tre ungdomar som sitter på en soffa i ett ungdomsgården

Vissa ungdomslokaler öppnar i maj

Vissa ungdomslokaler öppnar den 3 maj. Information om huruvida den egna ungdomslokalens öppnas, öppettiderna och kontaktuppgifterna till ungdomsledare finns på ungdomsgårdarnas hemsidor på adressen hesua.munstadi.fi. Fram till den 16 maj fokuserar ungdomstjänsterna på i synnerhet det digitala och uppsökande ungdomsarbetet. Utöver det fortsätter man  att ordna individuell verksamhet och verksamhet i små grupper för de som behöver särskilt stöd.

Våra ungdomsarbetare kan nås bland annat på sociala medier och per telefon. Kontaktuppgifterna finns på ungdomsgårdarnas webbplatser. Bäst följer du med verksamheten på sociala medier till exempel på instagram för Sandels, Rastis och Ungpride.

Hobbygrupperna för unga födda 2001 eller senare fortsätter, dock så att alla hobbygrupper ordnas med beaktande av hälsosäkerheten och utan närkontakter. Trots att lokalerna och tjänsterna öppnas stegvis är det viktigt att alla fortsättningsvis följer de gällande restriktionerna och rekommendationerna.

Bibliotekstjänsterna fortfarande begränsade

Bibliotekstjänsterna är fortfarande begränsade fram till den 16 maj. Under tiden som tjänsterna är begränsade är det dock möjligt att låna och returnera böcker och annat material, hämta reserverat material samt uträtta ärenden snabbt och på egen hand på kunddatorerna när det är nödvändigt.

När du uträttar ärenden på biblioteken ska du använda ansiktsmask och hålla säkerhetsavstånden till såväl personalen som övriga kunder.

Idrottsplatser utomhus hålls öppna

Stadens idrottsplatser utomhus hålls öppna. Utomhusplaner får användas av alla för barns och ungas hobbyverksamhet om inte planen är reserverad. Man måste se till att hålla säkerhetsavstånden på idrottsplatserna utomhus (konstgräsplaner och konstisbanor). Man får komma till platsen endast om man är frisk. Omklädningsrummen vid idrottsplatser utomhus hålls dock fortsättningsvis stängda (toaletterna är öppna).

Skolorna återgår till närundervisning

Gymnasierna och yrkesläroanstalterna fortsätter att tillämpa alterneringsmodellen fram till den 2 maj, varefter de från och med den 3 maj övergår helt och hållet till närundervisning.

På alla läroanstalter följs hälso- och säkerhetsplanerna, enligt vilka närkontakter minimeras och vistelsen i läroanstaltens lokaler ordnas i omgångar.

Ledd hobbyverksamhet för personer födda 2001 eller senare som ordnas inomhus i lokaler som förvaltas av sektorn för fostran och utbildning inleds i början av maj.


Bilden: Katja Tähjä/Helsinfors stad