Även anställda inom Helsingfors social- och hälsovård har smittats av coronaviruset - klienterna skyddas på bästa möjliga sätt

Coronavirusinfektion har konstaterats också hos anställda inom Helsingfors social- och hälsovård. Detta har vi varit förberedda på eftersom epidemin spridit sig. Antalet anställda som smittats är i dagens läge 17. Inom social- och hälsovårdstjänsterna arbetar omkring 14 000 yrkesutbildade personer.

Anställda som fått smittan har arbetat bl.a. i tre seniorcenter, i hemvården, på ett sjukhus och inom hemsjukhuset.

En del av de insjuknade har redan återhämtat sig och en del av karantänerna har upphört.

Om karantän meddelas alltid personligen

En anställd som fått smittan intervjuas noggrant och infektionsläkarna bedömer vem som eventuellt exponerats för smittan. De exponerade sätts i karantän och den insjuknade i isolering.

De exponerade meddelas alltid personligen om karantän. Då det är fråga om en äldre person inom boendetjänster, berättar man också om exponering personligen till de anhöriga.

"Eftersom vi har exponerade anställda inom dygnet runt service för äldre, har vi flyttat personal från mindre brådskande tjänster till hjälp inom äldreomsorgen", beskriver sektorchefen Juha Jolkkonen situationen.

Personalen inom social- och hälsovården testas med låg tröskel och i fortsättningen ännu mera.

Klienten skyddas för coronavirussmittan

Vi följer aktivt med de exponerade klienternas och patienternas tillstånd. I alla våra enheter, och speciellt inom tjänster för äldre och handikappade, fäster vi speciell uppmärksamhet vid att skydda klienten för smittan.

Helsingfors social- och hälsovård har gett sin personal instruktioner om hur man bör skydda klienten och sig själv för coronaviruset. Instruktionerna baserar sig på social- och hälsovårdsministeriets och THL:s riktlinjer.

Om enstaka infektioner informeras inte

Av datasäkerhetsskäl publiceras inte information om enstaka infektioner. Praxisen är samma som i övriga sjukdomsfall. Arbetsgivaren kan inte ge ut uppgifter om en enskild anställds insjuknande eller hälsa.

Ifall karantänen är så omfattande att den förorsakar betydande ändringar i klienternas tjänster, kan informationen om den ges ut, dock så att de enskilda insjuknade inte går att identifiera. Så har vi handlat t.ex. i fallen som gällde Helsingfors skolor.