässä perustuslaissa. Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.”

 

Perustuslain 2.3 §:ssä säädetään julkisen vallan käyttämisestä seuraavasti:

”Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.”

 

Perustuslain 6 §:ssä säädetään yhdenvertaisuudesta seuraavasti:

”Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.”

 

Perustuslain 17 §:ssä säädetään oikeudesta omaan kieleen ja kulttuuriin seuraavasti:

”Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi.

Jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asiassaan omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia, sekä saada toimituskirjansa tällä kielellä turvataan lailla. Julkisen vallan on huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan.

Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisten oikeudesta käyttää saamen kieltä viranomaisessa säädetään lailla. Viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet turvataan lailla.”

 

Perustuslain 20 §:ssä säädetään vastuusta ympäristöön seuraavasti:

”Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.

Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.”

 

Perustuslain 121.1 ja 2 §:ssä säädetään kunnallisesta ja muusta alueellisesta itsehallinnosta seuraavasti:

”Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon.

Kuntien hallinnon yleisistä perusteista ja kunnille annettavista tehtävistä säädetään lailla.”

 

Perustuslain 122 §:ssä säädetään seuraavasti:

”Hallintoa järjestettäessä tulee pyrkiä yhteensopiviin aluejaotuksiin, joissa turvataan suomen- ja ruotsinkielisen väestön mahdollisuudet saada palveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan.

Kuntajaon perusteista säädetään lailla.”

 

Valittajan esille ottamat perustuslain säännökset liittyvät useaan eri kysymykseen. Nyt kysymyksessä olevassa valituksenalaisessa päätöksessä on kysymys kuntajaon muutamista koskevasta esityksestä ja sen oikeudellisesta merkityksestä. Kun tarkastellaan valittajan esille ottamia perustuslain säännöksistä suhteessa kaupunginvaltuuston päätökseen, voidaan todeta, seuraavaa:

 

                    Kuntajaon muutos ei koske perustuslain 1.2 §:ssä turvattuja oikeuksia ja vapauksia.

                    Kuntajakolaissa on säädetty perustuslain 2.3 §:n tarkoittamasta julkisen vallan käyttämisestä. Valtuusto on tehnyt päätöksensä sille kuuluvan toimivallan puitteissa.

                    Kaupunginvaltuusto on valituksenalaista päätöstä tehdessään noudattanut lakia perustuslain 2.3 §:n tarkoittamalla tavalla.

                    Kuntajaon muutoksessa ei puututa perustuslain 6 §:ssä turvattuun yhdenvertaisuuteen.

                    Kuntajakolain 3.2 §:ssä todetaan, että väestön kielisuhteiden huomioon ottamisesta säädetään perustuslaissa. Säännös liittyy kuntajaon muutoksesta päättämiseen, ei esityksen tekemiseen. Lääninhallituksen selvityttää kielisuhteet maistraateilla.

                    Kuntajaon muutoksella ei vaikuteta perustuslain 20.1 §:n tarkoittamiin arvoihin.

                    Kuntajakolain 7 §:ssä on säädetty kuntalaisten kuulemisesta siten, että kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa myös perustuslain 20.2 §:n tarkoittamalla tavalla päätöksentekoon, sikäli kuin sanotussa lainkohdassa tarkoitetut tulevat kysymykseen kuntajakoa muutettaessa.

                    Perustuslain 121.1 ja 2 § eivät tarjoajan yksittäiselle kunnalle suojaa kuntajaon muutoksia vastaan. Perusteluina tähän viitataan alla mainittuihin Olavi Rytkölän esitykseen ja perustuslakivaliokunnan lausuntoon liittyen kuntajakolakiin.

                    Kuntajakolaissa säädetään perustuslain 122 §:n tarkoittamalla tavalla kuntajaon perusteita. Kuntajaon muuttamisesta päätetään kuntajakolain mukaan. Valituksenalaisessa päätöksessä on kysymys vasta esityksen tekemisestä.

 

Kuntajaon muutoksen ja kunnallisen itsehallinnon välisestä suhteesta on oikeuskirjallisuudessa todettu seuraavaa: Olavi Rytkölä: Kuntajakolaki, 21.1.1977 kuntajaosta annetun lain selitysteos, 1978: ”Kuntain hallinnon tulee näet perustua, kuten perustuslaissa käytetty sanonta kuuluu, kansalaisten itsehallintoon (HM 51 §:n 2 mom.). Kuntajako ei kuitenkaan ole sinänsä mikään itsetarkoitus, vaan keino tarkoituksenmukaisen yhdyskuntamuodostuksen aikaansaamiseen pyrkimällä toteuttamaan hallinnossa alueellisen desentralisaation periaatetta.” (sivu 1)

 

”Kunnalle kuuluva alueellinen valta ei käsitä myöskään valtaa itse määrätä oman alueensa rajoista. Lopullinen määrääminen kunnan aluerajoista ja niiden muuttamisesta menee kunnan oman toimivallan ulkopuolelle.” (sivu 3)

 

Perustuslakivaliokunta on kuntajakolain hallituksen esityksestä antamassaan lausunnossa todennut asiasta seuraavaa (Perustuslakivaliokunta 24/1997, s. 2): ”Hallitusmuodon 51 §:n 2 momentin itsehallintosäännöksen ei ole katsottu tarjoavan yksittäisille kunnille suojaa kuntajaon muutoksia vastaan.”

 

Yllä olevan perusteella ja ottaen lisäksi huomion mitä tässä kirjelmässä muuton on todettu asiasta, voidaan todeta, että kuntajaon muutosta tarkoittavan esityksen valmistelussa ja päätöksenteossa on noudatettu julkiselle vallalle asetettua velvoitetta noudattaa tarkoin lakia siten kuin perustuslain 2.3 §:ssä edellytetään.

 

Siltä osin kuin valittaja väittää päätöksen olevan vastoin perustuslain 1.2, 6, 17, 20.1, 121.1 ja 2 §:ää voidaan todeta, ettei kuntajaon muuttamista koskevalla esityksellä puututa lainkohdissa tarkoitettuihin oikeuksiin ja arvoihin. Näin ollen päätös ei voi olla vastoin tässä mainittuja perustuslain säännöksiä. Valittaja ei myöskään ole yksilöinyt, millä tavalla esitystä koskeva päätös olisi vastoin sanottuja säännöksiä.

 

Perustuslain 20.2 §:ssä säädetystä oikeudesta ja sen toteuttamisesta on osaltaan säädetty kuntajakolain 7.1 §:ssä. Tähän liittyen on lisäksi otettava huomioon, mitä edellä tämän kirjelmän kohdassa 3.2.1 on todettu tiedottamisesta. Päätös ei siten ole vastoin perustuslain 20.2 §:ää.

 

Perustuslain 122 §:ssä todetaan vain, että kuntajaon perusteita säädetään laissa. Näin ollen esitys kuntajaon muuttamiseksi ei voi olla vastoin sanottua perustuslain säännöstä.

 

Yllä olevan perusteella voidaan todeta, että valittajan käsitys asiasta on virheellinen ja valitus aiheeton.

 

3.4.2

Kuntajaon muuttamista koskevat erityissäännökset

 

Väite 10       Päätös on lainvastainen, koska se on vastoin kuntajakolain 3 §:ää, 5 §:ää, 6 §:ää ja 34 §:ää.

 

Kuntajakolain 3 §:ssä säädetään kuntajaon muuttamisen yleisistä edellytyksistä seuraavasti:

”Kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos:

1) edistää palvelujen järjestämistä alueen asukkaille;

2) parantaa alueen asukkaiden elinolosuhteita;

3) parantaa alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai

4) edistää kuntien toimintakykyä ja toiminnan taloudellisuutta.”

Väestön kielisuhteiden huomioon ottamisesta on säädetty hallitusmuodossa.

 

Kuntajakolain 5 §:ssä säädetään kuntajaon muuttamisen erityisistä edellytyksistä seuraavasti:

”Kuntajaon muutos, joka merkitsee kunnan alueen supistumista tai laajenemista, mutta ei uuden kunnan perustamista tai kuntien lukumäärän vähenemistä, voidaan tehdä:

1) jos minkään asianomaisen kunnan valtuusto ei vastusta muutosta; tai

2) jos muutos ei vaikuta minkään kunnan asukasmäärään yli viidellä prosentilla tai pinta-alaan yli kymmenellä prosentilla laskettuna maapinta-alasta.

Muutoin 1 momentissa tarkoitettu kuntajaon muutos voidaan tehdä vain erityisen painavilla 3 §:n mukaisilla edellytyksillä.”

 

Kuntajakolain 6 §:ssä säädetään kuntajaon muuttamisen vireillepanosta seuraavasti:

”Esityksen kuntajaon muuttamiseksi, joka merkitsee uuden kunnan perustamista tai kuntien lukumäärän vähenemistä, voi tehdä asianomaisen kunnan valtuusto. Muussa tapauksessa esityksen kuntajaon muuttamisesta voi tehdä asianomaisen kunnan valtuusto tai kunnan jäsen. Esitys on toimitettava ministeriölle.

Kuntajaon muuttamista koskeva asia voi tulla vireille myös ministeriön aloitteesta.

Esityksessä tai aloitteessa on perusteltava kuntajaon muuttamisen tarve ja siihen on mahdollisuuksien mukaan liitettävä asian arvioimiseksi tarpeellinen selvitys. Milloin esitys tai aloite tarkoittaa kunnan jonkin alueen tai joidenkin alueiden siirtämistä toiseen kuntaan tai toisiin kuntiin, siinä on tarpeellisella tarkkuudella ilmoitettava nämä alueet.

Ministeriö voi heti hylätä esityksen, jos on ilmeistä, ettei sitä voida hyväksyä.

Esityksen valmistelevasta käsittelystä huolehtivat ministeriö ja muut viranomaiset niin kuin jäljempänä säädetään.”

 

Kuntajakolain 34 §:ssä säädetään liittyen muutoksenhakuun kuntajaon muuttamista koskevasta esityksestä seuraavasti:

”Kunnanvaltuuston päätökseen, jolla esitetään kuntajakoa muutettavaksi, saa hakea muutosta valittamalla kuntalaissa säädetyllä tavalla.”

 

Mitä ensinnäkin tulee kuntajakolain 3 ja 5 §:ssä tarkoitettuihin kuntajaon muuttamista koskeviin yleisiin ja erityisiin edellytyksiin, voidaan todeta, että valituksenalaisessa päätöksessä on kysymys kuntajaon muuttamista tarkoittavan esityksen tekemisestä, ei kuntajaon muuttamista koskevasta päätöksestä. Kuten jäljempänä kohdassa 3.4.5 todetaan, tutkitaan nyt kysymyksessä olevassa valitusasiassa vain vireillepanon edellytykset, ei kuntajaon muutoksen toteuttamisen oikeudellisia edellytyksiä. Sanotussa kohdassa mainituin perustein voidaan todeta, ettei valtuuston päätös voi olla vastoin kuntajakolain 3 ja 5 §:ää.

 

Kuntajakolain 34 §:ssä säädetään muutoksenhausta. Päätös ei voi olla vastoin muutoksenhakua koskevaa säännöstä.

 

Yllä olevan perusteella voidaan todeta, että valittajan käsitys asiasta on virheellinen ja valitus aiheeton.

 

3.4.3

Kuntajaon muuttaminen ja kuntalaki

 

Väite 11       Päätös on lainvastainen, koska se on vastoin kuntalain 1 §:ää.

 

Kuntalain 1 §:ssä säädetään kuntien itsehallinnosta seuraavasti:

”Suomi jakautuu kuntiin, joiden asukkaiden itsehallinto on turvattu perustuslaissa.

Kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Valtuustosta samoin kuin kansanäänestyksestä ja asukkaiden oikeudesta muuten osallistua ja vaikuttaa kunnan hallintoon säädetään jäljempänä.

Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan.”

 

Tältä osalta voidaan todeta, ettei valittaja ole yksilöinyt, miten valituksenalainen päätös voisi olla vastoin kuntalain 1 §:ää. Mikäli kysymys on 1.1 §:ssä tarkoitetusta kunnallisesta itsehallinnosta, viitataan siihen, mitä edellä kohdassa 3.4.1 on todettu kuntajaon muutoksesta ja itsehallinnosta. Valittajan käsitys asiasta on siten virheellinen ja valitus aiheeton.

 

3.4.4

Kuntajaon muuttamisen edellytykset

 

Väite 12       Kuntajaon muuttamisen edellytyksiä on oikeudellisessa arvioinnissa tarkasteltava kokonaisuutena, siitäkin huolimatta, että yleiset edellytykset ovat kuntajakolain 3 §:ssä esitetty vaihtoehtoina.

 

Väite 13       Arvioinnissa on otettava huomioon myös muutoksen mahdolliset kielteiset vaikutukset 3 §:ssä mainittuihin seikkoihin. Erityisesti kuntajakolain 5 §:n tilanteessa.

 

Väite 14       Kuntajaon muutoksen tulee edistää molempien osapuolten intressejä.

 

Väite 15       Välttämättömyys- ja suhteellisuusvaatimuksen mukaan esitetyn muutoksen on oltava välttämätön hyväksyttävän tarkoituksen eli 3 §:ssä lueteltujen vaikutusten saavuttamiseksi.

 

Nyt puheena olevassa valituksenalaisessa päätöksessä on kysymys kuntajakolain 6 §:n tarkoittaman esityksen tekemisestä kuntajaon muuttamiseksi. Näin ollen kuntajakolain 3 ja 5 §:ssä tarkoitettujen edellytysten arviointi ei tule kysymykseen. Tältä osalta viitataan siihen, mitä on lausuttu seuraavassa kohdassa 3.4.5. Valittajan käsitys asiasta on siten virheellinen ja valitus aiheeton.

 

3.4.5

Vireillepanon edellytykset kuntajakolain mukaan

 

Väite 16       Lain 6 §:n 3 momentin vaatimuksen täyttää vain esitys, jossa kuntajaon muuttamisen tarve on perusteltu lain 3 §:n sääntelemillä yleisillä edellytyksillä ja lain 5 §:n tarkoittamissa tapauksissa osoitettu perusteiden painavuus.

 

Kuntajakolakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 135/ 1997, yksityiskohtaiset perustelut 6 § s. 18) on todettu mm. seuraavaa: ”Pykälässä (6 §) säädettäisiin kuntajaon muuttamista koskevien esitysten ja aloitteiden teko-oikeuksista sekä esitysten ja aloitteiden vireillepanon edellytyksistä. ... Pykälän 3 momentissa säädettäisiin niistä esityksen ja aloitteen perusteluja ja täsmällisyyttä koskevista vaatimuksista, joiden on täytyttävä, jotta aloite olisi vireillepanokelpoinen.”

 

Kuntajakolain 6.3 §:n mukaan esityksessä on perusteltava kuntajaon muuttamisen tarve ja siihen on mahdollisuuksien mukaan liitettävä asian arvioimiseksi tarpeellinen selvitys. Pykälän 4 momentin mukaan ministeriö voi heti hylätä esityksen, jos on ilmeistä, ettei sitä voida hyväksyä. Kuten hallituksen esityksen perusteluista ilmenee, kuntajakolain 6.3 §:ssä säädetään esityksen vireillepanokelpoisuudesta, ei kuntajaon muutoksen oikeudellisista edellytyksistä.

 

Nyt kysymyksessä olevassa asiassa ministeriö on toimittanut kaupungin esityksen lääninhallitukselle lain tarkoittaminen selvitysten hankkimiseksi. Kuntajaon muutosta koskevan esityksen valmistelu valtion viranomaisessa päätöksentekoa varten on isotöinen ja aikaa vievä prosessi. Valmistelua ei käynnistetä, ellei esitys ole vakavasti otettava ja kuntajakolain edellyttämällä tavalla perusteltu. Kun otetaan huomioon, että asia on jo edennyt vaiheeseen, jossa hankitaan selvitykset, voidaan tämän katsoa sisältävän sisäasiainministeriön selvän kannanoton siihen, että kaupungin esitys täyttää kuntajakolain 6.3 §:ssä säädetyn.

 

Esityksen tarkoittaman kuntajaon muutoksen oikeudellisten edellytysten olemassaoloa eli kuntajakolain 3 ja 5 §:n tarkoittaminen edellytysten olemassaoloa voidaan tarkastella vasta sitten, kun esityksen johdosta on hankittu lain 3 luvun tarkoittamat selvitykset. Tämän vuoksi voidaan perustellusti katsoa, että hallinto-oikeuden toimivalta valitusasiassa rajoittuu vain esityksen vireillepanon edellytysten olemassaolon tutkimiseen. Hallinto-oikeudella ei ole toimivaltaa tutkia kuntajakolain 3 ja 5 §:n edellytysten olemassaoloa koska lain mukaan asia kuuluu valtioneuvoston tai ministeriön toimivaltaan ja niiden päätöksestä valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kuntajaon muutosta koskeva päätös ei siten missään vaiheessa tule hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

 

Hallinto-oikeudella ei näin ollen olisi toimivaltaa tutkia esitykseen sisältyvien kuntajaon muutoksen aineellisoikeudellisten perusteiden olemassaoloa. Hallinto-oikeus voi tutkia vain kuntajakolain 6.3 §:ssä säädetyn eli esityksen vireillepanokelpoisuuden.

 

Mitä tulee lain 6.3 §:n edellyttämän tarpeen olemassaolon perustelemiseen, viitataan siihen mitä edellä kohdassa 3.2.4 on todettu päätöksen perusteluista. Lisäksi on todettava, että liitettäväksi esitetyn alueen rajat on määritelty esityksessä riittävällä tarkkuudella.

 

Yllä olevan perusteella voidaan todeta, että kaupungin esitys täyttää ne vaatimukset, jotka kuntajakolain 6.3 §:ssä on asetettu esityksen perusteluille ja täsmällisyydelle. Valittajan käsitys asiasta on virheellinen ja valitus aiheeton.

 

4                    YHTEENVETO

 

Edellä esitetyn perusteella seuraavien valittajien valitukset tulee jättää tutkimatta:

 

-       XXXX XXXX, Sipoo;

-       Sipoon Puolesta ry. – För Sibbo r.f. Sipoo;

-       XXXX XXXX, Sipoo;

-       XXXX XXXX, Sipoo;

-       XXXX XXXX, Sipoo; ja

-       XXXX XXXX, Sipoo.

 

Edellä esitetyn perusteella seuraavien valittajien valituksen tulee hylätä aiheettomina:

 

-       Sipoon kunta (ellei jätetä tutkimatta);

-       XXXX XXXX ja 9 asiakumppania, Helsinki;

-       XXXX XXXX, Helsinki;

-       XXXX XXXX, ja 8 asiakumppania, Helsinki;

-       XXXX XXXX, Helsinki;

-       XXXX XXXX, Helsinki; ja

-       XXXX XXXX, Helsinki

 

Päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta voidaan todeta, että päätös on jo pantu täytäntöön eli valtuustoon esitys on toimitettu sisäasiainministeriölle ja ministeriö on jo käynnistänyt kuntajaon muutosta koskevan päätöksen valmistelun.

 

Oikeudenkäyntikuluvaatimukset tulee hylätä pääasian yhteydessä.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista varten.

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 169 2210

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sipoon kunnan valitus

 

Liite 2

XXXX XXXX:n ja 9 asiakumppanin valitus liitelausuntoineen

 

Liite 3

XXXX XXXX:n valitus

 

Liite 4

XXXX XXXX:n valitus

 

Liite 5

Sipoon Puolesta ry. - För Sibbo r.f:n valitus

 

Liite 6

XXXX XXXX:n ja 10 asiakumppanin valitus

 

Liite 7

XXXX XXXX:n valitus

 

Liite 8

XXXX XXXX:n valitus

 

Liite 9

XXXX XXXX:n valitus

 

Liite 10

XXXX XXXX:n valitus

 

Liite 11

XXXX XXXX:n valitus

 

 

 

 


12

4.9.2006 ja 11.9.2006 pöydälle pantu asia

ERON MYÖNTÄMINEN ANNUKKA MICKELSSONILLE MAAKUNTAVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTA

 

Khs 2005-1012

 

Annukka Mickelsson pyytää (31.7.2006) eroa Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenyydestä 31.7.2006 lukien pyydettyään samalla eroa Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenyydestä em. ajankohdasta lukien ulkomaille muuton takia.

