Suoraan sisältöön

Vanliga frågor i coronavirusläget

Läs de vanligaste frågorna om personlig assistans i situationer med coronavirus

Behöver assistenten lämna in ett sjukledighetsintyg? (uppdaterad 27.5.2020)

Under coronaepidemin kräver Helsingfors stad inte att läkarintyg lämnas in över assistenters sjukledigheter på mindre än tio dagar i händelse av en luftvägsinfektion. Assistenten kan själv meddela sin arbetsgivare om sin sjukdom, såsom myndigheterna har rekommenderat. Arbetsgivaren anmäler sjukledigheten i vanlig ordning till ekonomiförvaltningstjänsten eller löneprogrammet Suoratyö. I andra situationer måste ett läkarintyg lämnas in för sjukfrånvaro på mer än tre dagar, dvs. normal policy för sjukfrånvaro följs.

Vad gäller för löneutbetalningen om en anställd eller hens barn har insjuknat, misstänks vara smittad eller har försatts i karantän?

Om en anställd har beordrats att inte komma till arbetet på grund av sjukdom eller misstanke om sjukdom, betalar arbetsgivaren lön enligt samma grunder som vid sjukledighet. Anställda vars arbetsgivare hör till Heta, förbundet för personliga assistenters arbetsgivare i Finland, har rätt att stanna hemma för att vårda ett barn som är under 10 år eller har en funktionsnedsättning om barnet plötsligt blir sjukt. Den avlönade frånvaron kan vara i högst tre arbetsdagar. Assistenter vars arbetsgivare inte hör till Heta har inte rätt att vårda sjuka barn hemma med lön.
FPA kan betala ut dagpenning vid smittsam sjukdom (lagen om smittsamma sjukdomar 60 §) om en anställd har försatts i karantän för att förhindra spridning av coronaviruset. Vårdnadshavare till barn under 16 år har rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom, om vårdnadshavaren inte kan arbeta därför att barnet försatts i karantän. Mer information om dagpenning vid smittsam sjukdom finns på FPA:s webbplats (kela.fi).

Hur ska man göra när det på en enhet för serviceboende finns en arbetsgivare med grav funktionsnedsättning och hela enheten har försatts i karantän? Inga utomstående släpps in på enheten. Ska den anställda få lön fastän hen inte kommer åt att utföra sitt arbete?

Om det i den anställdas närmaste krets finns en person som är smittad av coronaviruset eller om detta utreds, kan arbetsgivaren överväga att inhibera den anställdas arbetspass på grund av detta. Enligt arbetsavtalslagen ska den anställda i sådana fall få full lön, om hen varit tillgänglig för arbetsgivaren i enlighet med avtalet men inte kunnat utföra arbetet av skäl som beror på arbetsgivaren. I detta fall bör arbetsgivaren även permittera den anställda.

En personlig assistent meddelar sin arbetsgivare att det är möjligt att hen har exponerats för coronaviruset. Assistenten har inga symtom. Arbetsgivaren inhiberar assistanspasset. Får assistenten lön för arbetspasset?

Om den anställda inte har diagnostiserats med coronasmitta, inte är i karantän och skulle ha haft möjlighet att komma till arbetspasset, ska hen få lön.

Hur ska man göra med permitteringar?

I guiden för personlig assistans ges anvisningar om permitteringar för arbetsgivare till personliga assistenter: I normala fall ska assistenten minst 14 dagar före permitteringen informeras om den personligen med ett meddelande om permittering. Den anställda ska höras innan meddelandet om permittering ges. Om permitteringen inte kan förutses (t.ex. om arbetsgivaren plötsligt behöver sjukhusvård) har arbetstagaren rätt att utifrån de i förteckningen över arbetsskift införda arbetsskiften få sin grundlön utan arbetstidstillägg, men för högst 14 dagar. Permitteringen ska meddelas till ekonomiförvaltningstjänsten exempelvis per e-post (man kan ta en bild av meddelandet om permittering och skicka den per e-post) till talpa.suoratyo@hel.fi. Situationen med coronavirusepidemin kan orsaka situationer där en permittering inte kan förutses och där ett arbetspass måste avbokas utan föregående permitteringsanmälan.

