Suoraan sisältöön

6Aika: Carbon neutral tourism -hanke

English version below.

Helsingin kaupungin elinkeino-osasto toteuttaa 6aika: Carbon Neutral Tourism -hankkeen yhteistyössä Turun Kaupungin, Visit Tampereen ja Forum Virium Helsingin kanssa.

Hankeaika: 1.3.2020 – 31.12.2021

Lisätietoja: 
Jonna Pitkänen projektipäällikkö
jonna.pitkanen(at)hel.fi
Puh. 040 1950 306

Tiivistelmä
6Aika: Carbon neutral tourism -hankkeen pitkän tähtäimen tavoite on vaikuttaa matkailualan hiilidioksidipäästöjen vähentymiseen ja energiatehokkuuden lisäämiseen Suomessa kasvattamalla datan avulla ymmärrystä alan hiilijalanjäljestä ja sen konkreettisista vähentämismahdollisuuksista. Hankkeen aikana tavoitteiden toteutumista edistetään muun muassa moninaisin yhteiskehittämisen muodoin, kokoamalla soveltuva mittaristo, kehittämällä ja yhdistelemällä relevantteja datalähteitä, kokoamalla nämä yhteiseen tietovarantoon ja älykkäiden ratkaisujen kautta muuttamalla data käyttökelpoiseksi ja helposti saatavilla olevaksi informaatioksi, jonka avulla on mahdollista tehdä tarvittavia muutoksia.

Hankkeessa rakennetaan tarvittavat digitaaliset työkalut ja Co2-TIS (Carbon Neutral Tourism Intelligence System) toimintamalli, jota levitetään hankkeen aikana tehokkaasti. Mallia pilotoidaan jokaisessa kaupungissa tulosten varmistamiseksi. Hanke toteuttaa osallistuvien kaupunkien ja koko 6Aika alueen yhteisiä hiilineutraaliustavoitteita tarttumalla alaan, jota ei ole aiemmin laajempana kokonaisuutena vastaavalla tavalla lähestytty pirstaleisuutensa vuoksi.

Hanke vastaa myös laajalti julkilausuttuun matkailualan yritysten ja julkisten toimijoiden tarpeeseen löytää alalle älykkäitä ratkaisuja datan keräämiseen ja hyödyntämiseen. Pitkällä aikavälillä mallin ja työkalujen käyttöä voidaan laajenta koskemaan myös muita kehitysteemoja.

Matkailu on yksi maailman nopeimmin kasvavista aloista ja globaalisti joka kymmenes työpaikka on matkailusektorilla (World Travel &Tourism Council 2019). Matkailusektorin vienti kansainvälisellä tasolla on isompi kuin autoteollisuuden tai ruokateollisuuden vienti (UNWTO 2019). Matkailu ja elämystalous on myös yksi isoimmista ja nopeimmin kasvavista teollisuuden aloista Suomessa.

TEM:in mukaan Suomessa matkailu on yhtä suuri teollisuudenala, kuin maa-, metsä- ja kalatalous ja puolitoista kertaa isompi kuin elintarviketeollisuus. Kokonaistyöllisyys on noin 140 000 henkilötyövuotta. Kyseessä on siis merkittävä elinkeino. Samalla matkailusektori on merkittävä ja kasvava hiilidioksidipäästöjen tuottaja. Lentäminen, hotellit, maakuljetus, ruoka ja monet muut matkailuun liittyvät aktiviteetit tuottavat yhdessä merkittävän osan koko maapallon hiilidioksidipäästöistä.

Miten matkailusektorin hiilidioksidipäästöihin voidaan vaikuttaa tarpeeksi nopeasti?

