Ukraina-hjälpcentralen

Ukraina-hjälpcentralen har öppnats i Vallgård

Föreningen Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry öppnade den 16 mars en central på Industrigatan 9 för att hjälpa ukrainare som anlänt till Finland. Besökare på centralen får hjälp med att uträtta ärenden, rådgivning, servicehandledning, behovskartläggning, mentalt stöd, mat- och klädhjälp samt eventuell transporthjälp. Hjälpcentralen är öppen ti-fr kl. 10-15.30 och lö kl. 10-13.30.

– Hjälpen och stödet som behövs kan vara kläd- eller mathjälp, ledsagningshjälp och hjälp med att uträtta ärenden eller handledning i olika tjänster i anknytning till bosättning i Finland. Hjälpen kan också vara kamratstöd eller mentalt och andligt stöd. Personalen vid hjälpcentralen består av en omfattande grupp av volontärer, och en utomstående aktör har gratis lånat ut lokalerna tillsvidare, säger utvecklingsexpert Eliisa Saarinen från Helsingfors stads kultur- och fritidssektor.

Utvecklingsexperten Saarinen ordnar tillsammans med utvecklarteamet frivilligverksamhet och organisationssamarbete på stadsnivå. Volontärteamet samarbetar tätt med föreningen Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry. Föreningen har varit aktiv sedan krisen började och den har haft mer än 2 000 volontärer.

– Även många företag har velat stöda Hjälpcentralens behov med flera donationer, och många organisationer och gemenskaper är intresserade av samarbete. Organisationer som har visat intresse för samarbete är exempelvis Finlands flyktinghjälp, Mieli r.f., SOS-kriscenter, MLL Nyland, Väestöliitto r.f., Nätverket för heminkvartering, Monika-Naiset och StartupRefugee, fortsätter Saarinen.

– Vi har grundat ett partnernätverk för frivillig- och organisationsarbete för krisen i Ukraina, som sammanför organisationer och samarbetspartner som är verksamma i huvudstadsregionen. Nätverkets viktigaste uppgift är att sprida information, förstärka samarbete och kanalisera kommuninvånarnas vilja att hjälpa människor i verkligt behov.

På webbplatsen för frivilligarbete hittar du information om de olika sätten att hjälpa till

Krisen i Ukraina har väckt Helsingforsbornas vilja att hjälpa. Staden beviljade i slutet av februari 350 000 euro som understöd till humanitär hjälp till Ukraina och för ukrainarna. Av understödet ska 175 000 euro riktas till sina mål genom FRK och 175 000 euro genom Finlands Unicef r.f..

Information om hur var och en av oss kan hjälpa till finns på Helsingfors stads webbplats för frivilligverksamhet. På sidan hittar du olika aktörer och möjligheter att hjälpa till. Sammanfattningen kommer att publiceras på sidan under de närmaste dagarna och informationen uppdateras enligt situation. Stadsbornas frågor besvaras på vapaaehtoistoiminta@hel.fi.

Mer information

Webbplatsen för volontärarbete

Aktuellt om Ukraina

Nyhetsbrev från Helsingfors stads frivilligverksamhet

Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry

Товариство Українців у Фінляндії