Kan man permittera en visstidsanställd arbetstagare?

I normala fall kan man enbart permittera assistenter vars arbetsförhållande är i kraft tillsvidare. Enligt arbetsavtalslagen får arbetsgivaren permittera en visstidsanställd arbetstagare enbart ifall hen arbetar som vikarie för en stadigvarande arbetstagare och arbetsgivaren skulle ha rätt att permittera den stadigvarande arbetstagaren om hen arbetade. Enligt en tillfällig lag är det även möjligt att permittera visstidsanställda arbetstagare.

Vad innebär de förändringar i arbetslagstiftningen och permitteringstiderna som gäller under undantagstillståndet i praktiken?

De tillfälliga förändringarna i arbetslagstiftningen är i kraft under perioden 1.4.2020–30.6.2020. Genom en tillfällig lag förkortas tidsfristen på 14 dagar för meddelanden om permittering till 5 dagar. Dagarna är kalenderdagar. Om en permittering har meddelats innan lagen trädde i kraft, får man under den tid lagen är i kraft permittera en arbetstagare då minst fem dagar har gått sedan meddelandet om permittering. Arbetsgivaren måste meddela arbetstagaren om att tidsfristen för meddelande om permittering har förkortats senast dagen innan permitteringen börjar.
Exempel: Meddelandet om permittering har getts fredagen den 27 mars och permitteringen ska börja den 10 april. Arbetsgivaren kan förkorta tidsfristen för meddelande om permittering så att permitteringen börjar redan torsdagen den 2 april, fem dagar efter att meddelandet om permittering getts. Arbetsgivaren ska senast onsdagen den 1 april meddela arbetstagaren om att tidsfristen för meddelande om permittering har förkortats. En tillfällig lag gör det också möjligt att permittera visstidsanställda arbetstagare.

Hur ska man gå till väga om assistenten måste arbeta övertid?

Om en assistent tvingas arbeta övertid på grund av en undantagssituation orsakad av coronaepidemin, ska man i första hand försöka jämna ut timmarna under samma arbetstidsperiod. Om inga andra arbetstagare har kunnat hittas, men övertiden har varit nödvändig och övriga villkor för utbetalning av övertidsersättning uppfylls, kan arbetsgivaren ansöka om att övertidsersättning ska betalas ut.
Om assistentens avtalade arbetstider överskrids kan det vara fråga om mertids- eller övertidsarbete. Mertidsarbete och övertidsarbete förutsätter alltid ett initiativ från arbetsgivaren och samtycke från arbetstagaren. Övertid kan inte planeras in i förväg i arbetslistorna.
I kollektivavtalet för personliga assistenter mellan Heta och JHL finns särskilda bestämmelser om arbetstidsperioder och övertid.
För andra arbetsgivares del regleras övertidsarbetet av arbetstidslagstiftningen. Enligt arbetstidslagen delas övertid in i dygns- och veckoövertid. Om man följer den allmänna arbetstid som stadgas i arbetstidslagen är dygnsövertid den tid som överskrider 8 timmar per dygn. Veckoövertid är arbete som överskrider 40 timmar i veckan utan att vara dygnsövertid. Om arbetsgivaren och arbetstagaren har avtalat om en veckoarbetstid som underskrider 40 timmar, men arbetstagaren arbetar fler timmar, är det fråga om mertidsarbete. Rätt till övertidsersättning kan uppstå först när ovan nämnda maximala timantal överskrids.
Om man exempelvis har kommit överens med arbetstagaren om en arbetstid på 7,5 timmar per dag och 37,5 timmar per vecka, kan skillnaden mellan denna avtalade arbetstid och den lagstadgade regelbundna arbetstiden utföras som mertidsarbete. Arbetstagaren kan då arbeta 0,5 timmar mertidsarbete per dag och 2,5 per vecka.