Keskeisin ongelma on tiedon puute. Kun esim. teräksen tuotannossa voidaan hiilidioksidipäästöt mitata verrattain helposti, on se matkailusektorilla erittäin haastavaa juuri sen pirstaleisuuden vuoksi. Tätä varten tarvitaan käyttökelpoinen, niin julkisia kuin yksityisiäkin matkailutoimijoita hyödyttävä datankeruu- ja datan yhdistämismalli, siihen liittyvät digitaaliset työkalut ja yhteinen toimija. Datan lähteitä voivat olla mm. lentoliikenteen data, maaliikenteen data, matkailijoiden yöpymiset, elinkeinon oma data, jne. Datan avulla voidaan esimerkiksi määritellä oikea määrä hotelli-investointeja, valita kestäviä kohdemarkkinoita, ohjata matkailijavirtoja kestävällä tehokkaalla ja tavalla, löytää piileviä sesonkeja ja tasoittaa ympärivuotisuutta.

Yksityinen toimija pystyy tekemään myös konkreettisia paikallisia muutoksia omiin palveluihinsa ja esimerkiksi kiinteistöihinsä. Laajemmassa kontekstissa alaa voidaan myös tehokkaammin verrata muihin aloihin ja asettaa hiilidioksidipäästöille kumuloituvaan vuotuiseen vertailuaineistoon pohjautuvia konkreettisia tavoitteita. Oikeanlaisen datan avulla voidaan seurata myös jakamistalouden, kuten Airbnb:n, kehitystä tai tuoda esiin kotimaisten matkailijoiden motivaatiotekijöitä tutkimalla mm. Google analytiikkaa tai internet-keskusteluja. Tuomalla kaiken datan yhteen paikkaan ja hyödyntämällä tekoälyä tai koneoppimista koko ala pystyy tekemään kestävämpiä valintoja oikeaan tietoon pohjautuen. Myös energiatehokkuus paranee osoittamalla yrityksille datan avulla konkreettisia kehittämiskohteita kulutuksen vähentämiseen. Esimerkiksi Suomessa kehitetyt kiertotalouden ratkaisut ovat vielä näkymättömissä matkailuyrityksissä.

Vastaavaa korkeatasoista dataa yhdistävää ratkaisua ei ole toteutettu vielä missään maailmassa, mutta kaikkialla siitä tai oikeammin sen tarpeesta puhutaan. Helsingillä, Tampereella ja Turulla on ainutlaatuinen tilaisuus oikeanlaisilla toimenpiteillä edesauttaa matkailusektorin hiilineutraaliustavoitteita ja samalla hypätä maailman kärkeen matkailun hiilineutraaliuden edistämisessä uskottavalla tavalla. Hankkeessa nämä kolme partnerikaupunkia toimivat matkailun kehitysympäristöinä luoden pohjan älykkäälle kasvulle. Jatkossa kaupunkien matkailustrategiat pohjautuvat laajamittaiseen tutkimukseen, dataan ja tekoälyn tuottamiin ennustemalleihin.

Yritykset voivat kohdentaa kehittämistoimenpiteensä eksaktin tiedon avulla oikein ja ennakoida tulevaa. Läpinäkyvä, useista eri lähteistä kerätty data vie alaa kokonaisuutena kohti uskottavaa hiilidioksidin vähentämisprosessia. Hankkeessa todennetaan konkreettisesti, mistä matkailun päästöjä syntyy.

Hankkeen ja siinä kehitettävien ratkaisujen tarve on todettu laajalti. Jo kauan ennen hankkeen käynnistymistä on käyty keskusteluja eri yritysten ja muiden toimijoiden välillä ja todettu, että tarvitaan laajempaa yhteistyötä ja erilaisten toimijoiden, niin julkisten kuin yksityistenkin mukanaoloa yhteisten tavoitteiden tehokkaammaksi saavuttamiseksi. Vaikka hankkeen aikana toteutettavat toimenpiteet kohdentuvatkin 6Aika kaupunkeihin, on kiinnostusta ollut jo pidempään myös muualta. Hankkeen yksi kantavia ajatuksia onkin toiminnan tehokas laajeneminen kansallisesti ja sen kautta työkalujen ja toimintamallin laajempi hyödyntäminen. Tätä varten hankkeessa panostetaan laajaan tiedonlevitykseen järjestämällä mm. useisiin kaupunkeihin kohdentuva roadshow sekä avoimia tilaisuuksia ao. teemojen ympärille. Kaupungit ovat erittäin sitoutuneita prosessiin ja myös Business Finlandin Visit Finland -yksikkö panostaa tiedolla johtamiseen. Näin varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja kehitettyjen ratkaisujen ylläpito.

