Hoppa till innehållet
Kontakt information

Stara, Helsingfors

Ilmalagränden 2 L
00240 Helsingfors
PB 1660, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 17000
Visa på kartan

Ansvar

Stara skapar förutom ett trivsammare Helsingfors även en rättvisare värld. Stadens målsättningar, värderingar och etiska principer styr vårt arbete.


Miljöansvar och kvalitet i byggandet

Stara har tilldelats certifikatet Ekokompassen som ett tecken på att målen i miljöprogrammet uppnåtts. Vi är en aktiv aktör inom Östersjöutmaningen, vars mål är att skydda Östersjön.

Genom att följa principerna för Ekokompassen sparar Stara in på kostnaderna för avfall, material, vatten och energi. Under de senaste åren har vi i synnerhet fått ner fastigheternas energiförbrukning. Varje år deltar många anställda inom Stara i stadens utbildning för ekostödpersoner. Teamen av ekostödpersoner främjar avfallssortering och materialåtervinning, ger tips på hur man kan spara energi och sprider information om exempelvis miljöledningssystemet.

Byggandets Kvalitet BYKVA rf har beviljat Stara RALA-certifikatet. Certifieringen är ett förfarande för utvärdering och godkännande av verksamhetssystem inom byggbranschen, genom vilket en organisations verksamhetssystem bekräftas offentligt. Certifikatet är ett bevis på verksamhetens nivå och kvalitet.

Läs mer om Staras miljöansvar i årsberättelse för 2021 på finska. 


Socialt ansvar

Helsingfors stad och Stara betonar ärlighet, rättvisa, jämlikt bemötande och öppenhet i all sin verksamhet. Ett gott rykte är en viktig princip som styr verksamheten. I strategin för globalt ansvar beaktar vi också anskaffningarnas miljöeffekter och sociala effekter.

Stara har använt kriterier för socialt ansvar i sina upphandlingar sedan 2013, och är en pionjär i synnerhet inom upphandling av sten. De entreprenörer som vinner upphandlingarna förbinder sig till internationella avtal om arbetsförhållanden och arbetsvillkor.

Stara satsar på personalens välbefinnande och kompetensutveckling i det dagliga arbetet. Till Helsingfors stads och Staras centrala principer hör att ta hand om sin personal även när arbetsförmågan försämras.

Stara sysselsätter årligen hundratals sommar- och säsongsarbetare samt även studerande inom yrkesinriktad specialundervisning. Stara erbjuder rehabiliterande arbetsuppgifter och arbetsverksamhet för långtidsarbetslösa och frigivna fångar samt minderåriga som utför arbete som arbetsersättning.


Ekonomiskt ansvar

Stara verkar enligt affärsekonomiska principer och alltid i enlighet med stadens intressen som helhet. Vår verksamhet baserar sig på Helsingfors stads strategiska program, stadens budget och dess bindande mål samt stadens gemensamma värderingar och etiska principer. Vi sysselsätter ett stort antal arbetstagare, även genom vårt stora nätverk av underleverantörer.

Bekämpningen av grå ekonomi berör särskilt byggarbetsplatser, från valet av underentreprenörer till faktureringen. Vi kontrollerar att våra entreprenörer och ramavtalsleverantörer uppfyller sina lagstadgade skyldigheter som arbetsgivare. Vi vill föregå med gott exempel inom bekämpning av grå ekonomi genom hela produktionskedjan.


Öppet beslutsfattande

I egenskap av affärsverk inom Helsingfors stad är Stara öppet i sitt beslutsfattande, och stadsborna har tillgång till all information. Beslutsdokument från Staras tjänsteinnehavare och direktion publiceras på nätet.

Alla dokument från verksamheten sparas, och man kan återkomma till dem även efter många år. Dokumenten arkiveras systematiskt med hänsyn till datasäkerheten och dataskyddet. Arkiveringen styrs av lagar och bestämmelser, såsom lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. De dokument som uppstår i samband med Staras verksamhet är i regel offentliga.

Stadens gemensamma responssystem används även av Stara. Genom systemet styrs responsen enkelt till rätt aktör och statistikförs, och svaren följs upp. På detta sätt sammanställer man all respons, så att den även kan användas som stöd för beslutsfattandet. Genom sin respons kan stadsborna påverka verksamhetens utveckling.

Läs besluten (på finska)