 

Kj toteaa, että Uudenmaan liiton perussopimuksen 12 §:n mukaan maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsenen menettää vaalikelpoisuutensa tai hänellä on muusta syystä peruste erota kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen tulee edustaa samaa ryhmää kuin jäsen, jolle ero on myönnetty.

 

Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 82 §:ssä.

 

Annukka Mickelsson (Kok.) on valittu 8.3.2005 pidetyssä edustajainkokouksessa maakuntavaltuuston jäseneksi toimikaudeksi 2005 - 2008.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee ilmoittaa Uudenmaan maakuntavaltuustolle seuraavaa:

 

Kaupunginhallitus päättänee myöntää eron 30.8.2006 lukien Annukka Mickelssonille maakuntavaltuuston jäsenyydestä hänen erottuaan em. ajankohdasta Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenyydestä.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoteen 2008 saakka maakuntavaltuuston jäseneksi

 

------------------------------------------- (Kok.).

 


Kirje Uudenmaan liitolle ja pöytäkirjanote päätöksessä mainitulle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

 

 

 


13

11.9.2006 pöydälle pantu asia

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖJOHDON TAPAAMINEN JA SEMINAARI VANTAALLA 5.-6.10.2006

 

Khs 2006-1949

 

Vantaan kaupunki ilmoittaa kirjeessään (6.9.2006), että kuuden
suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen ”Six-Pack
–Summit” järjestetään 5.-6.10.2006. Kutsukirjeessä pyydetään kaupunginhallituksia nimeämään ensisijaisesti hallituksen ja valtuuston puheenjohtajistot, noin kuusi edustajaa kustakin kaupungista.

 

Luottamushenkilöjohdon tapaamisen aiheina ovat kuutosten yhteistyö ja ajankohtaiset edunvalvontakysymykset. Tapaamisen yhteydessä pidetään 6.10.2006 teemaseminaari ”Elinkeinopolitiikka suurkaupunkien kilpailukyvyn menestyksen avaimena”.

 

./.                   Kutsukirje ja ohjelma ovat liitteenä.

 

Kj toteaa, että tapaamiseen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti ja muut matkakorvaukset KVTES:n mukaisesti.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee nimetä kuusi edustajaa Vantaalla
5.- 6.10.2006 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen seuraavasti:

 

_______________________________________

 

_______________________________________

 

_______________________________________

 

_______________________________________

 

_______________________________________

 

_______________________________________

 

 


Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

LIITE

Kutsukirje ja ohjelma

 


 

 

 


1

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN RAKENNUSOSAKEYHTIÖ HARTELAN JA KIINTEISTÖ OY VILLANKULMAN VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-1901

 

29. kaupunginosan (Haaga) korttelin nro 29162 tontti nro 3;
Kaupintie 2

 

Kiinteistölautakunta toteaa (22.8.2006) seuraavaa:

 

Kiinteistövirastolle on toimitettu julkisen kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitus seuraavasta kiinteistökaupasta, johon kaupungilla on etuostolain (608/77) mukaan etuosto-oikeus:

 

Kiinteistö

Myyjä / Ostaja

Oik.tod.pvm. ja

kauppahinta

 

29. kaupunginosa

kortteli 29162

tontti 3

Rakennusosakeyhtiö Hartela / Kiinteistö Oy Villankulma

29.6.2006

7 127 335,72 euroa

 

 

Kaupan kohde                 Kiinteistökaupan kohteena on Helsingin kaupungin 29. kaupunginosan (Haaga, Pohjois-Haaga) korttelin nro 29162 tontti nro 3 rakennuksineen. Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti kuuluu toimistorakennusten ja pysäköintitilojen korttelialueeseen (KTLPA). Tontin pinta-ala on 4 499 m2 ja rakennusoikeus 4 500 k-m2.

 

Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan tontilla sijaitsee vuonna 1996 valmistunut 4 500 k-m2:n suuruinen toimistorakennus.
Lisäksi tontille on myönnetty rakennuslupa, jonka mukaan tontille voidaan vielä rakentaa toimistotilaa 86 k-m2.

 

Kauppahinta ja muut ehdot

 

Kokonaiskauppahinta 7 127 335,72 euroa vastaa yksikköhintoja noin 1 584,20 euroa/m2 ja noin 1 554,15 euroa/k-m2 rakennuksineen (Rakennusoikeus =4 586 k-m2).

 

Kaupunki on etuostolain 2 §:n mukaisesti tiedustellut myyjältä kaupan ehtoja. Myyjän ilmoituksen mukaan kaupan yhteydessä Rakennusosakeyhtiö Hartelan hallinta, joka kattaa koko kiinteistön, muuttui vuokraperusteiseksi. Järjestelyn tarkoituksena on turvata Rakennusosakeyhtiö Hartelan toiminta ko. kiinteistössä ja siten kaupan yhteydessä on sovittu ostajan velvollisuudesta jatkaa myyjän vuokrasopimusta myyjän pyynnöstä koko kiinteistön osalta myyjän tarpeiden mukaan.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä kaupungin ei tulisi käyttää etuosto-oikeuttaan ko. kiinteistökaupassa, koska kaupan kohde myydään vuokrattuna ja myyjä jatkaa toimintaansa kiinteistössä.

 

Kiinteistölautakunta esittää, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 29.6.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Rakennusosakeyhtiö Hartela on myynyt Helsingin kaupungin 29. kaupunginosan (Haaga, Pohjois-Haaga) korttelin nro 29162 tontin nro 3 rakennuksineen Kiinteistö Oy Villankulmalle.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 29.6.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Rakennusosakeyhtiö Hartela on myynyt 29. kaupunginosan korttelin nro 29162 tontin nro 3 rakennuksineen Kiinteistö Oy Villankulmalle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Kiinteistö Oy Villankulmalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kiinteistönluovutusilmoitus

 

Liite 2

Kauppakirja

 

Liite 3

Sijaintikartta (Haagan tontti 29162/3)

 

Liite 4

Kartta kaupan kohteesta (Haagan tontti 29162/3)

 

 

 

 


2

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN KAPITEELI OYJ:N SEKÄ KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ TAPIOLAN VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-1906

 

17. kaupunginosan (Pasila) korttelin nro 17055 tontti nro 1;
Veturitie 13

 

Kiinteistölautakunta toteaa (22.8.2006) seuraavaa:

 

Kiinteistövirastolle on toimitettu julkisen kaupanvahvistajan kiinteistön-luovutusilmoitus seuraavasta kiinteistökaupasta, johon kaupungilla on etuostolain (608/77) mukaan etuosto-oikeus:

 

Kiinteistö

Myyjä / Ostaja

Oik.tod.pvm. ja
kauppahinta

 

17. kaupunginosa
kortteli 17055
tontti 1

Kapiteeli Oyj / Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

30.6.2006
5 800 000 euroa

 

 

Kaupan kohde                 Kiinteistökaupan kohteena on Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan (Pasila, Keski-Pasila) korttelin nro 17055 tontti nro 1. Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti kuuluu yleisten rakennusten korttelialueeseen (Y). Tontin pinta-ala on 32 017 m2 ja rakennusoikeus 44 000
k-m2.

 

Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan tontilla sijaitsee vuonna 1997 valmistunut 41 850 k-m2:n suuruinen monitoimi- ja urheiluhalli. Kauppakirjan mukaan rakennukset eivät kuulu kauppaan, vaan ne ovat Helsinki Halli Oy:n omistuksessa.

 

Kauppahinta ja muut ehdot

 

Kokonaiskauppahinta 5 800 000 euroa vastaa yksikköhintoja noin 181,15 euroa/m2 ja noin 131,82 euroa/k-m2.

 

Kaupunki on etuostolain 2 §:n mukaisesti tiedustellut myyjältä kaupan ehtoja. Myyjän ilmoituksen mukaan kaikki kaupan ehdot ilmenevät kauppakirjasta, eikä muista ehdoista ole kaupan yhteydessä sovittu.

 

Kaupan kohde on vuokrattu Helsingin kaupungille, joka on vuokrannut tontin edelleen alivuokraajalle Helsinki Halli Oy:lle. Kauppaehtojen mukaan ostaja on tutustunut em. maanvuokrasopimuksiin ja alkujaan Suomen valtion ja Helsingin kaupungin välinen 2.4.1996 päivätty maanvuokrasopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen siirtyy ostajalle.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä kaupungin ei tulisi käyttää etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa, koska maanvuokrasopimus siirtyy ostajalle, kaupunki jatkaa tontin vuokralaisena ja alivuokraussuhde jatkuu ennallaan.

 

Kiinteistölautakunta esittää, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 30.6.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Kapiteeli Oyj on myynyt Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan (Pasila, Keski-Pasila) korttelin nro 17055 tontin nro 1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiolalle.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 30.6.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Kapiteeli Oyj on myynyt 17. kaupunginosan korttelin nro 17055 tontin nro 1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiolalle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiolalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kiinteistönluovutusilmoitus

 

Liite 2

Kauppakirja

 

Liite 3

Sijaintikartta (Pasilan tontti 17055/1)

 

Liite 4

Kartta kaupan kohteesta (Pasilan tontti 17055/1)

 

 

 

 


3

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN HELSINGIN KASKISAAREN RANTA OY:N JA HELSINGIN KASKISAAREN PUISTO OY:N SEKÄ KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERAN VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2006-1903

 

31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31202 tontti nro 10;
Saarihuhdantie 1

 

Kiinteistölautakunta toteaa (22.8.2006) seuraavaa:

 

Kiinteistövirastolle on toimitettu julkisen kaupanvahvistajan kiinteistön-luovutusilmoitus seuraavasta kiinteistökaupasta, johon kaupungilla on etuostolain (608/77) mukaan etuosto-oikeus:

 

Kiinteistö

Myyjä / Ostaja

Oik.tod.pvm. ja

kauppahinta

 

31. kaupunginosa

kortteli 31202

tontti 10

Helsingin Kaskisaaren Ranta Oy ja Helsingin Kaskisaaren Puisto Oy / Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

3.7.2006

8 869 525,56 euroa

 

 

Kaupan kohde                 Kiinteistökaupan kohteena on Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31202 tontti nro 10 rakennuksineen. Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti kuuluu asuinpientalojen korttelialueeseen, jolla ympäristö säilytetään (AP/s). Tontin pinta-ala on 17 767 m2 ja rakennusoikeus 5 370 k-m2.

 

Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan tontilla sijaitsee kolme vuonna 1961 valmistunutta rakennusta: 200 k-m2:n suuruinen huoltolaitosrakennus, 64 k-m2:n suuruinen asuinrakennus ja 56 k-m2:n suuruinen saunarakennus. Rakennukset on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-2. Tontilla on voimassa vuonna 2003 myönnetyt rakennus-luvat, jotka sallivat rakentamista tontille yhteensä 5 896 k-m2.

 

Kauppahinta ja muut ehdot

 

Kokonaiskauppahinta 8 869 525,56 euroa vastaa yksikköhintoja noin 499,21 euroa/m2 ja noin 1 504,33 euroa/k-m2 rakennuksineen, kun rakennusoikeuden yksikköhinta lasketaan rakennusluvissa myönnetyn rakennusoikeuden määrän mukaan. Kauppaan sisältyy ilman eri korvausta myös tontille rakennettavaksi suunniteltuja uudisrakennuksia ja muuta oheisrakentamista koskevat rakennusluvat piirustuksineen ja muutoskuvineen.

 

Kaupunki on etuostolain 2 §:n mukaisesti tiedustellut myyjältä kaupan ehtoja. Myyjän ilmoituksen mukaan kauppaan liittyy ostajan vaihtumiseen liittyvä sitoumus ja sopimus.

 

Kiinteistökaupasta ja sen ehdoista on ostajatahon osalta ja puolesta neuvotellut Peab Seicon Oy, jonka on alun perin pitänyt olla kaupassa ostajana, mutta sen pyynnöstä ostajaksi on vaihdettu Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Kaupan kohde ostetaan Peab Seicon Oy:n asuinrakennushankkeen toteuttamista varten.

 

Kaupan ehdoissa myyjä ilmoittaa, että tontilla on sijainnut Sotainvalidien Veljesliiton kuntoutuslaitos. Kiinteistöllä sijainneet kuntoutuslaitoksen muut kuin suojellut rakennukset on purettu pääosin maanpäällisiltä osiltaan. Maan alla olevat rakennusten perustukset ovat osittain purkamatta. Myyjien mukaan vanhojen rakennusten alueella oleva täytemaa ei välttämättä sovellu uudisrakentamisen täytemaaksi ja alueen käyttäminen asumiseen saattaa edellyttää maamassojen vaihtoa.

 

Kauppakirjan mukaan myyjät eivät ole harjoittaneet tontilla mitään toimintaa eivätkä käyttäneet tonttia edellä mainittua rakennusten purkua lukuun ottamatta. Rakennukset myydään kunnostamattomina ja asuin-kelvottomina.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä kaupungin ei tulisi käyttää etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa, koska kaupan kohde tulee ostajien toimesta rakentumaan asemakaavaan mukaiseen käyttöön.

 

Kiinteistölautakunta esittää, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 3.7.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Helsingin Kaskisaaren Ranta Oy ja Helsingin Kaskisaaren Puisto Oy ovat myyneet Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31202 tontin nro 10 rakennuksineen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 3.7.2006 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Helsingin Kaskisaaren Ranta Oy ja Helsingin Kaskisaaren Puisto Oy ovat myyneet 31. kaupunginosan korttelin nro 31202 tontin nro 10 rakennuksineen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kiinteistönluovutusilmoitus

 

Liite 2

Kauppakirja

 

Liite 3

Sijaintikartta (Lauttasaaren tontti 31202/10)

 

Liite 4

Kartta kaupan kohteesta (Lauttasaaren tontti 31202/10)

 

 

 

 


4

LASTEN PÄIVÄKOTI INKIVÄÄRIN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2006-1546

 

Kiinteistölautakunta toteaa (6.6.2006) seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Lasten päiväkoti Inkivääri sijaitsee Vuosaaressa Aurinkolahden alueella. Hanke on kiireellinen, koska alueen päivähoitotarpeen ennustaminen on osoittautunut ongelmalliseksi eikä uudella väestöltään kasvavalla alueella päivähoidon tarjonta ole ollenkaan vastannut tarvetta.
Päiväkodin suunniteltu laajuus on 940 brm2 ja hankkeen kustannukset ovat arvonlisäverottomina 2 470 000 euroa ja arvonlisäverollisina 3 013 000 euroa. Kustannuksia nostavat vaikeat perustamisolosuhteet. Hankkeen rakennustöiden on suunniteltu käynnistyvän alkuvuodesta 2007.

 

Sosiaalilautakunnan päätökset

 

Sosiaalilautakunta hyväksyi kokouksessaan 29.11.2005 lasten päiväkoti Inkiväärin tarveselvityksen. Hankesuunnittelun edetessä ilmeni, että lähtökohtana ollut 63 tilapaikan yksikkö tulee muodostumaan kustannuksiltaan pienenä yksikkönä kalliiksi (2 860 euroa/brm2 alv. 0 %).

 

Kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusvalvontaviraston kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella päädyttiin tutkimaan vielä 84 tilapaikan päiväkotiyksikön sijoittamista tontille. Tämä osoittautui mahdolliseksi hankkeen tilaohjelmaa tehostamalla. Koska alueella on suuri puute päivähoitopaikoista ja 84 tilapaikan yksiköllä päästään kustannustehokkaampaan ratkaisuun, hanke on tarkoituksenmukaista toteuttaa isompana kuin tarvepäätöksessä on esitetty.

 

Sosiaalilautakunta on kokouksessaan 30.5.2006 omalta osaltaan hyväksynyt lasten päiväkoti Inkiväärin 17.5.2006 päivätyn hankesuunnitelman.

 

Hanke sisältyy Kvston hyväksymään taloussuunnitelmaehdotuksen tila­hankeohjelmaan vuonna 2007 valmistuvana kohteena.

 


Yleistä taustaa hankkeelle

 

Lasten päiväkoti Inkivääri suunnitellaan tarveselvityksen mukaan pysyväksi päiväkodiksi. Hankesuunnitelman mukaan rakennus suunnitellaan pääosin yksikerroksiseksi. Toiseen kerrokseen tulee ainoastaan sijoittumaan ilmastointikonehuone. Rakennukseen ei tarvitse tehdä hissiä. Hankekoon kasvattamisella saatiin kustannustehokkuutta sitä kautta, että päiväkotirakentamisen kalliita kustannuksia aiheuttavat keittiö ja piha-alue palvelevat tässä tapauksessa lähes samoilla kustannuksilla isompaa kuin pienempääkin yksikköä. Lisää kustannustehokkuutta on haettu yhteisillä märkäeteisillä ja niukalla sali- ja työtilojen mitoituksella.

 

Alueen perustamisolosuhteet ovat vaikeat. Päiväkodin tontti sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle ja vedenottamon kaukosuojavyöhykkeelle. Rakennus joudutaan kokonaisuudessaan paaluttamaan. Paaluttaminen nostaa merkittävästi rakentamiskustannuksia.

 

Myös Aurinkolahden alueen kaupunkikuvalliset tavoitteet korkeatasoisesta asuinympäristöstä määrittävät päiväkodin julkisivuratkaisuja.

 

Selvitys hankkeen kustannuksista on liitteenä.

 

Kustannukset ja vaikutukset käyttötalouteen

 

Rakennusviraston laatiman kustannusarvion mukaan rakentamiskustannukset tulevat olemaan yhteensä 2 470 000 euroa (alv. 0 %) eli 2 628 euroa/brm2 ja 3 013 000 euroa (alv. 22 %) eli 3 205 euroa/brm2 (RI 114,6 ja THI 141,0).

 

Rakentamiskustannukset päivähoitopaikkaa kohden ovat 29 405 euroa (alv. 0 %) eli 35 869 euroa (alv. 22 %). HKR-Rakennuttajan kustannusarvio on hankesuunnitelman liitteenä.

 

Kiinteistöviraston tilakeskuksen arvion mukaan lasten päiväkoti Inkiväärin vuokra tulee olemaan 17,65 euroa/m2/kk (pääomavuokra 14,45 euroa/m2 ja ylläpitovuokra 3,2 euroa/m2). Vuokrakustannukset kuukaudessa tulevat olemaan yhteensä 13 890 euroa ja tilapaikkaa kohden 165 euroa/kk.

 

Sosiaalilautakunta on hyväksynyt vuokran puoltaessaan hankkeen hyväksymistä.

 

Sosiaalivirasto tulee ottamaan huomioon lasten päiväkoti Inkiväärin tulevat vuokrakustannukset vuoden 2008 talousarvion valmistelun yhteydessä.

 

Päiväkodin toiminnan käynnistämiskustannukset ovat 100 000 euroa. Vuosittaiset toimintamenot ovat noin 610 000 euroa (ilman vuokrakuluja) ja tulot noin 110 000 euroa.

 

Hankkeen toteutus ja aikataulu

 

Tavoitteena on aloittaa hankkeen rakentaminen vuoden 2007 alusta. Rakennus on suunniteltu otettavaksi käyttöön vuoden 2008 alkupuolella.

 

Kiinteistöviraston tilakeskus tilaa hankkeen rakennuttamisen HKR-Rakennuttajalta. Hankkeen ylläpidosta tulee vastaamaan kiinteistöviraston tilakeskus.

