Hoppa till innehållet

Daghemmet Humlan


Daghemmet Stigen är ett kommunalt svenskspråkigt daghem i Månsas. Daghemmet fungerar i en paviljong, i väntan på att de nya utrymmena som byggs vid Storkärrs sjukhus står färdiga. Stigen har en egen gård.

Daghemmets målsättning är att i det pedagogiska arbetet med barnen skapa trygghet, sund självkänsla och god social kompetens. Vi vill ge barnen möjlighet att utvecklas enligt sina individuella förutsättningar gällande språkutveckling, kreativitet, skapande verksamhet, sång, musik och rörelse. Leken har en central betydelse i vår verksamhet där nyfikenhet, upptäckarglädje och fantasi finns med så att vi alla trivs och har roligt tillsammans.

Den svenska kommunala dagvården i Helsingfors har som mål att erbjuda barnet en kvalitativt god dagvård. Det gör vi genom att få en tydlig bild av barnet och dess behov. För att få den bilden och för att skapa ramar och riktlinjer för verksamheten använder vi oss bl.a. av hembesöks- och egenvårdarmodellen. Inom den svenska dagvården har vi också en språkstrategi för det svenska språket, eftersom språket har en avgörande betydelse för hur verksamheten upplevs av barnet. Utgångspunkten är ett förhållningssätt som vi kallar för ”Med barnaögon”.

I vårt arbete utgår vi från vårt styrdokument Planen för småbarnspedagogik i Helsingfors.


Kontaktuppgifter
09 310  44 868  
050 534 9640
pk.stigen@hel.fi

Föreståndare Mia Julin-Lumio
09 310 44813, 050 522 3419
mia.julin-lumio@hel.fi

 

12.08.2020 10:10