Suoraan sisältöön

Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi


Tilaa hankkeen uutiskirje >>
Hankkeen toteuttajat kertovat videolla, mitä hyötyjä matkailuyrityksille on osallistua hankkeeseen.


English version below.

Hankkeen verkkosivut kestavaanostetta.fi

Hankeaika 1.8.2021-31.8.2023

Kestävää nostetta matkailuyrityksiin -hankkeella tuetaan matkailualan pk-yritysten toipumista ja kilpailukykyä kehittämällä uusia matkailutuotteita kansainvälisille markkinoille. Samalla kehitetään yritysten tiedolla johtamisen osaamista, kyberturvallisuutta ja kestävyyttä sekä huomioidaan eri kohderyhmien tarpeita matkailupalveluissa.

Hanke saa rahoituksensa Uudenmaan liiton ja Varsinais Suomen liiton kautta Euroopan aluekehitysrahastosta osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia vuosina 2021-2023. Hankkeen toteuttavat Helsingin kaupunki (koordinoija), Forum Virium Helsinki, Enter Espoo ja Turku Science Park.

Tiivistelmä

Kestävää nostetta matkailuyrityksiin -hankkeen tausta

Matkailu on yksi Suomen suurimmista teollisuuden aloista. TEM:in mukaan Suomen matkailutulo oli vuonna 2018 noin 16 miljardia euroa ja työllistävä vaikutus 140 000 ihmistä. Matkailu on nyt kriisissä. Vuonna 2020 matkailun yöpymiset laskivat Uudellamaalla 60 ja Varsinais-Suomessa 32 prosenttia. Erityisesti kaupungit ovat kärsineet kriisistä paljon. Suuri osa työvoimasta on lomautettuna tai työttömänä. Yritysten kassat ovat tyhjiä ja tulevaan, erittäin kovaan kilpailuun täytyy löytyä tukea.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeella on kaksi toisiaan tukevaa ydintavoitetta. Tuetaan pandemiasta kärsivien matkailu-, ravintola- ja tapahtumaalojen pk-yritysten toipumista ja kilpailukykyä kehittämällä uusia, kansainvälisiä kohderyhmiä kiinnostavia matkailutuotteita ja tuetaan niiden vientiä markkinoille hyödyntäen digitaalisia työkaluja ja samalla kehitetään yritysten kestävyyttä ja hiilijalanjäljen pienentämistä ja luodaan niistä kilpailuetua. Hanke on ylimaakunnallinen, jotta matkailun kehittämiseen ohjatut resurssit käytettäisiin mahdollisimman tehokkaasti laajassa yhteistyössä. Hanke on osa laajempaa hankeperhettä. EAKR-sisarhanke toteutetaan Oulun seudulla: https://www.businessoulu.com/fi/businessoulu/ohjelmat-ja-hankkeet/kestavaa-nostetta-matkailuyrityksiin-oulun-seudulla.html. Hankkeella on myös ESR-sisarhanke Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun toteuttamana: https://www.haaga-helia.fi/fi/hankkeet/tiedolla-johtamisen-osaamisesta-kilpailukykya-matkailualalle.

Hankkeen toimenpiteet

Hanke muodostuu neljästä osahankkeesta jotka tukevat toisiaan. Kaikki toimenpiteet kohdistuvat koko hankealueelle. Helsingin osahankkeessa kehitetään tiedolla johtamisen digitaalisia toimintamalleja sekä kehitetään kestävää ja hiilineutraalia matkailua. Espoon osahankkeessa edistetään matkailun inklusiivisuutta sekä kyberturvallisuutta. Turun osahankkeessa keskitytään uusien tuotteiden kehittämiseen Suomen luontaisten vahvuuksien päälle, joita ovat mm. puhtaus, turvallisuus ja väljyys. Lisäksi kehitetään matkailun turvallisuutta. Forum Viriumin tiedolla johtamiseen liittyvässä osahankkeessa kokeillaan uusia datan käyttömuotoja ja tuodaan niitä matkailuyritysten käyttöön. Hankkeessa painotetaan yritysten kanssa yhdessä tehtävää kehittämistä ja tuotteistamista sekä uusien tuotteiden kansainvälisille markkinoille vientiä hyödyntäen dataa ja uusia digitaalisia myyntikanavia.

