Helsingfors delade ut specialunderstöd på tre miljoner till aktörer inom konst och kultur för återhämtning från corona

Helsingfors kultur- och fritidsnämnds kultur- och bibliotekssektion fattade den 24 november beslut om att anvisa ett extra understödsanslag riktat till samfund inom konst- och kultursektorn. Specialunderstöd på tre miljoner euro har allokerats för åren 2020–2021. Summan delas nu mellan 102 aktörer.

Det handlar om ett specialunderstöd av engångsnatur, med vilket man vill säkra kontinuiteten av konst- och kultursektorn under undantagstillståndet och blåsa nytt liv i staden.

Understöden är prövningsbaserade och vid jämförelse mellan ansökningarna tillämpades de bedömningskriterier för kulturunderstöd som tidigare fastställts av kultur- och bibliotekssektionen, men på grund av coronapandemin även kompletterande kriterier för denna ansökningsomgång, vilka är

  • Verksamheten ökar stadens livskraft, puls och dragningskraft samt gör kulturtjänsternas eget serviceutbud i staden mångsidigare.
  • Verksamheten är vida verkande, meningsfull och växande.
  • Den egna inkomstens andel för samfund som får understöd är minst cirka 50 procent av den totala inkomsten.
  • Verksamheten främjar också ett eller flera av följande mål: att säkerställa professionella konstnärers sysselsättning, att skapa nya arbetstillfällen, att utveckla digitala och teknologiska konst- och kulturtjänster, att slutföra redan påbörjade projekt (tilläggsutgifter som uppkommit) och att utveckla nya verksamhetsmodeller i enlighet med begränsningarna/säkerhetsrekommendationerna.
  • Verksamheten har inte fått betydande understöd av staten eller stiftelser för samma ändamål.

Understödet ingår i återhämtningsprogrammet för coronapandemin i Helsingfors. Ansökan om specialunderstöd öppnades den 7 september 2020 och stängdes den 2 oktober 2020. Inom tidsfristen mottogs 323 ansökningar. Understöd ansöktes för totalt 16 487 027 euro. Medelvärdet för det ansökta understödet var 51 043 euro. Det största ansökta understödet var 854 000 euro och det minsta 975 euro. Av de 102 ansökare som föreslogs för beviljande fick 40 stycken konst- och kulturunderstöd för sin verksamhet av permanent natur år 2019 (45 stycken år 2020). Förutom kulturens partnerskapsenhet vid Helsingfors stads kultur- och fritidssektor gav även åtta experter sin uppfattning om projekten.

”Inställda föreställningar, konserter och andra konstevenemang har orsakat ett enormt fall i konstnärernas inkomster. Bland ansökningarna finns många projekt genom vilka man erbjuder stadsborna konst som är anpassad till undantagstillståndet. Konstvärlden visar på så sätt uppfinningsrikedom och kreativitet. Ett syfte med understödet var att slutföra projekt som avbrutits av pandemin. Finansiering gavs till aktörer i alla storlekar och beloppen varierade. Även ett litet understöd kan ha en stor betydelse för konstnärens sysselsättning”, säger sektionens ordförande Tuomas Finne.

”Med det här specialunderstödet av engångsnatur strävar vi efter att trygga den akuta fortlevnaden av utbudet och arbetet inom konst och kultur. Även under undantagstillstånd behöver vi, både som stadsbor och som professionella, konst och kultur i Helsingfors. Det är viktigt att komma ihåg att 36 procent av arbetsplatserna inom konst och kultur finns i Helsingfors. Situationen i branscherna är allvarlig och oron fördjupas i och med att sjukdomssituationen förvärras – samarbetet måste fortsätta för att stödja branscherna”, kommenterar kulturdirektör Mari Männistö.

Läs beslutsmeddelandet i sin helhet på Helsingfors stads webbplats (länken öppnas i ett nytt fönster)

Foto: Patrik Rastenberger/Helsingfors Konsthall.
Helsingfors Konsthall är en av de största mottagarna av specialunderstödet på grund av coronaviruset.