""

Helsingfors beviljar organisationer som hjälper flyktingar från Ukraina understöd – ansökningstid 19.4–6.5.

Föreningar och stiftelser verksamma i Helsingfors kan ansöka om understöd för verksamhet som främjar Ukrainska flyktingars integration. Ansökningstiden börjar 19.4.2022 och går ut 6.5.2022 kl. 16.

Beslut om understöden fattas i maj– juni. Understöden ska användas före utgången av 2022.

Stödet beviljas registrerade föreningar och stiftelser och även nya organisationer förutsatt att de har antecknats i förenings-/stiftelseregistret eller bevisligen har lämnat in en ansökan för registrering av förening/stiftelse.

För vilka ändamål kan man ansöka om bidrag?

Understöden inriktas på verksamhet som främjar välmående, funktionsförmåga och integration av personer i Helsingfors som kommit till Finland från Ukraina på grund av kriget.

Vid utdelningen betonas åtgärder som hjälper ukrainska krigsflyktingar att skapa sociala relationer och stabilitet i det finländska samhället. Det är viktigt att hjälpen tillhandahålls med volontärer eller som kamratstöd.

De projekt som understöds ska främja en eller flera av följande målsättningar:

• För att stötta ukrainska krigsflyktingars välmående, funktionsförmåga och integration i Helsingfors. Det räknas som merit att stödet kan ges på ukrainska språket.
• Främjande av ukrainska krigsflyktingars sociala relationer i det finländska samhället exempelvis genom att ordna mötesplatser.
• Stöd för integrationen av flyktingar undan kriget i Ukraina genom multiprofessionellt samarbete i Finland.
• Stöd med hjälp av volontär- och p2p-verksamhet till dem som flytt undan kriget till Finland.

Den verksamhet som understöds ska ha en självfinansieringsandel. I denna kan även ingå frivilliga resurser. Understöden är behovsprövade.

Ansökan om understöd

1. Läs instruktionerna för ansökan noga och skaffa dig nödvändig bakgrundsinformation och bilagorna som behövs för ansökan.  

2. Ansökan görs via Helsingfors stads e-tjänster asiointi.hel.fi. Man loggar in i tjänsten med suomi.fi-fullmakter (organisationens bankkoder duger ej). Efter inloggning i e-tjänsten når du rätt ansökningsformulär genom att klicka på följande länk: 

Länk till ansökningsblanketten

Länken leder inte rätt om man inte först har lyckats logga in i e-tjänsten.

Läs mer om Suomi.fi-fullmakter om du ännu inte börjat använda dem https://www.suomi.fi/fullmakter. Användningen av Katso-koderna har upphört.

Hjälp för att använda e-tjänsten asiointi.hel.fi på numret 09 310 88800 (mån–fre. kl. 8– 18). 

Också bilagorna som krävs för ansökan ska lämnas in via e-tjänsten. I ansökan ska anges om de obligatoriska bilagorna eller några av dem har skickats redan tidigare, du behöver inte lämna in samma bilagor flera gånger.

OBS! Det kan förekomma problem då man använder stadens e-tjänster med webbläsaren Chrome eller fyller i formuläret utomlands. 

3. Formuläret ska vara ifyllt senast 6.5.2022 kl. 16. Ansökningar som lämnas in för sent förkastas. Sök helst i god tid, då e-tjänsten kan vara belastad den sista ansökningsdagen.

Grunder för utdelning av social- och hälsovårdsnämndens understöd (på finska) och Helsingfors stads allmänna anvisningar för understöd (på finska) tillämpas då understöden beviljas.

Instruktioner för rapportering av medelsanvändningen meddelas senare.  

Ansökan på pappersblankett

Det går också att göra ansökningen på papper.

Bidragsansökan, samfund (word-dokument)

Lämna in pappersblanketten samt bilagorna till Helsingfors stads registratorskontor.

Bilagor till ansökan

Följande bilagor ska bifogas ansökan (för den elektroniska ansökan är maximistorleken på bilagorna 20 Mt):  

• verksamhetsplanen för 2022  
• budget för 2022  
• den bestyrkta (= undertecknade) resultaträkningen och balansräkningen för 2020  
• verksamhetsberättelsen för 2020  
• revisionsberättelsen eller verksamhetsgranskningsberättelsen för 2020  
• ett protokoll från årsmötet våren 2021, i vilket framgår att bokslutet 2020 har behandlats och att ansvarsfrihet har beviljats(=undertecknat)  
• en kopia av ett kontobesked eller ett annat intyg över kontoinnehavaren samt samfundets stadgar, om det är fråga om en ny sökande eller då dessa uppgifter har ändrats sedan senaste ansökning   
• En separat bilaga/redogörelse där man besvarar följande frågor:

1. Kort presentation av stödobjektet
2. Vilket behov svarar den understödda verksamheten mot?
- För att stötta ukrainska krigsflyktingars välmående, funktionsförmåga och integration i Helsingfors. Det räknas som merit att stödet kan ges på ukrainska språket.
- Främjande av ukrainska krigsflyktingars sociala relationer i det finländska samhället exempelvis genom att ordna mötesplatser.
- Stöd för integrationen av flyktingar undan kriget i Ukraina genom multiprofessionellt samarbete i Finland.
- Stöd med hjälp av volontär- och p2p-verksamhet till dem som flytt undan kriget till Finland.
3. Varför behövs understödet? (Vilka bevis och/eller erfarenheter grundar sig behovet på? T.ex. målgrupp, verksamhetsmodell)
4. Den understödda verksamhetens målsättningar?
5. Åtgärder för att uppnå detta mål?
6. Den understödda verksamhetens tidsschema
7. Organisering och genomförande av den verksamhet som understöds
8. Namnge de viktigaste samarbetspartnerna och beskriv samarbetsformer och roller
9. Beskriv målgruppen för den verksamhet som understöds
10. Hur försöker man nå målgruppen?
11. Vilka färdigheter att jobba med denna målgrupp finns redan i projektet?
12. Hur bidrar målgruppen till att förverkliga projektet? (planering, genomförande etc.)
13. Hur uppföljs och utvärderas projektet?
14. Vilka är de väsentliga riskerna med tanke på att genomföra projektet?
15. Vilka är de långsiktiga planerna för den verksamhet som man ansöker om stöd för?

Bedömning av ansökningarna

Bidragen ska inriktas på verksamhet som stödjer välmående, hälsa, funktionalitet och integration av personer som flytt från kriget i Ukraina. Syftet är att särskilt uppmärksamma möjligheten att med hjälp av volontärarbete och kamratstöd stödja integrationen av personer som kommer till Helsingfors. Sådan verksamhet som förstärker denna folkgrupps delaktighet viktas i jämförelsen och bedömningen.

Upplysningar: 
sote.avustukset@hel.fi
Från och med 25.4. Marianne Neijonen, organisationssamordnare tfn 09 310 29263 Specialplanerare Jerry Ramstedt tfn 09 310 25678

Bild: Helsinki Partners