Hanke alueellisten ja kansallisten strategioiden mukainen

Hanke vastaa hyvin Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueellisiin selviytymissuunnitelmien tavoitteisiin mm. tukemalla yritysten kestävää uudistumista. Hanke on myös linjassa alueiden älykkään erikoistumisen strategioiden sekä Itämeri-strategian kanssa. Hanke tukee myös mukana olevien kaupunkien kaupunkistrategioita. Lisäksi hanke on TEM:in matkailun tiekartan sekä Visit Finlandin strategian mukainen. Hanke on myös linjassa Valtiovarainministeriön “Suomen kestävän kasvun ohjelma” -kokonaisuuden kanssa.

Horisontaaliset periaatteet

Matkailu on naisvaltainen ala. Vaikka hanke ei ole varsinaisesti tasa-arvo hanke, pyritään naisnäkökulmat huomioimaan. Matkailu on itsessään eri ihmisryhmiä yhdistävä ala ja edistää osaltaan yhdenvertaisuutta. Kestävä kehitys on hankkeen keskiössä ja sitä edistetään monipuolisesti.

Lisätietoja
Projektipäällikkö Jonna Pitkänen
jonna.pitkanen(at)hel.fi
Puh. 040 1950 306


Summary in English

Sustainable growth for Tourism: Southern Finland

Tourism is one of the biggest economic sectors in Finland. According to the Ministry of Economic Affairs and Employment, the industry generated approximately EUR 16 billion in tourism income and employed 140,000 people in 2018. However, tourism is now in crisis. In 2020, registered overnight stays fell by 60 percent in Uusimaa and 32 percent in Southwest Finland. Cities in particular have been hit exceptionally hard by the crisis. Much of the workforce is now laid off or unemployed. Support is needed in order to face the very intense competition that lies ahead.

Project objectives

The project has two mutually reinforcing core objectives. It supports the recovery of SMEs in the tourism, restaurant and event sectors impacted by the corona pandemic by developing new tourism products for international target groups while also supporting their export to the markets using digital tools. It also promotes the sustainability of businesses and in particular a reduction in carbon footprint while also creating a competitive advantage out of these. The project is part of a larger family of projects with other sister projects coming from Western and Northern Finland. In addition, the project has a sister ESF project.

Project actions

The project comprises four subprojects that support each other. All project actions apply to the entire project region.

  • Helsinki will develop digital operating models for knowledge management and promote sustainable and carbon neutral tourism.
  • Espoo will promote the inclusiveness of tourism and cyber security
  • Turku will focus on the development of new products on top of Finland's inherent strengths, which include e.g. cleanliness, safety and silence. In addition, tourism safety will be developed.
  • Forum Virium’s subproject is related to knowledge management and will test new forms of data use and introduce them among tourism companies.

The project emphasises joint development and productisation with companies, as well as the export of new products to international markets.

Regional strategies

The project corresponds well with the regional recovery plans of Uusimaa and Southwest Finland. The project is also in line with the regions’ smart specialisation strategies and the Baltic Sea strategy. Furthermore, the project supports the strategies of the participating cities, in particular in digitalisation and sustainability. In addition, the project is in line with the Ministry of Economic Affairs and Employment’s tourism roadmap, as well as the strategy of Visit Finland and the Helsinki metropolitan area under it. The project is also in line with the Ministry of Finance’s “Finland's Sustainable Growth Programme”.

Horizontal principles

Tourism is a predominantly female economic sector. Even tough the project is not a equality project the principles are taken into consideration. Tourism in itself is a sector that connects people and thus enhances equality and nondiscrimination. Sustainability is in the core of the project.

More information
Project manager Jonna Pitkänen
jonna.pitkanen(at)hel.fi
+35840195030617.01.2022 12:54