Suoraan sisältöön

Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen –hanke

Kuva Helsingin keskustasta, näkymä Simonkadulla.

English version below.

Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen -hanke pyrkii edistämään Helsingin matkailuelinkeinon palautumista kriisistä. Hankkeessa luodaan Helsinkiin laaja matkailun turvallisuuden kehittämisen ja johtamisen malli, jota voidaan käyttää paitsi koronapandemiakriisistä toipumiseen myös tulevaisuuden kriiseihin varautumiseen. Osana hanketta syntyy mm. matkailun turvallisuuden käsikirja ja matkailijavirtoja visualisoiva reaaliaikainen Heatmap, joista löytyy tietoa alempaa.

Hankeaika 1.11.2020-31.12.2021

Hankkeen tulevat tapahtumat

-

Hankekuvaus

Hanke on yksi Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitukseen valituista Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävistä kehittämishankkeista. Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen –hankkeen rahoittajana toimii Varsinais-Suomen liitto.

Koronapandemian aiheuttaman kriisin seurauksena erityisesti turvallisuuteen liittyvät toimet ovat korostuneet. Matkailuelinkeino on erityisesti korostanut tarvetta kehittää yhteisiä toimintamalleja turvallisuuden lisäämiseksi ja sen viestimiseksi. Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen -hanke pyrkii edistämään Helsingin matkailuelinkeinon palautumista kriisistä. Hankkeessa luodaan Helsinkiin laaja matkailun turvallisuuden kehittämisen ja johtamisen malli, jota voidaan käyttää paitsi koronapandemiakriisistä toipumiseen myös tulevaisuuden kriiseihin varautumiseen.

Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen -hankkeessa luodaan muuan muassa kokonaiskuva Helsingin matkailun turvallisuuden tasosta, tarvittavista kehittämistoimista ja rakennetaan turvallisuuden käsikirja, johon kytketään kaikki olennaiset toimijat. Hankkeessa panostetaan tiedolla johtamiseen, dataan ja sen laaja-alaiseen käytettävyyteen. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan alan toimijoiden koulutustarpeita turvallisuusasioissa. Tavoitteena on rakentaa malli, jossa turvallisuutta ja sen kokemusta johdetaan kokonaisuutena.

Hankkeen tavoitteet ja vaikutukset

  • Helsingin matkailun turvallisuutta johdetaan suunnitellusti ja kokonaisvaltaisesti
  • Helsingin matkailun tiedolla johtamisen kokonaisuus kehittyy
  • Varautuminen tulevaisuuden kriiseihin paranee tietoon perustuvan johtamismallin avulla
  • Yritysten osaamistaso turvallisuusasioissa parantuu koulutuksen ja viestinnän kautta
  • Asiakkaan matkailukokemus paranee, Helsingin suhteellinen kilpailuasema paranee, palautuminen kriisistä nopeutuu
  • Helsingissä pilotoituja toimintamalleja voidaan noudattaa myös muualla Suomessa, jolloin asiakkaan kokemus on yhteinen riippumatta vierailtavasta kohteesta

Liitteet

Hankehakemus
Kaupungin päätös hankehakuun osallistumisesta
Hankepäätös


Turvallisuuden kehittämistyö

Turvallisuuskehitystyön tavoitteena on, että Helsinkiin suuntautuvan matkailun turvallisuutta ja sen kokemusta johdetaan yhteistyössä kaupungin, yritysten, viranomaisten sekä muiden turvallisuustoimijoiden välillä. Helsingin turvallisuusbrändi rakentuu hankkeen aikana.

Turvallisuuden kehittämistyössä hyödynnetään yhteiskehitystyöpajoja pienryhmille asiantuntijoita ja laajemmalle ryhmälle osallistaen eri matkailu ja turvallisuusalan toimijoita. Turvallisuuden kehittämistyön tuotteena syntyy matkailun turvallisuuden käsikirja, joka havainnollistaa mm. turvallisuuden ekosysteemiä turvallisuustoimijoineen, koulutusresursseja, viestintää sekä matkailijan turvallista asiakaspolkua.

