7

KAUPUNGINVALTUUSTON 17.5.2006 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 17.5.2006 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee, että taloussäännön 4 §:ssä mainitut itsenäiset taloushallintoyksiköt ovat kaupungin liikelaitokset ja rakennus­vi­rasto.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita allekirjoittamaan takaussitoumuksen ja hoitamaan muut takauksen antamiseen liittyvät käytännön toimenpiteet.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

6                    Pöytäkirjanote satamalautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

7                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, pelastuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

8                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

25, 26           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

9                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

10                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille.

 

11, 12, 13, 14, 15

 

                      Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

16                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseolle.

 

17                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Vartio- ja Mellunkylän Kiinteistöyhdistys ry:lle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, kaupunginmuseolle ja Helsingin Vedelle.

 

18                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le ja rakennuslautakunnalle.

 

27–29           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

19                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Sampo Etelävuorelle ja postityöntekijä Siru Putkoselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

20                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote filosofian maisteri Gunborg Gayerille sekä muille virkaa hakeneille muutoksenhakuosoituksin.

 

Pöytäkirjanote ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnalle sekä ta­lous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

30                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

21, 22           Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

23                 Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

24                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa joukkoliikennelautakuntaa ja liikennelaitosta huolehtimaan kannattavuuslaskelmiin sisältyvien kustannussäästöjen, erityisesti pintaliikenne- ja henkilöstömenosäästöjen, toteuttamisesta.

 

Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle, liikennelaitokselle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponnet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

31–34           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

35–40           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 20 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                      16.5.2006

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallinto-osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 20 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


11

KIINTEISTÖ OY STURENKATU 21:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2006-862

 

Kiinteistö Oy Sturenkatu 21 pyytää poikkeamislupaa Vallilan korttelin nro 534 tontille nro 5 (Sturenkatu 21).

 

Poikkeamista haetaan teollisuus-, toimisto-, varasto- ja liiketiloina toimineen rakennuksen (yhteensä 9 045 k-m2) muuttamiseen pääosin (6 365 k-m2) toimistokäyttöön sekä teollisuus- ja varastotiloiksi, tutkimus- ja opetustiloiksi ja myymälätiloiksi. Hanke poikkeaa asemakaavasta siten, että toimistotilojen ja liiketilojen suhteellinen osuus tontin rakennetusta kerrosalasta on sallittua suurempi. Hakija on täydentänyt hakemustaan siten, että viimeisimmät suunnitelmat on päivätty 13.3.2006.

 

Hakija perustelee siten, että rakennukselle tullaan laatimaan nykyisen rakennuksen suojeleva asemakaavan muutos ja nyt haettu toimenpide on sen mukainen.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (31.3.2006), että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 23.1.1984 vahvistettu asemakaava nro 8529. Asemakaavan mukaan tontti on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Tontin rakennetusta kerrosalasta saa käyttää tontilla tapahtuvalle toiminnalle välttämättömiin toimisto- ja vastaaviin tiloihin enintään 35 %. Tontilla tapahtuvaan toimintaan liittyviä tutkimus- ja opetustiloja saa tontin rakennetusta kerrosalasta olla enintään 10 % edellä mainittujen toimistotilojen lisäksi. Tontin kerrosalasta saa käyttää myymälätiloja varten enintään 150 m2. Tontilla tulee olla vähintään 1 autopaikka rakennettua 350 m2 maanpäällistä kerrosalaa kohti ja 1 autopaikka 150 m2 myymäläkerrosalaa kohti. Tontin rakennusoikeus on 23 130 k-m2 maanpäällistä kerrosalaa ja 3 505 m2 kerrosalaa kellarikerroksissa. Kellarikerroksissa ei saa olla työhuoneiksi laskettavaa kerrosalaa. Sturenkadun puoleiseen tontin reunan on määrätty maanalaista vesijohtoa varten varattu alueen osa.

 

Tontilla sijaitsee arkkitehti Ole Gripenbergin vuonna 1939 alun perin automyymälä-, autokorjaamo- ja konttorirakennukseksi suunnittelema rakennus, entinen Volvo-Auto. Sturenkadun suuntainen kaarihalli on alun perin toiminut korjaamotilana, sittemmin siellä on ollut mm. postin tiloja. Teollisuuskadun puoleisessa rakennusosassa on ollut toimisto-, ruokala-, myynti- ja varastotiloja. Rakennuksen edessä yläpihalla on sienimäinen katos. Tontin alempi pihataso on 6–7 metriä alempana kuin Sturenkatu. Tontilla käytetty kerrosala (9 045 k-m2) on pienempi kuin asemakaavaan merkitty rakennusoikeus (23 130 + 3 505 k-m2).