 

Kiinteistölautakunta esittää, että lasten päiväkoti Inkiväärin 17.5.2006 päivätty hankesuunnitelma hyväksytään siten, että hankkeen rakentamiskustannusten arvonlisäverollinen enimmäishinta on 3 013 000 euroa (veroton hinta 2 470 000 euroa) eli 3 205 euroa/brm2 (veroton hinta 2 628 euroa/brm2) hintatasossa 4/2006 RI = 114,6 ja THI = 141.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (29.8.2006) hankkeesta antamassaan lausunnossa, että kyseessä on Vuosaaren Aurinkolahteen rakennettava neljän hoitoryhmän päiväkoti.

 

Hankkeen laajuus on 940 brm2 ja hankkeen arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset 3,013 milj. euroa hintatasossa 4/2006. Hankkeen neliökustannukseksi tulee 3 205 euroa/brm2. Kustannuksia nostaa tontin pohjaolosuhteista johtuva paalutus sekä kantavan alapohjan rakentamistarve. Lisäksi alueen suunnitteluohje edellyttää katujulkisivun sokkeliin graniittia. Ilman paalutusta hankkeen neliöhinta olisi n. 3 000 euroa/brm2.

 

Hanke sisältyy vuoden 2006 talousarvioon, jossa sille on varattu 1,1 milj. euroa. Loppurahoitus sisältyy vuoden 2007 talousarvioehdotukseen. Hanke on kiireellinen johtuen alueen päivähoidon kokonaistilanteesta.

 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä esityksen mukaisena.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä lasten päiväkoti Inkiväärin 17.5.2006 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on enintään 940 brm2 ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset enintään 3 013 000 euroa (veroton hinta 2 470 000 euroa) hintatasossa 4/2006.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, sosiaalilautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITE

Lasten päiväkoti Inkiväärin hankesuunnitelma 17.5.2006

 

 

 

 


5

TALIN PUHDISTAMOALUEEN PURKUTÖIDEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2006-1820

 

Kiinteistölautakunta toteaa (8.8.2006) seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Talin entinen jätevedenpuhdistamo sijaitsee osoitteessa Muusantori 3 (tontti 30145/2) Talinrannan asuinalueen keskellä. Nykyisessä asemakaavassa tontti on merkitty yleisille kulttuuritoimintaa palveleville raken­nuksille. Luonnontilassa oleva kumparepuisto on ollut käyttämättömänä vuodesta 1986 lähtien, jolloin jätevesien käsittely siirrettiin muualle. Tämä hankesuunnitelma koskee alueella jäljellä olevien rakennusten ja rakenteiden purku-, puhdistus- ja täyttötöitä.

 

                                            Puhdistamoalueen maanpäälliset rakennukset on purettu vaiheittain vuosina 1997–2003. Maanalaisten teräsbetonirakenteiden purku keskeytettiin syksyllä 2003, kun mädättämösiilon liete sekä siilon ja öljysäiliön viereiset maamassat arvioitiin voimakkaasti pilaantuneiksi.

 

                                            Kiinteistöviraston tonttiosasto teetti Suomen JP-Tekniikka Oy:llä koko puhdistamoalueen maaperän haitta-ainetutkimuksen, pilaantuneen maaperän haitta-ainetutkimuksen ja pilaantuneen maaperän kunnostussuunnitelman vuonna 2005. Rakennusviraston arkkitehtuuritoimiston tekninen toimisto laatii hankkeen lopulliset purku- ja puhdistussuunnitelmat. Kunnostettavan alueen laajuus on 5 680 m2.

 

Purku-, puhdistus- ja täyttötöiden kustannukset

 

                                            HKR-Rakennuttajan 29.6.2006 laatiman kustannusarvion mukaan hankkeen kustannukset ovat arvonlisäverottomana 1 532 000 euroa ja arvonlisäverollisena 1 869 000 euroa hintatasossa 5/2006, RI 114,9 ja THI 142.5.

 

Hankkeen toteutus ja rahoitus

 

Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen rakennuttamisesta. Purku- ja puhdistustyöt on tarkoitus tehdä vuoden loppuun mennessä, jolloin alueen pintarakennustyöt jäävät keväälle 2007.

 

Vuoden 2006 rakentamisohjelmassa ei ole osoitettu varoja hankkeelle. Kiinteistölautakunta katsoo, että hanke tulisi rahoittaa tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamiseen varatusta Khn käyttöön osoitetusta määrärahasta.

 

Kiinteistölautakunta esittää, että Talin puhdistamon alueen purkutöiden 29.6.2006 päivätty hankesuunnitelma hyväksytään siten, että hankkeen kustannukset ovat enintään arvonlisäverottomana 1 532 000 euroa ja arvonlisäverollisena 1 869 000 euroa hintatasossa 5/2006 (RI 114,9 ja THI 142,5).

 

Samalla lautakunta esittää, että Khs osoittaa kiinteistölautakunnan käyttöön hankkeelle rahoituksen määrärahasta, jotka on varattu tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamiseen.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (6.9.2006) hankkeesta antamassaan lausunnossa, että tarkoitus on jatkaa vuonna 2003 keskeytyneitä purkutöitä. Alueella vielä jäljellä olevat rakennukset ja rakenteet puretaan kokonaan perustuksien alapintaan tai kallion yläpintaan asti. Kunnostettavan alueen laajuus on 5 680 m2. Purkualat nurmetetaan ja tehdään muutoinkin niin, että alue tulee rakentamiskelpoiseksi.

 

Hankkeen tutkimuksiin ja selvityksiin perustuva arvonlisäverollinen kustannusennuste on 1 869 000 euroa (veroton hinta 1 532 000 euroa) hintatasossa 5/2006.

 

Purkutyö on alueen yleisen viihtyvyyden ja turvallisuuden takia kiireellinen.

 

Kiinteistövirastolle tulisi myöntää esitetty määräraha, 1 532 000 euroa, vuoden 2006 talousarvion kohdasta 8 01 02 11, esirakentaminen, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet.

 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä esityksen mukaisena.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Talin puhdistamoalueen purku-, puhdistus- ja täyttötöiden 29.6.2006 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäverolliset kustannukset ovat enintään 1 869 000 euroa (veroton hinta 1 532 000 euroa) hintatasossa 5/2006.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee myöntää kiinteistöviraston käyttöön 1 532 000 euron suuruisen määrärahan vuoden 2006 talousarvion kohdasta 8 01 02 11, esirakentaminen, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITTEET

Liite 1

Talin puhdistamoalueen purkutöiden hankesuunnitelma 29.6.2006

 

Liite 2

Talin puhdistamoalueen purkutöiden kustannusarvio

 

 

 

 


6

4.9.2006 ja 11.9.2006 pöydälle pantu asia

HELSINGIN SATAMAN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2006-1649

 

Helsingin Satama pyytää (10.2.2005) lupaa poiketa asemakaavasta 54. kaupunginosan (Vuosaari) kortteleissa 54313–54315 ja 54316/1–3 sekä alueilla Käärmeniemenpolku, Käärmeniemenkuja, Maakaasukatu ja Koukkupoika (osoite: Käärmeniementie, Laivanrakentajantie, Voimalakatu) yhtenäisen n. 35 hehtaarin logistiikka-alueen rakentamiseksi sataman viereiselle alueelle.

 

Hakija perustelee hakemustaan seuraavasti:

 

Päättäessään Vuosaaren sataman rakentamisesta Kvsto päätti 9.10.2002, että sataman viereisestä yritysalueesta kehitetään ensisijaisesti satamaan liittyvä toiminnallinen kokonaisuus, johon sijoittuvat yritykset liittyvät sataman toimintoihin tai hyödyntävät muutoin sataman naapuruutta.

 

Khs päätti 14.10.2002 kehottaa Helsingin Satamaa huolehtimaan Vuosaaren sataman viereisen yritysalueen kehittämisen, suunnittelun ja rakentamisen koordinoinnista yhteistyössä muiden virastojen ja laitosten kanssa.

 

Logistiikka-alue on pinta-alaltaan n. 50 ha. Se muodostuu riveittäin sijoitetuista ns. läpivirtausterminaaleista ja varastoista sekä niiden välisistä liikennevyöhykkeistä. Terminaalit ja varastot sijaitsevat satama-alueen sekä yleisen katuverkon rajapinnassa ja ovat saavutettavissa sekä sataman sisäisellä että yleisen liikenteen kuljetuskalustolla.

 

Läpivirtausterminaalimallin perustana on terminaali- ja varastorakennusten hyvä saavutettavuus sekä sataman että yleisen maantieliikenneverkon puolelta. Tavaran käsittelyssä ja siirrossa sataman kuljetusvälineistä yleisen liikenteen kuljetusvälineisiin pyritään mahdollisimman hyvään tehokkuuteen, mikä edellyttää terminaalirakennuksilta toiminnallista ja rakenteellista selkeyttä sekä tavaran liikuteltavuuden esteettömyyttä.

 

Logistiikka-alue on jaettu 25 m x 25 m moduuliruudukkoon, jossa terminaali- ja varastoalueen syvyys on 50 m. Liikennealueen leveys on satamakoneiden vyöhykkeillä 50 m ja yleisen liikenteen kaluston ns. uloslastausvyöhykkeillä 75 m. Uloslastausvyöhykkeiltä on sujuva yhteys satamakeskuksen katuverkkoon ja edelleen Vuosaaren Satamatien tunnelin kautta Kehä III:lle.

 

Logistiikka-alueen ratkaisu tarjoaa joustavan mahdollisuuden toimintojen sijoitteluun. Läpivirtausperiaatteen ja syvälle työntyvien satamakoneiden vyöhykkeiden myötä myös kauempana satama-alueesta sijaitsevat toiminnot pystyvät hyötymään sataman läheisyydestä. Logistiikka-alueelle sijoitetaan vain välittömästi toimintaan liittyvät toimisto- ja sosiaalitilat. Varsinaiset toimistotilat sijaitsevat sataman A-portin yhteyteen rakennettavassa porttialueen toimisto- ja palvelurakennuksessa sekä alueen eteläreunalle rakennettavassa Meriportin toimistorakennuksessa.

 

Terminaalien ja liikennealueiden lisäksi logistiikka-alueelle sijoitetaan tullin palvelupiste, joka palvelee logistiikka-alueen tavaraliikennettä. Satamasta suoraan lähtevää tavaraliikennettä varten on tullin tarkastuspiste sataman A-portin yhteydessä Vuosaaren Satamatien varressa.

 

Korttelit, joita poikkeaminen koskee, on asemakaavassa varustettu merkinnällä T tai TS. Molemmat merkinnät tarkoittavat teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Vuosaaren sataman viereen kaavoitetun yritysalueen alkuperäinen merkitys on, että sinne sijoittuu sataman toimintaan liittyvää tai sataman läheisyydestä hyötyvää yritystoimintaa.

 

Asemakaavassa esitetty toimintojen sijoittelu perustuu kaavan laadinnan aikaiseen tietämykseen sataman ja viereisen yritysalueen toiminnasta. Sataman ja yritysalueen toimintojen sijoittelun suunnittelu on käytännössä käynnistynyt vasta asemakaavan voimaantulon jälkeen. Suunnittelun kuluessa alueen kokonaisjärjestely on kehittynyt toiminnallisten tarpeiden täsmentymisen myötä.

 

Satamasta ja yritysalueesta on tarkoitus rakentaa nykyaikainen ja tehokkaasti toimiva kokonaisuus, joka palvelee tavaran kuljetusta ja käsittelyä pitkälle tulevaisuuteen. Tätä ajatusta palvelee logistiikka-alueelle valittu läpivirtausterminaalimalli. Malli ottaa huomioon tehokkaan tavaran käsittelyn ja liikenteellisen toimivuuden ohella nykyajan ulkomaankaupan tulli- ja turvallisuusmääräykset sekä työturvallisuuden vaatimukset, kun työkone- ja yleinen liikenne on eriytetty omille alueilleen.

 

Satamaan ja siihen liittyvälle yritysalueelle on arvioitu muodostuvan n. 4 000 työpaikkaa yhteensä n. 250 hehtaarin alueelle. Alue on niin laaja, että työpaikoista pelkästään metron avulla saavutettavia on korkeintaan puolet. Pisimmillään etäisyys metroasemalta työpaikalle tulisi olemaan yli kaksi kilometriä. Metro tarvitsisi joka tapauksessa tuekseen alueen sisäisiä bussiliikenteen ratkaisuja. Metrovarausta voidaan näistä lähtökohdista pitää hyvin teoreettisena ja epätodennäköisenä. Teknisesti metroratkaisu olisi hankalasti toteutettava ja kallis. Metrorata jouduttaisiin noin puolen kilometrin matkalta rakentamaan betonikantiseen tunneliin. Rata jouduttaisiin viemään maan alle tavanomaista jyrkemmässä kaltevuudessa, että se saavuttaisi kallion edes jokseenkin kohtuullisella etäisyydellä.

 

Rakentaminen ja maksimissaan 50 vuoden vuokraoikeus metrovarauksen kohdalle sen betonikantiselle osalle olisi normaalioloissa este varauksen toteuttamiselle, mutta näissä olosuhteissa sitä ei voi sellaisena pitää. Ei ole näköpiirissä seikkaa, joka lähivuosikymmeninä jopa 50 vuoden aikajänteellä voisi tehdä metroratkaisusta kannattavan. Tästä syystä terminaalien rakentamisen metrovarauksen kohdalle sen betonikantisella osuudella ei voi katsoa haittaavan metron tulevaa toteutumista.

 

Alueen asemakaavasta poikkeava järjestely on asemakaavan perustavoitteiden mukainen, mutta on kokonaisuutena toimivampi, tehokkaampi ja turvallisempi työympäristö alueelle sijoittuville ja siellä toimiville yrityksille sekä niissä työskenteleville.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (20.6.2006) mm., että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Helsingin yleiskaava 2002:ssa (Kvsto 26.11.2003) alue on satama-alue (LS) ja työpaikka-aluetta teollisuus-, toimisto- ja satamatoimintoja varten. Työpaikka-alueen osalta yleiskaava on tullut voimaan 23.12.2004. Satama-alueen osalta valitusprosessi on vielä kesken.

 

Alueella on voimassa 25.1.2002 vahvistettu asemakaava nro 10640 (Vuosaaren satama ja ympäristö). Asemakaavan mukaan alue on satamatoimintaan liittyvien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (TS), teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T), satama-aluetta, joka on varattu kunnan tarpeisiin (LS-k), ja katualuetta. Lisäksi asemakaavassa on osoitettu metrovaraus, metron huoltoraide, maanalainen kevyen liikenteen raitti (ma-pp), erilaisia maanalaisia johtokujia ja turvareittejä sekä liittymäkielto Laivanrakentajantielle. Noin puolet metrovarauksesta on osoitettu merkinnällä mam, joka tarkoittaa alueen osaa, jonka rakentamisessa tulee varautua päältä avattavan teräsbetonirakenteisen metrotunnelin rakentamiseen.

 

Korttelialueitten yhteenlaskettu rakennusoikeus on n. 170 000 k-m2. Satama-alueelle on osoitettu rakennusoikeutta kaikkiaan 250 000 k-m2.

 

Nykyisin alue on sataman ja siihen liittyvien toimintojen louhinta- ja rakennustyömaana. Alueeseen kytkeytyvä satama-alue on rakenteilla ja sataman on arvioitu olevan valmis otettavaksi käyttöön v. 2008. Alueen pohjoispuolella on Vuosaaren voimalaitos, ja länsipuolella golfkenttä.

 

Helsingin satama on teettänyt Vuosaaren satama/ Logistiikka-alue ‑luonnossuunnitelmat (Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy/ 3.1.2006).  Luonnossuunnitelman mukaan logistiikka-alue on yhtenäinen suurkortteli Käärmeniementien ja Laivanrakentajantien rajaamalla alueella. Logistiikkarakennukset on sijoitettu polveilevasti siten, että jokaiselle rakennukselle on yhteys sekä satama-alueelta että yleisestä katuverkosta.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta seuraavilta osin:

-         Rakennuksia on sijoitettu asemakaavan mukaisille katualueille.

-         Rakennuksia on sijoitettu asemakaavaan merkinnällä ma-pp varustetulle alueen osalle, joka on yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu maanalainen alueen osa.

-         Rakennuksia on sijoitettu asemakaavassa maanalaisia johtoja sekä maanalaisia johtoja ja tulvareittiä varten varatulle alueen osalle.

-         Rakennuksia on sijoitettu asemakaavaan mam-merkinnällä varustetulle alueen osalle, jonka rakentamisessa tulee kaavan mukaan varautua päältä avattavan teräsbetonirakenteisen metrotunnelin rakentamiseen.

-         Logistiikka-alueen liittymä Laivanrakentajantielle on suunniteltu kohtaan, jossa asemakaavan mukaan on liittymäkielto.

 

Hakemuksessa esitetty kokonaiskerrosala 134 800 k-m2 ei ylitä asemakaavan mukaista rakennusoikeutta.

 

Saadut lausunnot           Hakemuksen kohteena oleva alue ja sen ympäristö ovat kaupungin eri hallintokuntien hallinnassa. Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (30.3.2006) on pyydetty lausunnot Helsingin Energialta, kiinteistövirastolta, rakennusviraston katu- ja puisto-osastolta, HKR-rakennuttajalta, liikennelaitokselta, Helsingin Vedeltä, Helsingin ympäristökeskukselta, Gasum Oy:ltä, Vuosaari Golf Oy:ltä sekä Uudenmaan ympäristökeskukselta.

 


Helsingin ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa asemakaavasta poikkeavaan järjestelyyn Vuosaaren sataman logistiikka-alueella.

 

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto toteaa, että Helsingin Satama vastaa asemakaavasta poikkeavan liittymän rakentamisesta Laivanrakentajantielle ja sen aiheuttamista kustannuksista. Logistiikka-alueella toteuttamatta jäävät kadut tuovat säästöä katu- ja puisto-osastolle. Asemakaavasta poikkeaminen ei aiheuta kustannuksia katu- ja puisto-osastolle. Katu- ja puisto-osasto puoltaa asemakaavasta nro 10640 poikkeamista.

 

Kiinteistövirasto toteaa, että kiinteistölautakunta on vuokrannut kyseiset korttelialueet Helsingin satamalle lyhytaikaisena sisäisenä vuokrauksena sataman rakentamista varten 31.12.2008 saakka.

 

Kiinteistöviraston mielestä logistiikka-alueen toteuttaminen yhtenä kokonaisuutena ja suunniteltu käyttö vastaavat asemakaavan tavoitteita. Logistiikka-alueen toteutusratkaisun suunnitteleminen alusta pitäen yhtenä kokonaisuutena on perusteltua, jotta toimintojen suunnittelu voidaan toteuttaa pitkäjänteisesti ja hankkeen investoinnit voidaan rahoittaa vaiheittain. Samalla se mahdollistaa Vuosaaren sataman kehittämisen pidemmällä tähtäimellä.

 

Logistiikka-alueelle on osoitettu asemakaavassa metrovaraus. Helsingin Satama on ilmoittanut, että se vastaa logistiikka-alueen rakentamisesta metron toteutumiseen aiheutuvista mahdollisista ylimääräisistä kustannuksista.

 

Kiinteistövirastolla ei ole huomautettavaa poikkeamisen suhteen ja virasto puoltaa poikkeamisen hyväksymistä.

 

Liikennelaitos toteaa, että esitys asemakaavasta poikkeamisesta koskee metrovarauksen osalta asemavarausta ja jatkolinjausvarausta asemalta itään, mutta ei huoltoraidevarausta, vaikka logistiikka-alueen luonnossuunnittelukuvassa 6 on rakennusmassa ja huoltoraidevaraus osin päällekkäin.

 

Perustelutekstissä metroasemavaraus ja jatkolinjaus nähdään hyvin epävarmoina ja epätodennäköisenä toteutuvuudeltaan. Jos metroa jatketaan, logistiikka-alueen varastotiloja joudutaan purkamaan ja siirtämään.

