Suoraan sisältöön

Kestävä matkailu

Matkailijoita syksyisessä Suomenlinnassa

English version below.

Strategiat

Helsingin kaupungin strategia

  • "Kestävän kasvun turvaaminen kaupungin keskeisin tehtävä"
  • "Helsinki korostaa toiminnassaan ekologisia arvoja ja pyrkii mukaan maailman johtavien kaupunkien C40-ilmastoverkostoon. Helsinki erottautuu globaalin vastuun paikallisen toteuttamisen kansainvälisesti verkottuneena edelläkävijänä."
  • "Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa vakavasti ja torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti. Helsinki asettaa tavoitteeksi 60 prosentin päästövähennystavoitteen vuodelle 2030 ja aikaistaa hiilineutraalisuustavoitteen vuodesta 2050 vuoteen 2035."

Helsingin elinkeinopolitiikan painopisteet

  • "Rakennamme ekologisesti, sosio-kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää, useilta eri kohdemarkkinoilta suuntautuvaa matkailun kasvua hyödyntämällä erityisesti digitaalisia työkaluja. Yhteistyössä matkailualan paikallisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa valmistelemme Helsingille kestävän turismin (Sustainable Tourism) ohjelman, jonka pohjalta tarkemmat toimenpiteet suunnitellaan."

Helsingin matkailun tiekartta

  • "Matkailu vaikuttaa voimakkaasti mm. paikallisiin asukkaisiin, talouteen ja ympäristöön. Jotta matkailu voi kasvaa pitkäjänteisesti, on kaikki näkökulmat huomioitava kehittämisessä."

UNWTO Deklaraatiot

Helsinki on sitoutunut kahteen UNWTO:n deklaraatioon:


Sustainable Travel Finland -ohjelma

Helsinki on mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland –ohjelmassa. Tavoitteena on saada Helsingille Sustainable Travel Finland –destinaatio merkki vuoden 2021 aikana.


Valitse vastuullisemmin -palvelu

Helsinki Marketingin Valitse vastuullisemmin –palvelu nostaa esille helsinkiläisiä yrityksiä, jotka toimivat yritystoiminnassaan vastuullisesti. Palvelu kattaa kuusi eri kategoriaa: käyntikohteet, ravintolat, tapahtumat ja tapahtumatilat, majoitus sekä liikkeet.


Kestävän matkailun ohjelma

Koronasta johtuen kestävän matkailun ohjelmaa ei hyväksytty vuonna 2020, vaikka se oli käytännössä valmis. Korona on muuttanut matkailun toimintaympäristöä niin radikaalisti, että ohjelma pitää päivittää vastaamaan uutta tilannetta.

Matkailun tiekartta tullaan päivittämään vuonna 2021 Helsingin kaupungin strategian valmistuttua syksyllä 2021. Tiekartassa otetaan myös matkailun kestävyyteen liittyvät asiat huomioon ja lopputuloksena on Kestävän matkailun tiekartta.

Tapahtumien tiekartta

Tapahtumien kehittäminen on nostettu Helsingin matkailun tiekartassa tärkeään asemaan.

6Aika: Carbon Neutral Tourism –hanke

Carbon Neutral Tourism -hankkeessa luodaan malli ja työkalut hiilijalanjäljen mittaamiseen matkailualalla, lisätietoa hankkeesta.


Ravintolat

Ravintoloiden kestävyyttä kehitetään Helsingissä ainakin kolmen eri ohjelman puitteissa:

Global Destination Sustainablity Movement

Helsinki on mukana GDS-movementissa. Ohjelmassa mitataan laajasti destinaation kestävyyteen liittyviä osa-alueita, jonka jälkeen kohteet myös listataan paremmuusjärjestykseen. Helsingin tavoitteena on olla tämän listan ykkönen vuonna 2021.

Kaupungin toimenpiteitä

Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen -hanke

Osa vastuullista ja kestävää matkailua on turvallisuus ja sen huomiointi eri näkökulmista koko matkaketjun ajan. Helsinki on rakentamassa omaa toimintamallia vuoden 2021 aikana. Lisätietoa hankkeesta.


European capital of Smart Tourism

Helsinki valittiin yhdessä Lyonin kanssa Euroopan ensimmäisiksi European Capital of Smart Tourism -kaupungiksi vuonna 2019. Arvioidut teemat olivat accessibility, sustainability, digitalization ja cultural heritage and creativity. Hakemuksen voi lukea täältä.


English version

Strategies

Helsinki City Strategy

  • “Securing sustainable growth is the most essential task of the city.”
  • “In whatever it does, Helsinki underlines ecological values and, consequently, strives to join the C40 climate network of the leading cities of the world. Helsinki profiles itself as an internationally networked pioneering local implementer of global responsibilities.”
  • “Helsinki takes its own responsibility for the prevention of climate change seriously and ambitiously. Helsinki sets the goal of reducing emissions by 60 per cent by 2030, and brings forward its target of carbon neutrality to 2035 instead of 2050, as earlier.”

Priority areas for Helsinki’s economic development

  • "We promote the growth of ecologically, socio-culturally and financially sustainable tourism from diverse markets with the help of digitalization. In collaboration with local and international tourism experts, we prepare a Sustainable Tourism Programme for Helsinki, which will form the basis for more specific actions.”

Roadmap for Tourism

  • “Tourism has a powerful impact on locals, the economy and the environment, among others. For tourism to grow in the long term, all perspectives need to be taken into consideration when developing services.”

UNWTO Declarations

Helsinki is committed to two UNWTO declarations:

Sustainable Travel Finland

Helsinki is participating in the Sustainable Travel Finland -programme. The aim is to obtain the Sustainable Travel Finland (STF) destination label during the course of 2021.

Think Sustainably

Helsinki Marketing’s Think Sustainably service highlights local companies that operate responsibly. The service covers six different categories: attractions, restaurants, events and event venues, accommodation and shops.

Sustainable Tourism Programme

Due to corona, the Sustainable Tourism Programme was not adopted in 2020, although in practice it is ready. Corona has changed the operating environment of tourism so radically that the programme needs to be updated to reflect the new situation. The Roadmap for Tourism will also be updated in 2021 upon completion of the new Helsinki City Strategy in autumn 2021. The roadmap also takes into account issues related to the sustainability of tourism, and the end result will be the Roadmap for Sustainable Tourism.

Roadmap for Events

Developing events has been made one of the priorities in Helsinki’s Roadmap for Tourism. 

Carbon Neutral Tourism project

The CNT project is creating a model and tools for measuring the carbon footprint in the tourism sector.

Restaurants

The sustainability of restaurants is being developed in Helsinki within the framework of at least three separate programmes.

Global Destination Sustainability Movement

Helsinki is participating in the GDS Movement. The programme extensively measures the sustainability of destinations and ranks them accordingly. Helsinki aims to be number one on this list in 2021.

Sustainable actions by the City of Helsinki

Action plan for safety in tourism

An essential component of responsible and sustainable tourism is safety and taking it into account from different perspectives throughout the travel chain. Helsinki is creating its own action plan for safety in tourism during the course of 2021.

European Capital of Smart Tourism

Helsinki was selected together with Lyon as the first European Capital of Smart Tourism in 2019. The themes assessed were accessibility, sustainability, digitalization and cultural heritage and creativity. You can read the application here.

Sustainable Tourism Management for the City of Helsinki
Senior Advisor Jukka Punamäki
Economic Deveopment Department
jukka.punamaki(a)hel.fi

21.09.2021 13:23