 

Hakijan tarkoituksena on muuttaa rakennuksen sisätiloja toimistotiloiksi, teollisuus- ja varastotiloiksi, tutkimus- ja opetustiloiksi sekä liiketiloiksi. Rakennuksen julkisivut säilyvät ennallaan, mutta joitakin ikkunoita, ovia ja katoksia uusitaan tai poistetaan. Pihan kansi- ja kaiderakenteita uusitaan. Roineentien puoleiselle pihalle sijoitetaan uudet portaat ja ilmanvaihtokanavat. Pihoille sijoitetaan 76 autopaikkaa.

 

Hanke poikkeaa asemakaavasta siten, että toimistotilojen ja liiketilojen suhteellinen osuus tontin rakennetusta kerrosalasta on sallittua suurempi. Toimistotiloja tehdään 6 365 k-m2, kun niitä asemakaavan mukaan voisi olla enintään 3 166 k-m2 (35 %). Liiketiloja tehdään 250 k‑m2, kun myymälätiloja voisi asemakaavan mukaan olla enintään 150 m2. Tontin rakennusoikeus kuitenkaan ei ylity.

 

Saadut lausunnot ja viranomaisneuvottelut

 

Rakennuksesta on vireillä rakennussuojelulain mukainen suojeluesitys Uudenmaan ympäristökeskuksessa. Uudenmaan ympäristökeskus toteaa lausunnossaan (23.3.2006), että poikkeamiset koskevat rakennuksen sisäisen käyttötarkoituksen jakaantumista kaavasta poikkeavasti. Tällä seikalla ei ole oleellista merkitystä itse päätavoitteen, rakennuksen säilymisen osalta. Ympäristökeskus pitää tärkeänä rakennuksen uusiokäyttöä ja sitä, että rakennuksen arkkitehtuuriin puututaan vain välttämättömiltä osin. Oleellista on rakennuksen säilymisen turvaaminen myös asemakaavalla, jolloin rakennuksen suojelu rakennussuojelulain nojalla näyttäisi tarpeettomalta.

 

Hakemuksessa esitetyistä muutoksista on neuvoteltu Museoviraston kanssa. Museovirasto tulee ohjaamaan sisätilojen muutosten suunnittelua.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä (6.3.2006). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että voimassa oleva asemakaava mahdollistaisi nykyistä suuremman rakennuksen rakentamisen, mutta asemakaavaa voidaan kuitenkin pitää mm. rakennussuojelun kannalta vanhentuneena. Tonttia koskeva asemakaavan muutostyö alkaa tänä vuonna. Asemakaavan muutoksessa tontilla oleva rakennus on tarkoitus merkitä suojeltavaksi. Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että rakennuksen säilyttäminen ja sen sisätilojen ottaminen uuteen käyttöön on kannatettavaa ja tonttia koskevien suunnittelutavoitteiden mukaista, ja että esitetyt ulkopuolen muutokset ovat hyväksyttävissä, mikäli toimenpiteet toteutetaan Museoviraston ohjauksessa.

 

Poikkeamisen erityinen syy on olemassa olevien tilojen tarkoituksenmukainen käyttö ja kulttuuriarvojen vaaliminen.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta, mikäli toimenpiteet toteutetaan Museoviraston ohjauksessa.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee suostua hakemukseen ehdolla, että toimenpiteet toteutetaan Museoviraston ohjauksessa ja rakentamisessa noudatetaan 13.3.2006 päivättyä suunnitelmaa päätöksen nro 2006-862/526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Poikkeamispäätösluonnos (Vallilan tontti 534/5)

 

Liite 2

Ympäristökartta (Vallilan tontti 534/5)

 

Liite 3

Asemapiirros (Vallilan tontti 534/5)

 

Liite 4

Julkisivupiirustukset (Vallilan tontti 534/5)

 

 

 

 


12

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

11.5.2006

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

17.5.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


12

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginmuseon johtokunta                                                     12.5.2006

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                       10.5.2006

liikuntalautakunta                                                                           16.5.2006

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                              16.5.2006

 

eläintarhan johtaja                                                        12., 15. ja 17.5.2006

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                           15.5.2006

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                     15., 17. ja 18.5.2006

museonjohtaja                                                                       17. – 18.5.2006

taidemuseon johtaja                                                             12. – 15.5.2006

tietokeskus

- johtaja                                                                                             12.5.2006

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                   18.5.2006

yleisten töiden  lautakunta                                 18.5.2006

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota sosiaalilautakunnan 16.5.2006 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285