 

Arvio metrojatkeen toteutuvuudesta on oikeasuuntainen. Satama-alueen suunniteltu maankäyttö ei perustele metron jatkamista alueelle. Jos kuitenkin satama-aluetta tullaan käyttämään laajaan matkustajaliikenteeseen, tilanne muuttuu. Tämän suuntaista kehitysnäkymää ei pidetä nyt kovin todennäköisenä, mutta jos linjarahtiliikenne ja matkustajaliikenne integroituvat laajasti, voi syntyä tarve tuoda metropalvelu alueelle.

 

Yleiskaavassa ei ole merkintää metron jatkomahdollisuudesta Vuosaaren kautta Sipoon alueelle. Aiemmin, kun tutkittiin metron jatkoideoita aikaisempien yleiskaavakierrosten yhteydessä, oli esillä myös vaihtoehto laajentaa metrolinja Talosaareen saakka. Sataman vetovoima saattaa tulevina vuosikymmeninä muuttaa asetelmia ja metroa voidaan periaatteessa jatkaa sekä Mellunmäen että Vuosaaren haaralta.

 

Liikennelaitoksen mielestä poikkeaminen asemakaavasta voidaan sallia, koska metrovarauksen kanssa ristiriidassa oleva maankäyttö on kevytrakenteista varastotilaa. Jos metro rakennetaan alueelle, varastotilat siirretään metron tieltä satamalaitoksen kustannuksella. Asemakaavateknisesti asia voitaneen todeta selostustekstissä.

 

Metron huoltoraidevaraus tulee säilyttää asemakaavassa.

 

Rakennusvalvontavirasto on liittänyt lausuntoonsa kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausunnon (päivätty 15.2.2006). Kaupunkikuvaneuvottelukunta katsoi, että periaatteena logistiikka-alueen järjestely esitetyllä tavalla on mahdollinen. Yhtenäinen korttelialue edellyttää kuitenkin metrovarauksen uudelleen miettimistä. Rakentaminen tulee sopeuttaa metrovaraukseen. Metrovarausta ei ole syytä jättää pois suunnitelmista vaan se on ratkaistava ensin, jonka antamin ehdoin ratkaisu on tarkennettava.  Rakennusvalvontavirasto katsoo em. lausuntoon viitaten, ettei poikkeuksen myöntämiselle ole muuten periaatteellista estettä, mutta kysymys metrovarauksen säilyttämisestä tulee selvittää ennen poikkeuksen myöntämistä.

 

Gasum Oy toteaa, että Gasum Oy:n Vuosaaren voimalaitokselle johtava maakaasuputki DN400 sijaitsee suunnittelualueella Käärmeniementien eteläpuolella. Logistiikka-alueen toteuttaminen luonnossuunnitelman mukaisesti edellyttää maakaasuputken siirtämistä. Maakaasuputken siirtämistä suunnitellaan Käärmeniementien katu- ja rakennussuunnittelun yhteydessä. Lisäksi Vuosaaren paineenvähennysasemat (2 kpl) ovat hankkeen vaikutuspiirissä.

 

Gasum Oy pyytää, että maakaasuputkisto otettaisiin huomioon asemakaavan ajantasaistuksen yhteydessä.

 

Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että vaikka kyseessä on rakentaminen alueelle, jota koskevat erityiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, on hankkeen toteuttaminen asemakaavaa muuttamatta mahdollista, kun otetaan huomioon hakemuksessa vaikutuksista esitetty ja se seikka, että haettu rakentaminen on asemakaavan perustavoitteiden ja ylemmän asteisten kaavojen mukaista. Ympäristökeskus huomauttaa, että vaikutusarvioinnista puuttuu selvitys liikenteen määrästä ja Laivanrakentajantien mitoituksen riittävyydestä tulevalle liikenteelle. Liikenteen vaikutukset tulee arvioida ja ottaa huomioon niin, että laajamittainen raskas liikenne ei ohjaudu Niinisaarentielle haittaamaan omakotiasutusta. Valtakunnallisesti merkittävän satama-alueen toimintojen turvaamiseen ja kehittämiseen tähtäävän rakentamishankkeen toteuttamista voidaan pitää maankäyttöön liittyvänä erityisenä syynä, jolla kaupunki myöntää poikkeamisen asemakaavassa esitetyistä määräyksistä.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille ja muille, joiden oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, kuulutuksilla Helsingin Uutiset ja Vuosaari -lehdissä 12.4.2006 sekä ilmoituksella viraston ilmoitustaululla 12.4.–3.5.2006. Osallisille on varattu tilaisuus kirjallisen huomautuksen tekemiseen. Yksi muistutus on esitetty Vuosaaren asukasyhdistysten puolesta.

 

Vuosaari-Seura r.y., Vuosaaren asukastoimikunta ja Vuosaari-Säätiö vastustavat poikkeamisluvan myöntämistä ja esittävät, että tehdystä suunnitelmasta luovutaan ja ohjataan rekkaliikenne (3600 rekkaa/vrk) sataman sisäisen liikenneverkon kautta suoraan Kehä 3:lle, kuten sataman alkuperäisessä sijoitussuunnitelmassa on esitetty. Niinisaarentien kautta ohjataan liikenne vain poikkeuksellisesti tietunnelin ollessa pois käytöstä tai kun on kyse niin korkeista ja leveistä kuljetuksista, että ne eivät mahdu tunnelin lävitse.

 

Perusteluina esitetään seuraavaa:

 

Poikkeushakemuksessa esitetty suunnitelma ohjaa osan tavaraliikenteestä Vuosaaren lävitse Vuotien ja Niinisaarentien kautta lisäten tuntuvasti niiden vaikutusalueelle kohdistuvia melu-, pakokaasu- ym. heittoja sekä vaarantaen huomattavasti kyseisten liikenneturvallisuutta. Vuotien kautta ohjautuva liikenne tukkisi lisäksi jo nyt pahoin ruuhkautunutta Meripellontien ja Itäväylän risteystä samaten kuin koko Kehä I:n liikennettä.

 

Mahdollisuuksiin rajoittaa esimerkiksi liikennemerkein rekkojen pääsyä Vuosaaren lävitse kulkevalle Vuotielle suhtaudutaan epäillen, koska tätä väylää tarvitaan joka tapauksessa palvelemaan vuosaarelaisten yritysten logistiikkaa.

 

Liikenteen ohjaaminen sataman sisäisen tieverkon kautta Kehä III:lle edistää myös sataman turvallisuutta, kun lisää kulkuaukkoja satama-alueelle ei tarvitsisi tehdä. Samalla vältyttäisiin ylimääräisen tulliterminaarin rakentamiselta ja siitä sekä satamalle että valtiolle aiheutuvista kustannuksista tullitoimintojen keskittyessä sataman pääportin yhteyteen, kuten alun perin on suunniteltu.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että asemakaavan ensisijaisena tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset satama-alueen sekä siihen liittyvän energiahuollon ja työpaikka-alueen toteuttamiselle liikenneyhteyksineen ja ympäröivine virkistys- ja luonnonsuojelualueineen. Työpaikka-alueen sijoittamisella sataman yhteyteen on pyritty tarjoamaan satamatoimintoihin liittyville yrityksille toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia sijoitusmahdollisuuksia sekä lisäämään Vuosaaren työpaikkaomavaraisuutta. Liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueet on liitetty varsinaiselle satamatoiminnoille varattuun alueeseen niin, että mahdollistetaan logistisesti sujuva ja saumaton yhteys Vuosaaren sataman kautta päätie- ja rataverkkoon kulkeville tavaravirroille.

 

Helsingin sataman teettämän logistiikka-alueen luonnossuunnitelman kokonaisratkaisu on asemakaavan hengen mukainen ja logistiikka-alueena tehokas. Logistiikka-alueelle esitetty toiminta on asemakaavan korttelialueille osoitetun käyttötarkoituksen mukaista (teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue). Luonnossuunnitelmassa esitetty kokonaiskerrosala 134 800 k-m2 ei ylitä asemakaavan mukaista rakennusoikeutta.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on antanut 22.8.2005 lausunnon satamalautakunnan esityksestä, joka koskee Vuosaaren satama-alueen ja satamaan liittyvän yritysalueen vuokraamista, yritysalueen toteuttamista ja toiminta-alueiden luovutusperiaatteita. Lausunnossa todetaan muun muassa, että asemakaavaosasto pitää sataman yleissuunnitelmassa esitettyä logistiikka-alueen rakennetta perusteltuna, koska se on liikenteellisesti tehokas ja yritystoiminnan kannalta joustava. Yleissuunnitelman toteuttaminen edellyttää tältä osin asemakaavan muuttamista. Alueen jatkosuunnittelussa on myös huomioitava tarkoituksen mukaisella tavalla asemakaavan metrovaraus, raideliikenneyhteydet sekä maanalaiset johtokujat ja liikenneyhteydet.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on arvioinut poikkeamisen edellytyksiä.  Seuraavassa on eritelty tarkemmin keskeisimpiä tekijöitä, eli vaikutuksia liikenteeseen, metrovarauksen toteuttamiseen sekä teknisen huollon järjestämiseen.

 

Liikenne

 

Vuosaaren sataman liikennevirroista ja liikenteenopastuksesta on tehty useita selvityksiä: Vuosaaren sataman tieliikenne-ennusteet ja verkkotarkastelut 2003 (Strafica oy), Logistiikka-alueen muutosten vaikutukset liikennevirtoihin 2004 (Traficon Oy, Strafica Oy), Vuosaaren sataman logistiikka-alueen liikennealueiden rakennussuunnittelu, suunnittelualueen liikennetekninen tarkastelu 6.2.2006 (Traficon Oy) sekä Liikenteenhallinnan ja viitoituksen kokonaisuuden koordinointi 8.2.2006 (Traficon Oy).

 

Verkkoennusteiden perusteella Satamatie vähentää merkittävästi (n. 30 %) Kallvikintien–Niinisaarentien liikennettä sataman synnyttämästä liikenteestä huolimatta. Vuotien henkilöautoliikenne lisääntyy hieman (n. 10 %), mutta liikenteen sujuvuuteen sillä ole merkittävää vaikutusta, koska liikenteen lisäys on pääosin ruuhkan vastaista. Sataman raskas liikenne painottuu Kehä III:lle ja Porvoonväylää länteen, joten Satamatie toimii tärkeimpänä väylänä raskaalle liikenteelle sekä Vuosaareen että satamaan. Reittivaihtoehtojen matka-aikojen vertailussa satamasta Itäväylän ja Kehä I:n liittymään osoittautui nopeimmaksi Satamatien kautta kulkeva reitti.

 

Selvitysten tulosten valossa ei ole aihetta olettaa, että Sataman liikennettä siirtyisi Vuotielle tai Niinisaarentielle häiritsevässä määrin. Raskasta liikennettä ohjataan Niinisaarentien - Kallvikintien kautta ainoastaan poikkeustilanteissa, joita ovat tietunnelin huolto- ja häiriötilanteet. Suurten erikoiskuljetusten reitti kulkee myös Niinisaarentien kautta.

 

Poikkeamishakemuksessa esitetyt logistiikka-alueen muutokset eivät muuta merkittävästi aikaisempia liikenteellisiä periaatteita. Liikennejärjestelyissä ja viitoituksessa on pyrittävä siihen, että myös Kehä I:lle suuntautuva raskas liikenne käyttäisi Satamatietä Vuotien sijaan. Satamatoimintojen käynnistyttyä vuonna 2008 ja sen jälkeenkin on syytä seurata liikenne-ennusteiden toteutumista ja liikennevirtojen suuntautumista. Liikennejärjestelyjä tullaan muuttamaan tarvittaessa, jos niistä aiheutuu selkeää häiriötä Vuosaaren asuinalueille.

 

Rakennusviraston teettämät Laivanrakentajantien katu- ja rakennussuunnitelmat ovat valmistumassa lähiaikoina. Suunnitelmissa on otettu huomioon logistiikka-alueen liittymän vaatimat kääntymiskaistat.

 

Maanalaisen kevyen liikenteen yhteyden (ma-pp) merkitys Laivanrakentajanpolun ja Koukkupoika-kadun välille muuttuu alueen käyttötarkoituksen muutoksen myötä. Kevyen liikenteen yhteyden tarve Meriportin yritysalueen ja satamaan liittyvän yritysalueen välille vähenee merkittävästi jälkimmäisen alueen muuttuessa logistiikka-alueeksi. Lisäksi yhtenäisen suurkorttelin sisäänkäyntejä on Laivanrakentajantielle ja Käärmeniementielle. Sataman ympäristön kevyen liikenteen verkosto rakennetaan katualueen yhteydessä. Asemakaavasta poikkeaminen ei siten vaikeuta merkittävästi kevyttä liikennettä.

 

Metro

 

Asemakaavassa oleva metrovaraus mahdollistaa metron jatkamisen Vuosaaren asemalta sataman kautta Sipooseen yleiskaava 1992:n mukaisesti. Helsingin yleiskaava 2002:ssa on esitetty mahdollinen metrolinjan jatke Sipooseen Mellunmäestä ja Vuosaaren linjaus päättyy Vuosaaren sataman tuntumaan.

 

Helsingin Satama pitää metrovarausta hyvin teoreettisena ja epätodennäköisenä sataman ja yritysalueen työpaikkaliikenteen järjestämisen näkökulmasta. Sataman vetovoima saattaa kuitenkin tulevina vuosikymmeninä muuttaa asetelmia elinkeinotoiminnassa, seudun kehityksessä ja henkilömatkustajien määrässä. Yhteistyön edetessä Sipoon kanssa ja Helsingin seudun kasvaessa tarve jatkaa metroa Vuosaaren kautta Sipooseen saattaa jälleen nousta esille.

 

Koska metroradan jatkaminen on todennäköisesti pitkällä tulevaisuudessa, kevytrakenteisten logistiikkarakennusten rakentaminen metrovarauksen kohdalle on mahdollista. Metron rakentamiselle ei kuitenkaan saa asettaa ylivoimaista estettä, mikä on otettava huomioon alueen vuokrasopimuksessa. Mikäli metron rakentaminen alueelle tulee ajankohtaiseksi, on Helsingin sataman varauduttava purkamaan rakennukset ja rakenteet metroradan tieltä. Tämä merkitsee samalla sitä, että logistiikka-alueen toiminnot tulee tällöin tarkistaa metron toteutukseen sopiviksi. Logistiikka-alueen asemakaavaa muutettaessa metrovaraus säilytetään edelleen nykyisellä paikallaan.

 

Logistiikka-alue tulee suunnitella siten, että metron huoltoraide on toteutettavissa sataman rakentamisen yhteydessä ilman logistiikka-alueen järjestelyistä aiheutuvia lisäkustannuksia.

 

Tekninen huolto

 

Maanalaisia johtoja ja tulvareittejä varten voidaan varata luonnossuunnitelman mukaan riittävät alueet. Logistiikkarakennusten rakennusmassa ei ole yhtenäinen, vaan terminaalien väliin jää mm. pysäköintiä varten vapaata tilaa, jolle voidaan sijoittaa maanalaisia johtoja ja tulvareittejä. Asemakaavasta poikkeaminen ei siten vaikeuta maanalaisten johtojen eikä tulvareittien toteuttamista alueella.

 

Maakaasun paineenvähennysaseman turvaetäisyys logistiikkarakennuksiin on 25 metriä. Logistiikka-alue sijaitsee Vuosaaren voimalaitoksen alueella olevilta kahdelta paineenvähennysasemalta yli 25 metrin etäisyydellä. Käärmeniementien eteläpuolella sijaitseva maakaasuputki on tarkoitus siirtää tien pohjoisosalle ensi vuonna. Käärmeniementien katusuunnitelma on tekeillä rakennusviraston toimesta yhteistyössä Gasum Oy:n edustajan kanssa. Maakaasuputkisto ja paineenvähennysasemat eivät ole ristiriidassa logistiikka-alueen suunnitelman kanssa.

 

Yhteenveto

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että Helsingin sataman poikkeamishakemuksessaan esittämä logistiikka-alueen toteuttaminen yhtenäisenä suurkorttelina Laivanrakentajantien ja Käärmeniementien rajaamalle alueelle poiketen asemakaavassa osoitetusta kortteli- ja katurakenteesta on asemakaavan perustavoitteiden mukainen ja kokonaisuutena asemakaavan mukaista toimivampi ja tehokkaampi ratkaisu. Uudenmaan ympäristökeskus on poikkeamishakemuksesta antamassaan lausunnossa katsonut, että hankkeen toteuttaminen on asemakaavaa muuttamatta mahdollista. Asemakaavaa on kuitenkin tarkoitus muuttaa, kuten kaupunkisuunnittelulautakunta on sataman yritysalueen toteuttamista koskevassa lausunnossaan 22.8.2005 edellyttänyt.

 

Poikkeamisen erityinen syy on valtakunnallisesti merkittävän satama-alueen toimintojen turvaamiseen ja kehittämiseen tähtäävän rakentamishankkeen toteuttaminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, mikäli

-         rakentamisessa noudatetaan hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteita,

-         metrovarauksen kohdalle rakennetaan vain kevytrakenteisia rakennuksia, metron mahdollinen rakentaminen tulevaisuudessa huomioidaan alueen vuokrasopimuksissa, metron rakentamiselle ei aiheuteta ylivoimaisia esteitä ja Helsingin satama vastaa hakemuksen mukaisesta logistiikka-alueesta metron rakentamiselle aiheutuvista lisäkustannuksista,

-         metron huoltoraide on toteutettavissa sataman rakentamisen yhteydessä ilman logistiikka-alueen järjestelyistä aiheutuvia lisäkustannuksia,

-         liikennejärjestelyissä ja viitoituksessa pyritään siihen, että Kehä I:lle suuntautuva raskas liikenne käyttää Satamatietä Vuotien sijaan,

-         logistiikka-alueen toteutussuunnittelussa huomioidaan teknisen huollon järjestäminen ja tulvareitit, ja mikäli

-         logistiikka-alueen suunnittelua jatketaan yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

 

Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta edellä olevilla ehdoilla.

 

Kaj toteaa Helsingin Sataman 31.8.2006 esittäneen, että ehtoa, jossa metrovarauksen kohdalle sallitaan vain kevytrakenteisia rakennuksia, muutettaisiin siten, että se kuuluu: ”metrovarauksen kohdalle rakennetaan vain elementti- tai muita komponenttirakenteisia rakennuksia”.

 

Jotta metrovaraus voitaisiin säilyttää, rakentamisen metrovarauksen kohdalle tulee olla luonteeltaan poispurettavaa tai ‑siirrettävää. Kaj esittääkin, että poikkeamispäätös myönnetään mm. ehdolla, että metrovarauksen kohdalle rakennetaan vain luonteeltaan määräaikaisia rakennuksia.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee suostua hakemukseen päätöksen nro 2006-1649/526 mukaisesti ehdolla, että

-         rakentamisessa noudatetaan hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteita,

-         metrovarauksen kohdalle rakennetaan vain luonteeltaan määräaikaisia rakennuksia, metron mahdollinen rakentaminen tulevaisuudessa huomioidaan alueen vuokrasopimuksissa, metron rakentamiselle ei aiheuteta ylivoimaisia esteitä ja Helsingin Satama vastaa hakemuksen mukaisesta logistiikka-alueesta metron rakentamiselle aiheutuvista lisäkustannuksista,

-         metron huoltoraide on toteutettavissa sataman rakentamisen yhteydessä ilman logistiikka-alueen järjestelyistä aiheutuvia lisäkustannuksia,

-         liikennejärjestelyissä ja viitoituksessa pyritään siihen, että Kehä I:lle suuntautuva raskas liikenne käyttää Satamatietä Vuotien sijaan,

-         logistiikka-alueen toteutussuunnittelussa huomioidaan teknisen huollon järjestäminen ja tulvareitit, ja että

-         logistiikka-alueen suunnittelua jatketaan yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Poikkeamispäätösluonnos (Helsingin Satama)

 

Liite 2

Ympäristökartta

 

Liite 3

Asemakaavaote ja asemakaavamääräykset

 

Liite 4

Vuosaaren satamakeskuksen yleissuunnitelma ja logistiikka-alueen suunnitelma

 


 

 

 


1

11.9.2006 pöydälle pantu asia

LAUSUNNON ANTAMINEN OPETUSMINISTERIÖLLE AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄVERKON KOKOAMISHANKKEESTA JA ESITYS OPISKELIJAPAIKKOJEN LISÄÄMISESTÄ

 

Khs 2006-955

 

Opetusministeriö toteaa (13.4.2006), että koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaisesti tavoitteena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen palvelukykyä ja roolia alueiden kehittämisessä. Tämä edellyttää mm. tarkoituksenmukaista koulutuksen järjestäjäverkostoa. Ministeriön laatiman aluestrategian mukaan ammatillisen koulutuksen palvelukyky tulee turvata mm. järjestäjäverkkoa kokoamalla.

