Sjukskötare vaccinerar kund.

Vaccinering mot coronaviruset inleds för 18–44-åriga Helsingforsbor som på grund av sjukdom löper risk för svår coronavirussjukdom

18–44-åriga Helsingforsbor som på grund av sjukdom eller tillstånd löper risk för svår coronavirussjukdom kan från och med torsdagen 8.4 kl. 16 boka tid till coronavaccination på adressen coronavaccinbokning.fi. Från och med fredagen 9.4 kl. 8 kan tiden bokas per telefon på tidsbokningsnumret 09 310 46300.

Tidsbokningen av vaccinationer för personer som tillhör riskgrupp 2 och som i år fyller 45 år eller är äldre har igår öppnats på webben och i dag per telefon.

Sjukdomar eller tillstånd som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom är:

– astma som kräver kontinuerlig medicinering,

– svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom),

– neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen,

– läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret,

– svår kronisk leversjukdom,

– typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens,

– medelsvår eller svår sömnapné,

– psykossjukdom och

– sjuklig fetma (BMI över 40).

Närmare information om sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom och de grupper som nu vaccineras finns på adressen coronavaccination.hel.fi.

Vid vaccinationsenheterna kontrolleras rätten till vaccin i Kanta-tjänsten eller Helsingfors stads patientuppgiftssystem. Om en person som kommer för att vaccineras inte är klient inom Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor på grund av sin sjukdom eller man inte får tillgång till uppgifterna i Kanta-tjänsten, ombeds personen att bevisa sjukdomen eller tillståndet som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom på något annat sätt, exempelvis med en journalkopia.

Vaccinering sker vid Busholmens, Mässcentrums, Malms och Kvarnbäckens vaccinationsställen. I takt med ökat antal vaccinationer har öppettiderna vid vaccinationsställena utvidgats. I fortsättningen betjänar vaccinationsställena fram till kl. 20 på tisdagar och torsdagar. Vaccinationsställena är öppna även på lördagar.

Information gällande vaccinationerna fås per textmeddelande

Social- och hälsovårdssektorn i Helsingfors skickar ett textmeddelande till alla 18–44-åringar som tillhör riskgrupp 2. Textmeddelandet skickas till personer som är klienter hos social- och hälsovårdsväsendet på grund av sin hälsa. Textmeddelandet skickas torsdagen den 8.4.

I textmeddelandet berättas det att personen eventuellt tillhör gruppen som nu ska vaccineras. Personen uppmanas att kontrollera att hen tillhör gruppen som ska vaccineras och läsa anvisningarna för tidsbeställning på adressen coronavaccination.hel.fi. Textmeddelandets avsändare är HKI SOTE.

Om en person får textmeddelandet men inte anser sig tillhöra en riskgrupp, behöver hen inte göra någonting och kan vänta på sin vaccinationstur enligt ålder senare i år.

Textmeddelandet kommer inte att nå alla som nu står i tur att vaccineras på grund av sjukdom, eftersom en del har en vårdrelation med företagshälsovården eller specialsjukvården. Dessutom saknas telefonnummer för en del personer som är klienter hos social- och hälsovårdsväsendet på grund av sin hälsa. Därför informerar man också om coronavirusvaccinationerna bland annat via tidningsannonser.

Vid riktandet av textmeddelandena används verktyget "Terveyshyötyarvio" som bedömer hälsofördelar. Bedömningen använder data från patientdatasystemet och slutledning som baserar sig på vetenskapliga bevis.

Vaccinationerna fortskrider allteftersom vaccin fås in

I Helsingfors utförs vaccinationer utan fördröjning allteftersom man får in vaccin.

Coronavaccineringen av personer som är 70 år och äldre samt deras närståendevårdare fortsätter. 89 procent av Helsingforsborna som är 80 år och äldre har fått sin första vaccindos. Andelen vaccinerade bland 75–79-åringar är 87 procent och bland 70–74-åringar 73 procent.

Vaccineringen av personer som fyllt 16 år och som på grund av sjukdom löper mycket kraftig risk för svår coronavirussjukdom (riskgrupp 1) samt social- och hälsovårdspersonal som står i tur för vaccination fortsätter också. Även alla 65–69-åringar kan vaccineras.

I Helsingfors används två olika vaccin. Just nu vaccineras 65 åringar och äldre med AstraZenecas vaccin. Enligt försiktighetsprincipen vaccineras inte personer som tidigare insjuknat i sinustrombos, dvs. hjärnartärtrombos eller trombocytopeni som hör till heparinbehandlingen (HIT) med AstraXenecas vaccin. Just nu vaccineras 16–64-åringar med Pfizers vaccin. Vaccinationen ges i två doser. Enligt rekommendationer från Institutet för hälsa och välfärd (THL) ges vaccindoserna med 12 veckors mellanrum. Tidpunkt för den andra vaccinationen fås i samband med den första vaccinationen. Man kan inte välja vilket vaccin man får. Vaccinationen är avgiftsfri och frivillig.

Personer som redan har varit smittade av coronaviruset rekommenderas vaccination sex månader efter att symtomen började eller smittan konstaterades.