Helsingfors barn och unga behöver en mentalvårdsenhet

Helsingfors revisionsnämnd iakttog förhållanden som bör repareras och utvecklas bland annat i förverkligandet av mentalvårdstjänster för barn och unga. I sin utvärderingsberättelse rekommenderar revisionsnämnden att man genom att organisera stadens befintliga funktioner och genom att vid behov utöka resurserna grundar en enhet för bedömning och vård av barns och ungas lindriga och medelsvåra mentala problem. Enheten skulle dessutom kunna verka som fortsatt vårdplats inom den specialiserade sjukvården.

Angående mentalvårdstjänster för barn och unga gjordes en gemensam utvärdering tillsammans med städerna i huvudstadsregionen och HNS. I anslutning till utvärderingen noterade man att servicesystemet särskilt i Helsingfors var osammanhängande. Helsingfors har ingen instans som ansvarar för mentalvårdstjänster för barn och unga och som kan erbjuda psykiatrisk öppenvård vid lindriga och mellansvåra störningar.

För Helsingfors social- och hälsovårdssektor och fostrans- och utbildningssektor rekommenderas samarbete för att utse en ansvarig person som koordinerar tjänsterna. Sektorerna bör också förbättra tillgängligheten till mentalvårdstjänster i skol- och studenthälsovården. Samarbetet med HNS ska intensifieras för att åtgärda läkarbristen och utveckla vårdkedjan inom ungdomspsykiatrin.

Helsingfors revisionsnämnd behandlar i sin 2018 års utvärderingsberättelse 18 olika ämnen och kommer med totalt 49 rekommendationer. Rekommendationerna gäller bland annat utveckling av den grundläggande undervisningen och närståendevården och effektivare förverkligande av utsläppsminskningarna.

Mer resurser för specialundervisning behövs inom den grundläggande undervisningen

Elevernas behov av särskilt stöd och effektiviserat stöd har ökat. Grundskolornas rektorer anser att det behövs fler speciallärare i skolorna.

Utgående från utvärderingen behöver skolorna tilläggsresurser då antalet elever som behöver effektiviserat eller särskilt stöd ökar. Eleverna som behöver stöd finns särskilt i de östra och nordostliga områdena. Behovet av extra stöd finns också hos de bättre bemedlade och i mindre mångkulturella skolområden.

Avlösarvårdsystemet för närståendevårdare fungerar inte

Utbudet av tjänster som stöder närståendevården för över 65-åringar är i Helsingfors mera omfattande än vad som krävs i lagen, men utbudet motsvarar inte helt kundernas behov. Ett centralt problem är att ledighets- och avlösarvårdsystemet inte fungerar på det sätt som närståendevårdarna önskar. 

Revisionsnämnden konstaterar att närståendevårdens andel har minskat i Helsingfors och man har inte lyckats öka dess attraktivitet i förhållande till de andra vårdformerna. Det är viktigt att möjligheterna att fungera som närståendevårdare kommuniceras i större utsträckning bland annat till förvärvsarbetande. Samtidigt borde tillgängligheten till närståendevårdens tjänster förbättras till exempel genom att ordna transporter till tjänsterna.

Minskningen av koldioxidutsläpp avancerar långsamt

Helsingfors stad har ännu inte lyckats reducera koldioxidutsläppen på ett märkbart sätt, även om ett stort antal åtgärder har vidtagits. I stadsstrategin har Helsingfors ställt upp ett 60 procents utsläppsminskningsmål för år 2030 och ett kolneutralitetsmål för år 2035.

Revisionsnämnden konstaterar i sin utvärderingsberättelse att staden i förverkligandet av utsläppsminskningarna bland annat bör öka sitt samarbete med företagsvärlden, stadsborna och husbolagen. Arbetet med att nå målen att få ned trafikutsläppen bör främjas med alltmer verkningsfulla medel.

Utvärderingsberättelsen till fullmäktigebehandling 19.6

Revisionsnämnden är ett organ under stadsfullmäktige vars uppgift är att utvärdera hur de av fullmäktige uppställda målen har gått i uppfyllelse. Utvärderingsberättelsen 2018 finns att läsas på nätet: www.arviointikertomus.fi.

Stadsfullmäktige behandlar utvärderingsberättelsen vid sitt sammanträde 19 juni 2019.

Upplysningar:
Dan Koivulaakso, ordförande för revisionsnämnden, 044 5066 613, dan.koivulaakso@gmail.com
Timo Terävä, revisionsdirektör, 050 435 7547, timo.terava@hel.fi

Utvärderingsberättelsen 2018

Revisionsnämden

Revisionskontoret