Utvärderingsberättelse 2019.

Revisionsnämnden: Borgmästarmodellen förändrade ledningen av Helsingfors

Helsingfors stads nya ledarskapssystem har förändrat ledningen av staden. Det är lättare för borgmästaren och stadskansliet att styra en stadshelhet som baserar sig på sektormodellen än det varit att styra de tidigare många förvaltningarna.

Ledarskapssystemet har dock blivit oenhetligt i och med borgmästarmodellen. Det råder oklarhet inom sektorerna om vem som styr vad när styrningen kommer från borgmästaren och biträdande borgmästarna, deras specialmedarbetare samt olika styrgrupper. Biträdande borgmästarna har inte behörighet att styra sektorerna, men det finns ändå vissa förväntningar på deras styrning. Arbetsfördelningen mellan biträdande borgmästarna och sektorcheferna är inte tydlig för medierna, kommuninvånarna eller personalen. Borgmästarens starka roll i det nya ledarskapssystemet har väckt oro över koncentrationen av makt. Kanslichefens roll har inte utgjort någon egentlig motvikt mot borgmästaren.

Helsingfors stads revisionsnämnd utvärderar borgmästarens och biträdande borgmästarnas samt stadskansliets styrning till sektorerna och de olika aktörernas roller i sin utvärderingsrapport för 2019. Det nya ledarskapssystemet och den nya sektormodellen infördes i juni 2017.

Lärarnas färdigheter för det digitala språnget var inte i linje med Helsingfors mål

Revisionsnämnden utvärderade hur digitaliseringen av den grundläggande utbildningen förverkligades under hösten 2019 innan coronavirusepidemin orsakade ett riksomfattande digitalt språng i grundskolorna. Handlingsplanen för digitalisering genomfördes i Helsingfors 2016–2019. Digitala miljöer, system och apparater hade tagits i bruk i grundskolorna i enlighet med handlingsplanen, men lärarnas pedagogiska och digitala kunskaper uppfyllde inte handlingsplanens mål. Detta berodde på att utbildningsutbudet inte var tillräckligt och att lärarnas deltagande i de erbjudna utbildningarna inte heller hade varit särskilt omfattande.

Kvalitetskontrollen av heldygnsomsorgen för äldre fungerar

Kvalitetskontrollen av den heldygnsomsorg för äldre som ordnas av staden är tillräcklig inom de köpta tjänsterna och nöjaktig inom stadens egen serviceproduktion. Det har inte konstaterats några större brister i kvalitetskontrollen, även om enskilda brister har förekommit. I framtiden kan det bli problem i och med personalbristen inom omsorgen. Antalet klagomål har varit rätt litet både i stadens egen tjänsteproduktion och i den privata tjänsteproduktionen.

Utvärderingsberättelsen till fullmäktigebehandling den 17 juni

Revisionsnämnden är ett organ under stadsfullmäktige vars uppgift är att utvärdera hur de av fullmäktige uppställda målen har gått i uppfyllelse.  Utvärderingsberättelsen 2019 finns att läsa på webben: www.arviointikertomus.fi.

Stadsfullmäktige behandlar utvärderingsberättelsen vid sitt sammanträde den 17 juni 2020.