Menneet sidosryhmätyöpajat:
7.5.2021 Yhteiskehitystyöpaja 1 — Helsingin turvallisuusbrändi
28.5.2021 Yhteiskehitystyöpaja 2 — Turvallinen vierailijakokemus
10.9.2021 Yhteiskehitystyöpaja 3  Turvallisuuden käsikirja


Matkailijavirtojen mittaamisen datapilotti ja Heatmap

Osana hanketta yhdessä Hypercellin kanssa kerätään ja analysoidaan tietoa matkailijavirtojen liikkumisesta, jonka tuotoksena syntyy matkailijoille suunnattu Heatmap. Heatmap on virtuaalinen kartta, josta kuka tahansa voi nähdä reaaliajassa kunkin matkailukohteen, nähtävyyden tai palvelun ruuhkatilanteen ja näin ollen valita vierailuaikansa turvallisemmin. Heatmapin avulla voidaan edistää matkailupalveluiden turvallisuutta sekä parantaa turvallista kaupunkikokemusta. Tiedonkeruu mahdollistaa myös historiatason datan analysoimisen kehityskäyttöön.

Alta löytyy tietoa matkailijavirtojen mittaamisen datapilotista ja Heatmapista usein kysyttyjen kysymysten muodossa. Kysymykset on jaoteltu yleisiin kysymyksiin ja matkailijoille ja yrityksille suunnattuihin kysymyksiin.

Hypercell ja helsingin kaupungin datapilotti heatmap


Usein kysytyt kysymykset — Yleiset kysymykset

Mihin käyttötarkoitukseen dataa kerätään?
Keräämme summatason historiadataa analysoitavaksi matkailun kehitykseen sekä matkailijoille suunnattuun virtuaaliseen Heatmap-karttaan, josta näkee reaaliajassa matkailun kannalta keskeisten alueiden, nähtävyyksien ja palveluiden ruuhkatilanteen värikoodattuna karttanäkymään.

Millaista dataa kerätään?
Kerättävä data koostuu kolmesta elementistä: ihmisvirran määrä eli volyymi eri ajan hetkinä, ihmisvirtojen keskimääräinen viipymä kussakin kohteessa eli kuinka kauan ihmiset viettävät aikaa eri kohteiden läheisyydessä, sekä ihmisvirtojen liike eri ajan hetkinä sensoriverkoston alueella.

Miten kaupunki hyötyy datasta?
Dataa hyödyntämällä voidaan kehittää kaupungin toimintaa. Sen avulla voidaan mitata kaupungin eri matkailukohteiden vetovoimaa ja kohdentaa palveluita sinne, missä niille on kysyntää. Dataa voidaan hyödyntää myös ympäristön kuormituksen tasapainottamisessa sekä liikennesuunnittelussa. Data tarjoaa erinomaisia rakennuspalikoita tulevaisuuden kaupunkisuunnittelulle ja sitä voidaan hyödyntää myös hiilijalanjäljen laskemisessa eri alueilla.

Miksi Heatmap toteutetaan?
Heatmapin avulla voidaan edistää matkailupalveluiden turvallisuutta sekä parantaa turvallista kaupunkikokemusta. Heatmap on virtuaalinen kartta, josta kuka tahansa voi nähdä reaaliajassa kunkin matkailukohteen, nähtävyyden tai palvelun ruuhkatilanteen ja näin ollen valita vierailuaikansa turvallisemmin.

Miten Heatmap toimii?
Heatmapin näkymän muodostava data perustuu sensoreilla mitattuihin tilastollisiin ihmisvirtoihin kussakin kohteessa eri ajan hetkinä. Heatmappiin kohteiden kuormitusta kuvaava väri päivittyy automaattisesti minuutin välein. Heatmappia voi tarkastella nettiselaimen avulla millä tahansa päätelaitteella.

