Foto: Aleksi Poutanen

Fortfarande tusentals bostadslösa i Helsingfors

Helsingfors revisionsnämnd behandlade i sin 2017 års utvärderingsberättelse bland annat bostadslöshet, terminalvård, förverkligande av byggprojekt samt styrning och tillsyn av upphandlingar.
Revisionsnämnden konstaterade att långtidsbostadslösheten har minskat, men att bostadslösheten som helhet har ökat och ändrat form under den tioåriga jämförelseperioden. Bostadslösheten har ökat särskilt bland ungdomar och invandrare. Ungefär två tredjedelar av de bostadslösa är dolda bostadslösa som bor tillfälligt hos bekanta eller släktingar. Det totala antalet bostadslösa i Helsingfors var över 3 500.
Boenderådgivningsverksamheten har haft en betydligt minskande inverkan på antalet vräkningar. Revis-ionsnämnden anser att boenderådgivningsverksamhetens tillräcklighet bör tryggas. Nämnden lade också märke till att ett för sektorerna gemensamt program för minskning av bostadslösheten i enlighet med strategiprogrammet 2013–2016 inte har tagits fram och att ett boenderehabiliteringsprogram inom psyki-atri- och missbrukarvården inte heller har utarbetats.

Kunskaperna inom terminalvård bör utvecklas

I sin bedömning av terminalvården konstaterade nämnden att terminalvården är högklassig särskilt på den krävande specialnivån (HUCS) och på specialnivån på Storkärrs sjukhus och hemsjukhuset. Inom vår-den på basnivån varierar dock kompetensen och förutsättningarna fortfarande. Sjukvårdarnas och läkar-nas sakkunskap i fråga om terminalvård och samarbete med patienter och närstående bör utvecklas i hemvården, servicehusen, serviceboendet och institutionerna.

Fördröjningar i tidsschemat ett problem i byggprojekten

Nämnden utvärderade också uppfyllelsen av byggprojekt. Av utvärderingen framgår att kostnaderna för byggprojekten ganska sällan överskrider det uppskattade. Att projekten drar ut på tiden är däremot van-ligare. Kostnaderna och tidsschemana kan kontrolleras bättre genom större satsningar i planeringsfasen.

Etiska principer bekanta på upphandlingsutbildningar

I utvärderingen som gällde upphandlingar genomfördes en enkät, utifrån vilken det framgick att de högre cheferna huvudsakligen litade mera än de lägre cheferna på att de etiska principerna följs i upphandling-arna. Chefsutbildningarna ska beakta den interna kontrollen som ett utbildningstema och foga de etiska principerna till en del av upphandlingsutbildningarna. Revisionsnämnden anser det viktigt att de anställda känner sig trygga att ta upp misstankar om missbruk.

Utvärderingsberättelsen till fullmäktigebehandling 20.6

Enligt kommunallagen är revisionsnämnden ett organ omedelbart under stadsfullmäktige vars uppgift är att utvärdera hur de av fullmäktige uppställda målen har gått i uppfyllelse. Revisionsnämnden godkände 2017 års utvärderingsberättelse 10.4.2018 och den tas upp för behandling i stadsfullmäktige 20.6.2018.
I utvärderingsberättelsen behandlas totalt 17 ämnen och framförs 45 rekommendationer.

Utvärderingsberättelsen 2017 finns att läsas på nätet: www.arviointikertomus.fi.