Helsinki, Tampere ja Turku panostavat tällä hetkellä voimakkaasti matkailuun. Voimakkaan kasvun myötä myös matkailusektorin aiheuttama hiilijalanjälki kasvaa. On ainoastaan järkevää, että nämä kolme kaupunkia yhteistyössä muiden 6Aika kaupunkien kanssa kehittää yhteisen mittariston sekä datankeruu- ja analysointimallin. Tämä on kustannustehokasta sekä mahdollistaa kaupunkien keskinäisen vertailun yhteisten mittareiden avulla. Ratkaisujen käytön leviämisen myötä mahdollistuu myös niiden edelleen kehittäminen, uusien vähähiilisten palvelujen ja tuotteiden markkinoille tulo ja esimerkiksi dataan liittyviä teknologioita ja erilaisia digitaalisia ratkaisuja tarjoavien yritysten ymmärrys uusista matkailualalla tarvittavista tuotteista ja palveluista. Kehitettävä malli ja sen digitaaliset ratkaisut ovat myös erittäin kiinnostavia kansainvälisellä tasolla.

Hanke tukee hyvin 6Aika strategian Data ja avoimet rajapinnat -painopistettä sekä strategian yhdessä oppimisen ja tiedon jakamisen tavoitteita. Samalla hanke tukee hyvin tämän 6Aika haun tavoitteita löytää ratkaisuja kuutoskaupunkien edistämisestä kohti hiilineutraaleja kaupunkialueita. Hanke tukee myös EAKR ohjelman Erityistavoite 3.2:sen tavoitteita, jossa mainitaan myös matkailu tärkeäksi kehittämisen kohteeksi ja jossa korostuu älykkäiden ja hiilinautraalien ratkaisujen kehittäminen tukemaan yritysten liiketoimintaa ja kaupunkien hiilinautraaliustavoitteita. Samalla hanke tukee koko Toimintalinja 2:sen tavoitetta uuden tiedon ja osaamisen tuottamisesta ja hyödyntämisestä. Hanke toteuttaa hyvin myös EAKR-ohjelman horisontaalisia tavoitteita, erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta.

Summary

6Aika: Carbon Neutral Tourism -project. The long-term goal of the Carbon Neutral Tourism project is to contribute to the reduction of carbon dioxide emissions and increase in energy efficiency in the tourism sector in Finland by promoting awareness of the sector’s carbon footprint and its potential for achieving concrete reductions in the size of its carbon footprint. Throughout the project, achieving its objectives will be promoted by means of various joint development forms, compiling applicable indicators, developing and integrating relevant data sources, pooling this data into a joint databank, and transforming this data into usable and readily accessible information through smart solutions in order to enable the necessary changes. The project will build the necessary digital tools and a Co2-TIS (Carbon Neutral Tourism Intelligence System) operating model, which will be effectively shared during the project. The model will be piloted in each city to ensure results. The project will implement the common carbon neutrality goals of the participating cities and the entire 6Aika region by addressing a sector that has not previously been targeted in such a comprehensive way due to its fragmentation. The project also responds to the need widely expressed by tourism companies and public actors to find intelligent solutions for collecting and utilising data. In the long term, the Co2-TIS model and its tools can be expanded to cover also other development themes.

Tourism is one of the fastest growing sectors in the world, and globally every tenth job is in the tourism sector (World Travel & Tourism Council 2019). The tourism sector accounts for more exports on the international level than the automotive or food industries (UNWTO 2019). Tourism and the experience economy are also among the largest and fastest growing sectors in Finland. According to the Ministry of Economic Affairs and Employment, tourism in Finland is as big an industry as agriculture, forestry and fishing and one and a half times bigger than the food industry. Total employment from the tourism sector amounts to approximately 140,000 person years, so there is no mistaking that it is a major industry. At the same time, the tourism sector is a major and growing source of carbon dioxide emissions. Air travel, hotels, road transport, food and many other tourism-related activities together account for a significant portion of the world's carbon dioxide emissions. How can the carbon dioxide emissions of the tourism sector be tackled with sufficient haste and urgency?

