Suoraan sisältöön

6Aika: Carbon neutral tourism -hanke

Helsingin kaupungin elinkeino-osasto toteuttaa 6aika: Carbon Neutral Tourism -hankkeen yhteistyössä Turun Kaupungin, Visit Tampereen ja Forum Virium Helsingin kanssa.

Hankeaika: 1.3.2020 – 31.12.2021

Lisätietoja: 
Jonna Pitkänen projektipäällikkö
jonna.pitkanen(at)hel.fi
Puh. 040 1950 306

Tiivistelmä
6Aika: Carbon neutral tourism -hankkeen pitkän tähtäimen tavoite on vaikuttaa matkailualan hiilidioksidipäästöjen vähentymiseen ja energiatehokkuuden lisäämiseen Suomessa kasvattamalla datan avulla ymmärrystä alan hiilijalanjäljestä ja sen konkreettisista vähentämismahdollisuuksista. Hankkeen aikana tavoitteiden toteutumista edistetään muun muassa moninaisin yhteiskehittämisen muodoin, kokoamalla soveltuva mittaristo, kehittämällä ja yhdistelemällä relevantteja datalähteitä, kokoamalla nämä yhteiseen tietovarantoon ja älykkäiden ratkaisujen kautta muuttamalla data käyttökelpoiseksi ja helposti saatavilla olevaksi informaatioksi, jonka avulla on mahdollista tehdä tarvittavia muutoksia.

Hankkeessa rakennetaan tarvittavat digitaaliset työkalut ja Co2-TIS (Carbon Neutral Tourism Intelligence System) toimintamalli, jota levitetään hankkeen aikana tehokkaasti. Mallia pilotoidaan jokaisessa kaupungissa tulosten varmistamiseksi. Hanke toteuttaa osallistuvien kaupunkien ja koko 6Aika alueen yhteisiä hiilineutraaliustavoitteita tarttumalla alaan, jota ei ole aiemmin laajempana kokonaisuutena vastaavalla tavalla lähestytty pirstaleisuutensa vuoksi.

Hanke vastaa myös laajalti julkilausuttuun matkailualan yritysten ja julkisten toimijoiden tarpeeseen löytää alalle älykkäitä ratkaisuja datan keräämiseen ja hyödyntämiseen. Pitkällä aikavälillä mallin ja työkalujen käyttöä voidaan laajenta koskemaan myös muita kehitysteemoja.

Matkailu on yksi maailman nopeimmin kasvavista aloista ja globaalisti joka kymmenes työpaikka on matkailusektorilla (World Travel &Tourism Council 2019). Matkailusektorin vienti kansainvälisellä tasolla on isompi kuin autoteollisuuden tai ruokateollisuuden vienti (UNWTO 2019). Matkailu ja elämystalous on myös yksi isoimmista ja nopeimmin kasvavista teollisuuden aloista Suomessa.

TEM:in mukaan Suomessa matkailu on yhtä suuri teollisuudenala, kuin maa-, metsä- ja kalatalous ja puolitoista kertaa isompi kuin elintarviketeollisuus. Kokonaistyöllisyys on noin 140 000 henkilötyövuotta. Kyseessä on siis merkittävä elinkeino. Samalla matkailusektori on merkittävä ja kasvava hiilidioksidipäästöjen tuottaja. Lentäminen, hotellit, maakuljetus, ruoka ja monet muut matkailuun liittyvät aktiviteetit tuottavat yhdessä merkittävän osan koko maapallon hiilidioksidipäästöistä.

Miten matkailusektorin hiilidioksidipäästöihin voidaan vaikuttaa tarpeeksi nopeasti?

Keskeisin ongelma on tiedon puute. Kun esim. teräksen tuotannossa voidaan hiilidioksidipäästöt mitata verrattain helposti, on se matkailusektorilla erittäin haastavaa juuri sen pirstaleisuuden vuoksi. Tätä varten tarvitaan käyttökelpoinen, niin julkisia kuin yksityisiäkin matkailutoimijoita hyödyttävä datankeruu- ja datan yhdistämismalli, siihen liittyvät digitaaliset työkalut ja yhteinen toimija. Datan lähteitä voivat olla mm. lentoliikenteen data, maaliikenteen data, matkailijoiden yöpymiset, elinkeinon oma data, jne. Datan avulla voidaan esimerkiksi määritellä oikea määrä hotelli-investointeja, valita kestäviä kohdemarkkinoita, ohjata matkailijavirtoja kestävällä tehokkaalla ja tavalla, löytää piileviä sesonkeja ja tasoittaa ympärivuotisuutta.

Yksityinen toimija pystyy tekemään myös konkreettisia paikallisia muutoksia omiin palveluihinsa ja esimerkiksi kiinteistöihinsä. Laajemmassa kontekstissa alaa voidaan myös tehokkaammin verrata muihin aloihin ja asettaa hiilidioksidipäästöille kumuloituvaan vuotuiseen vertailuaineistoon pohjautuvia konkreettisia tavoitteita. Oikeanlaisen datan avulla voidaan seurata myös jakamistalouden, kuten Airbnb:n, kehitystä tai tuoda esiin kotimaisten matkailijoiden motivaatiotekijöitä tutkimalla mm. Google analytiikkaa tai internet-keskusteluja. Tuomalla kaiken datan yhteen paikkaan ja hyödyntämällä tekoälyä tai koneoppimista koko ala pystyy tekemään kestävämpiä valintoja oikeaan tietoon pohjautuen. Myös energiatehokkuus paranee osoittamalla yrityksille datan avulla konkreettisia kehittämiskohteita kulutuksen vähentämiseen. Esimerkiksi Suomessa kehitetyt kiertotalouden ratkaisut ovat vielä näkymättömissä matkailuyrityksissä.