Miten dataa käytännössä kerätään?
Kaupunkitilassa olevat sensorit haistelevat anonyymejä Bluetooth-signaaleja laitteista, esimerkiksi matkapuhelimista. Laitteet eivät lähetä mitään tietoja esimerkiksi käyttäjästään, puhelinnumerosta tai sijainnistaan. Alla vielä yksityiskohtaisempi kuvaus datan keruusta.
1. Laitteet, joissa on Bluetooth-toiminnallisuus päällä, ilmoittavat muille Bluetooth-laitteille läsnäolostaan lähettämällä ympäristöönsä mainostusviestejä (advertising packet), jotka sisältävät laitteen satunnaisesti generoidun MAC-osoitteen eli tunnisteen, joka vaihtuu säännöllisin välein. Laite ei lähetä mitään tietoja esimerkiksi käyttäjästään tai laitteen sijaintitietoja.
2. Hypercell Oy:n Bluetooth-sensori skannaa/kuuntelee edellä mainittuja Bluetooth-laitteiden lähettämiä mainostusviestejä; kerää ja salaa laitteen väliaikaisen satunnaisen tunnisteen kerättäessä ja rekisteröi sensorin sisäisellä kellolla ajankohdat, jolloin laite saapuu sensorin kuulumisalueelle ja poistuu sieltä. Tiedot tallennetaan sensorin työmuistiin välaikaisesti kyseisen keräysjakson ajaksi. Jokaisen keräysjakson jälkeen sensori laskee havaittujen tunnisteiden kokonaismäärän ja keskimääräisen viipymisajan ja lähettää ne palvelimelle.
3. Hypercell Oy:n palvelin vastaanottaa keräysjakson summatason tiedot ja käsittelee niitä tilastollisten analyysien tuottamista varten.

Miten sensorin keräämä data eroaa sijaintiedoista?
Sijaintiedot ovat paljon yksityiskohtaisempaa tietoa kuin sensoridata. Perinteiset sijaintitiedot kertovat, missä joku tai jotakin sijaitsee. Sijaintitieto voidaan ilmoittaa esimerkiksi koordinaatteina, postinumerona, osoitteena tai muuna tunnettuna kohteena ja paikantaminen tehdään yleisimmin GPS-:n tai matkapuhelinoperaattorin avustuksella.
Hypercellin sensorit eivät tunnista käyttäjän mobiililaitteesta mitään edellä mainituista, vaan ne aistivat ainoastaan kunkin sensorin läheisyydessä olevia Bluetooth-signaaleita ja tuottavat niistä summatason tilastollista analyysiä. Saatua tietoa ei voida myöskään suoraan eikä välillisesti yhdistää toiseen tietoon, mikä mahdollistaisi käyttäjän tunnistamisen.

Voiko datasta tunnistaa yksittäisiä henkilöitä?
Ei voi. Data on anonyymiä. Laitteen lähettämä signaali sisältää laitteen tunnisteen eli MAC-osoitteen ja todellisen MAC-osoitteen sijaan käytetään satunnaisesti generoitua MAC-osoitetta tietosuojan varmistamiseksi. Laitteen satunnaislukugeneraattori generoi laitteelle uuden MAC-osoitteen laitevalmistajan määrittelemin väliajoin. Satunnaistetut tiheästi vaihtuvat MAC-osoitteet estävät laitteen tunnistamisen ja seurannan (kts. https://www.bluetooth.com/). Lisäksi MAC-osoite salataan peruuttamattomasti heti kerättäessä ennen mitään muuta käsittelyä SHA2-256 tai SHA3-224 salausalgoritmilla.

Onko Heatmap turvallinen?
On. Heatmap perustuu dataan, joka on täysin anonyymia ja muunnettu graafiseen muotoon. Yksilön tietoturvan kannalta se on täysin turvallinen ja se voi jopa parantaa kaupunkilaisten turvallisuutta erityisesti pandemia-aikana, jolloin suuria ihmisjoukkoja halutaan välttää.