Var hittar man en vikarie om assistenten blir sjuk?

Om arbetsgivaren redan har ett servicesedelbeslut för användning av vikarierande assistenter, kan hen skaffa en vikarie med servicesedeln. Om det inte finns något beslut om servicesedlar ska klienten kontakta socialarbetaren gällande detta. Man kan också be assistentcentralen Sentteri om råd på tfn 045 7732 4381. Man kan också ta kontakt per e-post till adressen sentteri@sentteri.fi

Vad händer ifall arbetstagaren är över 70 år gammal?

Regeringen har 16.3.2020 gett en instruktion om att personer över 70 år förpliktas undvika kontakt med andra människor i mån av möjlighet (karantänsliknande förhållanden), icke medräknat riksdagsledamöter, statsledningen och kommunala förtroendevalda.
Om arbetstagaren är förhindrad att utföra sitt arbete på grund av en eldsvåda eller en exceptionell naturtilldragelse som har drabbat arbetsplatsen eller av en annan av arbetstagaren och arbetsgivaren oberoende liknande orsak, har arbetstagaren rätt att få lön för den tid hindret varar, dock för högst 14 dagar enligt arbetsavtalslagen 2 kap. 12 § 2 mom.
Arbete för personer över 70 år gamla kan i den här situationen anses ha förhindrats av en orsak som är oberoende av arbetstagaren eller arbetsgivaren, på basen av vilket assistenten har rätt till lön för högst 14 dagar. Permittering kommer inte på fråga här, eftersom det inte är arbetsgivaren som förhindrar arbetet. Arbetet fortsätter när Finlands regering ger beslut om det.

Vad händer ifall arbetstagaren återvänder från en utlandsresa?

Finlands regering har 12.3.2020 rekommenderat att personer som återvänder från epidemiområden ska komma överens om tidpunkten de återvänder till arbetet och om frånvaron (två veckor) med sin arbetsgivare. Dessutom bör man undvika andra än nödvändiga arbetsresor och flytta på semesterresor. Sedermera har regeringen 16.3.2020 bestämt att Finlands medborgare och personer som bor i Finland inte bör resa utomlands. Finländare och personer som permanent bor i Finland som återvänder från utlandet bör försättas i karantänsliknande förhållanden i två veckor. De som återvänt från utlandet ska komma överens om tidpunkten när de återvänder till arbetet och om frånvaron på två veckor med sin arbetsgivare.
Om arbetstagaren trots regeringens anvisningar beslutat att resa utomlands, är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön för två veckor, ifall arbetet inte kan göras på distans.

Kan en anhörig fungera som assistent?

En anhörig till en arbetsgivare som använder personlig assistans enligt arbetsgivarmodellen kan i undantagsfall fungera som assistent, om det inte går att få en assistent på annat sätt.  Arbetsgivaren ingår ett arbetsavtal med den anhöriga och meddelar socialarbetaren om saken. Arbetsgivaren skickar in arbetsavtalet till Ekonomiförvaltningstjänsten. Socialarbetaren fattar ett beslut. För närvarande kan beslut fattas fram till 31.12.2020.
Den anhöriga kan dock inte fungera som assistent ifall hen är den handikappade personens intressebevakare eller fungerar som vikarierande arbetsgivare.

Måste man skilt på förhand meddela socialarbetaren ifall en anhörig arbetar som assistent i undantagsförhållanden? Ett hur långt arbetsavtal kan man göra med den anhöriga?

Man ska meddela socialarbetaren så snart som möjligt ifall en anhörig blir assistent. Socialarbetaren fattar beslut om ärendet varefter Ekonomiförvaltningstjänsten kan lagra det nya arbetsavtalet direkt i SuoraTyö. För ögonblicket kan man ingå ett arbetsavtal med en anhörig högst fram till 31.12.2020.

Assistenten är sjuk, och timlistorna borde lämnas in i dag. Arbetsgivaren kan inte fylla i, skriva ut och underteckna timlistorna utan assistentens hjälp. Den anställda vill inte exponera arbetsgivaren för smittan, men behöver sin lön. Räcker det med att timlistorna undertecknas av den anställda?