 

./.                   Ministeriön lähettämä kirje ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamisen vauhdittamishankkeesta on esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjistä on tarkoitus muodostaa riittävän suuria ja monipuolisia tai muutoin vahvoja koulutuksenjärjestäjiä. Ministeriö on käynnistänyt vuoteen 2008 kestävän yhteisen hankkeen, jonka tavoitteena on edistää koulutuksen kehittämistä kokonaisuutena ja järjestäjäverkon kokoamista em. tavoitteen saavuttamiseksi.

 

Ministeriön kirjeessä käsitellään ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon nykytilannetta sekä verkon kehittämiseen vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia vireillä olevine hankkeineen. Erikseen selvitetään ammattiopistostrategiaa. Kirjeen lopussa käsitellään hankkeen tavoitetta, toteuttamista ja aikataulua.

 

Ministeriö pyytää kaikkia ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen järjestäjiä arvioimaan ja selvittämään edellytykset järjestäjäverkon kokoamiseen alueella tai seutukunnassa em. tavoitteenasettelujen suuntaisesti. Arviot ja suunnitelmat pyydetään valmistelemaan yhteistyössä alueen muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Ministeriö kokoaa selvitysten ja suunnitelmien pohjalta järjestäjäverkon tilannekatsauksen ja tekee väliarvion. Ministeriö pyytää lisäksi jatkotoimenteitä järjestäjäverkon kokoamiseksi vuosina 2008 – 2010. Tavoitteena on, että hankkeen päättyessä vuoden 2008 lopussa, ministeriöllä ja koulutuksen järjestäjillä on yhteinen näkemys järjestäjäverkon tavoitetilasta alueittain ja järjestäjittäin, tarvittavista jatkotoimenpiteistä sekä niiden aikatauluista.

 

Opetuslautakunta toteaa (29.8.2006), että valtioneuvoston vuosille 2003- 2008 vahvistaman koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa asetettiin tavoitteeksi alueiden elinkeinoelämän vahvistaminen tehostamalla ammatillisen koulutuksen palvelukykyä verkostoitumalla. Opetusministeriön mukaan tavoitteen saavuttaminen edellyttää osaamisresurssien kokoamista koulutuksen järjestäjäverkottain, toimivia työelämäsuhteita ja koulutuksen järjestäjien välistä muuta yhteistyötä. Järjestäjäverkon kehittämisen erityisenä perusteena on väestön ikärakenteesta johtuva tarve huolehtia työvoiman saatavuudesta tehostamalla erilaisten oppijoiden opetusta ja lyhentämällä tutkintojen suorittamisaikoja elinikäisen oppimisen hengessä. Muita perusteita koulutuksen järjestäjien alueelliseen verkottumiseen ovat tarve lisätä työpaikalla järjestettävää oppimista sekä opetusta että huolehtia aikuiskoulutukseen sisältyvästä työelämän palvelu- ja kehittämistehtävästä.

 

Vuosien 2003 – 2008 koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman koulutuksen järjestäjien verkottumistavoite on tarpeellinen. Helsingin kaupunki on tehnyt pääkaupunkiseudun koulutuksen järjestäjien kanssa yhteistyötä ammatillisen oppilaitosmuotoisen, oppisopimustoiminnan ja näyttötutkintojen mukaisen valmistavan koulutuksen osalta useita vuosia. Koulutuksen määrällinen ja laadullinen ennakointi on vuodesta 1996 alkaen toteutettu Espoon seudun koulutuskuntayhtymän, Helsingin opetusviraston ja Vantaan sivistystoimen yhteistyönä. Koulutusalakohtaisessa kehittämistyössä työelämän tarpeiden mukaista opetuksen suuntaamista on tehty muun muassa kone- ja metallitekniikan opetuksen, majoitus- ja ravitsemuspalvelusten sekä sosiaali- ja terveysalan koulutuksen osalta.

 

Pääkaupunkiseudun kunnat ovat yhdessä Amiedun ja AEL:n kanssa toteuttaneet ammatillisena aikuiskoulutuksena työelämässä mukana oleville yhteisen Noste-ohjelman. Oppisopimustoiminnan hankinnoissa valmistellaan yhteistyötä Espoon seudun koulutuskuntayhtymän ja Helsingin kaupungin opetusviraston kesken. Parhaillaan valmistellaan kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyen Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien välisiä yhteistyön tavoitteita.

 

Koulutuksen järjestäjien verkottuminen pääkaupunkiseudulla ei ole yksinkertaista. Pääkaupunkiseudulla on 28 sellaista koulutuksen järjestäjää, joilla on opetusministeriön antama lupa ammatillisen koulutuksen järjestämiseen. Koulutuspaikkoja on pääkaupunkiseudulla väestönmäärään ja työpaikkakehitykseen suhteutettuna edelleen riittämättömästi. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisohjelmassa esitetty koulutuspaikkojen tehokkaan käytön järjestäminen ei ole pääkaupunkiseudun ongelma. Tavoitteena on pikemmin saada lisää koulutuksen järjestämislupia alueelle. Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan yms. alueen toimijoiden tuottaman raportin (Pääkaupunkiseudun suunnat 2/2006) mukaan alueen tuotannon volyymi (> 5 %) on kasvanut ja sen odotetaan edelleen kasvavan muuta maata (3,5 %) merkittävästi nopeammin. Vastaava kehityssuunta on havaittavissa palvelualojen kasvunäkymissä.

 

Tiivistämällä ammatillisen koulutuksen järjestämisverkkoa pääkaupunkiseudun yhteistyönä on mahdollista saada enemmän neuvotteluvaltuutta pääkaupunkiseudun kokonaiskoulutuksen järjestämislupaan.

 

Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa lisäkoulutuksen järjestämislupaan on liitetty myös työelämän kehittämistehtävä. Helsingin kaupunki sai opetusministeriön vuoden 2006 päätöksellä pysyvän luvan, samoin Espoo. Vantaan kaupungin lupa on määräaikainen. Verkostoituminen ei näin turvaa sitä, että pääkaupunkiseudun kunnat saisivat riittävästi lisäkoulutuksen järjestämislupia ja pysyvän työelämän kehittämistehtävän, jota pääkaupunkiseudun elinvoimaisuuden vahvistaminen edellyttää.

 

Pääkaupunkiseudun kaupungit valmistelevat yhteistyösuunnitelmaa syksyn 2006 aikana. Tarkoitus on edetä Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman vuosille 2003- 2008 tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa toimittavat myöhemmin valmistuvan ehdotuksensa opetusministeriölle vuoden 2006 loppuun mennessä. Ehdotus edellyttää kaikkien koulutuksen järjestäjäosapuolien ao. päätöksentekoa.

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman tavoite ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkottumisesta on tärkeä. Tavoitteen suuntaisten toimenpiteiden valmisteluun on pääkaupunkiseudulla ryhdytty.

 

Lautakunta esittää Khlle em. lausunnon edelleen opetusministeriölle toimitettavaksi.

 

Sj viittaa opetuslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteistyötä seudulla on toteutettu jatkuvasti eri yhteyksissä. Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan yhtenä hankkeena on ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus. Neuvottelukunnan toimesta on asetettu mm. koulutusryhmä toteuttamaan kaupunkien yhteistyösopimuksen jatkotoimenpiteitä. Sen yhtenä hankkeena on ammatillinen koulutus ja tehtävänä tältä osin on selvittää, miten toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudelleenorganisointi käynnistetään tämän valtuustokauden aikana. Myös edellä esitetty opetuslautakunnan kannanotto on laadittu yhteistyössä seudun koulutuksen järjestäjien kanssa.

 

Kuten lautakunta toteaa, pääkaupunkiseudulla ei ole riittävästi ammatillisen koulutuksen opiskelijapaikkoja. Helsingissä jää vuosittain n. 500–800 helsinkiläistä peruskoulun ja lukion päättävää nuorta hakijaa ilman toisen asteen ammatillisen koulutuksen paikkaa. Helsinkiläiset peruskoulun ja lukion päättävät nuoret ovat muuta maata huonomassa asemassa. Muualla maassa keskimäärin 4–7 % ikäluokasta joutuu odottamaan seuraavan vaiheen opintoihin pääsyä. Helsingissä n. 14–17 % odottaa vähintään vuoden tai useampiakin vuosia opintoihin pääsyä.

 

Khs on mm. 16.5. ja 11.9.2005 tehnyt opetusministeriölle esitykset koulutuksen järjestämisluvan laajentamiseksi ja yhteensä 300 lisäpaikan saamiseksi kaupungin ammatillisiin oppilaitoksiin. Kokonaispaikkamäärä olisi tällöin ollut 6 100. Uusia paikkoja on saatu kuitenkin vain 100. Koulutuspaikkatarvetta lisää 16–18 – vuotiaiden ikäluokan kasvu vuoteen 2011 asti. Lisäksi ammatillisen koulutuksen vetovoima on lisääntynyt. Koulutusaikojen pidentyminen kolmesta lähes neljään vuoteen vähentää osaltaan uusien opiskelijoiden sisäänottomahdollisuutta.

 

Sj katsoo, että nyt annettavan lausunnon yhteydessä olisi toistettava opetusministeriölle esitys ammatillisen koulutuksen kokonaisopiskelijamäärän lisäämisestä Helsingissä aiempien esitysten mukaisesti. Opetusvirastossa valmistellaan myöhemmin tehtävää esitystä koulutuksen laajentamiseksi vielä tästäkin.

 

Sj:n mielestä ministeriölle olisi lähetettävä opetuslautakunnan lausunnon mukainen kannanotto ammatillisen koulutuksen järjestämisverkon kehittämisasiassa em. täydennyksin.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee omana lausuntonaan lähettää opetusministeriölle opetuslautakunnan 29.8.2006 esittämän kannanoton ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamista koskevasta hankkeesta ilmoituksin pääkaupunkiseudun koulutusryhmän asettamisesta.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee viitaten 16.5. ja 12.9.2005 tekemiinsä esityksiin esittää opetusministeriölle, että kaupungin ammatillisen koulutuksen koulutuspaikkamäärää lisättäisiin tässä vaiheessa 200 paikalla jo vuoden 2007 alusta lukien.

 


Kirje opetusministeriölle ja pöytäkirjanote opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

LIITE

Opetusministeriön kirje ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamisen vauhdittamishankkeesta

 

 

 

 


2

11.9.2006 pöydälle pantu asia

HELSINGIN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMAN 2006 - 2008 HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2006-1861

 

Sj toteaa, että esityslistan liitteenä olevan kolmannen tasa-arvosuun­nitelmaehdotuksen on laatinut työryhmä, jossa ovat olleet mukana henkilöstökeskuksen edustajien lisäksi virastojen ja laitosten edustajat, tasa-arvotoimikunnan edustaja ja edustajat henkilöstöjärjestöistä sekä työsuojelusta kaupungin työsuojeluvaltuutettu.

 

Tasa-arvosuunnitelman valmistelutyössä on otettu huomioon 1.6.2005 voimaan tulleesta uudistetusta laista naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta johtuvat muutokset. Pääosin valmistelutyö on kuitenkin perustunut voimassa olevaan toiseen tasa-arvosuunnitelmaan, virastojen ja laitosten tasa-arvosuunnitelmiin sekä tasa-arvotyöstä saatuihin kokemuksiin.

 

Tasa-arvosuunnitelmaehdotus

 

Tasa-arvosuunnitelmassa on kaksi osaa, toiminnallinen ja henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma. Toiminnallisessa tasa-arvo-suunnitel­massa käsitellään tasa-arvon toteutumista kuntalaisille tarjottavissa palveluissa. Henkilöstöpoliittisessa osassa tarkastellaan työnantajan toimintaa tasa-arvon edistämiseksi.

 

Kaupungin tasa-arvosuunnitelma sisältää periaatteellisia kannanottoja tasa-arvon edistämiseksi. Kaupungin tasa-arvosuunnitelma sekä tasa-arvolaki antavat virastoille ja liikelaitoksille viitekehykset, joiden puitteissa ne tekevät omaa tasa-arvosuunnittelua. Virastojen ja liikelaitosten tasa-arvosuunnitelmissa tai vastaavissa esitetään ne käytännön toimenpiteet, joilla vaikutetaan tasa-arvon tosiasialliseen edistämiseen käytännössä sekä palvelutoiminnassa että henkilöstöpolitiikassa.

 

Virastot ja liikelaitokset voivat sisällyttää henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman tavoitteet osaksi mm. henkilöstö- tai palkitsemisohjelmia. Näin ollen näistä kootaan yksi asiakirjakokonaisuus, jolloin erillistä tasa-arvosuunnitelmaa ei tarvita. Samoin toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma voidaan liittää osaksi vuosittaista toimintasuunnitelmaa.

 


Tasa-arvosuunnitelmaehdotuksesta saadut lausunnot

 

Tasa-arvosuunnitelmaehdotus on ollut lausuntokierroksella seuraavissa virastoissa ja liikelaitoksissa: kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirasto, liikennelaitos, liikuntavirasto, nuorisoasiainkeskus, opetusvirasto, rakennusvirasto, sosiaalivirasto ja terveyskeskus. Lausunnot ovat liitteenä. Virastot ja liikelaitokset pitävät tasa-arvosuunnitelmaa monipuolisena ja kattavana sekä uudistetun tasa-arvolain mukaisena. Erityisesti kannatettiin jakoa toiminnalliseen ja henkilöstöpoliittiseen tasa-arvo­suunnitelmaan. Hyvänä pidettiin myös vaihtoehtoa liittää tasa-arvo­suunnitelman tavoitteet osaksi muun muassa henkilöstö- tai palkitsemisohjelmia ja toimintasuunnitelmaa. Toiminnallisen tasa-arvosuun­nitelman yksityiskohtaisuuden tasosta oli kuitenkin ristiriitaisia näkemyksiä. Osaltaan yksityiskohtaisia esimerkkejä pidettiin hyvinä ja valaisevina, kun taas joidenkin mielestä niitä ei ole perusteltua käyttää koko kaupungin tasa-arvosuunnitelmassa.

 

Parannusehdotuksina terveyskeskus ehdottaa, että lause (s. 6) ”Terveyskeskus edistää helsinkiläisten terveyttä ja vähentää terveyden eriarvoisuutta” muutettaisiin terveyskeskuksen strategian mukaiseksi, jolloin lause kuuluisi näin: ”Helsinkiläisten terveyden edistäminen ja väestöryhmien välisten terveyserojen supistaminen.” Kaupungin yhteisen tasa-arvosuunnitelman antaman viitekehyksen puitteissa olisi perusteltua käyttää kaupungin tasa-arvosuunnitelmassa samanlaisia ilmauksia kuin virastojen ja liikelaitosten strategioissa. Tämän korjaus on tehty.

 

Sosiaalivirasto puolestaan ehdottaa kokonaisvaltaisempaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, jolloin huomioon otettaisiin myös yhdenvertaisuuslakiin liittyvät syrjintäperusteet (kuten ikä, sukupuoli, sukupuolinen suuntautuminen, etninen ja kansallinen alkuperä, uskonto, kieli, vakaumus ja mielipide).

 

Nuorisoasiainkeskuksen mielestä muutamat konkreettiset esimerkit tasa-arvon edistämisestä eivät ole relevantteja, eikä niiden yhteyttä naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon ole helposti löydettävissä.

 

Rakennusvirasto ja kiinteistövirasto kiinnittävät huomiota esimies- ja johtajakoulutukseen. Virastojen mielestä esimiestaitojen päivittäminen ja ylläpitäminen eivät ole sukupuolesta riippuvaisia, vaan on olennainen asia molemmille sukupuolille hyvien johtajien ja esimiesten takaamiseksi kaupungille tulevaisuudessakin.

 


Henkilöstökeskuksen esitys

 

Henkilöstökeskus on täsmentänyt työryhmän laatimaa ehdotusta saatujen lausuntojen ja henkilöstötoimikunnassa käytyjen keskustelujen pohjalta.

 

Henkilöstökeskus ja työryhmä toteavat, että varsinkin toiminnalliseen tasa-arvosuunnitelmaan on tarkoituksenmukaista sisällyttää myös muita kuin sukupuolista syrjimättömyyttä (esim. maahanmuuttajia) koskevia kannanottoja, mikäli ne sopivat luontevasti samassa asiayhteydessä esitettäviksi. Pääasiassa tasa-arvosuunnitelmassa keskitytään kuitenkin tasa-arvolain mukaisesti naisten ja miesten välisen tasa-arvon tarkasteluun.

 

Henkilöstökeskus pitää tarkoituksenmukaisena, että tasa-arvo-suun­nitelmassa, varsinkin sen toiminnallisessa osassa, on otettu periaatetasoa yksityiskohtaisemmin kantaa eräisiin kuntalaisten kannalta keskeisiin palveluihin, joissa nais- ja miesnäkökulmalla voidaan katsoa olevan merkitystä.

 

Henkilöstökeskus pitää myös tärkeinä ja oikeansuuntaisina rakennusviraston ja kiinteistöviraston esimies- ja johtajakoulutuksen osalta esittämiä näkemyksiä.

 

Tasa-arvotyön seuranta ja arviointi

 

Kaupunginhallinnossa tasa-arvotyön edistämis-, kehittämis- ja seurantavastuu on henkilöstökeskuksella. Kaupungin henkilöstötoimikunta seuraa kaupunkityönantajan ja henkilöstön yhteistoimintaelimenä omalta osaltaan tasa-arvon toteutumista koko kaupungin tasolla. Virastojen ja liikelaitosten yhteistoimintaelimet seuraavat virasto- ja liikelaitoskohtaisten tasa-arvon edistämistoimenpiteiden toteutumista.

 

Tasa-arvotoimikunta seuraa ja arvioi tasa-arvon toteutumista koko kaupunginhallinnossa ja tekee esityksiä tasa-arvotyön edistämisestä ja toteuttamisesta toimikausittain.

 

Seuranta- ja tilastotiedot esitetään vuosittain julkaistavassa kaupungin henkilöstöraportissa, Tietoja Helsingin kaupungin henkilöstöstä ‑julkaisussa ja työhyvinvointikyselyjen tulosten esittelyissä sekä joka toinen vuosi julkaistavissa Helsingin kaupungin tasa-arvotyön tilaa koske­vassa Helsingin kaupungin tasa-arvotoimikunnan raportissa ja Helsingin kaupungin työolobarometrissa.

 

Kaupungin henkilöstötoimikunta on 22.8.2006 käsitellyt ehdotuksen Helsingin kaupungin tasa-arvosuunnitelmaksi ja puoltaa sen hyväksymistä nyt esitettävässä muodossa.

 

Sj toteaa lopuksi, että ehdotus uudistetuksi tasa-arvosuunnitelmaksi on laadittu laajassa yhteistoiminnassa virastojen ja henkilöstön edustajien kanssa. Suunnitelma sisältää kattavasti uudistetun tasa-arvolain vaatimukset ja vastaa hyvin kaupungin tarpeita tasa-arvon kehittämiseksi.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Helsingin kaupungin tasa-arvo­suunnitelman vuosille 2006 – 2008 esityslistan liitteen mukaisena.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 169 2442
Peltonen Raija, osastopäällikkö, puhelin 169 2446

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ehdotus Helsingin kaupungin tasa-arvosuunnitelmaksi vuosille 2006 - 2007

 

Liite 2

Tasa-arvosuunnitelmaehdotuksesta saadut lausunnot (9 kpl)

 


 

 

 


1

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN ENERGIAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA (MYLLYPURO)

 

Khs 2006-1748

 

Uudenmaan ympäristökeskus pyytää lausuntoa Helsingin Energian Myllypuron huippulämpökeskuksen toiminnan jatkamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta 29.9.2006 mennessä.