Miten tietoturvasta pidetään huolta?
Hypercellin kehittämä teknologia ei kerää lainkaan henkilötietoja, eli se on yksilön kannalta jo lähtökohtaisestikin tietoturvallinen. Anonyymin datan säilöntä puolestaan tapahtuu IBM:n Hyperprotect-palvelussa, joka on IBM:n tietoturvallisin pilvipalveluympäristö.

Kuka vastaa Heatmapista?
Heatmapista vastaa tilaajana Helsingin kaupunki ja palveluntuottajana Hypercell. Kerättävä data on tallessa IBM:n pilvipalveluympäristössä.

Kuka voi käyttää Heatmappia?
Heatmap on kaikille julkinen ja vapaasti käytettävissä. Se on suunnattu matkailijoille, mutta yhtä kaikki siitä hyötyvät sekä vierailijat että paikalliset.

Mistä Heatmapin näkee?
Heatmap on nähtävissä sivustolla www.heatmap.fi/helsinki
Palvelu vaatii internetyhteyden ja sitä voi käyttää niin matkapuhelimella kuin millä tahansa internetselaimen sisältävällä laitteella.

Mistä saa lisätietoja Heatmapista?
Lisätietoja saat hankkeen projektipäälliköltä Sanni Liimatalta, sanni.liimatta(at)hel.fi.

 

Matkailijat

Miksi tällaista dataa kerätään?
Turvallisuuden edistämiseksi. Kerätyn datan pohjalta lanseerataan virtuaalinen kartta (Heatmap), josta näkee reaaliajassa matkailun kannalta keskeisten alueiden, nähtävyyksien ja palveluiden ruuhkatilanteen värikoodattuna karttanäkymään. Näin voi matkailijana valita vierailuajan alueellisen ruuhkatilanteen mukaan ja vierailla turvallisemmin.

Mitä hyötyä Heatmapista on matkailijoille?
Matkailijat voivat suunnitella Heatmap karttanäkymän avulla paremmin vierailunsa kohteissa niiden ruuhkaisuuden perusteella. Näin säästetään matkailijoiden aikaa ja vältetään ruuhkien syntymistä. Samalla palvelu tasapainottaa matkailukohteiden kuormitusta, ja matkailijoiden on mahdollista löytää uusia kiinnostuksen kohteita Heatmapin avulla.

Millaista dataa minusta kerätään? Voiko joku seurata minua tai tunnistaa minut kartalta?
Kerättävä data on täysin anonyymiä. Bluetooth-signaaleja ei voida yhdistää Bluetooth-laitteen ja sitä kautta laitteen käyttäjän todelliseen sijaintiin. Hypercellin palvelussa ei voida tunnistaa, yksilöidä eikä seurata yksittäisiä henkilöitä. Se ei ole myöskään tarpeellista käyttötarkoituksen kannalta.

Missä datankeruusta tiedotetaan ihmisille?
Koska palvelussa käsitellään vain anonyymiä tietoa ja kyseessä ei ole henkilötietojen käsittely, tietosuoja-asetuksen mukaan käsittelystä ei myöskään tarvitse informoida esimerkiksi mainostolppiin kiinnitettävillä kylteillä tai tarroilla.

Yritykset

Mitä yrityksien tulisi tietää tästä projektista?
Yrityksille hyödyllistä tietoa löytyy osoitteesta https://www.hypercell.ai/helsinki

Paljonko sensoreita asennetaan?
Kaupunki asentaa 100 sensoria kattaakseen ydinkeskustan ja kantakaupungin matkailijoiden liikehdinnän kannalta keskeiset alueet. Tätä sensoriverkostoa pyritään rikastamaan ja täydentämään. Yritysten ja muiden toimijoiden osallistuminen projektiin ja heidän sensoreidensa liittäminen verkostoon mahdollistaa laajemman ja yksityiskohtaisemman tiedonkeruun. Kukin yritys päättää itse hankkimiensa sensoreiden määrän ja ne voidaan liittää näkyviin Heatmapiin.

