Hoppa till innehållet

Rådgivning och handledning

Personalen inom det sociala arbetet för handikappade utreder servicebehovet tillsammans med klienten. Utifrån bedömningen utarbetar man en serviceplan.

Tjänster för funktionsnedsatta under coronaepidemin

Arbets- och dagverksamhet

Verksamhetsställena för arbets- och dagverksamhet har inlett sin verksamhet kontrollerat och stegvis från och med den 1 juni 2020. Vid sidan av närtjänsterna har klienterna möjlighet att delta i virtuell dagverksamhet. Dagverksamhet ordnas också på enheter för boendeservice.

Inom närtjänsterna fokuserar man särskilt på gruppstorlek, hygien och skydd samt att minimera kontakterna mellan grupperna. Personer som tillhör riskgrupper uppmanas att noggrant överväga om de ska delta i grupperna. Klienterna har möjlighet att avstå från att delta i tjänsterna under coronaepidemin utan att förlora sin plats i arbets- eller dagverksamheten.

Enheten för stödd sysselsättning betjänar som normalt. Arbetslivstränarna erbjuder möten både på distans och som närtjänster. Vid mötena beaktas säkerhetsavstånd och lämpliga skydd.

Korttidsvård enligt prövning och närståendevårdens lagstadgade avlösning

Ifall klienten eller hens familjemedlem insjuknat (luftvägssymtom eller diarré) kan den överenskomna perioden för korttidsvård inte verkställas på enheten, även om det handlar om absolut behov. I sådana situationer ska man kontakta en socialarbetare eller socialhandledare, så att behovet av korttidsvård eller vård under närståendevårdarens ledighet kan tillgodoses på ett tryggt sätt.

Personlig assistans

Personliga assistenter som har närkontakt med klienten ska enligt social- och hälsovårdsministeriets anvisning som är i kraft fram till den 31 augusti 2020 använda kirurgiskt mun- och nässkydd för engångsbruk. Om sådana inte finns tillgängliga eller inte kan användas av något annat skäl, använder man ett tvättbart skydd eller engångsskydd av tyg eller ett visir som täcker ansiktet (inklusive munnen) för att skydda klienten från eventuell smitta som personalen eller assistenten bär på. Mer information om personlig assistans finns på adressen www.hel.fi/vammaiset/sv/stod/personlig-assistans/

Boendetjänster

Under coronaepidemin har besök på boendeenheter huvudsakligen förbjudits. Besöksbegränsningarna upphävs stegvis i enlighet med statsrådets rekommendationer. Eftersom det fortfarande finns en risk för smitta rekommenderar vi att besök i mån av möjlighet ordnas utomhus och med beaktande av säkerhetsavstånd.

Anhöriga och vänner kan göra besök på boendeenheterna i klientens bostad eller rum. Man bör inte vistas i de gemensamma lokalerna. På enheter där det bor personer som tillhör riskgrupper ska besökarna använda mun- och nässkydd, antingen skydd för engångsbruk eller tvättbara skydd av tyg. I dessa fall delar enheten ut mun- och nässkydd till besökarna.

Personliga assistenter och rehabiliteringspersonal kan besöka boendeenheterna. De ska använda mun- och nässkydd samt iaktta sedvanliga säkerhetsåtgärder (handhygien och säkerhetsavstånd om det är möjligt med tanke på arbetet).

Anvisningar för ett tryggt besök

  • Avtala om besöket i förväg med boendeenhetens personal.
  • Vi rekommenderar att man träffar invånarna utomhus, exempelvis dricker kaffe på terrassen eller går på en promenad tillsammans.
  • Om man ändå kommer överens om ett besök inne på boendeenheten ska man iaktta god handhygien och tvätta händerna genast när man kommer till enheten, samt sträva efter att hålla säkerhetsavstånd till övriga invånare och personal.
  • Under besöket ska man endast vistas i invånarens bostad eller rum.
  • Man bör hålla ett säkerhetsavstånd på två meter mellan invånaren och besökaren under besöket. 
  • Besöket är tryggt om besökaren är helt frisk och inte ens har lindriga luftvägs- eller magsymtom eller feber.
  • Man ska inte komma på besök om besökaren är i karantän, förhållanden som motsvarar karantän eller isolering på grund av en utlandsresa, exponering för coronaviruset eller coronavirussmitta.
  • Personalen ger närmare anvisningar för rutinerna under besök, och dessa anvisningar ska alltid följas.

Personer som bor på boendeenheter kan besöka anhöriga och vänner, men ingen av de berörda får ha luftvägs- eller magsymtom eller feber. Vid besök ska man iaktta god hand- och hosthygien. När en invånare är på väg tillbaka till boendeenheten efter ett besök exempelvis hos anhöriga, ska man rapportera eventuella symtom i de övre luftvägarna före återkomsten.

Även invånarna ska kontinuerligt uppmanas att iaktta god hand- och hosthygien. Man ska inte i onödan begränsa invånarnas möjligheter att träffa varandra eller röra sig inne på enheten, men invånarna ska instrueras att iaktta säkerhetsavstånd i den mån det är möjligt. Fläktar får användas endast i den egna bostaden eller det egna rummet, inte i de gemensamma lokalerna.

De anställda på enheten använder kirurgiska mun- och nässkydd eller munskydd av tyg vid närkontakter med klienterna. Det rådande coronaläget beaktas i verksamheten, och utanför enheten iakttar man säkerhetsavstånd och undviker onödiga kontakter och folksamlingar.

Klienten eller en anhörig kan kontakta den egna arbetaren, socialvårdens coronarådgivningsnummer eller socialjouren under kvällar och nätter i en situation där klienten inte kan fortsätta bo hemma, men heller inte har behov av sjukhusvård, och det inte går att arrangera service hem. Även i andra krissituationer kan klienten eller en anhörig vara i kontakt ifall det inte längre är möjligt för klienten att bo hemma.

Anvisningarna kommer även framöver att ses över utifrån epidemiläget och eventuella nationella anvisningar.31.08.2020 14:07