I bilden en person som använder digitala tjänster

Digitala distanstjänster till klientens hem

I Helsingfors kan klienten få service hemma. Det finns många olika slags distanstjänster, såsom uppföljning av måltider och mående, distansvård, fysioterapi samt minnesgrupper. För ögonblicket genomförs över 800 distansvårdsbesök per dygn.

Tjänsterna planeras alltid utifrån klientens behov så att de stöder klientens vardag. För att klienten ska kunna erbjudas bästa möjliga service, kartläggs behoven och en vårdplan upprättas tillsammans med klienten och eventuellt även närstående. När distanstjänster ses som ett möjligt alternativ, kommer man överens om nödvändiga apparater och anslutningar.

”Man håller kontakt med klienten med hjälp av videosamtal och följer upp bland annat medicinering, måltider eller mående. Dessutom kan klienten delta i olika grupper via bild och ljud”, berättar hemvårdschefen Eeva Sandelin.

Tjänsterna som erbjuds är distansvård (vårdservice via en apparat), distansrehabilitering och -fysioterapi, stöd för vardagsmotion samt olika slags gruppaktiviteter.

”Klienterna har olika behov, så vi planerar noggrant vilken slags vård som bör ges på plats och vad som kan skötas på distans. Förutom distansbesöken, har klienten nästan utan undantag även fysiska hembesök. Vi utvärderar dock hela tiden distansvårdens lämplighet och omarbetar vårdmetoderna vid behov”, fortsätter Eeva.

Rehabilitering och gruppaktiviteter

För att upprätthålla och främja rörelseförmågan erbjuds exempelvis grupprehabilitering, där klienterna samlas framför datorerna i sina egna hem och tränar tillsammans. Distansrehabilitering möjliggör rörelse för dem som annars inte skulle kunna ta sig till platsen.

”I vissa fall kan klienten även få individuell distansrehabilitering, vars behov vi definierar i vårdplanen. Då planeras egna rörelseserier för klienten”, berättar överskötare Tuija Arvo.

Bland annat kan rörelseproblem och minnessjukdomar försvåra upprätthållandet av sociala förhållanden, vilket kan leda till en ökad känsla av ensamhet. För detta behov erbjuds exempelvis kaffestunder och måltider tillsammans med en ledd grupp, minnesgrupper samt olika slags samtals- och musikgrupper på distans.

”Förutom våra egna tjänster samarbetar vi med olika aktörer. Till exempel provade Helsingfors kyrkliga samfällighet att hålla musik- och andliga grupper med hjälp av våra apparater, vilket var väldigt uppskattat bland hemvårdens klienter”, berättar specialplaneraren Markitta Karvinen.

Läs mer om hemvårdens distanstjänster här.