Hoppa till innehållet

Tillgänglighetsutlåtande för småbarnspedagogik

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Helsingfors stads webbplats ”Småbarnspedagogiken i Helsingfors”. Webbplatsens adress är https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/sv.

Lagbestämmelser som gäller webbplatsen

Denna webbplats har offentliggjorts tidigare än 23.9.2018. Webbplatsen ska uppfylla lagens krav på tillgänglighet efter övergångstiden som slutar 23.9.2020.

Stadens mål

När det gäller tillgänglighet till digitala tjänster har Helsingfors stad som mål att uppnå minst nivå A och AA eller bättre enligt WCAG-anvisningarna, om det är rimligt.

Fullgörandestatus

Denna webbplats uppfyller lagstadgade kritiska tillgänglighetskrav enligt nivå AA i WCAG v2.1 med följande observerade brister.

Icke tillgängligt innehåll

Nedan angivet innehåll uppfyller ännu ej alla lagstadgade tillgänglighetskrav.

Observerade brister

På webbplatserna för de privata daghemmen, lekparkerna, familjehusen samt familjedagvården finns nedan nämnda fel.

Kritiska fel

För Facebook-infällningarna på lekparkernas och familjehusens startsidor får användaren av skärmläsare inte information om att fokus ligger på Facebook-infällningen. I infällningen används ”lazy load”-teknik för att ladda innehåller, vilket vid användning av tangentbordet försvårar eller helt hindrar bläddring förbi infällningen.
(WCAG 2.1 Ingen tangentbordsfälla, Fokus, Namn, roll, värde samt Information och relationer)

Betydande fel

På webbplatserna finns länkar, vars funktion inte är tydlig för användare av skärmläsare. Länkens text kan vara otydlig, länken öppnar ett nytt fönster eller en PDF-fil utan förvarning.
(WCAG 2.1 Konsekvent identifiering, Information och relationer, Namn, roll, värde samt Rubriker och ledtexter/etiketter).

På webbplatserna finns bilder som antingen saknar alternativ bildtext eller beskrivs på ett bristfälligt sätt.
(WCAG 2.1 Innehåll som inte är text).

Mobilnavigationsmenyn är bristfälligt beskriven för skärmläsare.
(WCAG 2.1 Tangentbord, Namn, roll och värde).

Samma länktext på daghemmens och lekparkernas sidor styr användaren till olika sidor.
(WCAG 2.1 Rubriker och ledtexter/etiketter).

På sidan Verksamhetsställen finns tomma element.
(WCAG 2.1 Parsing).

Övriga fel

Länken Till sidans början flyttar vyn, men inte fokuset.
(WCAG 2.1 Hoppa över grupperat innehåll).

Korrigering av brister

Skolorna strävar efter att rätta till innehållsliga fel och brister omedelbart efter att de kommit till kännedom.

Helsingfors stads webbplatser förnyas som bäst. I samband med förnyelsen kommer sektorns webbsidor att flyttas till en ny plattform som uppfyller tillgänglighetskraven bättre än tidigare. Problem med tillgänglighet som beror på den nuvarande plattformen korrigeras senast i samband med förnyelsen. Förnyelsen uppskattas vara klar före slutet av 2021.

Få uppgifter i tillgänglig form

Innehåll som inte kan nås på grund av nämnda brister kan begäras från upprätthållaren av denna webbplats.

Fostrans- och utbildningssektorn, Informationstjänster
Töysägatan 2 D
00510 Helsingfors
PB 51300, 00099 Helsingfors stad

Utarbetande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har upprättats 18.9.2020.

Bedömning av tillgänglighet

Vid bedömning av tillgänglighet har följts Helsingfors stads arbetsanvisning och metoder som siktar till att säkerställa webbplatsens tillgänglighet i alla arbetsfaser.

Tillgängligheten är kontrollerad genom revision av en extern expert samt som egen bedömning.

Tillgängligheten har kontrollerats genom en systematisk tillgänglighetskontroll samt manuell kontroll av sidan. De funktionella observationer som gjorts i testerna gäller både desktop- och mobilmiljön.

Systemkontrollen har gjorts med Siteimproves automatiska testverktyg för tillgänglighet och webbläsarutvidgning.

Vid de manuella texterna har man använt webbläsaren Chrome eller Firefox, deras 200 %-läge och datatekniska hjälpmedel såsom skärmläsarprogram, drivrutiner och specialtangentbord. Mobiltestningen gjordes med iOS- och Android-operativsystem och skärmläsarprogram avsedda för dem.

Den externa expertrevisionen har utförts av Servicecentralen Helsingfors, telefon- och välbefinnandetjänster. Revisionsrapporten kan laddas ner på finska från: Läs daghems webplats revision rapport (pdf) och Läs lekparkers och familjehus webplats revision rapport(pdf).

Uppdatering av tillgänglighetsutlåtande

Webbplatsens tillgänglighet kontrolleras genom kontinuerlig tillsyn när tekniken eller innehållet förändras, samt granskning med regelbundna intervall. Detta utlåtande uppdateras i samband med ändringar av webbplatsen samt granskningar av tillgänglighet.

Återkoppling och kontaktuppgifter
Fostrans- och utbildningssektorn, Informationstjänster
Töysägatan 2 D
00510 Helsingfors
PB 51300, 00099 Helsingfors stad

Anmälan om ej tillgängligt innehåll

Om användaren upplever att kraven på tillgänglighet ändå inte uppfylls kan detta anmälas per e-post helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformulär på www.hel.fi/palaute.

Begäran om uppgifter i tillgänglig form

Om användaren inte upplever sig få webbplatsens innehåll i tillgänglig form, kan användaren begära dessa uppgifter per e-post helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformulär på www.hel.fi/palaute. Strävan är att svara på förfrågan inom rimlig tid.

Rättsskydd för tillgänglighet, Verkställighetsförfarande

Om en person upplever att svar inte har erhållits på hans eller hennes anmälan eller förfrågan, eller om svaret inte är tillfredsställande, kan saken anmälas till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur saken behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.xn--tillgnglighetskrav-ptb.fi/
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000
Öppet: må–fr kl. 8.00–16.15

Helsingfors stad och tillgänglighet

Helsingfors stad har som mål att vara en tillgänglig stad för alla. Stadens mål är att det ska vara så lätt som möjligt för alla stadsbor att röra sig och verka i Helsingfors och att alla innehåll och tjänster ska vara tillgängliga för alla.
Staden främjar tillgängligheten för digitala tjänster genom att förenhetliga publiceringsarbetet och ordna utbildning om tillgänglighet för sin personal.

Tillgänglighetsnivån för webbplatser följs upp kontinuerligt när webbplatserna underhålls. Observerade brister hanteras omedelbart. Vår strävan är att genomföra nödvändiga ändringar så snabbt som möjligt.

Handikappade och hjälpmedelsanvändare

Staden erbjuder rådgivning och stöd för handikappade och hjälpmedelsanvändare. Stöd kan fås på de rådgivningssidor som anges på stadens sidor och på telefonrådgivningen.

Godkännande av tillgänglighetsutlåtande
Detta utlåtande har godkänts 18.9.2020
Fostrans- och utbildningssektorn, Informationstjänster
Töysägatan 2 D
00510 Helsingfors
PB 51300, 00099 Helsingfors stad30.10.2020 12:34