Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Loimi

Päiväkoti Loimen Ponit ja Hepat ovat 0-3 vuotiaiden ryhmiä. Ravureissa ja Ratsukoissa on 3-5 vuotiaita lapsia.

  • Käytössämme on pehmeän laskun malli, jossa vanhempia kannustetaan viettämään aluksi aikaa päiväkodissa yhdessä lapsensa kanssa. Hoitopäivän pituutta pidennetään asteittain. Jokaisen perheen kanssa sovitaan heille sopivin pehmeän laskun aikataulu. Perheiden kanssa käydään aloituskeskustelu ennen varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa aloittamista. 
  • Tuleville esikoululaisille lähetämme virtuaalisesti tutustumispaketin esiopetuksesta. Heille on myös tutustumispäivä ennen esikoulun alkua.  Vy Liinakko-Loimi-Varhelan esiopetusryhmät toimivat päiväkoti Liinakossa.  
  • Varhaiskasvatusyksikkö Liinakko-Loimi-Varhelassa tunnistamme ja tuemme lapsen vahvuuksia. Ylläpidämme myönteistä ja turvallista ilmapiiriä. 
  • Kuuntelemme lasten ja perheiden toiveita sekä annamme tilaa lasten kysymyksille ja ideoille. Otamme toiveet huomioon toiminnan suunnittelussa.
  • Huoltajien kanssa yhteistyö on avointa ja keskustelevaa. Suhde perheisiin on luottamuksellinen.
  • Ryhmässä harjoittelemme ikätasoisesti ja lasten tarpeet huomioiden yhdessäolon taitoja ja tuemme positiiviseen vuorovaikutukseen. Toimimme itse myönteisenä esimerkkinä kaikissa vuorovaikutustilanteissa.
  • Otamme huomioon eri kieli- ja kulttuuritaustat käyttämällä kulttuuri- ja tulkkipalveluita. Panostamme siihen, että kaikilla lapsilla ja heidän vanhemmillaan on mahdollisuus tulla kuulluksi omista lähtökohdistaan käsin. 
  • Mahdollistamme leikille paljon aikaa. ​ Osallistumme leikkiin ja autamme lapsia pääsemään mukaan leikkiin. Olemme aidosti läsnä ja lasten saatavilla.
  • Leikin kautta harjoittelemme monia taitoja; esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, toisten huomioimista ja suomen kieltä. 

    10.11.2021 14:53