Hoppa till innehållet

Daghemmet Bertha Maria-hemmet


Föreståndare Dan Engström  

09 310 73320, 050 512 5095   
dan.engstrom@hel.fi

Telefon
09 310 78651, grupp Trollebo
09 310 88496, grupp Nallebo
09 310 44830, grupp Knattebo
09 310 28819, grupp Knyttebo
09 310 84371, Toppans förskola

pk.bertha-maria@hel.fi

Verksamhetsidén

Vi arbetar för att daghemmet är en trygg och stimulerande miljö som ger barnen utrymme för utvecklande av egna tankar, idéer och befrämjar utvecklingen av det svenska språket och den finländska kulturen. Personalen är modeller som handleder barnen i deras utveckling genom såväl sitt agerande som genom aktiv observation samt genom att beakta barnens intressen vid planerandet av verksamheten. Den skall vara anpassad till barnens utvecklingsnivå och beakta det individuella barnet. Denna miljö skapas genom att ha utbildad personal, åldersindelade grupper och ett gott samarbete med vårdnadshavarna

Barngrupperna
Knyttebo 1-2 åringar
Knattebo 1-2 åringar
Trollebo 3-4 åringar
Nallebo 5-6 åringar

Förskolan: Toppans förskola 6-åringar

Daghemmet har en aktiv föräldraförening.

Den svenska kommunala dagvården i Helsingfors har som mål att erbjuda barnet en kvalitativt god dagvård. Det gör vi genom att få en tydlig bild av barnet och dess behov. För att få den bilden och för att skapa ramar och riktlinjer för verksamheten använder vi oss bl.a. av hembesöks- och egenvårdarmodellen. Inom den svenska dagvården har vi också en språkstrategi för det svenska språket, eftersom språket har en avgörande betydelse för hur verksamheten upplevs av barnet. Utgångspunkten är ett förhållningssätt som vi kallar för ”Med barnaögon”.


 
19.10.2021 07:52