Två barncyklar.

Barn och ungdomar smittas fortfarande huvudsakligen i hemmet

Fallen av coronavirussmitta bland barn och ungdomar har ökat under våren. Smittan kommer fortfarande i första hand från de egna familjemedlemmarna och det har förekommit få fall av fortsatt spridning i daghem och skolor. Två skolor i Helsingfors har haft ett mer omfattande smittkluster i mars.

De färskaste siffrorna för Helsingfors stad visar att antalet coronavirusfall bland barn ökar. Delvis förklaras detta av en mycket aktiv testning. Även om det skett mycket exponering i skolor och daghem, har det förekommit få fall av fortsatt spridning.

Vid utredning av sjukdomens källor ser man tydligt att den egna familjen fortfarande är den mest betydande källan till coronavirussmitta för barn och ungdomar. Bland ungdomar framträder även sociala kontakter utanför skolan och familjen.

Den mest väsentliga orsaken till ökad smitta såväl bland barn och ungdomar som bland hela befolkningen är sannolikt de mer smittsamma virusmutationerna.

Sedan början av året har Helsingfors stad hänvisat alla exponerade till provtagning, oavsett om de har symtom eller inte, eller om det är fråga om en virusmutation eller inte. Även barn i daghemsåldern och de som har närundervisning testas därför för närvarande betydligt mer än tidigare.

Antalet smittade bland barn i daghemsåldern har ökat mest relativt sett

Antalet fall av smitta har under årets första kvartal relativt sett ökat mest bland barn i daghemsåldern. Samtidigt har provtagningen av dem varit mycket aktiv. Däremot har antalet provtagningar tydligt minskat bland 13–19-åringar i mars.

Det totala antalet smittade bland barn i daghemsåldern är 3,5-faldigt i jämförelse med i början av året (367 smittade 1.1 och 1 283 smittade fram till 29.3). Antalet smittade bland övriga åldersgrupper med barn och ungdomar samt personer i arbetsför ålder har också ökat (2–3-faldigt), men inte lika mycket.

Barnens och ungdomarnas andel av alla smittade Helsingforsbor var 20 procent i början av året och 29 procent i slutet av mars.

Bland barn i daghemsåldern är smittkällan för närvarande *) familjen till 64 procent och daghemmet till 21 procent.

För barn i lågstadieåldern är den egna familjen den mest betydande smittkällan (56 %), medan skolans andel är 33 procent. Bland 13–15-åringar är den egna familjens andel 85 procent, medan skolorna är smittkälla i 4 procent av fallen.

Även bland 16–19-åringar är familjen den mest betydande smittkällan (72 %), men spridning sker även i andra sociala kontakter (24 %).

*) smittkällor i slutet av vecka 13

Daghemmen och skolorna är duktiga på att sköta skyddsåtgärderna

Sanna Isosomppi, överläkare för den epidemiologiska verksamheten, tackar skolorna och daghemmen för ett noggrant agerande. De har skött om säkerhetsavstånden och hygienen.

– Lärarna, elevassistenterna, ledarna för eftermiddagsklubbar, köks- och städpersonalen, vaktmästarna och den övriga skolpersonalen har agerat ansvarsfullt på ett exemplariskt sätt, liksom även barnen och skoleleverna. De har varit duktiga på att följa anvisningarna.

Mer omfattande smittkluster på skolorna i Berghäll och Kottby

Isosomppi påpekar att smittspårningen tyvärr hopade sig när antalet smittfall började öka. Trots att kartläggningen och kontaktandet av de exponerade fördröjdes, har den fortsatta spridningen i daghemmen och skolorna inte ökat nämnvärt. Under mars månad har två skolor haft mer omfattande smittkluster.

I lågstadieskolan Kallion ala-asteen koulu i Berghäll konstaterades totalt 49 fall av smitta i februari–mars. Eftersom det fanns smittade i flera klasser, bestämde man sig för att screena hela skolan. Detta innebar att alla de förskoleelever, elever och anställda på skolan som inte tidigare hade testats på grund av exponering, hänvisades till coronavirustest.

225 personer deltog i masscreeningen. Coronavirussmitta konstaterades hos fyra av dem som deltog i masscreeningen, vilket är 1,8 procent av de screenade. Utifrån screeningresultaten försattes ytterligare en grupp i karantän. Lågstadieskolan i Berghäll har totalt 490 elever.

Under mars månad konstaterades 41 fall av smitta på grundskolan i Kottby. Skolan i Kottby har totalt 929 elever.

I Kottby fördröjdes spårningen i skolan tyvärr på grund av det snabbt förvärrade coronaläget i huvudstadsregionen. I Kottby inrättades omfattande karantäner och alla exponerade testades, berättar Sanna Isosomppi, överläkare för den epidemiologiska verksamheten.

–Lyckligtvis har man nu kunnat lösa upp anhopningen inom smittspårningen och alla uppdagade fall och de som exponerats har kontaktats, fortsätter Sanna Isosomppi.

– De fördröjningar som anhopningen orsakade har säkert varit frustrerande för familjerna i och med att organiseringen av vardagen har försvårats. Familjerna har naturligtvis även varit oroliga för smittspridningen.

Lindrig sjukdomsbild

Barnens sjukdomsbild är fortfarande mild eller till och med symtomfri.

– Den offentliga debatten om ökad smitta bland barn och ungdomar kan vara oroande, men deras sjukdomsbild har inte varit svårare trots de nya virusmutationerna.

Trots detta betonar Isosomppi att människor i alla åldrar ska söka sig till provtagning vid minsta symtom. Dessutom ska även barn följa skyddsanvisningarna och undvika kontakter på fritiden i mån av möjlighet. Även om det finns få fall av fortsatt spridning orsakad av barn, förekommer den ändå.

Bild: Paavo Juntunen