Den rehabiliterande bedömningsenheten inledde sin verksamhet - nytt slags stöd för hemmaboende för äldre

En ny rehabiliterande bedömningsenhet inledde sin verksamhet i Helsingfors i början av september. Enheten och dess verksamhetsmodeller är nya.

Syftet med enheten är att förbättra klienternas funktionsförmåga, hjälpa dem att återvända tryggt hem från sjukhuset och ge dem stöd för att klara sig hemma. Dessutom är det enhetens uppgift att se till att klienten får sina tjänster vid rätt tidpunkt.

Klienterna vid bedömningsenheten kommer oftast via Seniorinfos kundhandledning samt sjukhusen. Enhetens klienter är vanligtvis personer som har något sjukvårdsbehov och svårigheter med att använda tjänster utanför hemmet.

Underlättar hemvården

Utöver att stöda klientens funktionsförmåga strävar den nya enheten efter att underlätta det tryck som riktas mot hemvården.

– Klienterna genomgår en utvärderande rehabiliteringsperiod och flyttar därefter över till hemvården. Vi vill att klienterna ska klara sig hemma så länge som möjligt, med hjälp av ändamålsenliga tjänster. Reformen minskar sannolikt på antalet klienter inom hemvården, berättar hemvårdschefen Heidi Sipiläinen.

– Dessutom är situationen för de som blir klienter vid hemvården mer precis och redo eftersom klientens behov och situation har utretts under den rehabiliterande utvärderingsperioden.

Från personalens idé till verklighet

Idén till att grunda den nya enheten kom från diskussioner med personalen. I förberedelserna utreddes bland annat hur andra kommuner gör samt bästa praxis.

– Vi frågade personalen hurdana problem det finns i kundprocessen och i samarbetet. De lyfte bland annat fram utskrivningen från sjukhus, bedömningen av kundens servicebehov och utmaningarna i arbetet. Man önskade till exempel tydlighet i utskrivningsprocessen, berättar Heidi Sipilänen.

Enhetens tjänster är en rehabiliterande utvärderingsperiod och stöd för utskrivning

Den nya enhetens huvudsakliga tjänster är en rehabiliterande utvärderingsperiod och stöd för utskrivning från sjukhus.

Under den rehabiliterande utvärderingsperioden får klienten stöd för att upprätthålla sin funktionsförmåga och för att klara sig hemma av närvårdare och sjukskötare, men även av bland annat fysioterapeuter, ergoterapeuter och socialhandledare. Experterna kan även konsultera läkare. Periodens mål och åtgärder bestäms oftast tillsammans med klienten och närstående, och under periodens lopp utvärderas hur målen nås.

Stödet för utskrivning är ett multiprofessionellt stöd som ges i hemmet och är vård för en klient som har något särskilt vårdbehov efter sjukhusperioden. Stödet kan till exempel vara intensifierad sårbehandling.

Den nya enheten sysselsätter cirka 70 vårdare, inklusive hälsovårdare, närvårdare, fysioterapeuter, socialhandledare, ergoterapeuter och en läkare. Kunderna får vid behov service varje dag under året, från klockan 7:00 till 22:00.