Barn som sparkar på en fotboll.

Antalet smittfall ökade inte i Helsingfors när skolorna öppnades

Skolorna övergick till närundervisning den 14 maj. De hann hålla närundervisning i cirka två och en halv vecka innan skolornas sommarlov. Under närundervisningen uppträdde smitta av coronavirus i åtta skolor på olika håll i Helsingfors. Med undantag för ett fall härrörde smittfallen från någon annanstans än skolan.

Efter att skolorna öppnats, upptäcktes smitta hos nio elever och två av skolpersonalen. Under närundervisningen blev totalt 144 elever och 23 anställda exponerade i skolorna. Helsingfors stads skolor har 44 260 elever och 4 602 anställda. När man räknar med privata och statliga skolor har Helsingfors nästan 54 000 grundskolelever.

För majoriteten av de exponerade har karantänen redan upphört, men för vissa kommer läget ännu att kontrolleras i cirka en vecka.

Nästan alla smittfall härrörde från familjekretsen. Endast en elev blev sannolikt smittad i skolan och även hen vid undervisning i mindre grupp innan skolorna öppnades.

Skolorna lyckades undvika närkontakter

Praxis under närundervisningen i skolorna, såsom att arbeta i små grupper eller bara med den egna klassen samt att undvika närkontakter i korridorer och matsalen, begränsade antalet exponerade effektivt.

”Personalen i våra skolor utförde ett fantastiskt jobb genom att anordna närundervisningen så att närkontakterna eleverna emellan var så få som möjligt. Ingen kom heller nedsmittad till skolan, vilket hjälpte upp situationen”, säger Liisa Pohjolainen, chef för sektorn för fostran och utbildning.

”För att även framdeles effektivt kunna begränsa coronaviruset är det viktigt att man redan när de första lindriga symtomen uppträder, testar sig för coronavirus”, säger Timo Lukkarinen, chefsläkare för hälsostationerna.

På basis av diskussioner med familjerna rekommenderas det att uppsöka testning ännu snabbare. När det nu finns gott om kapacitet för provtagningar och testningspunkter ökas ytterligare är det snabbt och lätt att testas.

Bild: Marja Väänänen.