God handhygien hjälper att undvika luftvägsinfektioner.

Aktuell information om coronaviruset

I Kina konstaterades i början av året en epidemi som orsakas av ett nytt coronavirus (COVID-19). Sjukdomssymtomen är feber, hosta, andnöd samt muskel- och huvudvärk. Flera drabbade har visat lindriga symtom men vissa har också drabbats allvarligt.

Uppdaterad information om smittoriskområden och antalet sjukdomsfall i Finland framgår från THL:s sidor.

1.3: Coronavirussmitta förebyggs på många sätt genom myndighetssamarbete

2.3: Telefontjänst om coronavirus öppnad för helsingforsbor

Gör så här om du misstänker att du fått smittan

Vi har i Finland för närvarande mycket säsonginfluensa vars symtom är mycket likadana som coronavirusets. Den väsentliga särskiljande faktorn är exponering för coronaviruset.

Om du vistats i området för coronavirusets epidemiområde och du inom 14 dygn efter att du lämnat området får symtom av en akut luftvägsinfektion, såsom feber, hosta eller andnöd, ta kontakt per telefon till Helsingfors coronavirusrådgivning, tfn 09 310 10024 vardagar kl. 7-20. Du kan ringa också om du är orolig över din egen eller en närståendes exponering eller symtom.

På kvällar efter kl. 20 och på veckoslut ring Jourhjälpen tfn 116 117 (24 h).  Du får i telefon anvisningar om hur du ska söka vård.

Kan man återvända till jobbet, daghemmet eller skolan efter en resa till epidemiområdet?

Om du efter att ha återvänt från epidemiområdet inte får feber eller andra symtom av luftvägsinfektion, såsom hosta eller andnöd, kan du i regel återvända till jobbet, daghemmet eller skolan.  

Aktuell information om epidemiområdet på THL:s sidor

Om du inom 14 dygn efter att ha lämnat epidemiområdet får symtom, ta omedelbart kontakt till hälsovården, i första hand per telefon.

Finns det resebegränsningar?                                                               

Utrikesministeriet rekommenderar för närvarande att undvika alla resor till provinsen Hubei och onödigt resande till det övriga Kina. Det rekommenderas att iaktta särskild försiktighet vid resor till Sydkorea, Iran eller Italien.

Aktuella resemeddelanden hittar du på utrikesministeriet sidor.   

Bästa sättet att förhindra smittan är att tvätta händerna

Du kan skydda dig mot det nya coronaviruset på samma sätt som mot andra luftvägsinfektioner genom en god handhygien.

Hosta rätt - smitta inte andra!

  • Täck din mun och näsa med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser.
  • Släng genast den använda näsduken i soporna.
  • Om du inte har någon näsduk, hosta eller nys mot övre delen av tröjärmen, inte i händerna.

Institutet för hälsa och välfärd följer med situationen

Institutet för hälsa och välfärd (THL) följer med den riksomfattande och internationella situationen och ger instruktioner om förebyggande av infektioner (www.thl.fi).

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) epidemiologiska enhet ger anvisningar till hälsovårdsaktörerna inom dess område. Helsingfors följer dessa anvisningar.

Nyheten har uppdaterats 11.3: I andra stycket namnen på riskområdet har strukits och nu hänvisas läsarna till informationen på THL:s sidor.