Vastaavaa korkeatasoista dataa yhdistävää ratkaisua ei ole toteutettu vielä missään maailmassa, mutta kaikkialla siitä tai oikeammin sen tarpeesta puhutaan. Helsingillä, Tampereella ja Turulla on ainutlaatuinen tilaisuus oikeanlaisilla toimenpiteillä edesauttaa matkailusektorin hiilineutraaliustavoitteita ja samalla hypätä maailman kärkeen matkailun hiilineutraaliuden edistämisessä uskottavalla tavalla. Hankkeessa nämä kolme partnerikaupunkia toimivat matkailun kehitysympäristöinä luoden pohjan älykkäälle kasvulle. Jatkossa kaupunkien matkailustrategiat pohjautuvat laajamittaiseen tutkimukseen, dataan ja tekoälyn tuottamiin ennustemalleihin.

Yritykset voivat kohdentaa kehittämistoimenpiteensä eksaktin tiedon avulla oikein ja ennakoida tulevaa. Läpinäkyvä, useista eri lähteistä kerätty data vie alaa kokonaisuutena kohti uskottavaa hiilidioksidin vähentämisprosessia. Hankkeessa todennetaan konkreettisesti, mistä matkailun päästöjä syntyy.

Hankkeen ja siinä kehitettävien ratkaisujen tarve on todettu laajalti. Jo kauan ennen hankkeen käynnistymistä on käyty keskusteluja eri yritysten ja muiden toimijoiden välillä ja todettu, että tarvitaan laajempaa yhteistyötä ja erilaisten toimijoiden, niin julkisten kuin yksityistenkin mukanaoloa yhteisten tavoitteiden tehokkaammaksi saavuttamiseksi. Vaikka hankkeen aikana toteutettavat toimenpiteet kohdentuvatkin 6Aika kaupunkeihin, on kiinnostusta ollut jo pidempään myös muualta. Hankkeen yksi kantavia ajatuksia onkin toiminnan tehokas laajeneminen kansallisesti ja sen kautta työkalujen ja toimintamallin laajempi hyödyntäminen. Tätä varten hankkeessa panostetaan laajaan tiedonlevitykseen järjestämällä mm. useisiin kaupunkeihin kohdentuva roadshow sekä avoimia tilaisuuksia ao. teemojen ympärille. Kaupungit ovat erittäin sitoutuneita prosessiin ja myös Business Finlandin Visit Finland -yksikkö panostaa tiedolla johtamiseen. Näin varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja kehitettyjen ratkaisujen ylläpito.

Helsinki, Tampere ja Turku panostavat tällä hetkellä voimakkaasti matkailuun. Voimakkaan kasvun myötä myös matkailusektorin aiheuttama hiilijalanjälki kasvaa. On ainoastaan järkevää, että nämä kolme kaupunkia yhteistyössä muiden 6Aika kaupunkien kanssa kehittää yhteisen mittariston sekä datankeruu- ja analysointimallin. Tämä on kustannustehokasta sekä mahdollistaa kaupunkien keskinäisen vertailun yhteisten mittareiden avulla. Ratkaisujen käytön leviämisen myötä mahdollistuu myös niiden edelleen kehittäminen, uusien vähähiilisten palvelujen ja tuotteiden markkinoille tulo ja esimerkiksi dataan liittyviä teknologioita ja erilaisia digitaalisia ratkaisuja tarjoavien yritysten ymmärrys uusista matkailualalla tarvittavista tuotteista ja palveluista. Kehitettävä malli ja sen digitaaliset ratkaisut ovat myös erittäin kiinnostavia kansainvälisellä tasolla.

Hanke tukee hyvin 6Aika strategian Data ja avoimet rajapinnat -painopistettä sekä strategian yhdessä oppimisen ja tiedon jakamisen tavoitteita. Samalla hanke tukee hyvin tämän 6Aika haun tavoitteita löytää ratkaisuja kuutoskaupunkien edistämisestä kohti hiilineutraaleja kaupunkialueita. Hanke tukee myös EAKR ohjelman Erityistavoite 3.2:sen tavoitteita, jossa mainitaan myös matkailu tärkeäksi kehittämisen kohteeksi ja jossa korostuu älykkäiden ja hiilinautraalien ratkaisujen kehittäminen tukemaan yritysten liiketoimintaa ja kaupunkien hiilinautraaliustavoitteita. Samalla hanke tukee koko Toimintalinja 2:sen tavoitetta uuden tiedon ja osaamisen tuottamisesta ja hyödyntämisestä. Hanke toteuttaa hyvin myös EAKR-ohjelman horisontaalisia tavoitteita, erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta.
27.04.2020 09:56