Suoraan sisältöön

6Aika: Carbon Neutral TourismEnglish version below.

Hankeaika 1.3.2020 – 28.2.2022

Helsingin kaupungin elinkeino-osasto toteuttaa 6Aika: Carbon Neutral Tourism -hankkeen yhteistyössä Turun Kaupungin, Visit Tampereen ja Forum Virium Helsingin kanssa. Hanke saa rahoituksensa Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika-strategiaa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 899 423 € ja hanketta koordinoi Helsingin kaupunki.

Lue myös: Matkailuala saa oman hiilijalanjälkilaskurin

Hankkeen tapahtumat

Kohti hiilineutraalia matkailua datan avulla 6Aika: Carbon Neutral Tourism loppuseminaari 28.1. 

Hiilineutraaliustavoitteet koskettavat myös matkailualaa, jolla päästöjen mittaaminen on ollut verrattain haastavaa. Kutsuimme kaikki kestävästä matkailusta kiinnostuneet kuulemaan, miten hiilineutraalia matkailua voidaan edistää datan avulla 6Aika Carbon Neutral Tourism –hankkeen loppuseminaariin.

Tilaisuudessa kuultiin muun muassa millaisessa ilmastossa Suomessa matkaillaan tulevaisuudessa, matkailualan kansallisesta hiilijalanjälkilaskurista, matkailijan liikkumiseen liittyvistä datankeruukokeiluista ja pohdittiin, onko hiilineutraali matkailu ylipäänsä mahdollista.


Loppuseminaarin esitykset

6aika: Carbon Neutral Tourism -hanke hiilineutraalin matkailun asialla
Anna Peltosaari, projektipäällikkö, Helsingin kaupunki

Ilmastonmuutos Suomessa – mihin matkailualan tulee sopeutua
Antti Mäkelä, tutkija, Ilmatieteen laitos

Vähähiilinen matkailu – mitä se vaatii?
Michael Lettenmeier, tutkijatohtori, Aalto yliopisto

Vastuullisuustyötä Sokos Hotelleissa
Jukka Kaartinen, kehityspäällikkö, SOK

Matkailun hiilijalanjälkilaskuri – Miten tähän on tultu?
Lotta Eriksson, VÄLKKY-hankeen projektipäällikkö, Lapin liitto & Anna Peltosaari, Helsingin kaupunki

Visit Tampere: Hiilineutraalin matkailun tiekartta
Matti Pollari, Projektipäällikkö, Visit Tampere

Data kestävyyden työkaluna – kokeiluja ja konsepteja
Eero Jalo, Projektipäällikkö, Forum Virium

Matkailun hiilijalanjälkilaskuri

Olemme 6Aika:Carbon Neutral Tourism -hankkeessa kehittäneet matkailuyrityksille omaa selaimessa toimivaa hiilijalanjälkilaskuria. Etsimme laskurille pilottikäyttäjiä. Tähän liittyen järjestimme hiilijalanjäljen laskennasta kiinnostuneille yrityksille kaksi tilaisuutta, joissa käytiin läpi hiilijalanjäljen laskennan perusteita ja hankkeessa kehitetyn laskurin käyttöä. Tilaisuudet järjestettiin etänä helmikuussa 2022.

Tutustu matkailun hiilijalanjälkilaskuriin.
Tutustu oppaaseen hiilijalanjälkiviestinnästä.Mitä?

6Aika: Carbon Neutral Tourism -hankkeen pitkän tähtäimen tavoite on vaikuttaa matkailualan hiilidioksidipäästöjen vähentymiseen ja energiatehokkuuden lisäämiseen Suomessa kasvattamalla datan avulla ymmärrystä alan hiilijalanjäljestä ja sen konkreettisista vähentämismahdollisuuksista.

Hankkeen aikana tavoitteiden toteutumista edistetään muun muassa moninaisin yhteiskehittämisen muodoin, kokoamalla soveltuva mittaristo, kehittämällä ja yhdistelemällä relevantteja datalähteitä, kokoamalla nämä yhteiseen tietovarantoon ja älykkäiden ratkaisujen kautta muuttamalla data käyttökelpoiseksi ja helposti saatavilla olevaksi informaatioksi, jonka avulla on mahdollista tehdä tarvittavia muutoksia.

