Kvinna som går igenom ett rum i vårdhem.

Enkäten visar: Helsingfors klienter inom dygnetruntvården är nöjda med sin service

Klienterna inom dygnetruntvården gav i en klientnöjdhetsenkät vitsordet 8,37 (på skalan 4–10) åt tjänsten. Särskilt högt vitsord gav klienterna åt känslan av trygghet och respektfull behandling. Inga betydande skillnader i resultaten förekom mellan köpta tjänster och stadens egna tjänster.

Det bästa vitsordet gav klienterna åt känslan av trygghet, som fick vitsordet 3,58 (på skalan 1–4). Respektfull behandling fick vitsordet 3,56 och vårdhemmets renlighet och trivsel 3,51. Även maten bedömdes i regel som god, med vitsordet 3,37.

Det som mest behövde utvecklas var att ge klienterna stöd att skapa en egen vardag och klienternas möjlighet att påverka vårdhemmets vardag. Dessa fick vitsorden 2,9 och 3,0.

De som var mest kritiska gentemot vårdtjänsterna var personer under 65 år, vars vitsord genomgående var aningen lägre än andra svaranden. Det total vitsordet för hela vårdservicen de gav blev snäppet under åtta.

– Allt som allt var helhetsresultatet som skolvitsord bra, och vi kan vara nöjda. Det finns dock mycket kvar att göra, eftersom vi självklart strävar efter att vara mycket bättre än bara bra. Särskilt ska klienterna bättre kunna påverka sin egen vardag och sitt liv, konstaterar chefen för bedömningsverksamheten Tuulikki Siltari.

Enkätens resultat styr utvecklingsarbetet

Inga väsentliga skillnader fanns mellan resultaten för stadens egna tjänster och köpta tjänster, vilket också var stadens mål.

– Vi köper tjänster från flera olika aktörer, till exempel företag och stiftelser. Vårt mål är att producera tjänster av jämn kvalitet, oberoende av vem som levererar servicen. Resultatet visar att inga stora skillnader förekommer i hur nöjda kunderna är med stadens egna och inköpta tjänster, säger Siltari.

Resultaten från undersökningen gås igenom vid alla verksamhetsställen, och de utvecklingsförslag klienterna gett utnyttjas för att utveckla verksamheten. I framtiden kommer vi att årligen utreda klienternas åsikter.

– Klientnöjdhet är för oss en motivering till att köpa tjänster. Vi följer upp och utnyttjar dessa resultat även i anskaffningen av köpta tjänster, fortsätter Siltari.

– Även kritisk respons är mycket viktig för oss. Det ger oss möjligheten att se vad vi borde satsa mer på och utreda noggrannare, tillägger planeraren Hannele Haapaniemi.

Klientnöjdhetsenkäten genomfördes i september 2019

Klientnöjdhetsenkäten för dygnetruntvården genomfördes 1–30.9.2019. Enkäten genomfördes i stadens egna och inköpta vårdenheter, och i den fokuserades särskilt på klienternas erfarenheter och åsikter.

Sammanlagt 1 534 klienter svarade på kundnöjdhetsenkäten, antingen självständigt eller med stöd av sina närstående. Klienterna svarade i enkäten på åtta frågor, antingen på en pappersblankett de fått eller elektroniskt via nätet. Frågorna handlade bland annat om personlig renhet, hur väl maten smakade, möjligheten att påverka den egna vardagen och trygghetskänslan. Feelback Group ansvarade för gemonförandet av enkäten.

Det finns sammanlagt ungefär 4 000 klienter i stadens dygnetruntvård. Av dem befinner sig ungefär hälften i olika serviceleverantörers vårdhem.