Suoraan sisältöön

Organisation

Verkställande direktören är Timo Martiskainen. Nämnden för tekniska tjänster styr och övervakar Staras verksamhet.

Stadstekniskt byggande

Vi bygger gator, parker, torg, öppna platser, vattenförsörjningslinjer och lekplatser i staden samt erbjuder experttjänster rörande mark- och berggrunden. Som byggherre hjälper vi även till med planering av arbeten som hänför sig till vår bransch. Vi utarbetar planer och låter godkänna dem. Vi skaffar även nödvändiga tillstånd, utarbetar entreprenadhandlingar och övervakar entreprenörers arbetsprestationer.

Enhetschef
Hannu Halkola
Tfn 09 310 37833
Besöksadress
Ilmalagränden 2 L
Postadress
PB 1660
00099 Helsingfors stad

Stadstekniskt underhåll

Vi håller gator, vägar, gång- och cykelvägar samt parkeringsplatser och gårdar rena. På vintern plogar vi gång- och trafikleder och bekämpar halka. Vi lagar och reparerar gator och gårdar, kantstenar, plattbeläggningar, järnstaket, stängsel samt gårds- och parkkonstruktioner. Vi utför schaktningsarbeten och har hand om trafikdirigering samt målar parkeringsrutor och vägmarkeringar.

Enhetschef
Ville Alatyppö
Tfn 09 310 39943
Besöksadress
Mejselgränden 1
Postadress
PB 1570
00099 Helsingfors stad

Byggteknik

Vi har över 50 års erfarenhet av renovering, byggande och underhåll av offentliga servicelokaler. Vi har specialiserat oss på krävande ombyggnader av sjukhus, daghem och skolor där verksamheten sker på klienternas villkor och i intensiv växelverkan med dem.

Avdelningen för byggteknik har indelats i reparationsbyggande och byggprojekt. Dessutom erbjuder vår maskinverkstad Helsingfors stads samtliga ämbetsverk och affärsverk, övriga aktörer inom den offentliga sektorn samt den privata sektorn tjänster inom metall-, trä- och husteknik.

Enhetschef
Kari Haapaniemi
Tfn 09 310 39630
Besöksadress
Tavastvägen 115
Postadress
PB 1630
00099 Helsingfors stad

Miljövård

Vi tar hand om naturskyddsområden, havet och skärgården, rekreationsåkrar och ängar samt skogsnaturen i Helsingfors. Vi genomför naturvårdsplaner som stadsmiljösektorn tillsammans med invånarna utarbetat för skogiga grönområden.

Vår trädgårdstjänst planerar och förverkligar blomsterplanteringar i rabatter och lådor. På beställning utför vi även trädvård. I stadsträdgården odlar vi grupp- och försäljningsväxter för Helsingfors behov.

Enhetschef
Jouko Laakso
Tfn 09 310 39250
Besöksadress
Ilmalagränden 2 L
Postadress
PB 1660
00099 Helsingfors stad

Logistik

Vi konkurrensutsätter material och tjänster för Helsingfors stads ämbetsverks och affärsverks behov. De gemensamma upphandlingarna bygger på stadsstyrelsens behörighetsbeslut och enskilda upphandlingar konkurrensutsätter vi utifrån förvaltningars uppdrag.

´Vi underhåller fordon och arbetsmaskiner och vår transporttjänst betjänar hela staden. Vi har även en egen återvinningscentral, skylttjänst och lagerförsäljning.

Enhetschef
Sami Aherva
Tfn 09 310 78571
Besöksadress
Hasabackavägen 4
Postadress
PB 1640
00099 Helsingfors stad

Förvaltning

Förvaltningen stöder ledningen av Stara och uppnåendet av målen genom sitt basarbete och utvecklingsprojekt.

Förvaltningen har indelats i sju enheter: personal, ekonomi, informationsförvaltning, utveckling, stöd för beslutsfattande, lokaler och kommunikation. Avdelningen leds av förvaltningschefen.

Enhetschef
Ilpo Laitinen
Tfn 09 310 24598
Besöksadress
Ilmalagränden 2 L
Postadress
PB 1660
00099 Helsingfors stad

DELA