Miksi yrityksen kannattaa osallistua projektiin?
Osallistumisesta on yritysnäkökulmasta kaksi hyötyä: 1. Näkyvyys Heatmapissa sekä markkinointiyhteistyö ja osallisuus destinaation kilpailukyvyn edistämiseksi 2. Tiedonkeruu ja yrityksen oma tiedolla johtaminen, jolla voidaan lisätä ymmärrystä omista asiakkaista ja valjastaa tämä kaupallisiksi hyödyiksi ja toimenpiteiksi

Mihin kerättyä dataa voi käyttää?
Yritykset voivat hyödyntää tietoa esim. oman markkinointinsa optimointiin sekä asiakaspotentiaalin mittaamiseen eri alueilla.

Millaista dataa kerätään?
Kerättävä data koostuu kolmesta elementistä: ihmisvirran määrä eli volyymi eri ajan hetkinä, ihmisvirtojen keskimääräinen viipymä kussakin kohteessa, eli kuinka kauan ihmiset viettävät aikaa eri kohteiden läheisyydessä, sekä ihmisvirtojen liike eri ajan hetkinä sensoriverkoston alueella. Kerätty data on täysin anonyymiä.

Minkälaisia kustannuksia osallistumisesta koituu?
Kustannukset määrittyvät hankittujen sensoreiden määrän mukaan. Kustannusrakenne yhden sensorin osalta koostuu sensorin laitehinnasta (kertamaksu n. 150e) sekä datansiirrosta (kk-maksu 20,90e).

Kuinka pitkäksi aikaa tiedonkeruuseen sitoudutaan?
Hankkeen tiedonkeruu jatkuu 31.12.2021 asti, joten lähtökohtaisesti hankkeeseen lähtevät yritykset sitoutuvat olemaan mukana vuoden 2021 loppuun asti. Mikäli palvelu todetaan hyödylliseksi voivat yritykset halutessaan sopia palvelun jatkosta erikseen Hypercellin kanssa myös vuodelle 2022.

Mistä saa lisätietoja ja voi osallistua Heatmapiin?
Lisätietoja ja osallistuminen onnistuu osoitteessa heatmap@hypercell.fi

Lisätietoja

Projektipäällikkö Sanni Liimatta
sanni.liimatta@hel.fi
Puh. 040 612 8379

Projektiassistentti Aletta Kuoksa
aletta.kuoksa@hel.fi
Puh. 040 589 6597


Summary in english

Leading the safety in tourism in Helsinki area project

The corona pandemic crisis has highlighted the importance of safety measures in tourism. Thus, the local tourism industry in Helsinki has expressed the need to find collective ways to increase traveler safety and develop messaging around the topic. This was the starting point of the project ‘Leading the safety in tourism in Helsinki area’ that focuses on supporting our destination to recover from the crisis. The primary goal of the project is to build an extensive model to develop and lead the tourism safety in Helsinki – a model that can be utilized both for recovering from the corona crisis but also for the future crises that the tourism industry is yet to face.

The current situation emphasizes the crisis management from a pandemic point of view, yet safety as a concept in tourism includes various other aspects as well. Leading with data, digitalization and sustainable travel are the main three focus areas of the tourism development in Helsinki. These topics are also relevant themes for recovering from the crisis and therefore determining the actions to take in this project. ‘Leading the safety in tourism in Helsinki area’ -project will focus on mapping out the development areas and the level of tourism safety in Helsinki. As an outcome, there will be a safety handbook created: this handbook will merge all relevant stakeholders and tourism players together, aiming to clarify the tourism safety landscape in Helsinki as a whole. Additionally, a data tool will be created to provide relevant data for safety and recovery. A set of trainings will be hosted for the local tourism enterprises while the digitalization of the local tourism info will also be supported. In the end, the aim is to have a model that will support leading the tourism safety and building the feeling of safety in the capital of Finland.

More information

Project manager Sanni Liimatta
sanni.liimatta@hel.fi
+358406128379

Project assistant Aletta Kuoksa
aletta.kuoksa@hel.fi
+358405896597
10.09.2021 10:16