Hanke toteuttaa osallistuvien kaupunkien ja koko 6Aika alueen yhteisiä hiilineutraaliustavoitteita tarttumalla alaan, jota ei ole aiemmin laajempana kokonaisuutena vastaavalla tavalla lähestytty pirstaleisuutensa vuoksi.

Miten?

Keskeisin ongelma matkailualan päästöjen vähennyksessä on tiedon puute. Kun esim. teräksen tuotannossa voidaan hiilidioksidipäästöt mitata verrattain helposti, on se matkailusektorilla erittäin haastavaa sen pirstaleisuuden vuoksi.

Hankkeessa kehitetään matkailualalle hiilijalanjälkilaskuria, jolla matkailualan toimijat voivat selvittää omaa hiilijalanjälkeään. Laskurin ympärille rakennetaan toimintamalli ja käyttöliittymä, joiden avulla matkailualan yritysten on helppoa navigoida laskurissa ja nähdä oman laskentansa tulokset esitettynä ymmärrettävällä ja selkeällä tavalla. Laskuri tukee yrityksiä tekemään päätöksiä päästöjen vähentämiseksi ja yksityinen toimija pystyy tekemään konkreettisia paikallisia muutoksia omiin palveluihinsa ja esimerkiksi kiinteistöihinsä. Yritykset voivat myös verrata omia tuloksiaan toisten yritysten tuloksiin. Destinaatioille laskuri tarjoaa mahdollisuuden seurata oman alueen matkailualan päästöjä ja vertailla niitä muiden alueiden päästöihin. Tämän tiedon pohjalta destinaatiot voivat suunnitella alueensa päästövähennyksiä ja suunnata toimenpiteitä oikeaan paikkaan. Laajemmassa kontekstissa alaa voidaan myös tehokkaammin verrata muihin aloihin ja asettaa hiilidioksidipäästöille kumuloituvaan vuotuiseen vertailuaineistoon pohjautuvia konkreettisia tavoitteita. Datan avulla voidaan esimerkiksi määritellä oikea määrä hotelli-investointeja, valita kestäviä kohdemarkkinoita, ohjata matkailijavirtoja kestävällä tehokkaalla ja tavalla, löytää piileviä sesonkeja ja tasoittaa ympärivuotisuutta.

Hiilijalanjälkilaskuri tullaan liittämään osaksi Visit Finlandin Sustainable Travel Finland –ohjelmaa.

Hankkeessa tehdään myös Forum Viriumin johdolla datankeruukokeiluja, toteutetaan innovaatiohaaste ja todistetaan tiedolla johtamisen data-alustamallin toimivuus ratkaisemalla erilaisia matkailualan hypoteeseja. Datakeruukokeiluja toteutetaan kolme. Telia ja Salmi Platform toteuttavat yhdessä kokeilun, jossa yhdistetään matkapuhelindataa ja matkailijoilta kerättyä liikkumisdataa. Näiden tietojen avulla voidaan laskea Tampereelle saapuvien matkailijoiden hiilidioksidipäästöjä ja suhteuttaa siitä matkailijoiden tuomiin tuloihin. Toisessa kokeilussa TAK ja Elisa luovat mallin matkailijoiden liikkumisen jatkuvaan mittaamiseen yhdistäen eri tietolähteitä. Kolmas datakokeilu on Hiiliavain, joka pureutuu matkailualan päästöjen juurisyihin yritysten hiilijalanjälkilaskennan ja palvelumuotoilun avulla. Löydökset käännetään algoritmien ja myöhemmin tekoälyn avulla ohjeiksi kaikille matkailualan toimijoille hiilineutraaliuden ja kestävän matkailun kehittämisen työkaluiksi.

Miksi?

Matkailu on yksi maailman nopeimmin kasvavista aloista ja globaalisti joka kymmenes työpaikka on matkailusektorilla (World Travel &Tourism Council 2019). Matkailu ja elämystalous ovat myös yksi isoimmista ja nopeimmin kasvavista teollisuuden aloista Suomessa. TEM:in mukaan Suomessa matkailu on yhtä suuri teollisuudenala, kuin maa-, metsä- ja kalatalous ja puolitoista kertaa isompi kuin elintarviketeollisuus. Kyseessä on siis merkittävä elinkeino. Samalla matkailusektori on merkittävä ja kasvava hiilidioksidipäästöjen tuottaja. Lentäminen, hotellit, maakuljetus, ruoka ja monet muut matkailuun liittyvät aktiviteetit tuottavat yhdessä merkittävän osan koko maapallon hiilidioksidipäästöistä.