Om det inte är möjligt att få bekräftelse av arbetsgivaren per e-post, räcker det med den anställdas underskrift. En bekräftelse från arbetsgivaren begärs per telefon innan lönen betalas ut.

Hur gör man om assistenten inte kan ta sig till arbetsplatsen med kollektivtrafik?

Om kollektivtrafiken inte alls är tillgänglig, kan nödvändiga och rimliga övriga resekostnader ersättas. För detta krävs ett beslut från en socialarbetare.

Ersätts assistentens parkeringsavgifter om assistenten kommer till arbetet med egen bil för att assistera klienten i en situation där till exempel kollektivtrafiken är bristfällig eller inte alls är i funktion?

Om kollektivtrafiken fungerar ersätts inte kostnader för användning av egen bil.

Om en assisterad klient hamnar på ett sjukhus utan tillräcklig personal för att exempelvis vända en person med grav funktionsnedsättning, kan assistenten då med skydd komma in på sjukhuset för att hjälpa till?

Inom ramen för de beviljade assistanstimmarna kan den personliga assistentens arbete av särskilda skäl som anknyter till coronavirusepidemin även utföras på ett sjukhus eller på en annan enhet för anstaltsvård eller serviceboende. Detta förutsätter att vård- eller boendeenheten i fråga har godkänt förfarandet. Socialarbetaren ska meddelas om saken.

Hur ska assistenterna skydda sig om en assisterad klient med grav funktionsnedsättning blir sjuk?

Man kan skydda sig mot coronaviruset på samma sätt som mot andra infektioner i luftvägarna. Det viktigaste är att sköta handhygienen. Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Rör inte dina ögon, din näsa eller din mun, om du inte har tvättat händerna strax innan. Arbetsgivaren ansvarar för arbetarskyddet. Arbetsgivaren bör vara beredd på att skaffa och använda skyddsutrustning. Det finns möjlighet att i efterhand få ersättning för nödvändiga kostnader för skyddsutrustning via handikappservicen. Eftersom man inom handikapparbetet vet att det kan vara svårt att få tag på skyddskläder, strävar man efter att skaffa skyddskläder centraliserat till arbetsgivarna för assistenternas bruk. Mer information om detta kommer senare.

Var kan man få skyddskläder?

Helsingfors stads handikapparbete kan dela ut exempelvis kirurgiska mun- och nässkydd samt handskar åt assistenter, om arbetsgivaren inte själv kan skaffa dem. De överlåts för några dagar i sänder. Annan skyddsutrustning (FFP-andningsskydd, skyddsdräkter och visir) har beställts, men är inte ännu tillgängliga. Dessa används enligt anvisningarna från hälsovården enbart ifall klienten har en konstaterad smitta. Redskapen överlåts enbart åt klienter inom arbetsgivarmodellen för personlig assistans vid Helsingfors stads handikapparbete. Servicesedelproducenterna sköter anskaffningen av skyddsutrustning i samarbete med handikapparbetet.
Andningsskydd och handskar kan hämtas från två olika platser:

  • Hyvönens grupphem, nedre våningen, adress Kotkagatan 14–16, 00510 Helsingfors. Redskapen överlåts vid dörren i hörnet av Aleksis Kivis gata och Kotkagatan. Personen som hämtar redskapen kan inte komma in på enheten, ring numret 09 310 43693 innan avhämtning, telefonjour 24/7.
  • Paulahemmet, adress Degermyrvägen 33 A 15, 00320 Helsingfors. Redskapen överlåts vid ytterdörren, personen som hämtar redskapen kan inte komma in i själva enheten. Ring numret 09 310 24814 innan avhämtning, telefonjour 24/7.

Ersätts kostnaderna för upphandling av skyddsutrustning?

Skäliga och nödvändiga kostnader ersätts mot kvitto.DELA
27.05.2020 14:27