Mamma och barn hemma

THL:s och Helsingfors stads undersökning: Antikroppar som bildats till följd av coronavirussmitta består i åtminstone fyra månader

Till följd av coronavirussmitta bildas antikroppar i kroppen vilka består i åtminstone fyra månader. Uppkomsten av antikroppar och dessas bestånd utreddes i en undersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Helsingfors stad inledde i mars 2020. 

Familjer med nyligen konstaterad coronavirusinfektion inbjöds att delta i undersökningen. Allt som allt 39 familjer deltar i undersökningen och sammanlagt 129 personer undersöks, av vilka en del är barn. 

Största delen av de smittade hade lindrig sjukdom och behövde ingen sjukhusvård.

Hos nästan alla som smittades av coronavirus bildades antikroppar inom den första månaden efter smittan. 

Mängden antikroppar sjönk under uppföljningen, men ännu fyra månader efter smittan var de antikroppar som identifierar virusets nukleoprotein fortfarande mätbara hos nästan alla undersökta. 

"Även om vi ännu inte med säkerhet vet hurdan immunitet som skyddar mot en ny smitta, är just neutraliserande antikroppar sannolikt av betydelse. I den här undersökningen såg man att neutraliserande antikroppar uppstod hos nästan alla som smittades av coronaviruset och hos största delen bestod antikropparna även under uppföljningen ", berättar THL:s forskningschef Merit Melin.

I tidigare undersökningar har resultat som avviker från varandra rapporterats. I en del undersökningar har man sett att mängden antikroppar skulle sjunka mycket snabbt i kroppen, till och med på mindre än tre månader. I flera undersökningar under den senaste tiden har man dock observerat att hos de flesta kvarstår antikroppar längre.

Det finns skillnader mellan undersökningarna i fråga om på vilket sätt och ur vilka material antikroppar har undersökts. I få tidigare publicerade arbeten har man dock undersökt neutraliserande antikroppar.

”Resultaten av THL:s undersökning bekräftar bevisen på att de antikroppar som en naturlig infektion åstadkommer och eventuell immunitet består i åtminstone fyra månader”, säger Melin.  

Resultaten har också betydelse för utvecklingen av vaccin. En naturlig infektion producerar neutraliserande antikroppar som riktar sig mot virusets spikprotein. Största delen av de vaccin som är under utveckling grundar sig just på denna struktur.

"Eftersom man också genom vaccination strävar efter att åstadkomma långvariga neutraliserande antikroppar är det lovande att den immunitet som infektionen ger är längre än vad som tidigare rapporterats", säger THL:s överläkare Hanna Nohynek.

I THL:s undersökning utreds härnäst bevarandet av immuniteten 6–7 månader efter smittan. Resultaten väntas i slutet av året. 

Ytterligare information:

Covid-19-coronavirussmitta och exponering i hushåll

THL:s och Helsingfors stads undersökning: Antikroppar som bildats till följd av coronavirussmitta består i åtminstone fyra månader

hel.fi/coronavirus

Bild: Pexels