The biggest problem is a lack of data. Whereas measuring the carbon dioxide emissions from steel production, for example, is relatively easy, doing so for the tourism sector is very challenging precisely because of its fragmentation. To this end, a practical data collection and analysis model that benefits both public and private tourism operators is needed together with the associated digital tools and a common operator. Data sources could include, for example, air traffic data, road traffic data, hotel bednights and business data. This data could then be used, for example, to determine the right amount of hotel investments, select sustainable destination markets, guide tourist flows in a sustainable and efficient way, discover hidden seasons, and balance year-round tourism. Private operators could also make concrete changes locally to their own services and properties, for example. Within the broader context, the tourism sector could be more effectively benchmarked against other industries, and specific targets could be set for carbon dioxide emissions based on cumulative annual comparative data. The right type of data can also be used to track the development of the sharing economy, such as Airbnb, or to highlight the motivation factors for domestic tourists by studying Google analytics or internet chats. By consolidating all data in one place and leveraging artificial intelligence or machine learning, the entire industry could make more sustainable choices based on accurate information. Energy efficiency would also be improved by providing companies with specific data-based development targets to reduce consumption. For example, circular economy solutions that have already been developed in Finland are yet to be seen among tourism companies.

Such a solution combining high-quality data has not yet been implemented anywhere in the world, even though it – or rather the need for it – is being talked about everywhere. Helsinki, Tampere and Turku have a unique opportunity through the right measures to advance the carbon neutrality goals of the tourism sector while at the same time becoming credible global leaders in promoting carbon neutrality in tourism. In this project, these three partner cities will act as tourism development environments, providing the basis for smart growth. In the future, urban tourism strategies will be based on extensive research, data and forecasting models generated by artificial intelligence. Businesses will be able to accurately target their development actions with exact information and anticipate the future. Transparent data from a variety of sources will lead the industry as a whole towards a credible carbon dioxide reduction process. The project will demonstrate concretely the sources of emissions in the tourism industry.

The need for the project and its solutions is widely recognised. Long before the start of the project, discussions have taken place between different companies and other actors recognising that wider cooperation and the involvement of different types of actors, public and private, are needed to achieve their common goals more effectively. Although the activities to be carried out during the project are focused on 6Aika cities, a lot of interest has been demonstrated elsewhere for some time. One of the key ideas behind the project is to effectively expand activities on the national level and thereby encourage the wider use of its tools and operating models. To this end, one of the priorities of the project will be the widespread dissemination of information through a roadshow and open events based on these themes in cities across the country. The participating cities are very committed to this process, and Business Finland's Visit Finland unit is also focusing on aspects of knowledge management. This will ensure the continuity of operations and maintenance of developed solutions.

Helsinki, Tampere and Turku are currently investing heavily in tourism. Strong growth will also increase the carbon footprint of the tourism sector. It only makes sense for these three cities to work together with other 6Aika cities to develop a common set of indicators, as well as a data collection and analysis model. This is cost-effective and allows for comparisons between cities by means of common indicators. The spread of these solutions will also enable their further development, the introduction of new low-carbon services and products, and a better understanding among companies providing data-related technologies and various digital solutions about new products and services in the tourism industry. The model that is being developed and its digital solutions are also of great international interest.

The project supports well the Data and Open Interfaces focus of the 6Aika strategy, as well as its objectives concerning learning and sharing information. At the same time, the project supports well the objectives of this 6Aika call for applications to find solutions to promote the development of these six cities into carbon-neutral urban areas. The project also supports ERDF Specific Objective 3.2, which also identifies tourism as an important development area and emphasises the development of smart and carbon-neutral solutions to support business and the carbon neutrality targets of cities. At the same time, the project supports the overall objective of Priority Axis 2 for producing and utilising new knowledge and skills. The project also contributes well to the horizontal objectives of the ERDF programme, particularly in terms of sustainable development.


 
19.02.2021 09:40