Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Marmori

Päiväkoti Marmorissa toimii neljä ryhmää, joissa lapset ovat iältään 1-6 vuotiaita.

Toiminta tapahtuu lasten henkilökohtaisista varhaiskasvatussuunnitelmista lähtöisin olevien pedagogisten tavoitteiden mukaisesti.

Pidämme tärkeänä lasten leikkiä ja sen kehittämistä. Aikuinen mahdollistaa jokaiselle lapselle osallistumisen leikkiin ja auttaa muodostamaan kaverisuhteita. Kaikessa toiminnassa on tärkeää lapsen osallisuus. Osallistamme heitä havainnoimalla ja kuuntelemalla sekä kyselemällä lasten ideoita.

Oppimisen alueet kuvaavat varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Ne ohjaavat henkilöstöä monipuolisen ja eheytetyn pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa yhdessä lasten kanssa. Lapsilla on oikeus saada monipuolisia kokemuksia oppimisen eri alueista.

Oppimisen alueet eivät ole erikseen toteutettavia, toisistaan irrallisia kokonaisuuksia, vaan niiden aihepiirejä yhdistetään ja sovelletaan lasten mielenkiinnon kohteiden ja osaamisen mukaisesti.

Oppimisen alueet on ryhmitelty esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti viideksi kokonaisuudeksi:
1. Kielten rikas maailma
2. Ilmaisun monet muodot
3. Minä ja meidän yhteisömme
4. Tutkin ja toimin ympäristössäni
5. Kasvan, liikun ja kehityn
30.01.2021 07:28