Bibliotekets personal.

Mångahanda människor är en kraftresurs för arbetsplatsen

Psykisk ohälsa är inte ett hinder i arbetslivet. Helsingfors medverkar i ett riksomfattande projekt för att hjälpa klienter inom psykiatrin att sysselsätta sig. Skulle du vara redo att anställa en person som genomgår psykisk rehabilitering?

För många av klienterna inom psykiatrin är arbete och meningsfull sysselsättning en viktig del av välmåendet och rehabiliteringen. Arbetet erbjuder upplevelser av att lyckas, främjar rehabiliteringen och arbetstagaren får vara en del av gemenskapen på arbetsplatsen.

”Våra klienter får stöd av en egen arbetshandledare och den vårdande enheten. Arbetshandledaren till exempel hjälper klienten att hitta en intressant arbetsplats och stöder honom eller henne i frågor som berör arbetet”, säger projektsakkunnig Anne Nordlund.

Arbetsgivare, söker du arbetstagare?

Anne Nordlund uppmanar dig att ta kontakt om anställningen av en person som genomgår psykisk rehabilitering är ett alternativ som fungerar för dig och ditt företag.

”Vi känner våra arbetssökande-klienter väl och även deras starka sidor. Vi kan ofta rekommendera organisationen precis rätt slags arbetstagare. Arbetsgivaren och arbetsgemenskapen får stöd av en yrkeskunnig för arbetsträning.”

”Mångfald på arbetsplatsen är en kraftresurs. Undersökningar visar att arbetsgemenskaper som består av olika slag av arbetstagare mår bra och är innovativa.  I bästa fall lär sig bägge parter av varandra”, konstaterar Anne Nordlund.

Riksomfattande projekt

Helsingfors projekt är ett av de regionala IPS-experimenten (Individual Placement and Support) under 2021–2022 som social- och hälsovårdsministeriet finansierar. IPS-experimenten är en del av fullföljandet av den nationella strategin för psykisk hälsa. Institutet för Hälsa och Välfärd samordnar experimenten och genomför en undersökning för bedömning av IPS-handlingsmodellen.

Har du frågor, ring tfn 09 310 35439 eller skicka e-post till sote.ipshanke@hel.fi

Närmare information gällande Helsingfors finns på www.hel.fi/sijoitajavalmenna (på finska)

Närmare information om det nationella projektet finns på thl.fi/ips