 

./.                   Kuulutus ja asemakaavakartta ovat liitteinä 1 ja 2.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (28.8.2006) seuraavaa:

 

Toiminta, jolle haetaan ympäristölupaa

 

Myllypuron huippulämpökeskuksella tuotetaan kaukolämpöä pakkaskausina, silloin kun Helsingin Energian peruskuormalaitosten teho ei riitä tyydyttämään kaukolämmön kysyntää. Laitoksella on kaksi polttoaineteholtaan 133 MW:n kuumavesikattilaa, joiden lämmittämiseen käytetään raskasta polttoöljyä. Laitoksen vuosittainen käyttöaika vaihtelee talvikauden lämpötilan mukaan alle 100:sta noin 400 tuntiin kattilaa kohden. Huippulämpökeskus toimii kaukokäytettynä, eikä siinä ole vakituista miehitystä.

 

Laitoksella on raskasta polttoöljyä kahdessa 5 000 m3 varastosäiliössä enimmillään noin 9 340 tonnia ja kevyttä polttoöljyä 400 m3 säiliössä enintään 340 tonnia. Lisäksi laitoksella on 1,5 tonnia natriumhydroksidin 50 %:sta vesiliuosta, muuntajaöljyä 5 tonnia, sekä pieniä määriä pulloissa varastoitavia kaasuja: happea, nestekaasua ja asetyleeniä.

 

Laitoksen savukaasut johdetaan 100 metriä korkeaan piippuun, jossa molemmilla kattiloilla on omat hormit. Ympäristölupahakemuksessa on esitetty päästöjentarkkailusuunnitelma, jätehuoltosuunnitelma sekä tiedot keinoista, joilla öljyn pääseminen viemäriverkkoon tai maaperään estetään. Hakijan arvioin mukaan toiminnasta ei aiheudu merkittäviä haitallisia vaikutuksia ympäristöön.

 

Lausunto                          Myllypuron huippulämpökeskus toimii alueella, joka on voimassa olevassa 21.2.1997 vahvistetussa asemakaavassa numero 10312 varattu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi. Laitostontti kuuluu alueeseen, jolla on vireillä asemakaavan muutos. Myllypuron huippulämpökeskuksen nykyisen tontin pohjoisosa on suunniteltu muutettavaksi pääosin tiiviiksi pientaloalueeksi. Tontin eteläosa ja sillä sijaitseva huippulämpökeskus jäävät edelleen Helsingin Energian käyttöön. Kaavoituksen yhteydessä tutkitaan laitoksen polttoöljysäiliöiden siirtoa nykyiseltä paikaltaan lämpökeskuksen itäsivulle.

 

Ympäristölupahakemuksessa on esitetty niukalti tietoja laitoksen melupäästöistä. Melua koskevia tietoja esitetään vain yli 10 vuotta vanhassa yksittäistä mittausta koskevassa pöytäkirjassa. Pöytäkirjan tietojen perusteella mittaus on tehty vain toisen kattilan toimiessa 30 MW:n lämpöteholla. Laitos sijaitsee aivan asutuksen vieressä, eikä päätelmiä merkityksettömistä melupäästöistä voitane tehdä hakemukseen liitetyn mittauspöytäkirjan tietojen perusteella. Hakemusta tulee kaupunkisuunnitteluviraston mielestä täydentää melun osalta kuvauksella melutasosta laitoksen toimiessa täydellä teholla sekä tiedoilla muusta melua aiheuttavasta toiminnoista, kuten säiliöautoliikenteestä. Mahdollinen hajupäästöjen esiintyminen tulisi myös kuvata hakemuksessa.

 

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä Myllypuron huippulämpökeskuksen toiminnan jatkuminen on merkittävää kaukolämmöntuotannon turvaamiseksi myös kulutushuippujen aikana. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa ympäristöluvan myöntämistä Helsingin Energian Myllypuron huippulämpökeskukselle. Luvan valmistelussa tulisi kuitenkin ottaa huomioon kaupunkisuunnitteluviraston lausunnossaan esittämät näkökohdat ja tarpeellisin osin myös laitoksen lähiympäristön muuttuva maankäyttö.

 

Ympäristölautakunta päätti (29.8.2006) antaa seuraavan lausunnon:

 

Myllypuron lämpökeskuksen toiminta on laitoksen voimassaolevien ympäristölupien aikana ollut lupaehtojen mukaista. Laitoksen lähialueen asukkaat eivät ole ottaneet yhteyttä laitoksen toiminnan aiheuttamista mahdollisista ympäristöhaitoista Helsingin kaupungin ympäristöviranomaiseen sinä aikana, kun ympäristökeskuksen ympäristötietojärjestelmä vuodesta 1997 on ollut käytössä. Laitoksen nykyinen toiminta ei siten ole aiheuttanut merkittävää haittaa esimerkiksi laitoksen lähialueen viihtyisyydelle.

 

Asutus Myllypuron laitoksen välittömässä ympäristössä on kaupungin suunnitelmien mukaan olennaisesti lisääntymässä. Kaavoituskatsauksen 2006 mukaan voimalaitosalueen pohjoisosaan suunnitellaan kaupunkimaista pientaloaluetta, jonka länsireunaan Kontulantien liittymään suunnitellaan ehkä myös kerrostaloja.

 

Ympäristölautakunta katsoo, että laitoksen toiminnalle voidaan hakemuksen perusteella myöntää ympäristölupa. Lupamääräyksiä harkittaessa tulee tällöin ottaa erityisesti huomioon uuden asutuksen sijoittuminen laitoksen välittömään läheisyyteen.

 

Ryj viittaa saatuihin lausuntoihin.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee lähettää Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa ympäristöluvan myöntämistä Helsingin Energian Myllypuron huippulämpökeskukselle.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja ympäristölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kuulutus

 

Liite 2

Asemakaavakartta

 

 

 

 


2

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN ENERGIAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA (RUSKEASUO)

 

Khs 2006-1749

 

Uudenmaan ympäristökeskus pyytää lausuntoa Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen toiminnan jatkamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta 29.9.2006 mennessä.

 

./.                   Kuulutus ja asemakaavakartta ovat liitteinä 1 ja 2.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (28.8.2006) seuraavaa:

 

Toiminta, jolle haetaan ympäristölupaa

 

Ruskeasuon huippulämpökeskuksessa tuotetaan kaukolämpöä pakkaskausina, silloin kun Helsingin Energian peruskuormalaitosten teho ei riitä tyydyttämään kaukolämmön kysyntää. Laitoksella on neljä polttoaineteholtaan 75 MW:n kuumavesikattilaa, joiden lämmittämiseen käytetään raskasta polttoöljyä. Varapolttoaineena on kevyt polttoöljy. Laitoksen vuosittainen käyttöaika vaihtelee talvikauden lämpötilan mukaan alle 100:sta noin 400 tuntiin kattilaa kohden. Laitoksen savukaasut johdetaan 119 metriä korkeaan piippuun.

 

Laitoksella on raskasta polttoöljyä kahdessa varastosäiliössä enimmillään yhteensä noin 6 750 tonnia ja kevyttä polttoöljyä 159 m3 säiliössä enintään 135 tonnia. Säiliöt ovat maanalaisia. Lisäksi laitoksella on 5 tonnia natriumhydroksidin 50-%:sta vesiliuosta, muuntajaöljyä 4 tonnia, sekä pieniä määriä happea ja asetyleeniä, joita varastoidaan pulloissa.

 

Ympäristölupahakemuksessa on esitetty päästöjentarkkailusuunnitelma, jätehuoltosuunnitelma sekä tiedot keinoista, joilla öljyn pääseminen viemäriverkkoon tai maaperään estetään. Hakijan arvioin mukaan toiminnasta ei aiheudu merkittäviä haitallisia vaikutuksia ympäristöön.

 

Lausunto                          Ruskeasuon huippulämpökeskuksen toimii alueella, joka on kyseisen korttelin (16743) osalta voimassa olevassa asemakaavassa numero 10752 varattu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi. Laitoksen lounaispuolella on Helsingin kaupungin liikennelaitoksen varikkokortteli (nro 16740), joka kuuluu uudempaan asemakaavaan. Varikkoalueella on voimassa asemakaava numero 11494. Varikkoalueella on lisäksi vireillä asemakaavan muutos, jossa liikennelaitoksen toiminnot on tarkoitus keskittää nykyisen korttelin 16740 itäosaan. Mannerheimintien varteen vapautuvalle alueelle on suunniteltu sijoitettavaksi toimitiloja. Asemakaavan muutos ei sisällä muutoksia Ruskeasuon huippulämpökeskuksen alueeseen.

 

Lupahakemuksen liitteissä on osin ristiriitaisia tietoja. Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien luettelossa (hakemuksen liite 9) mainitut polttoaineiden varastosäiliöiden tilavuudet poikkeavat merkittävästi päästöjentarkkailusuunnitelmassa (hakemuksen liite 6012a/11) esitetyistä säiliöiden tilavuuksista. Lupakäsittelyn yhteydessä tulee varmistaa esitetyt kemikaalitiedot.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pitää Ruskeasuon huippulämpölaitoksen toiminnan jatkumista tärkeänä kaukolämmöntuotannon turvaamiseksi myös kulutushuippujen aikana. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa ympäristöluvan myöntämistä Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskukselle.

 

Ympäristölautakunta päätti (29.8.2006) antaa seuraavan lausunnon:

 

Ruskeasuon lämpökeskuksen toiminta on laitoksen voimassaolevien ympäristölupien aikana ollut lupaehtojen mukaista. Laitoksen lähialueen asukkaat eivät ole ottaneet yhteyttä laitoksen toiminnan aiheuttamista mahdollisista ympäristöhaitoista Helsingin kaupungin ympäristöviranomaiseen sinä aikana, kun ympäristökeskuksen ympäristötietojärjestelmä vuodesta 1997 on ollut käytössä. Laitoksen nykyisestä toiminnasta ei siten ole aiheutunut merkittävää haittaa esimerkiksi kaupunkilaisten viihtyisyydelle.

 

Ruskeasuon laitoksen välittömässä läheisyydessä Hakamäentiellä on alkanut laajamittainen poikittaistieliikenneverkoston parannustyö. Onnettomuusriski laitoksen välittömässä läheisyydessä on rakennustyön ajan olennaisesti normaalia korkeammalla tasolla. Ympäristöluvalla ei asiaan voida kuitenkaan erityisesti puuttua. Ympäristölautakunta katsoo, että laitoksen toiminnalle voidaan hakemuksen perusteella myöntää ympäristölupa.

 

Ryj viittaa saatuihin lausuntoihin.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee lähettää Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 


Kaupunginhallitus puoltaa ympäristöluvan myöntämistä Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskukselle.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kuulutus

 

Liite 2

Asemakaavakartta

 

 

 

 


3

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-1746

 

Uudenmaan ympäristökeskus pyytää lausuntoa 29.9.2006 mennessä Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Vuosaaren täyttömäen yhteyteen rakennettua loppusijoitusaluetta.

 

./.                   Kuulutus ja sijaintikartta ovat liitteinä 1 ja 2.

 

Ympäristölautakunta toteaa (29.8.2006) lausunnossaan mm. seuraavaa:

 

Lupatilanne                      Kiinteytettyjen saastuneiden maamassojen loppusijoitusalueen ympäristövaikutuksia on arvioitu yhdessä Vuosaaren täyttömäen laajennuksesta tehdyssä ympäristövaikutusten arviointimenettelylain mukaisessa ympäristövaikutusten arvioinnissa, jonka arviointiselostuksesta Uudenmaan ympäristökeskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon 3.12.1998.

 

Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan YS 497/5.8.1999 kiinteytettävien saastuneiden maiden loppusijoittamiselle.

 

Pilaantuneiden maiden loppusijoitusalueen vesien tarkkailu tapahtuu osana laajempaa Vuosaaren alueen pohja- ja pintavesien yhteistarkkailuohjelman mukaista seurantaa. Uudenmaan ympäristökeskus on hyväksynyt ohjelman 7.2.2002 ja sen viimeisen päivityksen 24.2.2005.

 

Loppusijoitustoiminnalle haetaan 1.4.2000 voimaan tulleen ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. Käytössä olevaa kaatopaikkaa varten on haettava ympäristönsuojeluasetuksen 43 §:n mukaista uutta ympäristölupaa. Hakemus on tullut vireille 19.5.2005 ja sitä on täydennetty 13.6.2006 ja 14.7.2006. Hakemuksen kuulutusaika on 31.7.–29.9.2006. Ympäristöluvasta päättää Uudenmaan ympäristökeskus.

 

Loppusijoitusalue            Pilaantuneen maan loppusijoitusalue on noin 1,5 hehtaaria ja sille läjitetään noin 100 000 m3 kiinteytettyä maata. Viimeistä kiinteytystyötä varten rakennetaan massan valmistuskoneille loppusijoitusalueen viereen noin 2000 m2:n suuruinen väliaikainen kenttä.

 

Loppusijoitusalue sijaitsee laaksopainanteessa ylijäämämaiden täyttöalueen etelärinteen vieressä. Täyttöalueen viimeistelyvaiheessa kiinteytettyjen pilaantuneiden maiden loppusijoitusalue jää täytön vähintään metrin paksuisten maisemointirakenteiden sisään.

 

Loppusijoitusalueen kohdalla kallion pinta on 2–7 metriä maanpinnasta. Kallion päällä on silttistä moreenia, jolle loppusijoituskenttä on perustettu kitkamaa-, murske- ja louhetäytölle. Läjitysalueen pohjarakenteet on rakennettu tavanomaisen jätteen kaatopaikan pohjarakennevaatimusten mukaisesti. Pohjan moreenitiivistyskerroksen päälle on rakennettu salaojitettu murskekerros. Päällimmäisenä eristerakenteena on tiivis asvalttibetoni.

 

Alueen ympärysojat ja loppusijoituskentän pohjarakenteisiin asennetut salaojat keräävät alueen pintavedet ja läjitysalueelta mahdollisesti suotautuvat vedet loppusijoitusalueen yhteyteen rakennettuun tasausaltaaseen, josta ne johdetaan jätevesiviemäriin.

 

Läjitysalueen ja täyttömäen väliin on rakennettu louhetukipenger ja mineraalinen tiivistyskerros.

 

Toiminnan kuvaus          Kiinteytettäväksi ja loppusijoitettavaksi otetaan vastaan maita, joista voidaan kiinteyttämällä valmistaa kaatopaikkakelpoista massaa. Käsittelyyn tuotava maa-aines on pääasiassa epäorgaanisilla haitta-aineilla voimakkaasti pilaantunutta, ja se on peräisin suoraan Helsingin kaupungin alueen rakennustyömailta tai rakennusviraston hallinnoimilta välivarastointikentiltä. Kaivumaat seulotaan ja niiden soveltuvuus kiinteytysprosessiin sekä haitta-ainepitoisuudet ja haitta-aineyhdisteiden ominaisuudet tutkitaan ennen alueelle tuomista. Massoille tehdään kiinteytettävästä maa-aineserästä riittävästi ennakkokokeita, joilla etsitään sopiva sideainekoostumus, jolla kiinteytysmassan laatuvaatimukset täyttyvät.

 

Vastaanotetut, homogenisoidut maat sekä tarvittavat side- ja lisäaineet sekoitetaan alueella toimivalla siirrettävällä sekoituslaitteistolla. Käytettävä menetelmä on sementtistabilointi, bitumistabilonti tai vastaava. Side- ja lisäaineiden kanssa sekoitettu maa-aines muodostaa massan, johon haitta-aineet sitoutuvat maapartikkeleihin ja niiden leviäminen estyy. Lisäksi kiinteytys pienentää maa-aineksen vedenläpäisevyyttä. Valmis massa tiivistetään alueelle, missä se kiinteytyy monoliittiseksi rakenteeksi. Kiinteytyneen massan puristuslujuus on vähintään
1 MN/m2 ja sen vedenläpäisevyys vähintään K< 1x 10-8 m/s.

 

Käsittelyjakson pituus on yleensä 1–6 viikkoa. Alueella läjitetään käsiteltäviä maita lyhytaikaisesti.

 

Kiinteytys- ja loppusijoitustoiminta on alkanut vuonna 2000, ja viimeinen kiinteytystyö tehtäneen vuonna 2009. Loppusijoitusalueen viimeistely ja maisemointi valmistunee vuonna 2011. Tällä hetkellä loppusijoitusalueelle on kiinteytetty vuosina 2000–2002, 2004 ja 2006 yhteensä 60 000 m3 pilaantuneita maita. Pohja-, tiivistys- ja täyttötyöt on tehty ympäristöluvan mukaisesti ja valvottuna, ja niiden vuosiraportit on toimitettu ympäristöviranomaisille. VTT on toiminut riippumattomana laaduntarkkailijana.

 

Loppusijoitusalueen pintaan on suunniteltu eristys- ja suojarakenne, jonka Uudenmaan ympäristökeskus on hyväksynyt ympäristöluvassa. Rakenne koostuu vähintään metrin pintakerroksesta (täyttömäen maisemointirakenne), yli 0,3 metrin, esimerkiksi sorasta tehdystä kuivatuskerroksesta ja 2x40 mm:n tiiviistä asvalttikerroksesta (K<1x10-11 m/s). Lupahakemuksessa on esitetty tiivistyskerrokseen vaihtoehdoksi rakentamisaikana käytettävissä olevia materiaaleja, joiden vedenläpäisevyys vastaa 0,5 metrin kerrosta, jonka k< 1 x 10-9 m/s ja jonka muodonmuutos on asvalttikerroksen kaltainen.

 

Päästöt ympäristöön       Kiinteytystyötä tehdään vuosittain noin 1–6 viikon ajan. Liikennemäärät eivät eroa Vuosaaren sataman rakentamistyön liikenteestä. Maanantaista perjantaihin kello 7–20 tapahtuvan toiminnan aiheuttaman melun ja tärinän vaikutukset arvioidaan vähäisiksi, koska etäisyys lähimpään asutukseen on 700 metriä.

 

Pilaantuneiden maiden vähäisestä välivarastoinnista ja käsittelystä alueella aiheutuvien päästöjen arvioidaan olevan vähäisiä, koska alueelle ei vastaanoteta merkittävästi haihtuvia yhdisteitä (VOC) sisältäviä massoja ja pölyäminen estetään maa-ainesta kostuttamalla.

 

Loppusijoitusalueen tiiviit pinta- ja pohjarakenteet sekä kiinteytetyn materiaalin alhainen vedenläpäisevyys vähentävät terveys- ja ympäristövaikutuksia. Täyttöalueella pilaantuneet maat peitetään paksujen tiivistys- ja suojakerrosten alle, joten altistuminen pilaantuneelle maalle työn valmistuttua on erittäin epätodennäköistä.

 


Riskitekijäksi jää suotoveden mukana tapahtuva haitta-aineiden leviäminen ja siihen liittyvä pohjaveden likaantuminen. Likaantumisriskiä pienennetään ohjaamalla loppusijoituskentän ympärysojilla alueen ulkopuoliset valumavedet kenttäalueen ulkopuolelle ja keräämällä kenttäalueen mahdolliset valumavedet, kiinteytyksen aikaiset ja kiinteytyneestä massiivirakenteesta kentän pohjarakenteen tiivistyskerroksen läpi mahdollisesti suotautuvat vedet tasausaltaaseen, josta ne laaduntarkkailun jälkeen johdetaan jätevedenpuhdistamolle.

