Hoppa till innehållet

Daghemmet Tärnan

Föreståndare Marianne Öhman  

09 310 73546, 050 341 6635
marianne.ohman@hel.fi

pk.tarnan@hel.fi

Daghemmet Tärnan har barngrupper för barn mellan 0-5 år. 

Den pedagogiska verksamheten ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara stimulerande,rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Med hjälp av en trygg och positiv relation som den vuxna skapar till barnet kan barnet utforska och undersöka sin omvärld, utveckla och lära sig samt forma en bild av sig själv som en aktiv och kompetent individ.

I den dagliga verksamheten strävar personalen till att skapa en stabil och lugn barngrupp där barnens delaktighet är en väsentlig del. 

Genom att barnet ges möjlighet att påverka, stärks barnets förmåga att tro på sig själv som individ. När barnet får vara delaktigt utvecklar hen sitt självförtroende och blir bättre på sociala färdigheter.


Barnen är indelade i grupper:

Småbarnsgrupper :

Ankor   tfn 09 310 21098

Sköldpaddor   tfn 09 310 21095

3-4 års grupper :

Maneter   tfn 09 310 44841

Sjöhästar   tfn 09 310 64584

Krabbor   tfn 09 310 64510

5 års grupper :

Blåhajar   tfn 09 310 32775

Tigerhajar tfn 09 310 44840


Genom att dela upp barnen enligt ålder är det lättare att planera den pedagogiska verksamheten så att barnets utvecklingsstadie på bästa sätt kan tas i beaktande.

Verksamheten utgår från Helsingfors läroplan för småbarnspedagogik

Inom den svenska småbarnspedagogiken och utbildningen i Helsingfors erbjuds en enhetlig svensk lärstig från småbarnspedagogik till andra stadiet som baserar sig på en gemensam värdegrund.

    • Kontinuiteten syns i den gemensamma synen på vård, fostran, tillväxt och lärande i alla åldrar.
    • Utveckling, lärande och växande sker tillsammans i en uppmuntrade och respektfull interaktion.
    • Lärmiljöer är pedagogiska och kvalitativa och man står för en hållbar utveckling.
    • Allas välmående, mångfald och glädje utgör grunden för verksamheten.

 

 

 

  


 05.10.2021 10:47