Helsinki, Tampere ja Turku panostavat tällä hetkellä voimakkaasti matkailuun. Voimakkaan kasvun myötä myös matkailusektorin aiheuttama hiilijalanjälki kasvaa. Kaupunkien tavoitellessa hiilineutraalisuutta, on tärkeää tuoda matkailutoimijoiden saataville työkaluja, joiden avulla päästövähennysten tekeminen helpottuu. Ratkaisujen ja työkalujen käytön leviämisen myötä mahdollistuu myös niiden edelleen kehittäminen, uusien vähähiilisten palvelujen ja tuotteiden markkinoille tulo ja esimerkiksi dataan liittyviä teknologioita ja erilaisia digitaalisia ratkaisuja tarjoavien yritysten ymmärrys uusista matkailualalla tarvittavista tuotteista ja palveluista.

Lisätietoja
Projektipäällikkö Anna Peltosaari
anna.peltosaari(at)hel.fi
Puh. +358 40 550 7308


Summary in English

What?

The long-term goal of the Carbon Neutral Tourism project is to contribute to the reduction of carbon dioxide emissions and increase in energy efficiency in the tourism sector in Finland by promoting awareness of the sector’s carbon footprint and the potential for concrete reductions in the size of it. This is done by compiling suitable meters, developing relevant data sources, collecting these to a common database and transforming the data with smart solutions into usable information.

The project contributes to the common goal of carbon neutrality in the 6Aika area by focusing on a field of business which has not been considered due to its fragmented character.

How?

The lack of knowledge is the biggest challenge in the reduction of carbon emissions in travel sector. The CNT project is developing a browser-based carbon footprint calculator for companies operating in travel sector. With the calculator companies can calculate their own carbon footprint and understand their main sources of carbon emissions. In addition, an operation model, dashboard and user interface are developed around the calculator. The goal is that companies can see the results of the calculation in a clear and understandable manner. The calculator will help companies in decision making in terms of emission reduction and guide them to make the changes needed in their operations. Companies can also compare the results of the calculation with other companies’ results.

For destination organizations the calculator offers a possibility to see and follow the carbon emissions of the travel sector in their area. This helps the destination organizations to plan the emission reduction measures and for example set yearly targets to their emission levels. Data can be used in many ways, to understand right levels of investments, select target markets, direct travel flows more sustainably and find hidden seasons.

The carbon footprint calculator will be placed in Visit Finland’s Sustainable Travel Finland programme.

The CNT project is also working with data collection piloting, innovation challenge and building a proof-of-concept data platform. There are three different data collection pilots. In the first data pilot, Salmi Platform and Telia companies combine teleoperator data with a data collected from travelers. With this information, the carbon emissions of individual travelers coming to Tampere and their proportions to the left income are calculated. In the second data pilot TAK and Elisa measure the carbon footprint of travelers’ movement by combining different data sources. Third data pilot concentrates on the source of the carbon emissions by using calculation and service design. The findings are transformed with algorithms into instructions towards carbon reduction.

Why?

Travel sector is one of the fastest growing industries in the world and globally every tenth job is in travel sector. (World Travel & Tourism Council 2019). Travel sector is also one of the biggest and fastest growing sectors in Finland. According to the Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland the travel sector is as big as agriculture, forest and fishing industries and bigger than the food industry. At the same time travel sector is a fast-growing source of carbon emissions. Flying, hotels, transportation, food and many activities related to travelling are significant part of carbon emissions globally.

Cities of Helsinki, Tampere and Turku are currently investing strongly in the travel sector. While cities are pursuing carbon neutrality it is important to share and create tools for travel sector which help the companies in reducing the carbon emissions.

More information
Project manager Anna Peltosaari
anna.peltosaari(at)hel.fi
Puh. 0931040617 
23.02.2022 15:59