 

Suotovesien laatu           Vuosaaren pilaantuneiden maiden kiinteytysalue kuuluu osana vesien yhteistarkkailualueeseen, jonka kohteena on kahdeksan osa-aluetta: Kivihiilen varmuusvarasto, Vuosaaren suljettu yhdyskuntajätteen kaatopaikka, Vuosaaren täyttömäki, Golfkentän alue, kivihiilivoimalaitosten pohjatuhkan välivarastointialue, kivihiilivoimalaitosten sivutuotteiden välivarastointialue, saastuneen maan välivarastointialue ja saastuneen maan loppusijoitusalue.

 

Suotoveden ominaisuuksia sekä vaikutuksia seurataan hyväksytyn tarkkailuohjelman mukaisesti kahdesta suotoveden näytepisteestä otetusta vedestä. Tuloksissa ei ole havaittu muuttuvaa trendiä havaintoaikana. Talousvesinormin mukaiset pitoisuudet ylittyivät vain alumiinin, mangaanin ja PAH-yhdisteiden osalta.

 

Suotovesillä ei ole havaittu vaikutuksia pohja- ja pintavesien raskasmetallipitoisuuksiin. Yhteistarkkailualueella näkyy sen sijaan kivihiilen varmuusvaraston ja kaatopaikan ympärillä pohjaveden laadun heikkenemistä.

 

Lausunto ympäristölupahakemuksesta

 

Ympäristölautakunta puoltaa rakennusviraston ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, jos asian käsittelyssä hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi otetaan huomioon seuraavassa esitetyt näkökohdat:

 

Viimeistä kiinteytystyötä varten perustettavan väliaikaisen kentän rakenteet on suunniteltava ja rakennettava niin, ettei pilaantuneiden massojen käsittelystä tai mahdollisesta välivarastonnista aiheudu alueen pohjamaan pilaantumista. Lisätoiminta-alueen maaperästä on kentän purkamisen jälkeen tutkittava haitta-aineet, joilla alueella käsitellyt massat olivat pilaantuneet ja alue kunnostettava tarvittaessa. Jos kenttärakenne jätetään osaksi täyttömäen pohjaa, on sen puhtaus ja soveltuvuus pohjarakenteeksi selvitettävä.

 

Loppusijoitusalueen pintaeristyksen materiaalien ja rakenteiden suunnitelmanmukaisuuden todentaminen samoin kuin menettely poikkeamistilanteissa on toteutettava Uudenmaan ympäristökeskukselle esitettävän, hyväksytyn laadunvalvontasuunnitelman mukaisesti. Laadunvalvontasuunnitelma tulee toimittaa myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

 

Ulkopuolisten pääsy käsittely-, loppusijoitus- ja vedenkäsittelyalueille tulee estää aitaamalla em. alueet. Aidat ja tieto pilaantuneen maan tai veden käsittelystä tulee olla alueella, kunnes käsittelyalueet on purettu tai peitetty, loppusijoitusalueen eristyskerros peitetty ja vedenkäsittelytarve loppunut.

 

Rakentamisen jälkeen loppusijoitusalueen tilaa ja rakenteiden kuntoa seurataan säännöllisesti ja riittävän kauan. Suotovesien laatua tulee seurata edelleenkin olemassa olevan, hyväksytyn vesien tarkkailuohjelman mukaisesti. Valvonnasta ja tarkkailusta on laadittava asianmukaiset raportit, jotka toimitetaan myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

 

Seuranta- ja tarkkailuraportit sekä ilmoitukset töiden aloittamisesta, keskeytyksistä, lopettamisesta ja olennaisesta muuttamisesta tulee toimittaa kirjallisesti Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (28.8.2006) mm. seuraavaa:

 

Selostus                            Loppusijoitusalue sijaitsee Vuosaaren vanhan täyttömäen eteläosassa Laivanrakentajantien ja Tryvikintien pohjoispuolella kiinteistöllä

091-417-0004-0031. Loppusijoitusalueen länsipuolella on Vuosaaren vanha kaatopaikka, eteläpuolella kivihiilen varmuusvarasto ja maakaasuvoimalaitos. Alueen kaakkoispuolella sijaitsee rakenteilla oleva Vuosaaren satama-alue, jonka satamatie ja -rautatie tulevat kulkemaan alueen itäpuolella.

 

Loppusijoitusaluetta lähinnä sijaitseva rakennus on Helsingin Energian Vuosaaren maakaasuvoimalaitos, joka sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä alueesta etelään. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat 700 metriä alueesta lounaaseen, lähin päiväkoti 1,3–1,5 kilometrin etäisyydellä ja lähimmät koulut 1,7-2,0 kilometrin etäisyydellä. Lähin häiriintyvä luontokohde, Porvarinlahti–Mustavuori–Labbacka sijaitsee noin 800 metrin etäisyydellä, Vuosaaren täyttömäen pohjoispuolella.

 

Loppusijoitusalueen maan omistaa Helsingin kaupunki. Alueen pinta-ala on noin 15 000 m2.

 

Ympäristölupahakemus

 

Ympäristölupahakemus koskee toimintaa, jossa rakennusvirasto käsittelee ja loppusijoittaa Helsingin alueen pilaantuneita maa-aineksia. Pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan alueelle rakennusviraston hallinnoimilta pilaantuneiden maa-ainesten välivarastointialueilta.

 

Hakemuksen mukaan loppusijoitettavat maa-ainekset ovat pilaantuneet pääasiassa epäorgaanisilla haitta-aineilla, mutta voivat sisältää myös mineraaliöljyä, bensiini-, PAH- ja PCB-yhdisteitä tai muita haitta-aineita. Perusperiaatteena on, että vastaanotettavat maat ovat tavanomaisiksi jätteiksi luokiteltavia ja että maiden on täytettävä tavanomaisen jätteen kaatopaikkaluokalle B1b asetetut kelpoisuusvaatimukset. Epäorgaanisten haitta-ainepitoisuuksien perusteella maat voivat lisäksi olla ongelmajätteiksi luokiteltavia, jos maat tai maista valmistettu massa täyttää vaarallisen jätteen sijoittamisesta tavanomaisen jätteen kaatopaikalle annetut kelpoisuusehdot. Alueelle tulevista massoista vaaditaan kattavat lähtötiedot sekä lisäksi suoritetaan laadunvarmistus.

 

Maa-ainekset käsitellään kiinteytysmenetelmällä siten, että niistä ei ole vaaraa tai haittaa ihmisille tai ympäristölle. Menetelmänä käytetään joko sementti- tai bitumikiinteytystä tai vastaavaa. Kiinteytys tehdään alueella siirrettävällä sekoituslaitteistolla, vuotuinen toiminta-aika on touko-lokakuu.

 

Vuoteen 2005 mennessä alueelle on sijoitettu yhteensä noin 87 000 tonnia eli noin 54 000 m3 kiinteytettyjä massoja. Kiinteytystoiminta alueella jatkuu vuoteen 2009 saakka, jolloin kiinteytetyn massan lopullinen määrä on noin 100 000 m3. Lopputuloksena kiinteytetty massa on osa täyttömäkeä.

 

Kaavatilanne                    Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty virkistysalueeksi, jolle saa rakentaa tarpeellisia yhdyskuntateknisen huollon tiloja. Alueella on 25.1.2002 voimaan tullut asemakaava 10640. Kaavassa täyttömäen alue on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL) ja loppusijoitusalue on merkitty alueen osaksi (e-mm), jolle saa sijoittaa kiinteytettyjä saastuneita maamassoja.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että hakemuksen mukainen rakennusviraston toiminta soveltuu Vuosaaren täyttömäen yhteyteen voimassaolevan asemakaavan käyttötarkoituksen, alueella tällä hetkellä olevien muiden toimintojen sekä liikenneyhteyksien kannalta hyvin.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista mikäli lupa myönnetään.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa ympäristöluvan myöntämistä rakennusviraston pilaantuneen maan loppusijoitusalueelle.

 

Ryj viittaa saatuihin lausuntoihin.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee lähettää Uudenmaan ympäristökeskukselle HKR-Ympäristötuotannon ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa ympäristölupahakemuksen hyväksymistä ehdolla, että asian käsittelyssä otetaan huomioon hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi seuraavat näkökohdat:

 

Viimeistä kiinteytystyötä varten perustettavan väliaikaisen kentän rakenteet tulisi suunnitella ja rakentaa niin, ettei pilaantuneiden massojen käsittelystä tai mahdollisesta välivarastonnista aiheudu alueen pohjamaan pilaantumista. Lisätoiminta-alueen maaperästä tulisi kentän purkamisen jälkeen tutkia haitta-aineet, joilla alueella käsitellyt massat olivat pilaantuneet ja alue tulisi kunnostaa tarvittaessa. Mikäli kenttärakenne jätetään osaksi täyttömäen pohjaa, tulisi sen puhtaus ja soveltuvuus pohjarakenteeksi selvittää.

 

Loppusijoitusalueen pintaeristyksen materiaalien ja rakenteiden suunnitelmanmukaisuuden todentaminen samoin kuin menettely poikkeamistilanteissa tulisi toteuttaa laadunvalvontasuunnitelman mukaisesti. Laadunvalvontasuunnitelma tulisi toimittaa myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

 

Ulkopuolisten pääsy käsittely-, loppusijoitus- ja vedenkäsittelyalueille tulisi estää aitaamalla em. alueet. Aidat ja tieto pilaantuneen maan tai veden käsittelystä tulisi olla alueella, kunnes käsittelyalueet on purettu tai peitetty, loppusijoitusalueen eristyskerros peitetty ja vedenkäsittelytarve loppunut.

 

Rakentamisen jälkeen loppusijoitusalueen tilaa ja rakenteiden kuntoa tulisi seurata säännöllisesti ja riittävän kauan. Suotovesien laatua tulisi seurata vesien tarkkailuohjelman mukaisesti. Valvonnasta ja tarkkailusta tulisi laatia asianmukaiset raportit, jotka toimittaisiin myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

 

Seuranta- ja tarkkailuraportit sekä ilmoitukset töiden aloittamisesta, keskeytyksistä, lopettamisesta ja olennaisesta muuttamisesta tulisi toimittaa Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kuulutus

 

Liite 2

Sijaintikartta

 

 

 

 


4

LAUSUNTO LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTOLLE OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2006-1767

 

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto pyytää lausuntoa Oy Shell Ab Ilmailun Helsinki-Malmin lentoaseman lentopetrolin ja lentobensiinin varaston ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. Lausunto pyydetään toimittamaan ympäristölupavirastoon 22.9.2006 mennessä.

 

Ympäristölupahakemuksen mukainen toiminta tapahtuu Helsinki-Malmin lentokenttäalueella sen kaakkoisosassa. Alueen omistaa Helsingin kaupunki, joka on vuokrannut sen Ilmailulaitokselle, joka on edelleen tehnyt sopimuksen alueen käytöstä Oy Shell Ab:n kanssa.

 

Varastolla puretaan, varastoidaan ja lastataan lentopetrolia ja lentobensiiniä tankkausautoihin edelleen lentokoneisiin toimitettavaksi. Lisäksi lentobensiiniä voidaan tankata itsepalveluna pienkoneisiin erillisen tankkauspisteen kautta. Tarvittaessa varastointiin käytetään lisäksi tankkausautoja. Varaston läpi virtaa vuodessa noin 690 000 litraa lentopetrolia ja noin 580 000 litraa lentobensiiniä.

 

./.                   Tiedoksiantokuulutus on liitteenä 1.

 

Ympäristölautakunta lausuu (29.8.2006) mm. seuraavaa:

 

Varastolla puretaan, varastoidaan ja tankataan lentopetrolia (JET A-1) ja lentobensiiniä (100LL) tankkausautoihin edelleen lentokoneisiin toimitettavaksi. Lisäksi lentobensiiniä voidaan tankata itsepalveluna pienkoneisiin erillisen tankkauspisteen kautta. Varastosäiliöt ovat 30 m3
(JET A-1) ja 25 m3 (100LL). Tarvittaessa varastointiin käytetään lisäksi tankkausautoja (lentopetroli 11 m3 ja 10 m3, lentobensiini 2 x 2,8 m3). Tankkausautot huolletaan ja pestään piha-alueella.

 

Varaston läpi virtaa vuodessa noin 690 000 litraa lentopetrolia ja noin 580 000 litraa lentobensiiniä. Varastolle tuodaan 28 kuormaa lentopetrolia ja noin 30 kuormaa lentobensiiniä vuodessa. Normaalitoiminnassa varastoalueelta vapautuu vain vähäisiä määriä VOC-päästöjä ilmaan (noin 0,678 t/a).

 


Rakenteet

 

Varastoalue on asfaltoitu ja pinnoitettu HDPE-kalvolla. Varastosäiliöt ovat makaavia kaksivaippaisia standardin SFS 2733 mukaisia säiliöitä. Lisäksi alueella varastoidaan vähäisiä määriä lentomoottoriöljyä, hydrauliikkaöljyä ja polttoaineen jäänestokemikaalia (AL41).

 

Kaikki alueen sade- ja hulevedet ohjautuvat sadevesiviemäriin kahden karkealla soralla täytetyn kaivon kautta. Sadevesiviemäri laskee Longinojaan.

 

Ympäristölautakunnan lausunto

 

Lupahakemuksessa esitettyä alueen sade- ja hulevesien johtamista kahden karkealla soralla täytetyn kaivon kautta sadevesiviemäriin ja edelleen Longinojaan ei voida pitää riittävänä. Alueen halki kulkeva Longinoja laskee Malmin ja Pukinmäen kautta Vantaanjokeen. Puro on merkittävä lohikalojen kutualue, minkä vuoksi siihen on vastikään tehty kalataloudellinen kunnostus, jolla on parannettu kalojen mahdollisuutta nousta puroon. Mahdollisen onnettomuuden myötä päästöt voivat levitä laajalle alueelle ja aiheuttaa merkittävää haittaa puron kalakannoille.

 

Varastoalueella ja tankkausautojen huolto- ja pesualueella pintavedet tulee ohjata hiekanerottimen kautta öljynerotuskaivoon. Öljynerotuskaivon perään tulee asentaa sulkuventtiilillä varustettu näytteenottokaivo. Ympäristön pilaantumisen ennaltaehkäisy edellyttää, että vuodon sattuessa näytteenottokaivossa olevalle sulkuventtiilille on esteetön pääsy kaikissa olosuhteissa. Nopealla sulkuventtiilin sulkemisella voidaan rajata vuodon leviäminen ja vähentää siten ympäristön pilaantumista. Sulkuventtiilikaivon sijainti tulee osoittaa esimerkiksi katoksen pilariin kiinnitettävällä opastekilvellä, jotta kaivo löytyy myös talvella nopeasti talvella lumen ja jään alta. Näytteenottokaivosta jätevedet tulee ohjata jätevesiviemäriin.

 

Suoperäisen maan mahdollisen vajoamisen vuoksi mittarikentän ja täyttöpaikan päällystepintaa tulee tarkkailla erityisen huolellisesti. Mikäli painumista ilmenee, tulee tiivistysmateriaalin tiiviydestä varmistua ja tarvittaessa mittarikenttä ja täyttöpaikka tulee rakentaa kokonaisuudessaan uudelleen.

 

Ympäristölautakunta katsoo, että ympäristölupahakemusasiakirjojen perusteella toiminnalle voidaan myöntää ympäristölupa edellä mainituin ehdoin.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (24.8.2006) mm. seuraavaa:

 

Alueen sijainti ja käyttöhistoria

 

Toiminta tapahtuu Helsinki-Malmin lentokenttäalueella, sen kaakkoisosassa kiinteistöillä 091-418-0004-0058 ja 091-418-007-0228. Alueen omistaa Helsingin kaupunki, joka on vuokrannut lentokenttäalueen Ilmailulaitokselle vuoteen 2034 asti. Ilmailulaitos on edelleen tehnyt sopimuksen Oy Shell Ab Ilmailun kanssa yhtiön lentokentällä sijaitsevan toiminta-alueen käytöstä.

 

Malmin lentokenttä on toiminut alueella 1930-luvulta lähtien. Lentokenttää ylläpitää Ilmailulaitos ja sitä käyttävät muun muassa pienet liikelentokoneet, harrasteilmailijat ja rajavartiolaitos.

 

Alueen kaavatilanne      Yleiskaava 2002:ssa lentokenttäalue on merkitty asuinalueeksi. Alue on Yleiskaava 2002:ssa rajattu suunnittelualueindeksillä, jonka mukaan ”Malmin lentokenttäaluetta käytetään liikennealueena siihen asti, kun korvaava sijaintipaikka tai Malmin lentokentän toimintojen sijoittaminen olemassa oleville kentille ja tukikohtiin on selvitetty”. Yleiskaava 2002:n voimaanpanopäätös ei koske Malmin lentokenttäaluetta, koska sitä koskeva kaavavalitusprosessi on kesken.

 

Alueella on voimassa rakennuskielto, joka on voimassa 23.4.2007 asti.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa määräaikaisen ympäristöluvan myöntämistä Oy Shell Ab Ilmailulle ympäristölupahakemuksesta, joka koskee lentopetrolin ja lentobensiinin varastoa Helsinki-Malmin lentoasemalla. Ympäristöluvan voimassaoloaika tulee olla määräaikainen siihen asti, kun lentotoiminta alueella jatkuu.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että polttonesteiden varastointi ja jakelu alueella liittyvät lentotoimintaan, eivätkä ne itsessään aiheuta haittaa alueen suunnittelulle tai muulle alueiden käytön järjestämiselle. Ympäristöluvassa tulee kuitenkin ottaa huomioon ja tarvittaessa määräyksin ehkäistä toiminnasta johtuva mahdollinen maaperän tai muu ympäristön pilaantuminen, jolla voi olla vaikutusta alueen tulevalle käytölle.

 


Kiinteistölautakunta toteaa (22.8.2006) seuraavaa:

 

Malmin lentokentän polttoainevaraston sade- ja hulevedet ohjataan kahden karkealla soralla täytetyn kaivon kautta sadevesiviemäriin, joka laskee Longinojaan. Myös tankkausautojen pesuvedet ja huolloissa syntyvät mahdolliset pienet öljy- ym. vuodot huuhtoutuvat kaivojen kautta ympäristöön. Alueen itäpuolella noin 400 metrin päässä sijaitsee Tattarisuon vedenhankintaa varten tärkeäksi luokiteltu pohjavesialue.

 

Varastokentän soratäytteiset kaivot eivät estä esim. öljyonnettomuuden yhteydessä öljyn pääsemistä suoraan ympäristöön. Lisäksi kentältä joutuu todennäköisesti jatkuvasti pieniä määriä öljyjä ja pesuaineita Longinojaan. Nämä päästöt saattavat aiheuttaa ojan rantojen ja pohjasedimentin sekä sadevesiviemäreiden ympäristön maaperän pilaantumista pitkän ajan kuluessa. Mahdollisista maaperän puhdistamiskustannuksista vastaa ensisijaisesti pilaaja. Helsingin kaupungille maan-omistajana pilaamisesta vastaa aina alueen vuokralainen eli tässä tapauksessa Ilmailulaitos.

 

Helsingin kaupungin ympäristömääräysten 10 §:n mukaan polttoaineiden tankkaus- ja täyttöpaikat on sijoitettava tai rakennettava siten, että kemikaalit eivät pääse vahinkotilanteessa viemäriin. Lisäksi määräysten 7 §:ssä todetaan, että ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden ammattimainen ja muu vastaava usein toistuva pesu on pesuaineiden laadusta riippumatta sallittu ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta vedet johdetaan hiekan- ja öljynerotus-kaivon kautta jätevesiviemäriin.

 

Kiinteistölautakunta puoltaa ympäristöluvan antamista, mikäli toiminnassa noudatetaan Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä ja kemikaalipäästöt sadevesiviemäriin ja maaperään estetään.

 

Pelastuslaitos ilmoittaa (22.8.2006) seuraavaa:

 

Ympäristölupahakemuksen kohteena oleva Oy Shell Ab Ilmailun polttoainevarasto sijaitsee Helsinki-Malmin lentoaseman varsinaisella kenttäalueella. Polttoainevarastotoimintaa on harjoitettua alueella vuosikymmeniä ja myös nykyisellä paikalla oleva Oy Shell Ab Ilmailun toimipiste on ollut pitkään käytössä.

