Barn och unga i huvudstadsregionen får inte tillgång till mentalvårdstjänster på ett smidigt sätt

Revisionsfunktionerna vid huvudstadsregionens städer samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS utarbetade år 2018 en gemensam utvärdering av tillgången till mentalvårdstjänster för barn och unga i städerna och inom den specialiserade sjukvården. Utvärderingen utmynnade i ett konstaterande om att barn och unga inte till alla delar får tillgång till mentalvårdstjänster på ett smidigt sätt.

Utvärderingen gällde barn och ungdomar i 7–17 års ålder inom icke-brådskande vård i primärvården och studerandevården, familjerådgivningen och annan motsvarande service som är riktad till ungdomar samt inom den specialiserade sjukvården. Det finns en rätt stor variation i hur städerna ordnar mentalvårdstjänster för barn och unga. Exempelvis har Esbo sin egen barnpsykiatriska öppenvårdsenhet, medan Helsingfors helt stöder sig på HUS tjänster. Gemensamt för städernas tjänster är att det är rusning till dem. Den specialiserade sjukvårdens remisser har starkt ökat i antal under de senaste åren. Antalet patienter som får vänta i mera än tre månader på att få tillgång till vård har ökat under år 2018 inom både barn- och ungdomspsykiatrin. Väntetiderna för tillträde till vård har också blivit längre.

Det konstaterades i utvärderingen att det råder brister i servicen på primärnivå. Det finns inte tillräckligt med psykologer i studerandevården eller så finns det inte tillräckligt med tjänster som tillhandahålls av psykiatriska sjukskötare. Det råder brist på läkare. Det är många instanser som anordnar service, och informationsgången mellan de olika instanserna är bristfällig. Den specialiserade sjukvårdens remisspraxis är tung, och hänvisningen till fortsatt behandling fungerar inte alltid. Barnskyddets synpunkter hördes i utvärderingen. Enligt dem kan man bli tvungen att genomföra brådskande placering av de barn och unga som uppvisar de svåraste symptomen, eftersom man inte kan erbjuda dem en tillräckligt tät vårdkontakt.

Städerna i huvudstadsregionen och HUS gav flera gemensamma rekommendationer om en förbättring av vården av barns och ungas mentala hälsa. De gällde tillgången på mentalvårdstjänster för barn och unga – beroende på respektive stads situation bör man stärka studerandevårdens psykologtjänster och de tjänster som ges av psykiatriska sjukskötare eller familjerådgivningen och motsvarande enhet för ungdomar. Dessutom rekommenderades det att man utser ansvarspersoner som har till uppgift att samordna tjänster och vård samt att man utökar samarbetet för att lindra problemet med att rekrytera läkare, för att få till stånd en smidigare remisspraxis och för hänvisning till fortsatt behandling.

Revisionsfunktionerna vid huvudstadsregionens städer har gjort gemensamma utvärderingar sedan 2008. Detta är den nionde gemensamma utvärderingen och den första där HUS revisionsfunktion medverkade.

Städerna och HUS har gett rekommendationer i ämnet i sina utvärderingsberättelser för år 2018:
Esbo: Utvärderingsberättelse 2018

Helsingfors: Utvärderingsberättelse 2018

Grankulla: Utvärderingsberättelse 2018

Vanda: Utvärderingsberättelse 2018

HUS: Utvärderingsberättelse 2018