Hoppa till innehållet

Förskoleundervisning

PILTENS FÖRSKOLA

Förskoleverksamheten sker mellan kl. 9.00 och 13.00. Verksamheten bygger på förskolans läroplan med dess mål som grund. För att uppnå målen utgår vi från barnens kunskaper, erfarenheter och intressen. Vi föredrar smågruppsverksamhet för att skapa arbetsro och ta hänsyn till barnens utvecklingsnivåer. Förskolan gör även utflykter i närmiljön och tar del av stadens svenskspråkiga kulturutbud. Samarbetet med Degerö lågstadieskola sker genom regelbundna besök till skolan.

Vi strävar efter en stimulerande inlärningsmiljö både ute och inne där barn och vuxna känner sig trygga. För oss kännetecknas en trygg miljö av klara rutiner och enkla regler. I en trygg miljö vågar barnen utforska sin omgivning och uttrycka sig språkligt då intresset för att lära sig nya färdigheter växer fram. Den språkliga medvetenheten lägger en stark grund för att lära sig att läsa, skriva och räkna, vilket är en förutsättning för den kommande lärstigen. Genom ett gott språk stärks även de sociala relationerna.

Vår verksamhet dokumenteras regelbundet av både barn och vuxna. Det mest relevanta för dokumentationen lyfts fram i en pedagogisk bemärkelse för att få syn på barnens tankar och idéer samt att synliggöra barnens lärande för dem själva. Med pedagogisk dokumentation utvärderar vi även kvaliteten på vår förskoleverksamhet.

Familjernas delaktighet betonas i vår verksamhet. Information ges bl.a. genom dagliga diskussioner, månadsbrev samt samtal på hösten och våren.

Läroplan för förskoleundervisningen i Helsingfors (pdf)14.06.2019 07:51