hälsovårdare på hälsostation

Ett nytt sätt att producera tjänster i Gamlas och i centrumområdet hösten 2021

En ny serviceproducent tillhandahåller hälsostationstjänster på Gamlas hälsostation från och med hösten 2021. I centrumområdet utökas samtidigt dagens hälsostationstjänster med extra tjänster.

Den nya hälsostationen i Gamlas tillhandahåller från och med hösten samma tjänster för sina klienter som nuvarande hälsostation. Den nya hälsostationen tillhandahåller tjänster för samma invånare i Gamlas område.

Enheten som inrättas i centrum kompletterar tjänsterna på de övriga hälsostationerna i centrumområdet från och med hösten. Enheten kommer att svara för en del av Gräsvikens och Busholmens hälsovårdstjänster.

Hälsovårdstjänster som anskaffas till flera stationer omfattar brådskande och icke-brådskande vård hos läkare och vårdare, direktmottagning inom fysioterapi och sjukskötartjänster inom förebyggande av psykisk hälsa och rusmedelsarbete samt till dessa hörande stödtjänster.

De nya enheternas klienter är klienter inom Helsingfors hälsovårdstjänster och får samma tjänster som klienterna på andra hälsostationer. De kan såsom övriga Helsingforsbor till exempel byta hälsostation.

Inga förändringar av klientavgifterna sker i Gamlas eller i centrum, exempelvis inte heller i fortsättningen tas någon hälsostationsavgift ut av klienten.

Vi känner ännu inte till adresserna till Gamlas och centrums enheter.

Vi informerar invånarna i Gamlas och i centrumområdet om de nya tjänsterna i god tid sommaren 2021.

Tillgången till vård förbättras

Om förändringen beslutade Helsingfors stad fullmäktige den 10 juni 2020 (§ 158). En ny tjänsteproducent för Gamlas och centrum kommer att väljas via en konkurrensutsättning våren 2021. Därefter söker den nya tjänsteproducenten lämpliga lokaler för sin verksamhet invid goda trafikförbindelser. Enligt planerna kommer ett avtal om hälsovårdstjänster att ingås för 4-6 år.

Förändringen i höst är ett sätt att förbättra tillgången till icke-brådskande vård och öka hälsostationstjänsterna för Helsingforsborna. Dessa extra tjänster behövs då man börjar betala av vårdskulden som pandemin resulterat i.

Gamlas hälsostation valdes till försöket eftersom vårdköerna där är långa och hälsostationsbyggnaden i dåligt skick. Centrumområdet omfattas av ändringen till följd av att en ökande befolkningsmängd även ökar efterfrågan på hälsovårdstjänster.

Du kan ge respons på adressen www.hel.fi/respons.