 


Oy Shell Ab Ilmailun Helsinki-Malmin lentoaseman lentopetrolin ja lentobensiinin varastolla on suoritettu palotarkastus 16.8.2006 ympäristölupahakemuksen asiakirjoihin tutustumisen jälkeen. Tarkastuksella kiinnitettiin erityistä huomiota hakemuksessa mainittujen piha-alueen kaivojen sijaintiin ja toimintatapaan.

 

Pelastuslaitos toteaa, että polttoainevaraston piha-alueen sade- ja hulevedet tulisi viemäröidä asianmukaisesti erottimien kautta ja viemäri tulisi varustaa onnettomuus- tai häiriötilanteen varalta sulkuventtiilikaivolla. Mikäli polttoainevaraston toimintaa jatketaan nykyisessä laajuudessa, tulisi pelastuslaitoksen näkemyksen mukaan polttoainevaraston yhteydessä olla nykyistä laajemmat ja lukittavissa olevat varastotilat.

 

Ryj viittaa saatuihin lausuntoihin.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee lähettää Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle Oy Shell Ab Ilmailun ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa määräaikaisen ympäristöluvan myöntämistä Oy Shell Ab Ilmailulle siihen asti, kun lentotoiminta alueella jatkuu.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että polttoainevaraston piha-alueen sade- ja hulevedet tulisi viemäröidä asianmukaisesti erottimien kautta ja viemäri tulisi varustaa onnettomuus- tai häiriötilanteen varalta sulkuventtiilikaivolla. Mikäli polttoainevaraston toimintaa jatketaan nykyisessä laajuudessa, polttoainevaraston yhteydessä tulisi olla nykyistä laajemmat ja lukittavissa olevat varastotilat.

 

Toiminnasta johtuva mahdollinen maaperän tai muu ympäristön pilaantuminen, jolla voi olla vaikutusta alueen tulevalle käytölle, tulee ottaa huomioon ja tarvittaessa määräyksin ehkäistä. Kemikaalipäästöt sadevesiviemäriin ja maaperään tulee estää.

 

Toiminnassa tulee lisäksi noudattaa Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä.

 


Kirje Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, pelastuslaitokselle sekä kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITE

Tiedoksiantokuulutus

 

 

 

 


1

JÄSENEN NIMEÄMINEN HELSINGIN SOKEAINTALO-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN VUOSIKSI 2007-2009

 

Khs 2006-1805

 

Helsingin Sokeaintalo-Säätiö toteaa (15.8.2006), että säätiön sääntöjen mukaan säätiön asioita hoitaa ja edustaa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallitus valitaan siten, että Näkövammaisten keskusliitto ry valitsee kaksi jäsentä, Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry yhden jäsenen ja Helsingin kaupungilla on oikeus valita kaksi jäsentä.

 

Säätiö pyytää kaupunkia nimeämään kaksi hallituksen jäsentä säätiön hallitukseen toimikaudelle 2007 - 2009.

 

Stj toteaa, että Helsingin Sokeaintalo-Säätiön tarkoituksena on ensisijaisesti helsinkiläisten näkövammaisten ja heidän perheidensä elinehtojen helpottaminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hankkimalla ja vuokraamalla edullisia näkövammaisille sopivia asuntoja, työhuoneita ja kokoushuoneita sekä muilla heidän hyvinvointiaan edistävillä toimenpiteillä. Säätiö huolehtii asuntojen kunnossapitämisestä ja parantamisesta.

 

Säätiön hallitus valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen perusrungon muodostavat näkövammaisten omien järjestöjen edustajat, minkä lisäksi Helsingin kaupungilla on oikeus valita kaksi jäsentä. 

 

Sosiaali- ja terveystoimen toimialalla on yhteensä lähes 20 sellaista yhdistystä, säätiötä tai yhtiötä, joiden hallintoelimiin kaupunki on nimennyt edustajansa. Syyt nimeämiseen ovat eri aikoina ja eri yhteisöissä vaihdelleet. Sosiaali- ja terveystoimen johdon yhteinen ryhmä, joka on arvioinut edustajien nimeämistä em. yhteisöihin, ei pitänyt tarkoituksenmukaisena virkamiesedustajan nimeämistä Sokeaintalo-Säätiön hallitukseen. Khs on aikaisemmin kuluvan vuoden aikana jo muutaman kerran päättänyt luopua virkamiesedustajien nimeämisestä.

 

Päättyneellä toimikaudella Helsingin Sokeaintalo-Säätiön hallituksessa ovat olleet virkamiehistä nimettynä jäsenenä hallintopäällikkö Leena Rautakorpi terveyskeskuksesta sekä luottamushenkilöistä nimettynä jäsenenä Marjo Tuomikoski-Runn.

 


STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee nimetä kaupungin edustajaksi Helsingin Sokeaintalo-Säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2007 - 2009

 

-

 

Pöytäkirjanote Helsingin Sokeaintalo-Säätiölle, kaupungin edustajaksi nimetylle, sosiaalilautakunnalle ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

 

 

 


2

VT LAURA RÄDYN TOIVOMUSPONSI: ASUNNOTTOMIEN PALVELUKESKUKSEN NAAPURUSTOYHTEISTYÖ

 

Khs 2006-1440

 

Stj ilmoittaa, että hyväksyessään 31.5.2006 asunnottomien palvelukeskuksen, Hietaniemenkatu 5 b asuntolarakennuksen, peruskorjauksen hankesuunnitelman Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

4                    "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että hyväksyessään asunnottomien palvelukeskuksen sijoittamisen Hietaniemenkatu 5:een, aloitetaan alueella tiivis naapurustoyhteistyö. Kaupunginvaltuusto edellyttää lisäksi sosiaaliviraston laativan asunnottomien palvelukeskuksen käyttöönottosuunnitelman yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.” (Laura Räty, äänin 48 – 0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Sosiaalilautakunta toteaa (22.8.2006), että sosiaalivirastolla ja sen yhteistyöjärjestöillä on kokemusta naapurustoyhteistyöstä. Sosiaalivirasto ja Diakonissalaitos ovat sopineet laativansa yhdessä asunnottomien palvelukeskuksen käyttöönottosuunnitelman naapurustoyhteistyön osalta. Tarkoituksena on järjestää naapurustolle säännöllisesti tiedotustilaisuuksia sekä keskustelu- ja palautetilaisuuksia. Naapuruusyhteistyötä varten nimetään yhdyshenkilö. Ympäristötyö kohdistuu palvelukeskuksen lähialueeseen ja yhteistyöhön asukkaiden, päiväkodin ja yrittäjien kanssa.

 

Diakonissalaitoksella on kokemusta lähiympäristölle koituvien riskien hallitsemisesta Munkkisaaren palvelukeskuksen ympäristössä. Se on kehittänyt ympäristötyön toimintamallin, jonka keskeisiä elementtejä ovat säännöllinen vuorovaikutus, reaaliaikainen palautejärjestelmä, jalkautuva työote ja yhteistyö lähipoliisin kanssa. Diakonissalaitos on hakenut Raha-automaattiyhdistykseltä avustusta palkatakseen suunnitteluhenkilöstöä kehittämään ja luomaan naapurustoyhteistyön mallia.

 


STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 31.5.2006 hyväksymän toivomusponnen (Laura Räty) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Laura Räty) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Laura Rädylle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

 

 

 


3

VT LAURA RÄDYN TOIVOMUSPONSI: ASUMISEN PALVELUKETJUJA KEHITETTÄVÄ

 

Khs 2006-1439

 

Stj ilmoittaa, että hyväksyessään 31.5.2006 asunnottomien palvelukeskuksen, Hietaniemenkatu 5 b asuntolarakennuksen, peruskorjauksen hankesuunnitelman Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

3                    "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että sosiaalivirasto kehittää paremmin toimivia ja kohdentuvia asumisen palveluketjuja. Toimiva eteneminen asumisuralla luo kiertoa asuntoloissa ja tukiasunnoissa. Näin vapautuva muu palvelutarjonta keventää ensisuojan käytön tarvetta.” (Laura Räty, äänin 67 – 1)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Sosiaalilautakunta toteaa (22.8.2006), että Helsingin sosiaaliviraston asunnottomien sosiaalipalvelut vastaa asunnottomien helsinkiläisten sosiaalipalveluista. Järjestettäviä sosiaalipalveluja ovat toimeentulotuki, päihdehuolto, vammais- ja vanhustenhuolto, päiväkeskustoiminta ja asunnottomien asumispalvelut. Sosiaaliviraston tehtävänä on järjestää asunnottomille sekä tilapäistä asumista (asuntola-asuminen) että asumispalveluita palvelu- ja tukiasunnoissa, joissa henkilön itsenäistä asumista tai siirtymistä itsenäiseen asumiseen tuetaan sosiaalityöllä ja muilla sosiaalipalveluilla. Tuki- ja palveluasumista järjestetään omana toimintana ja ostopalveluna tarpeen mukaan. Lisäksi asunnottomien sosiaalipalveluilla on välivuokrattavana yli 2000 pienasuntoa, joita vuokrataan tukiasunnoissa ja muissa asunnottomien yksiköissä asuneille, joilla tuen tarve on vähentynyt.

 

Asunnottomien sosiaalipalvelujen painopisteasiakkaina ovat vuosia olleet elämänmuutosta haluavat asiakkaat. Heille kehitetty porrasteinen asumismalli on osoittautunut toimivaksi. Tänä päivänä tälle asiakaskunnalle löytyy suhteellisen helposti asumispalveluita eriasteisesti tuetuista asumispalveluista yksiöihin. Vuosittain tukiasuntoihin tai -koteihin sijoitetaan n. 300 asukasta. Tukiasunnoista siirtyy pienasuntoihin n. 200 ja kaupungin vuokra-asuntoihin tai vanhusten asuntoihin n. 100 henkilöä vuodessa.

 

Valtaosa pääkaupungin asunnottomista ei selviydy asumisestaan ilman asumisen tukea. Asiakkaille tyypillisiä sosiaalisia ongelmia ovat

päihde-, mielenterveys- ja ihmissuhdeongelmat, velkaantuminen sekä yleinen avuttomuus ja kyvyttömyys selvitä arkielämässä. Tämän asiakasryhmän asuminen järjestetään nykyisin ensisuojassa, asuntoloissa, palveluasumisyksikössä tai päihdehuollon asumispalveluissa.

 

Painopisteasiakkaiksi on sovittu syrjäytyneimmät päihteitä käyttävät asiakkaat, joiden asumispalveluihin ei ole viime vuosina kiinnitetty riittävää huomiota. Tavoitteena on luoda oma uusi malli ko. asiakasryhmän palveluiden parantamiseksi.

 

Tulevaisuudessa asunnottomuuden vähentäminen, jolla kevennetään myös ensisuojan käyttöä, keskittyy eritasoisesti tuettujen yksiköiden luomiseen. Ensisuojan tarkoitus on olla vastaanottoasuntola, jossa yövytään akuutissa tilanteessa. Tällä hetkellä ensisuojaan on jäänyt joukko syrjäytyneitä, pysyviä asukkaita. Tavoitteena on pysyvien asumisratkaisujen löytäminen tälle asiakasryhmälle ja asiakkaiden kiinnittyminen näihin asumispalveluihin pitkäjänteisellä työotteella. 

 

Asumisen ja toimeentulon turvaaminen on edellytys muulle sosiaaliselle kuntoutumiselle. Asunnottomien toimintaedellytyksiä parannetaan monin eri keinoin, kuten sosiaali- ja päihdetyön ja muiden erilaisten kuntouttavien ja työllistämistoimenpiteiden avulla. Toiminnan tavoitteena on tukea asiakasta selviytymään itsenäisesti ja vähentää riippuvuutta palveluista. Syrjäytyneimpien asiakkaiden kohdalla korostuu suunnitelmallinen sosiaalityö, joka perustuu selkeisiin palveluketjuihin ja -verkostoihin.

 

Sosiaalivirasto etsii uusia innovatiivisia työtapoja, jotka auttavat asiakkaita lisäämään omaa elämänhallintaa. Sosiaalivirastossa käyttöön otettu lähityön työmalli soveltuu erinomaisesti vaikeasti syrjäytyneiden moniongelmaisten sosiaalityöhön. Sen avulla voidaan parantaa asiakkaiden elämän laatua. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan yhdessä laatiman sosiaalityön suunnitelman tavoitteena on määritellä asiakkaan yksilölliset palvelutarpeet ja löytää asiakkaalle parhaiten sopivat palvelut ja selviytymistä auttava tuki. Suunnitelman toteuttamisessa asiakasta auttaa ja tukee lähityön sosiaaliohjaaja.

 

Sosiaalivirastossa tehdään pitkänaikavälin suunnitelma asunnottomien asumispalveluiden ja asumisen tukipalveluiden kehittämiseksi ja parantamiseksi kustannustehokkaasti. Suunnitelmassa pyritään ennakoimaan tulevia haasteita. Suunnitelman pohjalta tehdään esitys siitä, millaisia palveluita asunnottomille tulevaisuudessa tuotetaan omana palveluna ja ostetaan ostopalveluna.

 

Suunnitelmassa tullaan keskittymään heikoimmassa asemassa olevien asunnottomien asumisratkaisujen löytämiseen, jotta heidän elämänlaatuaan saadaan parannettua riittävillä ja laadukkailla asumispalveluilla. Samalla pyritään etsimään uusia innovatiivisia työtapoja, jotka auttavat heikoimmassa asemassa olevia asunnottomia lisäämään omaa elämänhallintaa.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 31.5.2006 hyväksymän toivomusponnen (Laura Räty) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Laura Räty) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Laura Rädylle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

 

 

 


4

VT SIRPA PUHAKAN TOIVOMUSPONSI: ASUNNOTTOMIEN PALVELUKESKUKSEN HENKILÖSTÖMITOITUS

 

Khs 2006-1444

 

Stj ilmoittaa, että hyväksyessään 31.5.2006 asunnottomien palvelukeskuksen, Hietaniemenkatu 5 b asuntolarakennuksen, peruskorjauksen hankesuunnitelman Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

7                    "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Hietaniemenkatu 5 b asunnottomien palvelukeskuksen henkilöstömitoitus vastaa vaativan ja jalkautuvan sosiaalityön tarvetta.” (Sirpa Puhakka, äänin 52 – 0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Sosiaalilautakunta toteaa (22.8.2006), että sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton yhteisessä päihdepalvelujen laatusuosituksissa annetaan yleisiä suuntaviivoja päihdepalvelujen suunnittelusta ja järjestämisestä.  Henkilöstömitoituksesta laatusuosituksissa todetaan, että päivystys- ja päihtyneiden palveluissa (ensisuojat) työvuorot ja henkilöstömitoitus järjestetään siten, että toimintayksikössä on aina vähintään kaksi työntekijää.

 

Pääkaupunkiseudun asunnottomuuden vähentämisohjelman osapuolet ovat sopineet, että Stakes ja kunnat laativat ensisuojien, asuntoloiden ja palvelukeskusten asuttavuutta koskevat laatusuositukset. Työryhmä esityksen tulee valmistua vuoden 2006 loppuun mennessä. Laatusuosituksissa annetaan suosituksia mm. henkilöstömitoituksesta ja henkilöstön pätevyysvaatimuksista. Valmistuvia suosituksia tullaan hyödyntämään, kun lasketaan Hietaniemenkatu 5 palvelukeskuksen henkilöstömäärää.

 

Palvelukeskuksen asiakkaat ovat päihtyneitä ja syrjäytyneitä. Henkilöstösuunnitelmaa tehtäessä tullaan huomioimaan ympäristötyön vaatimat resurssit ja vaativan asiakaskunnan edellyttämä runsas tuen tarve.

 

Hietaniemenkatu 5 palvelukeskukseen tulee 60 paikkaa ensisuojaan ja 54 paikkaa asumisyksikköön. Lisäksi päiväkeskuksessa asioi n. 100 asiakasta päivässä.

 

Päiväkeskuksen asiakasmäärässä ei tule muutoksia nykyiseen, joten päiväkeskuksen toiminnan osalta henkilöstömitoitus on riittävä. Ensisuojan paikkamäärän kasvun, uuden asumisyksikön ja ympäristötyön osalta tarvitaan henkilöstön lisäystä. Henkilöstösuunnitelma tehdään alkuvuonna 2007 ja sisällytetään vuoden 2008 talousarvioesitykseen.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 31.5.2006 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Puhakka) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Sirpa Puhakka) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sirpa Puhakalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

 

 

 


5

VT TERHI MÄEN TOIVOMUSPONSI: ASUNNOTTOMIEN PALVELUKESKUKSEN HENKILÖKUNNAN JALKAUTUMINEN

 

Khs 2006-1438

 

Stj ilmoittaa, että hyväksyessään 31.5.2006 asunnottomien palvelukeskuksen, Hietaniemenkatu 5 b asuntolarakennuksen, peruskorjauksen hankesuunnitelman Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

2                    "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että palvelukeskuksen henkilöstömitoituksessa huomioidaan henkilöstön määrä siten, että mahdollistetaan päivittäinen jalkautuminen palvelukeskuksen ulkopuolelle. Mitoituksessa on huomioitava sekä tarve kerätä kaikki päihteisiin viittaava alueen ympäristöstä pois että asiakasohjaus palvelukeskukseen ja sieltä pois.” (Terhi Mäki, äänin 63 – 0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Sosiaalilautakunta toteaa (22.8.2006), että Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton yhteisissä päihdepalvelujen laatusuosituksissa annetaan yleisiä suuntaviivoja päihdepalvelujen suunnittelusta ja järjestämisestä.  Henkilöstömitoituksesta laatusuosituksissa todetaan, että päivystys- ja päihtyneiden palveluissa (ensisuojat) työvuorot ja henkilöstömitoitus järjestetään siten, että toimintayksikössä on aina vähintään kaksi työntekijää.

 

Pääkaupunkiseudun asunnottomuuden vähentämisohjelman osapuolet ovat sopineet, että Stakes ja kunnat laativat ensisuojien, asuntoloiden ja palvelukeskusten asuttavuutta koskevat laatusuositukset. Työryhmä esityksen tulee valmistua vuoden 2006 loppuun mennessä. Laatusuosituksissa annetaan suosituksia mm. henkilöstömitoituksesta ja henkilöstön pätevyysvaatimuksista. Valmistuvia suosituksia tullaan hyödyntämään, kun suunnitellaan Hietaniemenkatu 5 palvelukeskuksen henkilöstömäärää.

 

Palvelukeskuksen asiakkaat ovat päihtyneitä ja syrjäytyneitä. Henkilöstösuunnitelmaa tehtäessä otetaan huomioon ympäristötyön vaatimat resurssit. Ympäristötyöntekijöitä tulee olla useampia, jotta heillä on mahdollisuus kerätä pois kaikki päihteisiin viittaava, hoitaa asiakasohjausta palvelukeskuksen ulkopuolella ja tehdä yhteistyötä naapuruston kanssa.

 

Hietaniemenkatu 5 palvelukeskukseen tulee 60 paikkaa ensisuojaan ja 54 paikkaa asumisyksikköön. Lisäksi päiväkeskuksessa asioi n. 100 asiakasta päivässä.

 

Päiväkeskuksen asiakasmäärässä ei tule muutoksia nykyiseen, joten päiväkeskuksen toiminnan osalta henkilöstömitoitus on riittävä. Ensisuojan paikkamäärän kasvun, uuden asumisyksikön ja ympäristötyön osalta tarvitaan henkilöstön lisäystä. Henkilöstösuunnitelma tehdään alkuvuonna 2007 ja sisällytetään vuoden 2008 talousarvioesitykseen.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 31.5.2006 hyväksymän toivomusponnen (Terhi Mäki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Terhi Mäki) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Terhi Mäelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285