En telefon och en sms-bubbla med sändaren HKI SOTE.

SMS till 55–64-åriga Helsingforsbor som hör till en riskgrupp på grund av sjukdom

Helsingfors social- och hälsovårdsväsende skickar ett textmeddelande till 55–64-åriga Helsingforsbor som löper en stor risk att bli allvarligt sjuka i coronavirus på grund av sjukdom eller hälsotillstånd.

Textmeddelandet skickas till 1957–66 födda som är klienter hos social- och hälsovårdsväsendet på grund av sin hälsa. Textmeddelandet skickas imorgon tisdag.

I textmeddelandet berättas det att personen enligt social- och hälsovårdsväsendets uppgifter tillhör gruppen som nu ska vaccineras, och personen uppmanas att ta del av anvisningarna för tidsbokning på koronarokotus.hel.fi. Personen ombeds också att kontrollera att hen tillhör gruppen som nu ska vaccineras. Om en person får meddelandet, men anser sig inte tillhöra en riskgrupp, behöver man inte göra något. Man kan bli och vänta på att den egna åldersgruppen står i tur att få vaccinet senare i år. Textmeddelandets sändare är HKI SOTE.

Textmeddelandet skickas på antingen finska eller svenska beroende på modersmål. Personer vars modersmål är något annat än finska eller svenska får textmeddelandet på finska, svenska och engelska.

Textmeddelandet skickas till knappt 6 000 personer. Textmeddelandet kommer inte att nå alla som nu står i tur att vaccineras på grund av sjukdom, eftersom en del har en vårdrelation med företagshälsovården eller specialsjukvården. Dessutom saknas telefonnummer för en del personer som är klienter hos social- och hälsovårdsväsendet på grund av sin hälsa. Därför berättas det också om coronavirusvaccinationerna bland annat genom tidningsannonser. På adressen koronarokotus.hel.fi har det samlats information om att tillhöra en riskgrupp på grund av sjukdom.

I urvalet av personer har man använt bedömningen av hälsonytta som är ett digitalt verktyg. Bedömningen använder data från patientdatasystemet och slutledning som baserar sig på vetenskapliga bevis. Med hjälp av bedömningen av hälsonytta utvärderas befolkningens hälsotillstånd genom att gruppera och filtrera personer på basis av data från patientjournaler. Projektet med bedömningen av hälsonytta är ett av Helsingfors stads digitala spetsprojekt.